Karys 1950m. Turinys

Karys 1 1950m. 

Fotografinė PDF kopija: 

LIETUVOS VYRAI, TĖVYNĖJE IR PASAULYJE!
Prieš lapkričio 23-ją
ISTORINĖ LIETUVA IR JOS KARIAI
Kariuomenės kūrimasis ir ir Nepriklausomybės kovos
Nebeužtvenksi upės bėgimo
LIETUVOS KARYS
PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ
Laisvės šauklys
Jie pereina istorijon
Lietuvos kariuomenes išformavimo dešimtmečio proga
Lemiamieji metai
KARIUI — tremtiniui
GEN. MacARTHUR - JAV PROKONSULIS PACIFIKE
LIETUVOS MIŠKŲ BROLIAI - MŪSŲ PARTIZANAI
Laisvųjų Armija
Teisingi JAV senatorių balsai
LIETUVIO KARIO LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS
Žuvusiems ginklo draugams
ŽYGIS
JAV VĖLIAVOS TARNYBOJE
MAJORĄ TOMKŲ PRISIMINUS
Negęstanti žvakelė
PULKININKĄ DR. J. ÜSĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
„PAX SOVIETICA”
KLAUSYKITĖS, KŪDIKĖLIAI
Nedaugel mūsų
Batai
Jau anuomet laukė amerikiečių
KULTŪRINĖS NAUJIENOS
KODĖL RUSIJA NEDRĮSTA PRADĖTI KARO?
Karinės žinios
SLAPTOJI SOVIETŲ ŽVALGYBA
Buv. karių organizacijos Amerikoje
Kuprinės pabiros

Karys 2 1950m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

ŽYGIS Į 1951-sius METUS
VIRŠIAUSIAS TIKSLAS
KLAIPĖDOS MIESTO PAĖMIMAS 1923 M.
KARO MOKYKLOS KŪRIMASIS 1919 M.
KRYŽIUOČIŲ RITERIS KYBURTAS APIE LIETUVĄ IR VYTAUTĄ DIDĮJĮ
MASKOLIŲ “STRATEGINIO SAUGUMO” ARGUMENTAI
PENKERI ŠANTAŽO IR NUOLAIDŲ METAI
JAV KARINĖ POLITIKA 1950 METAIS
PRANCŪZŲ SVETIMŠALIŲ LEGIJONE
VIENAS IŠ DAUGELIO
KAUTYNĖS PRIE JONIŠKĖLIO
Po savo vėliava
Iš II pasaulinio karo dienoraščio
SEDA
NEDAUGEL MŪSŲ
PEISAŽAS NUO KALNŲ
KAIP GYVENA LIETUVIAI VOKIEČIŲ ŪKYJE
PRIEŠ ŠEŠETĄ DIENŲ IŠ EUROPOS
GRUODŽIO MĖNUO JUNGTINĖSE TAUTOSE
LIETUVOS GENOCIDO PARODA
Karinės žinios
LAPKRIČIO 23-OJI JAV IR PASAULYJE
LAIŠKAS EUROPON
Kuprinės pabiros