Karys 3 1951m. Turinys, metrika

KOVA PRIEŠ KOMUNIZMĄ — KOVA DĖL LIETUVOS!

T U R I N Y S

REIKIA PILNOS VASARIO 16-SIOS AKTO ĮGYVENDINIMO APYSKAITOS

KAS SVARBIAU?

Daugiau aiškumo!

KOMUNISTINĖ KINIJA — AGRESORIUS

PUSAMŽIO RIBĄ PERŽENGUS

NEŽINOMO KAREIVIO NAKTIS (eil.)

Dokumentai kalba...

Pirmoji baterija

PIRMASIS LIETUVOS KARIUOMENĖS PARADAS

APIE TAUTINES DALIS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

KAIP ATSIRADO KARIŪNO VARDAS

AŠ ATRANDU AMERIKĄ...

POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU

Mano kelias į savanorius

LIETUVIŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS 1950 M.

MŪSŲ KARO VYRAI RAŠO

Iš JAV armijos talkininkų praeities

SVETIM. LEGIONE MOTERYS MYLIMOS IR NEAPKENČIAMOS

Kareivis (eil.)

DIENOS SLENKA NENUOBODŽIAI

TENAI...

Iš II pasaulinio karo dienoraščio

Karinės žinios

TREMTINIŲ BŪKLĖ VOKIETIJOJE

BĖGIMAS

Apie viską...

Kuprinės pabiros

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Žurnalo fotokopija PDF: 

Vyr. redaktorius Kpt. SIMAS URBONAS

Redaguoja ir leidžia: Kpt. Sim. Urbonas. Br. Aušrotas. St. Butkus ir Aug. Astrauskas Prenumerata: metams—4 dol., pusm.—2,50 dol., atks. nr. 45c. Red. ir adm. adresas: KARYS, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Nr. 3 (1262) 1951 M. SAUSIO MĖN.   Įsteigtas 1919 m.