POKARIO LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAI / Leonardas Kerulis

Grįžti į pradinį meniu

viršelis

POKARIO LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAI

Sudarė Leonardas Kerulis


PDF -       BOX -     WEB - 


I. Alfabetinis sąrašas    psl. 1 - 322

2. Papildomas sąrašas    psl. 323- 344

3. Bibliografija    psl. 345- 348

Pasaulio Lietuvių Archyvas

Chicago, 1988.

I

ĮŽANGA

    Lietuvių tautos pokario ginkluoto pasipriešinimo kova prasidėjo 1944 m. vasarą Sovietų Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupuojant.

    Tautos laisvę ginant toji kova tęsėsi 8 metus, o joje dalyvavo visi tie, kurie turėjo karčių prisiminimų iš 1940-194I m. siautusio bolševikinio NKVD teroro, kurie pergyveno savo artimųjų trėmimus į Sibiro mirties lagerius, kuriems atrodė gresia panašus likimas grįžus tiems patiems "išvaduotojams", o taip pat ir tie, kurie nenorėjo būti mobilizuojami į Raudonąją armiją ir tarnauti okupantams. Tautos laisvės gynimui organizavosi atskiros laisvės kovotojų grupės, su menkais ginklais būrėsi miškuose, rinkosi vadus. Vėliau pradėjo kurtis partizanų teritoriniai kariniai vienetai- apygardos, rinktinės, rajonai, tėvūnijos, būriai ir skyriai. Partizanai- laisvės kovotojai vadinosi slapyvardžiais. Okupuotos Lietuvos sovietinėje spaudoje jie buvo šmeižiami, vadinami "banditais", "buržuaziniais nacionalistais", "svetimų valstybių agentais".

    Dr. Kęstutis K. Girnius 1987 m. "Į Laisvę Fondo" išleistoje "Partizanų kovos Lietuvoje" knygos įžangoje rašo, kad apie partizanų kovas yra daug medžiagos nustatyti bendruosius pasipriešinimo ir partizanų kovos bruožus. Didžioji šios medžiagos dalis jau buvo paskelbta prieš 15 - 25 metus, tad savo veikale jis sąmoningai vengęs plačiau žinomų ir kitų jau aprašytų partizaninės veiklos temų. Jis nagrinėjo priežastis, dėl kurių jaunimas stojo į partizanus, apibūdino partizanų kovų raidą, pastangas susivienyti, kasdieninį partizanų gyvenimą, pasyviąją rezistenciją ir kt. Jo knygoje nėra kovų aprašymų, partizanų vadų ir kovotojų biografijų.

II

    Visų žuvusiųjų kautynėse, enkavedistų nukankintų, suimtų ir tardytų partizanų, visų partizaninio judėjimo dalyvių niekas niekad nesuregistruos. Okupuotoje Lietuvoje buvęs partizanas Balys Gajauskas, 25 metus iškankintas Sovietų Sąjungos konc. stovyklose, grįžęs buvo sudaręs lietuvių politinių kalinių sąrašą ir kaupė partizaninio judėjimo dokumentus, bet už tą "nusikaltimą" 1978 m. balandžio 4 buvo nuteistas IO-čiai metų griežto režimo lag. Ir 5 metams ištrėmimo.

    Per ilgą metų eilę kaupiant medžiagą ir lietuvių tautos martirologijai sudarant reikiamus sąrašus, gan daug biografinių škicų susidarė ir apie pokario partizaninio judėjimo vadus ir kovotojus. Jų atminimas įamžinamas žemiau spausdinamame sąraše. Daug tūkstančių žuvusiųjų, ištremtų į Sibiro gulagus, tame judėjime dalyvavusių laisvės kovotojų lieka nežinomi.

    Partizaniniame judėjime dalyvavo ne tik aktyvieji kovotojai su ginklu pasitraukę iš legalaus gyvenimo, bet ir pasyvieji, kiekvienu metu pasiruošę pereiti į aktyviuosius, ryšininkės ir ryšininkai, rėmėjai suteikdami Jiems maisto, savo sodybose įrengdami slėptuves.

    Laisvės kovotojai buvo ir 1944 m. vasarą iš Žemaitijos Lietuvos laisvės armijos organizacijos nariai išvykę į Vokietiją, ten apmokyti ir 1944 m. pabaigoje ir 1945 m. pradžioje iš lėktuvų permesti parašiutais į fronto užnugarį į įvairias Lietuvos vietoves. Tie lietuviai desantininkai įsijungė į laisvės kovą ir padėjo kovojančiam kraštui.

    Laisvės kovotojai buvo ir 1944 m. liepos mėn. Žemaitijoje suorganizuotos Tėvynės apsaugos rinktinės kariai, kurie vokiečių kariuomenės ginklais labai silpnai apginkluoti, buvo palikti fronto pozicijose prieš raudonarmiečius ir prasidėjus ofenzyvai daug jų žuvo 1944 m. spalio 7 d. prie Sedos, Mažeikių aps.

III

    Laisvės kovotojų sąrašan įrašyti ir pasyvios rezistencijos šių organizacijų nariai: Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Lietuvos išlaisvinimo tarybos, Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Vienybės komiteto ir Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio.

    Sudarytame sąraše stengiausi trumpai nurodyti turimas žinias: pavardė, vardas, amžius, profesija, slapyvardis, vietovė, partizaninio dalinio pavadinimą, partizanavimo laiką, likimą. Jei kokių nors žinių sąraše nėra, tai ir man jos buvo nežinomos. Daug naudojausi ir bolševikinio saugumo tardymo duomenimis, kurie buvo paskelbti "Archyviniuose dokumentuose"- II- IX rinkiniuose. Jie nurodyti bibliografijoje.

    Naudojantis "Dainavos" apygardos partizanų vado pasirašytais bolševikų nužudytais lietuvių sąrašais, Druskininkų, Leipalingio, Merkinės ir Seirijų valsčių sąrašuose buvo pažymėta, kurie iš nužudytųjų buvo partizanai. Kitų valsčių sąrašuose tokių pastabų nėra, o laisvės kovotojų tikrai buvo. Bibliografijoje- šaltiniuose tie sąrašai pažymėti- Nr. 3.

    Prienų aps. "Geležinio Vilko" part. rinktinės nužudytųjų sąrašas pasirašytas rinktinės vado slapyvardžiu- J.Daumantas /Juozas Lukša/. Žuvę partizanai atskirai nenurodyti, nors jo paties brolis Jurgis, partizanas, spv. "Juodvarnis" pažymėta, kad buvo nužudytas 1947.VI.13. Šis sąrašas buvo dar paskelbtas BDPS Užsienio delegatūros biuletenyje. Bibliografijoje- šaltiniuose pažymėtas 16 Nr.

    Sąrašo pabaigoje 345-348 puslapiuose bibliografijoje išvardyta panaudota literatūra, kuri nurodoma skliausteliuose po kiekvieno asmens įrašu. Pavyzdžiui: Augaitis Petras /8:46-51/. Tai reiškia, tas asmuo į sąrašą įrašytas remiantis archyviniais dokumentais, 8 rinkiniu "Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje" puslapiai 46-51.

Leonardas Kerulis

VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI

A. - apie

Adm. - administracios

Adv. - advokatą s

Agr. - agronomas

Akad. - akademija, akademijos

Akc. - akcinė

AP - artilerijos pulkas.

Apg. - apygarda, apygardos

Apyl.- apl.- apylinkė, apylinkės

Aps.- apskritis, apskrities

Art. - artilerijos

Asm. dok. - asmens dokumentai

Ats. - a t sargo b

Aviac. - aviacijos

BDPS - Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio

Burm. - burmistras

Buv. - buvęs

Bžk. - bažnytkaimis

Bžn. - bažnyčia, bažnyčios

D. - duktė

Darb. - darbininkas, darbo

Dir. - direktorius

Dok. - dokumentai

Dpt. - departamento

Dr. daktaras

Dv. dvaras

Fak. - fakultetas

G. - gimęs, gimusi

G. a. - gimęs apie

Gelež. - geležinkelio

Gen. Štabo- generalinio štabo

Gyd. - gydytojas

Gimn. - gimnazijos

Gr. - grupė

Inst. - instituto

Inž. - inžinierius

Išv. - išvežta, išvežtas

Įšv. - į šventintas

J.ltn. - Jaun. ltn. - Jaunesnysis leitenantas

K. - kaimas, kaime

Kal. - kalėjimas, kalėjime

Kam. - kanera

Kat. - katalikas, katalikų

Kav. - kavalerijos

Kl. - klasės

Kom. - komitetas

Konc. - koncentracijos

Kpt. - kapitonas

Kt. - kiti, kitką

Kun. - kunigas

Kun. sem. - kunigų seminarija

LAF - Lietuvių aktyvistų frontas

Lag. - lageris

LE - Lietuvių enclklopedijaa

LF - Lietuvių frontas

LIT - Lietuvos Išlaisvinimo taryba

LKBkr. - Lietuvos katalikų bažnyčios kronika

LLA - Lietuvos laisvės armija

LLKS - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

LTJ - Lietuvių tautinio Jaunimo

Ltn. - leitenantas

LU - Lietuvos universitetas

M. - metai, miestas, miestelis

Med.- medicinos

MGB - valstybės saugumo ministerija

Mjr. - majoras

Mkt. - mokytoja, mokytojas

Mokin. - mokinys, mokinė

NKGB - Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Vidaus reikalų liaudies komisariatas

Nuov. - nuovada, nuovados

Nut. - nuteistas

Ok. -okup. - okupacija, okupacijos

Org. - organizacija

Pad. - padėjėjas

Par. - parapija, parapijos

Parod. - parodymai

Part. - partizanas, partizanė

Pav. - pavaduotojas

Pėst. - pėstininkų

Pirm. - pirmininkas

Plk. - pulkininkas

Polic. - policininkas, policija

Pradž. mok. ved. - pradžios mokyklos vedėjas

Priv. darb. stov. - priverčiamų darbų stovykla

Prof. - profesorius

Psich. - psichiatrinė

Psl. - pusląpis

Puskar. - puskarininkis

Raj. - rajonas, rajono

Red. - redaktorius

Rinkt. - rinktinė, rinktinės

S. - sūnus

San. sanitarijos

Saug. saugumas, saugumo

S.d.kal. - sunkiųjų darbų kalėjimas

Sekr. - sekretorius

Sem. - seminarija

Skyr. - skyrius

Spv. - slapyvardis

Sov. - sovietų, sovietinė

Spec. - Speciali, specialą

St. - Stot. - stotis, stotyje

Stud. - studentas, studentė

Sunk. - sunkiųjų

Šaul. - šaulys, šaulė

Šeim. - šeimininkė

Tard. - tardymas, tardymo

Tarnaut. - tarnautojas, tarnautoja

Tech. - technikas

Ūkin. - ūkininkas, ūkininkė

Univ. - universitetas, universiteto

VDU - Vytauto Didžiojo universitetas

Vid.. mok. - vidurinė mokykla

Vid. reik. - vidaus reikalų

Vykd. vykdomasis, vykdomojo

Virš. - viršininkas

Vls. - valsčius, valsčiaus

Vnk. - vienkiemis

VU - Vilniaus universitetas

Žem. - žemesnioji, žemesni

ŽŪA - Žemės ūkio akademija

Žvalg. - žvalgybos

I

POKARIO LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAI

ABECIŪNAS GEDIMINAS, Mankūnėlių k., Lazdijų rajonas, nuo 1948.V "Dainavos" apg., "Šarūno" rinktinės partizanas, spv. "K l a j ū n a s". Veikė Alytaus- Lazdijų raj., Dirmiškio ir Cijūniškio miške. / 7:44, 45, 63-66/.

ABECIŪNAS VALERIJONAS, Kaciuliškių k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinktinės, "Juozapavičiaus" tėvūnijos vieno skyriaus partizanų vadas, spv. "S m a u g l y s", minimas Dirmiškio miške. Žuvo kautynėse 1949 m. vasarą prie Mankūnų k., Lazdijų raj. /7:47; LE XXXVI,186, 337/.

ABECIŪNAS VLADAS, Mankūnėlių k., Lazdijų raj., nuo 1948.V "Dainavos" apg., "Šarūno" rinktinė s,"Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanas, spv. "J o v a r a s". Veikė Alytaus-Lazdijų raj., Dirmiškio miške. / 7:43-45, 65-67/.

ABUKAUSKAS JONAS, g. 1927 m., po karo partizanas, 1948 m. vadovavęs vienam part. būriui. Sovietų saugumo suimtas, kalintas, tardytas, nuteistas sušaudyti, bet tais pačiais 1952 m. bausmę pakeitus į 25 m. griežto režimo lag., išvežtas į Mordovijos konc. stov. 385/19. /"Draugas" 1974.IX.23 Ir 1976.IV.14/.

ADEIKIS ALFONSAS, po karo partizanas, spv. "G u ž a s". Minimas 1946 m. Skaistgirio miškuose, Žarėnų vls., Šiaulių aps. /4;210/.

ADOMAITIS VYTAUTAS, a.24 m., med. studentas, Barkūnų k., Jurbarko vls., Raseinių aps. 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų-radistų mokykloje, spv. "Ž i l v i n a s", 1944 m. nuleistas parašiutu Lietuvon į fronto užnugarį. /10:45, 46, 16l/.

AKROMAITĖ ONA, Raseinių raj., po karo apylinkėje veikusių partizanų talkininkė. Minima 1947-1948 m. /11:182/.

AKSAMITAS JUOZAS, Raseinių aps., Jurbarko apyl. , "Kęstučio" apg., "Vaidoto" rinkt., "Mindaugo" būrio partizanas, spv. "S a k a l a s". Minimas 1949-1951 m. Žuvo kautynėse 1951.VII. /11:199, 203/.

ALABURDA VACLOVAS, Trakų aps., Onuškio apyl. partizanas, spv. "D z ū k a s". Minimas 1945 m. /8:8l-83/.

ALEKNA JUOZAS, Subačiaus vls., Panevėžio aps. 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi desantininkų- radistų mokykloje. Paskirtas grupės vyresniuoju, 1945.I.21 nuleistas parašiutu Subačiaus apyl. /10:l60/.

ALEKNA PRANAS, a.30 m., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų- žvalg. mokykloje, 1944.XI.18 spv. "M e š k ė n a s" su A.Šilo- "Kovo" grupe parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. Suimtas prieš 1945.III.12. /5:42,43; 10:75, 145, 149, 16l/.

ALEKSANDRAVIČIUS BRONIUS, g.1923 m. Simno vls., Alytaus aps., ūkin., 1946 m. Kalvarijos vls. žuvęs partizanas. /Laiškas part. byloje/.

ALEKSEVIČIUS JUOZAS, s.Broniaus, g.1928 m., Alytaus aps., Merkinės-Perlojos apyl. partizanas, spv. "E g l y s". Minimas 1948-1949 m. "Bevardžio"- /Pr. Ivanausko/ batalione, Subartonių miške. Gaminęs sprogstamuosius įtaisus, jo užtaisyta mina 1948.IV.18 susprogdinti Merkinės bolš. kultūros namai. 1949 m. vasarą bolševikų sunkiai sužeistas ir suimtas. /8:134, 139, 14l/.

ALEKSEVIČIUS VACLOVAS, 20 m., ūkin., Kaibučių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 m. bolš. nužudytas partizanas. / 3 /.

ALEKSIŪNAS ADOLFAS, 25 m., ūkin., Kaibučių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 ar 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

ALKSNYS, kilęs Iš Panevėžio aps., 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokėsi žvalg.- radistų mokykloje, paskirtas A.Bliekos grupėn, 1945.1 nuleistas parašiutu Šeduvos apylinkėn, Panavėžlo aps. /10:159/.

ALMONAS, ūkin., Vainuto vls., Tauragės aps., apylinkėje veikusių partizanų ryšininkas, minimas 1948 m. /11:76/.

AMŠIEJUS JONAS, 34 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV.25 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

ANDRAITIS PIJUS JURGIS, g.1886 m. kunigas pranciškonas, Kretingos vienuolyno viršininkas. Bolševikų įtartas partizanų rėmimu, jų slėpimu, materialinės paramos telkimu. Jo celėje 1945.IV.15 buvo padaryta krata, "rasta gerai užmaskuota slėptuvė, ginklų, šaudmenų, rašomoji mašinėlė." Jis buvo "prasiskverbęs ir į Kretingos vidurinę mokyklą, čia jam pavyko suklaidinti keletą mokinių ir pastūmėti juos į pražūtingą kelią" /13:104/. 1948 m. buvo suimtas, kankintas, ištremtas į Sibirą. 1956 m. paleistas, mirė 1958 m. /48:69, 396; "Draugas" 1978.II.25, Nr.47/.

ANDRIEKUS JUOZAS, Darbėnų vls., Kretingos aps. "Kardo" rinkt. partizanas. Minimas 1946 m. /10:90/.

ANDRIEKUS KAZYS, Darbėnų vls., Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, spv. "Z e n o n a s  R u s t e i k a". Stribų nukautas 1947.X. Benaičių k., Lenkimų vls., prie Šventosios upės. /LE XXXVI, 288; /10:88-94/

ANDRIKIS POVILAS, g.a.1923 m., ūkininko sūnus, Pagramančio k., Girkalnio vls., Raseinių aps. Nuo 1944 m. part. būrio vadas, žuvo 1951 m. rudenį Juodaičių apyl., Girkalnio vls. /LE XXXV1,37/.

ANDRIULIONIS ANTANAS, 32 m., Daugai, Alytaus aps., po karo 1945 m. minimas partizanas Onuškio apyl., Trakų aps. /8:84/.

ANDRIULIONIS ANTANAS, 32 m., ūkin., Avižienių k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, bolševikų nužudytas 1945.IV.7. / 3 /.

ANDRIULIONIS BRONIUS, 31 m., kalvis, Demeniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1945.II bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

ANDRIULIONIS KAROLIS, 24 m., ūkin., Avižienių k., Seirijų vls., Alytaus aps., po karo partizanas, nužudytas 1945.III.31. / 3 /.

ANDRIULIONIS PRANAS, 27 m., ūkin., Demeniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, nužudytas 1945.VII. / 3 /.

ANDRIUŠKA JONAS, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., po karo apylinkėje veikęs part., spv. "S m i l g a", žuvęs kautynėse apie 1948 m. / 48:79; 59:66; "Draugas" 1965 m. Nr.94/.

ANDRIUŠKA KAZYS, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps. , 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo apyl. velkąs part. vadas, spv. "Č e r č i l i s", anksčiau- "L i n k s m u t i s", žuvo kautynėse 1949 m. Pareškėčių k. laukuose. /48:79,80;59:66-81; "Draugas" 1965 m. Nr.94/.

ANDRIUŠKA POVILAS, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo apylinkėje part. vadas, spv. "B a j o r a s", žuvo kautynėse apie 1947-1948 m. /48:79; 4:26; 59:59-81; "Draugas" 1965 m. Nr.94/.

ANDRIUŠKA VLADAS, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., po karo apyl. veikęs part., spv. "Z a b l e c k i s". Žuvo kautynėse 1949 m. Pareškėčių k. laukuose. /48:80; "Draugas" 1965 m. Nr.94./.

ANDRIUŠKAITĖ BENĖ, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., po karo part. , spv. "Ž a r i j a", žuvo kautynėse 1949 m. Pareškėčlų k. laukuose. /48:80; 59:81; "Draugas" 1965 m. Nr.94/.

ANDRIUŠKEVIČIUS, Alytaus vls. ir aps., "Dainavos" apg. part., spv. "B i z ū n a s", žuvo kautynėse 1946.X.5 Panemuninkų k., Alytaus vls. /8:34-37/.

ANDRIUŠKEVIČIUS JUOZAS, Alytus, 1945-1946 m. Alytaus apylinkėje minimas part., spv. "Ž i l v i t i s". Žuvo kautynėse 1946.XII Taukotiškių k., Alytaus aps. /8:17, 18, 21, 22, 30, 34-36/.

ANTANAVIČIUS, LGP /Lietuvos ginkluotų pajėgų/ Žemaičių apg. vadas, minimas 1946 m. /10:126/.

APERAVIČIUS ALFONSAS, Mažeikių aps., Ylakių vls., po karo žuvęs partizanas. / "Laisvoji Lietuva" 1982.II.18, Nr.4, psl.4/.

APŠEGA JUOZAS, 1947 m. Panevėžio aps., Šimonių- Kupiškio apyl. minimas partizanas. /50:52/.

APULSKIS, Kretingos aps., Skuodo apyl., 1946-1948 m. minimas partizanas. /5:116/.

APUTIS, Tauragės aps., Vainuto vls., "Žaibo" part. būrio talkininkas, minimas 1947 m. /11:73/.

APŽELTIS PRANAS, Kretingos aps., Darbėnų vls., "Kardo" rinkt, part., spv. "M ė n u l i s", suimtas 1946 m. Grušlaukio m./l0:88, 89/.

ARAVIČIUS JUOZAS, s.Karolio, g.1928 m. Janėnų k., Šventežerio vls., Seinų ap., nuo 1948.III.22 apyl. velkąs part., spv. "S k r a j ū n a s", 1949.IV suimtas. /8:158-160/

ARBAČIUS VACYS, nuo 1945.III Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jačiūnų k. būrio partizanas. /4:l63/.

ARIEŠKA JONAS, Ramygalos vls., Panevėžio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo part., suimtas ir nuteistas. /40:198,199/.

ARLAUSKAITĖ ZOFIJA, Seno Obelyno k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1945 m. minima part. ryšininkė. /4:13l/.

ARLAUSKAI,- 4 broliai-, Martyniškių k., Žagarės vls., Šiaulių aps.r 1945-1947 m. žuvę partizanai. /45:15l/.

ARLAUSKAS, Marijampolės aps., Veiverių apyl. part. dalinio vadas, žuvo 1945.I kautynių metu ties Girininkų II k., Kazlų-Rūdos miške. /34;26l/.

ARLAUSKAS SIMAS, s.Simo, g.1907 m. Telšiuose, ūkininkas, gyveno Seno Obelyno k., Šilalės vls., Tauragės aps., po karo minimas Vaitimėnų apyl. partizanas. Suimtas 1945.XI. /4:132, 138, 139; "Draugas" 1965 m. Nr. 34/.

ARMONAITĖ EMILIJA, ūkin., Vilkų Lauko k., Vainuto vls., Tauragės aps., apylinkėje veikusių partizanų talkininkė, minima 1947 m. /11:73/.

ARMONAS ANTANAS, a. 24 m., Raseinių aps., "Kęstučio" apg. , "Kal-niaus" rinkt, part., spv. "R a m ū n a s", minimas 1947-1948 m. /11:183/

ARKONAS BRONIUS, g. 1908.XI.22, kpt. , 1931 m. baigė Karo m-los XIII laidą. Po karo žuvęs partizanų vadas. /"Laisvoji Lietuva", 1981.I.8, Nr.I; "Draugas" 1981.VI.5, Nr.129/.

ASTRAUSKAS, Jurbarko raj. "Kęstučio" apg., "Žalgirio" būrio part., spv. "Z i g m a s", minimas 1949 m. /11:87/.

ASTRAUSKAS, Tauragės aps., Kaltinėnų apyl., "Aukuro" rinkt, part., suimtas prieš 1948.VII.20. /11:87/.

ASTRAUSKAS VYTAUTAS, Tauragės sps., Kaltinėnų apyl., "Aukuro" rinkt, part., spv. "L i n k s m u t i s", žuvo kautynėse su stribais 1948.X.17 Tujainių k., Kaltinėnų vls. /11:87, 88/.

AŠAKAITĖ STEFANIJA, Dlenovydžių k., Žaslių vls., Trakų aps., 1945-1946 m. minima part. ryšininkė. /4:l6o/.

AŠMONA PETRAS, Puskelnių k., Šunskų vls., Marijampolės aps., po karo partizanas Suvalkijoje. /19:258/.

AŠOKLIS FORTŪNATAS, g.1908 m. Raudonių k., Ylakių vls., Mažeikių aps., visuomenininkas, šaulys, ateitininkas. 1938 m. baigė Klaipėdos prekybos institutą. 1943 m. Ylakių vls. viršaitis. Energingai gynė gyventojų reikalus nuo vokiečių okupantų. Sov. Rusijai pakartotinai Lietuvą okupavus tapo Lietuvos laisvės gynėju. Naudojo spv. "P e l ė d a", "Š i l k o š a", "V i l k a s". 1945.IX paskirtas LLA / Lietuvos laisvės armijos" "Žemaičių legiono" štabo viršininku, 1946 m. pavasarį šiam legionui persiorganizavus į LGP /Lietuvos ginkluotų pajėgų/ Žemaičių apygardą ir į Sovietų rankas patekus jos vadui mjr. J. Semaškai, buvo paskirtas šios apg. vadu. Žuvo 1946 m. Telšių apylinkėje. /10:123-126, 132-135, 163; LE XXXVI,51/.

AŠOKLIS KOSTAS, leitenantas, šaulys, Ylakių vls., Mažeikių aps., 1944 m. Sedoje žuvęs partizanas. /45:l5l/.

AŠOKLIS STANISLOVAS, g.1910 m. Raudonių k., Ylakių vls., Mažeikių aps., priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, Jaunųjų ūkininkų rateliui rašinėjo spaudai. Buvo baigęs Joniškėlio žemės ūkio mokyklą. Po karo partizanas, 1944.XI sužeistas, savo ūkyje suimtas, kalintas Šiaulių kal., išvežtas į Sibirą, nuteistas 10 m. Mirė 1951 m. Norilsko konc. stovykloje. /46:12/.

ATGAILAINYTĖ OLESĖ, Vambalių k., Seredžiaus vls., Kauno aps. , po karo part. ryšininkė- sanitarė. Likimas nežinomas. /50:114/.

ATMONAS P., po karo "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt. "Vaidoto" Junginio partizanas./"Gimtasis Kraštas", Nr. 19, psl. 7/.

AUGAITIS PETRAS, Marijampolės aps., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" junginio part. vado pav., spv. "T a u r a s", minimas 1945-1947 m. /8:46-51/.

AUKŠKALNIS PRANAS, Tauragės aps., buv. Švėkšnos gimn. mokinys, po karo žuvęs partizanas. /45:15l/.

AUKŠTAS, Panevėžio aps. ir vls. partizanų grupės vadas, spv. "B a l t r u š i s", žuvo kautynėse 1945 m. pavasarį. /10:154/.

AUKŠTIKALNIS JUOZAS, ats. jaun. ltn., Karo mokyklą baigęs 1940 m., kilęs nuo Biržų, rytų Lietuvoje po karo žuvęs partizanas. /"Karys", 1981 m., Nr.8, psl. 347, 349/.

AUŠKALNIS, Tauragės aps., Šilalės apyl., "Dariaus" raj. part., spv. "L a i s v ė". Minimas 1949 m. /11:126/.

AUŠKALNIS, Tauragės aps., Šilalės-šilutės-Vainuto apl. part. "Žaibo" būrio II grupės vadas, spv. "T a u r a s". Minimas 1946-1949 m. /11:72, 74-78, 81, 97, 98, 108, 110, 114, 119/.

AUŠKELIS, Tauragės aps., Šilalės apyl., "Dariaus" raj., "Pilies" būrio part., spv. "S a l i u t a s". Minimas 1951 m. /11:126-129/.

AVYŽIUS BENJAMINAS, g.1902 m. Višakio - Rūdos par., Marijampolės aps., savanoris- kūrėjas, ūkin., po karo partizanas, bolševikų sušaudytas prie Vištyčio, Vilkaviškio aps. /"Laisvoji Lietuva", 1977 m. Nr. 16, psl. 7/.

AŽERONAS PETRAS, ūkin., Putvinskių k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps. , apylinkėje veikusių partizanų ryšininkas. Minimas 1948 m. /11:86/.

AŽUBALIS ALFONSAS, s.Tomo, g.1915 m. Gubesos k., Giedraičių vls., Ukmergės aps., kunigas, Širvintų par. klebonas ir nuo 1945.V partizanų ryšininkas, spv. "D o b i l a s". Nuo 1946.I Musninkų par. klebonas. 1946.V suimtas, kalintas, nuteistas 10 metų ir išvežtas į Sibirą. Grįžo. Buvo Onuškio par. vikaru, nuo 1963 m. Žiežmarių-Kruonio par. klebonas. /4:157, 174, 177-181, l85; "Draugas" 1978 m. Nr.145/.

BABARSKAS JONAS, ūkin., Lazdijų raj., 1949.XII minimas partizanų talkininkas: savo sodyboje turėjęs partizanams slėptuvę, kurioje slėpėsi "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanai. /7:62/.

BABIČAS VACLOVAS, s.Mato, g.1918 m. Darbūtų k., Raseinių raj., 1944 m. rudenį šaukiamas į sovietų kariuomenę nestojo, sudaręs būrelį partizanų jiems vadovavo Skirvainių-Paliepių miškuose. Iš partizaninės veiklos 1945 m. pasitraukė. Gyveno ir dirbo Radviliškio rajone, Pociūnėlių tarybiniame ūkyje arklininku. Apie 1962/63 m. suimtas, nuteistas ir išvežtas į Mordoviją į Permės konc. stov. Nr.35. /11:163, 164, 167, 170; "Draugas" 1974.IX.23, 1977.X.10/

BABRAVIČIUS A., Žvirgždaičiai, Šakių aps., buv. Šakių saug. polic. raj. virš., I rusų okupacijos metu kalintas Marijampolės kalėjime. Po karo nuo stribo V.Karaičio granatos žuvęs partizanas. /50:150/.

BACENIS PETRAS, partizanas, žuvęs prieš 1951.X Vabalninko apyl., Biržų aps. /7:135, 136/.

BACEVIČIUS VYTAUTAS, leitenantas, po karo Suvalkijoje "Tauro" apg. part. štabo virš., spv. "V y g a n d a s", po 1945.X.21 įvykusio štabo narių pasitarimo išvyko į Marijampolę ir buvo suimtas. /1:118, 119; 4:198-205; V.Ramojus "Lietuvos karininkai pokario dešimtmečio laisvės kovose"- "Karys" 1968 m., Nr.9, psl. 305/.

BACIUŠKA VLADAS, po karo partizanas, spv. "A d o m a s", 1945 m. minimas Alytaus vls., 1947 m. "Kęstučio" gr. vadas Simno-Ūdrijos apylinkėse. /8:31, 40/.

BAČINSKAS ANTANAS, Lačionių k., Daugų vls., Alytaus aps., nuo 1951.IV.25 part., spv. "B a l a n d i s", minimas Pivašiūnų miške. /8:110, 111/.

BAČIONIS PETRAS, Biržų aps., Salamiesčio vls., po karo žuvęs partizanas. /LE XXXVI,476/.

BAČKAUSKAS BRONIUS, Tauragės aps., Šilalės apyl., "Dariaus" raj., švikšnynės miške 1953-1954 minimas partizanas, spv. "B i j ū n a s". /11: 116, 122, 123, 127, 130, 131/.

BAČKAUSKAS MEČYS, Šilalės- Rietavo apylinkėse, Kulupio miške, "Dariaus" rajono, "Trimito" part. būrio vieno skyriaus skyrininkas, spv. "K a n t a s", žuvęs kautynėse 1952 m. pabaigoje. Buvo minimas 1949-1952 m. /11:119, 120, 123, 126, 128/.

BADAUSKAS, Telšių apyl.partizanų mažo vieneto vadas 1948 m. /4:245, 246./.

BAGAČIŪNAS DOMAS, siuvėjas, šaulys, Vyžuonų b., Utenos aps., partizanas, bolševikų sušaudytas 1945.XI.3. /33:106; 42:262; "Karys" 1976 m. Nr. 2, psl. 65/.

BAGDONAS ADOLFAS, kilęs iš Panevėžio, ltn., Panevėžio aps., Žaliojoj girioj, Subačiaus vls. ir Gitėnų miške 1945 m. veikęs partizanų Junginio vadas, spv. "B e r ž a s". /5:55-62, 67; 10:154; 23:278; 50:30; "Draugas" 1964 m. Nr.248/.

BAGDONAS JONAS, pokario laisvės kovotojas, 1945 m. suimtas, išvežtas, kalintas įvairiose Sov. Sąjungos konc. stovyklose ir psichitrinėse ligoninėse. 1962 m. išsiųstas į ypatingą psich. ligoninę Sychovka S.P.H. Adresas: 215280 Smolenskaya obl., g.Sychovka, uch. Ya 0 100/5. / Llthuanian Inf. Service- Febr. 1980, p.l/.

BAGDONAS JUOZAS, Paežerio k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., po karo "Kęstučio" apg., "Šalnos” rajono, Skaudvilės, Upynos apyl. part. būrio vadas, spv. "A k i s". Minimas 1946-1949 m. /11:89-91, 98-104/.

BAGDONAS KAZYS, Tūbinių k., Šilalės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" rajono, "Perkūno" būrio partizanų vadas, spv. "Ū d r a", "L u k š t a s", minimas 1945- 1948 m. Šilalės, Varsėdžių, Laukuvos apylinkėse. /4:139-l47; 11:85-88, 97-99, 103, 104/.

BAIBAUSKAS, Telšių aps, , Alsėdžių vls., LLA Žemaičių legione laisvės kovotojas, minimas 1945 m. /10:117/.

BAJERČIUS KONSTANTINAS, g. 1903.X. 24 d. Pajotijų k., Plokščių vls., Šakių aps., rašytojas, mokytojas. 1941-1946 m. Alytaus mokytojų seminarijos mokytojas ir inspektorius. 1945-1946 m. partizanų ryšininkas- talkininkas, spv. "G a r i b a l d i s". 1945 m. dalyvavo "Dainavos" apg. part. vadų suvažiavime. 1946 m. suimtas ir be teismo nužudytas. /LE 11,51, XXXVI,77; 4:189-192/.

BAJORINAS, iš Pakapurio k., Raseinių raj., po karo partizanas, spv "A i d a s". Minimas 1946-1948 m. /21:17/.

BAKANAUSKAS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. vieno vieneto vadas, spv. "V y t a u t a s", minimas 1947 m. Ariogalos, Dotnuvos apylinkėse. /11:171, 172/.

BAKANAUSKAS PETRAS, 26 m., ūkin., Pašilingės k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB nužudytas partizanas 1947 m. /3/.

BAKANAUSKAS VYTAUTAS, 21 m., ūkin., Pašilingės k., Merkinės vls., Alytaus aps, MGB nužudytas partizanas 1947 m. /3/.

BAKŠYS, spv. "G e r m a n t a s", Jūros srities partizanų vadas 1952 m. /23:288/.

BAKŠYS ANTANAS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. vienos gr. part. vadas, spv. "K l a j ū n a s", minimas 1948 m. /1l:l87/.

BAKUS PRANAS, Raseinių aps. 1946 m. minimas partizanas, suimtas, kalintas, nuteistas ir išvežtas į konc. stov. Mordovijon. /4l:7o/.

BAKUTIS VIKTORAS, nuo 1944 m. Jurbarko- Tauragės raj. part., spv. "V i k t o r a s”. Buvo "Lydžio" apg., "Kadagio" kuopos Girdžių būrio vadas, vėliau "Kęstučio" apg. "Lelijos" būrio vadas. Minimas 1944-1951 m. /11:16-21, 24, 25, 29, 30, 4l, 52, 59-63, 140, 144/.

BALANDIS, Tauragės aps., Šilalės Ir kt. apylinkėse 1952-1954 m. minimas partizanas, vadintas "P a u k š č i u". /11:132/.

BALANDIS VINCAS, ūkin., Darbėnų vls., Kretingos aps., part. talkininkas, minimas 1945-1947 m. /10:90/.

BALAŽANTIS PRANAS, ūkin., Paliepių k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos, "Ąžuolo" skyr. part. talkininkas, minimas 1949 m. /7:56/.

BALČINSKAS, Tauragės aps., Šilalės ir kt. apylinkėse bei Kulupio miške "Dariaus" raj. part. vado pav., vėliau vadas, spv. "P u š i s". Minimas 1947-1952 m. Priklausė "Kęstučio" apg. /11:73,75,119,126,128/.

BALČIŪNAITĖ EUGENIJA, Panevėžio aps., Subačiaus vls., 1945 m. minima part. ryšininkė. /5:62/.

BALČIŪNAS ANTANAS, g. 1904 m., kunigas, po karo Varnių par. klebonas, sovietinėje spaudoje buvo kaltinamas partizanų rėmimu. 1971 m.- Kartenos altaristas. Miręs. /13:108; 50:397/.

BALČIŪNAS ANTANAS, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokėsi parašiutininkų- desantininkų mokykloje, paskirtas vienos gr. vadu, spv. "B u k y s" ir 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią Panevėžio aps., Subačiaus- Panevėžio vls. /5:42-45, 56, 60, 63; 10:145/.

BALČIŪNAS ANTANAS, 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi parašiutininkų-desantininkų mokykloje, spv. "R o k a s" 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Subačiaus vls., Panevėžio aps. Priklausė "Baltušio"- /A. Birbilo/ būriui. /5:42-46; 10:144, 146/.

BALČIŪNAS KOSTAS, Stanelių k., Gruzdžių vls., Šiaulių aps., po karo partizanas, gavęs suklastotus asm. dokumentus, 1947.1 legalizavosi, bet buvo iššifruotas, suimtas, nuteistas ir ištremtas. /4:210-213; "Draugas" 1965 m. Nr.46/.

BALČIUS JUOZAS, 28 m., Vieciūnų k., Druskininkų vls., Alytaus aps., buv. policininkas, po karo 1947 m. MGE nužudytas partizanas. / 3 /.

BALČIUS VACLOVAS, 34 m., ūkin., Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV.25 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BALEVIČIUS JUOZAS, ekonom. mokyklos dir. Plungėje, Telšių aps., nuo 1945.II.25 LLA /Lietuvos laisvės armijos/ štabo vadovas Plungėje. /10:108/.

BALEVIČIUS VACLOVAS, 25 m., stalius, Cijuniškės k., Seirijų vls., Alytaus aps., part., bolševikų nužudytas 1945.VII.5,. / 3 /.

BALICKAS ZBYŽEKAS, 20 m., dart., Druskininkai, Alytaus aps., po karo partizanas, bolševikų nužudytas 1945 m. / 3 /.

BALIŪKAS STASYS, ūkin., Mankūnėlių k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Ąžuolo"- /P.Simanavičiaus/ būrio partizanas, spv. "V a r g u o l i s", 1949-1950 m. minimas Alytaus- Lazdijų raj., Dirmiškio miške. /7:47, 50-52/.

BALIUKEVIČIUS L., Dzūkijoje, "Dainavos" apg. part., žuvęs 1949 m. /55:67/.

BALIUKONIS, Alytaus aps., Daugų apyl. part., spv. "A r a s", minimas 1951 m. /8:110-11l/.

BALIUKONIS JONAS, ūkin., Dusmenėlių k., Daugų vls., Alytaus aps., 1952.I-IV minimas partizanų talkininkas- įrengta jiems slėptuvė. /8:113/.

BALIUKONYTĖ MARIJA, 1951 m. minima Alytaus aps., Daugų apyl. Pivašiūnų miške, partizanų ryšininkė. /8:111/.

BALIŪNAITĖ BRONĖ, Dirmiškių k., Alytaus raj. apyl. veikusių part. ryšininkė, minima 1949 m. /7:56/.

BALKUS, Gūdžių k., Daugų vls., Alytaus aps., po karo Trakų aps., Onuškio apyl. part., spv. "D z ū k a s", žuvo kautynėse. 1946.I. /8:99/.

BALTADUONIS VLADAS, 20 m., part., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., bolševikų nužudytas 1946.IX.14. / 3 /.

BALTRŪNAITĖ ADELĖ, Užvermenio apyl., Pumpėnų vls., Panevėžio aps., 1950 m. minima part. ryšininkė.. /"Draugas" 1965 m. Nr.92/.

BALTRŪNAS BRONIUS, Užvermenio apyl., Pumpėnų vls., Panevėžio aps., 1948-1950 m. apyl. minimas partizanas. /"Draugas" 1965 m. Nr.92/.

BALTRUŠAITIS J., po karo Marijampolės aps., Šilavoto apyl. veikęs partizanas. /34:24o/.

BALTRUŠIS ALFONSAS, po karo Kretingos aps. veikęs partizanas. /35:264/.

BALTRUŠIS JOKIMAS, po karo Kretingos aps. veikęs partizanas. /35:264/.

BALTŪSIS A., ats. ltn., mokyt., Suvalkijoje "Tauro” apg. štabo virš., vėliau 1946 m. apygardos vadas, spv. "Ž v e j y s". Nuo 1946.XI ėjo ir PLP /Pietų Lietuvos partizanų/ vado pareigas. 1947 b. buvo VGP /Vyriausio ginkluotų pajėgų/ štabo viršininku. Nuolatinę savo būstinę turėjęs prie Pilviškių. 1948.II žuvo ties Pilviškiais, Vilkaviškio aps. /1:223, 262, 328, 338; 2:476, 484, 492-494, 507, 509; 23:271, 282, 283, 338; 11:216, 219, 230; St.Žymantas "Mirštančiųjų garbė- kuriuo keliu eiti"- "Dirva" 1965 m. Nr.93/.

BALTUŠIS JONAS, s.Juozo, g.1914 m. Buivėnų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., ūkininko sūnus, nenorėdamas tarnauti sovietų kariuomenėje, 1944.XII įstojo į partizanų eiles. 1945.I suimtas, kalintas Rokiškio kalėjime, 1945.V pabėgo, slapstėsi ir vėl tapo partizanu, spv. "J i e z n a s", nuo 1952.VII- "T r i m i t a s", minimas dar "K ę s t u t i s". 1952 m. paskirtas "Pilėnų" būrio vadu "Sierakauskio" tėvūnijoje. Suimtas 1955.V.16. Vieno asmens sutelktomis žiniomis, buvo nuteistas 25 m., išv. į Slbrą, mirė konc. stov. /7:110, 111,113, 120,127,128, 133,134,138,139,146,147,157-166; LE XXIX,469, XXXVI,86/.

BALTUŠIS ROMAS, Buivėnų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apylinkėje žuvęs partizanas./ Iš gauto laiško/.

BALVOČIUS KAZYS, Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. /"Laisvoji Lietuva", 1982.11.28, Nr.4, psl.4/.

BANDONIS MIKAS, Butrimonys, Alytaus aps., "Dainavos" apg. , "Margio" gr. vadas, PLP štabo ryšių virš., minimas 1945-1947 m. /8:19-36/.

BANDZINAS ANTANAS, s.Martyno, g.1907 m. Zaltriškių k., Gaurės vls., Tauragės aps., 1947 m. part. ryšininkas, spv. "K o v a s". 1948-1950 m. "Kęstučio" apg. part., spv. "J u d r u t i s", 1949-1950 m. "Lelijos" būrio vadas. Suimtas 1950.VI.16 /11:51-55/.

BANIONIS ALFONSAS, a.30 m., Tuitų k., Vabalninko vls., Biržų aps., Salamiesčio- Vabalninko apylinkėse 1946 m. minimas partizanas. Žuvęs bet žuvimo laikas ir vieta nežinoma. /7:137; LE XXXVI,476/.

BANIONIS KAZYS, b.Juozo, Ašmintos k., Prienų vls., Marijampolės aps., 1944 m. kautynėse su bolševikais žuvęs partizanas. /"Naujienos", 1975.VI.II "Prof. dr. agr. Jurgis Krikščiūnas".

BANIUKŠTIS, buv. tarnautojas Panevėžio aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos 1945.1 parašiutu permestas Subačiaus apylinkėn, Panevėžio aps. /10:l60/.

BANIULIS, Kupreliškis, Vabalninko vls., Biržų aps., apylinkėje veikęs partizanas, minimas 1949 m. Suimtas, nuteistas, kalintas, 1970 m. išv. į Mordovijos konc. stov. /20:l6l; LE XXXVI, 327-328; "Draugas" 1965 m. Nr.78/.

BARANAUSKAITĖ EMILIJA, "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. ryšininkė, minima 1949 m. /7:56/.

BARANAUSKAS JONAS, g. 1929 m., Mantvilų k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., "Žvalgo" skyr. part., spv. "B a l a n d i s", minimas 1947-1950 m. Merkinės- Subartonių apylinkėse. /8:136, 139-143/.

BARANAUSKAS JUOZAS, g.a. 1923 m. Mieliūnų k., Alovės vls., Alytaus aps., nuo 1946 m. "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., "Geležinio Vilko" grupės būrio vado pad. , spv. "Š a m a s". Žuvo kautynėse 1949.XI.26, kai buvo užtiktas bunkeryje. /8:104-109/.

BARANAUSKAS JUOZAS, Merkinės vls. , Alytaus aps. , "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., "Girinio" būrio III-čio skyr. part., spv. "Ž i l v y s", minimas 1949 m. /8:l44/.

BARANAUSKAS KAZYS /ar Stasys?/, "už tėvynės išdavimą" 1971 m. nuteistas 10 m., išvežtas į Mordoviją, Permės srities, Kučino lagerį. /"Draugas", 1974.IX.23; 1975.VI.9; "Elta" 1980m., Nr.I, psl.217/.

BARANAUSKAS PRANAS, a.26 m., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" gr. vadas, spv. "A r a s"., žuvo kautynėse 1949.II Pošnios k., Krokialaukio vls., Alytaus aps.. /8:71-74; LE XXXVI,394/.

BARANAUSKAS VIKTORAS, Ostampo k., Simno vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" tėvūnijos antro būrio vadas, spv. "V a n a g a s". Minimas 1948 m. Simno - Krokialaukio vls. /8:72/.

BARANAUSKAS VLADAS, 23 m., ūkin., Kasčiūnų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. okupantų nužudytas partizanas. / 3 /.

BARAUSKAS BRONIUS, ūkin., Olgavos k., Girkalnio vls., Raseinių aps., 1944.XII minimas partizanas. Nužudytas. /11:162,163/.

BARBUŠKA, Panevėžio aps., Ramygaloje 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo žuvęs partizanas. /40:200/.

BARDZILAUSKAS JUOZAS, Alytaus raj., Ūdrijos apyl. part. talkininkas, minimas 1947.XII. /8:38/.

BARYSAS ADOLFAS, 23 m., ūkin., Gudakienlo k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BARKAUSKAS ANTANAS, ūkin. , Pavarčlo k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio part. ryšininkas, minimas 1950 m. /11:42/.

BARKAUSKAS BRONIUS, a.30 m., ūkin., Pavarčio k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio part. ryšininkas, spv. "K a r d a s", minimas 1950 m. /11:42,43/.

BARKUS, ūkin., Šarkės k., Skuodo vls., Kretingos aps., part. ryšininkas, minimas 1947 m. /5;104/.

BARKUTĖ, Rūšupių k., Skuodo raj., už ryšių su partizanais palaikymą ir rastą pas ją part. slėptuvę, 1949 m. suimta. /5:93/.

BARONAS BENJAMINAS, s.Mykolo, g.1919.IX Vabalninko a., Biržų aps., laisvoje Lietuvoje tarnavo Kauno m. savivaldybės autobusų įmonėse ir vakarais lankė aukštesniąją technikos mokyklą. Po karo laisvės kovoje su okupantais žuvęs partizanas. /LE XXXVI, 92-93/.

BARTKUS PETRAS, mokėsi technikume Kaune, 1940 m. įsijungė rezistencinėn kovon. Nuo 1944 m. vadovavo ginkluotai laisvės kovai Raseinių ir Tauragės aps. 1946 m. vasarą paskirtas "Kęstučio" apg. štabo organizacinio skyr. viršininku. Nuo 1948.III "Prisikėlimo" apg. vadas. Iki 1949.II BDPS /Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio/ prezidiumo sekr., po to, LLKS /Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio/ tarybos prezidiumo sekr. Naudojo spv. "M a r t y n a s", "Ž a d g a i l a". 1949 m. rugp. 13 d. sovietų karių nukautas miške, netoli Baisogalos. /11:186 , 207-227; LE XXXVI,543; 21:16/.

BARTKUS VLADAS, 20 m., ūkin., Mažonų k., Tauragės raj., 1951 a. apylinkėje veikusių part. talkininkas, sodybos daržinėje buvo įrengtas bunkeris. /11:44/.

BARTUŽAS JONAS, "Kęstučio" apg., "Žalgirio" būrio part., spv. "U k r a i n i e t i s", minimas 1949 m. Veliuonos, Seredžiaus ir kt. apylinkėse. /11:154,155/.

BARZDA JUOZAS, g.1913.VIII. 10 Dusetų vls., Zarasų aps., ltn., Lietuvos karo mokyklos XVI laidą baigas 1934 m. Vokiečių okup. metais savisaugos dalinių kuopos vadas, bataliono vado pad.. 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos spv. "K l e v a s" parašiutu nuleistas Kretingos raj. 1944.XII.13 ir Platelių ežere nuskendo. /10:8,27,28,35-38,42,53,63,65,67, 151,152,163; 39:339; "Karys" 1965 m. Nr.4./.

BASTYS VYTAUTAS, s.Antano, g. 1935 m., po karo partizanas, suimtas, 1953 m. nuteistas 25 m., išvežtas, kalintas Karagandos konc. stov., Vladimiro kalėjime, Permės konc. stov. 389/35 Mordovijoje. Iškalėjęs 23 m. grįžo į ok. Lietuvą 1976 m./"Aušra" Nr,9-"Draugas" 1978.III.24; 1974.IX.23; 1975 m. Nr. 133; 1977 m. Nr.237/.

BATAKIS LEONAS, ūkin., Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., 1946 m. minimas part. talkininkas: pas save slėpės ir maitinęs partizaną. /5:90/.

BAUBLYS, ūkin., Uciekos dv., Merkinės vls., Alytaus aps., part. bendradarbis: 1945 m. pabaigoje pas jį įvykęs part. vadų pasitarimas, /8:17/.

BAUBLYS ANTANAS, s.Antano, g.1914 m. Merkinėje, Alytaus aps., vokiečių ok. netu porą metų tarnavęs policijoje Merkinėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, baigęs žvalg.-diversijos mokykloje apmokymą, 1945.1.15 parašiutu nuleistas netoli Staciškės k., Seirijų vls., Alytaus aps.1945.II.2 suimtas. /10:137,141-143/.

BAUKYS JUOZAS, g.1923 m. Gudiškio dv., Kamajų vls., Rokiškio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Jūžintų m. Po karo žuvo ant Šventosios upės kranto, lavonas rastas upėje. /50:62/.

BAUŽYS RAPOLAS, Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo part., suimtas, kalintas, tremiant į Sibirą pakeliui mirė 1944.XII.31. /"Laisvoji Lietuva" 1982.II.18, Nr.4, psl.4/.

BAUŽYS ZENONAS, g. 1907 m., kunigas, nuo 1936 m. Ukmergės aps., Kernavės par. klebonas, 1945-1946 m. part. rėmėjas- ryšininkas. Suimtas, nuteistas 4 m., išv. į Sibirą ir ten žuvo. /4:157; 13:93; 48:206,398; "Draugas" 1978.VI.21, Nr.l44/.

BEINORAS EDMUNDAS, buv. Tauragės aps., Švėkšnos gimn. mokinys, po karo žuvo partizaninėse laisvės kovose. /54;460/.

BEKERIS JONAS, g.1916 m. Onuškio dv., ats. puskarininkis, šaulys, po karo žuvęs partizanas. /46:19/.

BĖKŠA STASYS, Trakų aps., Onuškio vls., "Geležinio Vilko" rinkt., "Vasaroe"-/M.Vičkačkos/ būrio partizanas, minimas 1945 m. Onuškio apylinkėje ir Burbonių miške. /8:8l/.

BELEVIČIUS MOTIEJUS, 31 m., darb., Kibyšlų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BELOGLOVAS, 1946 m. minimas Šiaulių part. rinkt, vadas. /11:212, 213; 23:273/.

BENDORIUS JONAS, 21 m., darb., Voverių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946.XI bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BENDŽIUS JONAS, Jurbarko raj., "Nemuno" gr. part. vadas, žuvo kautynėse 1944.XII.28/29. /11:141,143/.

BERBATAVIČIUS JURGIS, 22 m., ūkin., Kudrėnų k., Merkinės vls. , Alytaus aps., 1946.XII bolš. nužudytas partizanas. / 3 /.

BERNATAVIČIUS, 22 m., ūkin., Margų k., Leipalingio vls., Seinų aps., 1945.IV.8 bolš. nužudytas partizanas. / 3 /.

BERNECKIS PETRAS, Tauragės aps., Gaurės vls., pogrindinės organizacijos būrio virš., minimas 1948 m. /11:58/. Spv. "G a u r a s".

BERNOTAITĖ STEFANIJA, pokario partizanė, suimta išvežta į Sibirą; sesuo- nepilnametė, part. ryšininkė, suimta, kalinta, paleista; jų motina suimta, kalinta, nuteista, išv. į Sibirą, Irkutsko sritį, Taišeto rajoną. /"Draugas" 1977 m. atkarpa 26-28/.

BERUŠNIS KAZYS, 25 m., Vaičių k., Šilalės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio, 2-ro skyr. part., spv. "A l g i r d a s", minimas 1947-1950 m. /11:96-97, 112-113/.

BERVINGIS, Raseinių aps., Girkalnio vls. veikęs partizanas, minimas 1944.XII. /11:161/.

BIČIŪNAS ADOLFAS, Rokiškio aps., Pandėlio vls., 1950 m. minimas partizanas. /7:113/.

BIEGONIS, pokario partizanas, suimtas, 1952.V atvežtas į Biela jar lagerį. /"Elta" 1954.XI.II, Nr.30, psl.II/.

BIELEVIČIUS JONAS, Alytaus aps., "Vanago"- /A.Ramanausko/ dalinio partizanas, minimas 1945 m. Nemunaičio apylinkėje. /48:66; 55:60/.

BIELIAUSKAS BRONIUS, 32 m., ūkin., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos vadas, spv. "T i g r a s", žuvo kautynėse 1946.IV.2 Radžiūnų k., Miroslavo vls./3/; 8:55; LE XXXVI,394/

BIELIAUSKIENĖ, ūkin., Butingės k., Palangos vls., Kretingos aps., 1947 m. minima partizanų talkininkė. /10:96/.

BIELIAUSKIENĖ- ŠILAUSKAITĖ JADVYGA, g.Rudaičių k., Kretingos raj., mokinė Palangos gimn. 1947-1948 m., spv. "Š a t r i j a" dalyvavo pogrindžio partizaninėje veikloje priklausydama "Nerimanto" daliniui. 1948 m. vasarą nuteista 25 m. kalėti, bausmė sumažinta iki 10 m., Gulage išbuvo 8 metus. Ištekėjusi už Bieliausko gyveno Garliavoje, Kauno aps. 1982.X.29 suimta, 1983.V.17 Vilniaus aukščiausiojo teismo nuteista 4 metus kalėti ir 3 metus tremties už religinę veiklą su vaikais bei organizavimą nacionalistinio turinio vaidinimų ir kt. Buvo kalinta: 431200 Mordovskaya ASSR Tengushevsky r-n, pos. Barashevo, uchr.ZhKh- 385/3-4. /"Draugas" 1983.IV.67, VI.I, 1984.III.30-IV.4; "Dirva" 1983.IV.7 Nr. 14/ Grįžo.

BIELINIS, LLA /Lietuvos laisvės armijos/ "Vanagų" org. narys Telšių aps., Žarėnų vls. Minimas 1945.II. /10:70/.

BIELIŪNAS BALYS, gimęs ir augęs Jaskoniškėse, Dusetų vls., Zarasų aps., pienininkas, šaulys, partizanas. Suimtas Ir 1944/45 žiemą dingo Utenos kal. /46:20/.

BIELSKIS, ūkin., Vaitkaičių k., Laukuvos vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt. part. nuo 1949 m. /11:88,89/.

BIELSKIS, ūkin., gyveno Marijampolės aps. prie Kazlų-Rūdos miškų, po karo partizanų rėmėjas. NKGB nukankintas 1945.III. /34:246/.

BILIŪNAS ALBINAS, 8 kl. gimn. mokinys, Raseinių- Tauragės aps. "Kęstučio" apg. part., 1947.IV.9 apg. štabo bunkeryje, Batakių miške KGB apsuptas kovojo, baigęs šovinius, susisprogdino. /"Draugas" 1978.XI.4, Nr.259/.

BINGELIS EDVARDAS, s.Motiejaus, g.1916 m. Purplių k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. , "Kazimieraičio" rinkt., Merkinės-Subartonių apylinkėje nuo 1947.VIII veikęs partizanas, spv. "D z ū k a s", nuo 1948 m. pabaigos skyr. vadas. 1951.II.16 suimtas. /8:132-138, 141-143; LE XXXVI,496/.

BINGELIS PETRAS, 34 m., ūkin., Margų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BINGELIS VYTAUTAS, 22 m., ūkin., Purplių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BINGELYTE LIONĖ, Trakų aps., Žaslių vls., part. ryšininkė, minima 1945 m. /4:166/.

BIRA, Telšiai, apyl. veikusių part. talkininkas, minimas 1948 m. /4:246/.

BIRBILAITĖ MARIJA, d.Mateušo, g.Virsnio vnk., Viešintų vls., Panevėžio aps., part. talkininkė - ryšininkė, minima 1945.IV Subačiaus  vls., Panevėžio aps., Žaliojoj girioj. /5:55/.

BIRBILAS ANTANAS, s.Mateušo, g.1918 m. Virsnio vnk. , Viešintų vls., Panevėžio aps., ltn., 1944 m. įstojo LLA /Lietuvos laisvės armijon/, ivyko į Vokietiją, 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į žaliąją girią, Panevėžio vls. ir aps., spv. "B a l t u š i s". Buvo grupės vado j. ltn. Ant. Šilo - "Kovo" pavad. Jam 1945.I.22 kautynėse žuvus, tapo "Karklo" gr. vadu. 1945.VI suimtas, kalintas, tardytas Ir sušaudytas- "liaudis davė teisingą bausmę". /5:37-65; 10:145; 23:212; 50:33/.

BIRBILAS BRONIUS, Panevėžio-Subačiaus apyl. velkąs partizanas, minimas 1945 m. Žaliojoj girioj, "Baltušio" būryje. /5:47,68/.

BIRZGA J., po karo Marijampolės aps., Šilavoto apyl. veikęs partizanas. /34:240/.

BIRŽYS POVILAS, g.190I m., " už tėvynės išdavimą" 1959 m. bolševikų nuteistas 25 m. griežto režimo lag. ir išv. į Mordovijos konc. stov. 385/19. /"Draugas" 1974.IX.23; 1977.X.10; 1982.XII.7/.

BLĖKA ANTANAS, ūkin., Pavyžonių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., Pandėlio- Panemunio apylinkėse 1944.XII minimas part. /7:168-170, 194/.

BLIEKA ALFONSAS, ūkin., buv. Panevėžio aps., Šeduvos vls. viršaitis, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, baigės diversantų- radistų mokyklą 1945.I parašiutu nuleistas į Šeduvos apyl. grupės vyresniuoju. /10:159/.

BLIEKA PETRAS, g.191O.X.6, ltn. Panevėžio aps., Ramygalos-Vadoklių  vls. part. dalinio vadas, "Vyčio" apg.vado Vaitelio pav.,minimas 1945 m. /10:155; 23:191,279; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl. 303/.

BLUSEVIČIUS ANTANAS, Kauno aps. , "Viesulo" dalinio part., 1944-1945 m. suimtas, bolš. karo teismo 1945 m. nuteistas mirti ir sušaudytas. /"Tarybų Lietuva", 1945.X.28, Nr.245/.

BLUŽIENĖ MARIJONA, Meiliškių k., Dotnuvos raj., pokario part. talkininkė: jos sodyboje įrengtame bunkeryje 1944 m. slapstėsi part. vadas J.Žemaitis. /11:207/.

BOLNA VYTAUTAS, Panevėžio aps., Šimonių girioje, Šimonių-Kupiškio apylinkėje veikęs partizanas, minimas 1950 m. /50:52/.

BORISEVIČIUS VINCENTAS, s.Augustino, g.l887.XI.23 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps., Telšių vyskupas. Vokiečių okup. metu išgelbėjęs daug žydų, po karo bolševikų apkaltintas lietuvių partizanų rėmimu, siekęs, "kad ir kiti Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai prisidėtų materialiai, remiant nacionalistų pogrindį", 1945.VI.23 LLA vadovui A.Kubiliui pataręs "kol kas aktyviais ginkluotais veiksmais nepasireikšti ir domėjosi, ar yra areštuotų LLA organizacijos narių". 1946.11.3 suimtas, kalintas Vilniaus kalėjime, tardant kankintas. Sovietinėje spaudoje paskelbti tardymo parodymai iš 1946.11.9, 10, 11, 12, 18 ir 19 d. 1946.VIII.29 nuteistas sušaudyti. Malonės prašymą duoti atsisakė. /4:104-113; 13:87,94,96; 48:83-95, LE III,142; XXXVI,124; "Draugas" 1978.II.24, Nr.46/.

BRADAUSKAS PETRAS /?/trijų part. būrių grupės vadas Merkinės vls., Alytaus aps., minimas 1945.I-II Pieriškių k. /10:l42; 23:188/.

BRASAITĖ ZOSĖ, Mažeikių aps. , Ylakių vls. , po karo laisvės kovoje žuvusi partizanė. /"Karys" 1986 m. Nr.10, psl. 48/.

BRATĖNAS P., kav. ltn,, 1932 b. baigęs Karo mokyklos XIV laidą, žuvo kovoje su bolševikais 1944 ™. /"Karys" 1962 m. Nr.8, ps.228/.

BRAUKYLA JONAS, g.191I m. Dusetų m., Zarasų aps., šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, LLA narys, nuo 1944 m. rudens partizanas, dalyvavo eilėje kautynių, kautynėse ir žuvo 1946 m. /50:59,62; "Karys" 1975 m. Nr.6, psl. 223/.

BRAZDEIKIS, stud., Telšiai, 1945.X sutikęs būti part. ryšininku tarp Vilniaus ir Telšių part. /4:203/.

BRAŽINSKAS ANTANAS, ūkin., Seiliūnų k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos, "Ąžuolo" skyr. part. talkininkas, minimas 1949 m. /7:54/.

BREIVĖ, Žaliojoj girioj, Panevėžio- Subačiaus vls. "Baltušio" / A. Birbilo/ būrio part., minimas 1945 m. /5:48/.

BRINKLYS EDUARDAS, s.Vltoldo, g.1922 m., statybos technikas, 1944. VIII išvyko į Vokietiją, baigė radistų mokyklą, spv. "D a u g i r d a i t i s  J o n a s" 1944.XI parašiutu nuleistas į fronto užnugarį, Vilkijos apyl. Išvyko į Kauną, legalizavosi, Vilniuje buvo paskirtas mokytoju. 1945.II suimtas Šadiūnų k., Dieveniškių vls., Ašmenos aps. /lO:51-54, 57-59/.

BRUČAS ANTANAS, a.22 m., Linonių k., Panevėžio vls. ir aps., 1944.IX išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, spv. "S t r a z d e l i s" 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps./lO:149,152,153/.

BRUČAS JURGIS, g.1916 m., Linonių k., Panevėžio vls. ir aps., 1944. IX išvyko X Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, spv. "V a n a g a s", su "Petraičio"- /V. Jazoko" grupe 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio sp. Žuvo kautynėse 1945.I. /10:149,152,153/.

BRUNEVIČIUS ALBERTAS, 28 m., iš Pagėgių, po karo part., suimtas, 1952.V atvežtas į Bielajar lagerį, Tavdos stov. už Uralo. /"Elta" 1954.III.10 ir XI.11./.

BRUNIUS KLEMENSAS, s.Petro, g.1906.VIII.19 Margių k., Šeduvos vls., Panevėžio aps., inžinierius, vienas iš GV /Geležinio Vilko/ org. vadovų. Sov. Sąjungai Lietuvą okupavus, pabėgo į Vokietiją, Berlyne 1940.XI.17 dalyvavo steigiamajame LAF /Lietuvių aktyvistų fronto/ susirinkime. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Kauną, buvo VLIKo nariu, už rezistenciną veiklą 1944.IV vokiečių gestapo suimtas, tardytas, kankintas ir kalintas Vokietijoje. 1945.IV.14 JAV kariuomenės išvaduotas iš Bayreutho kalėjimo, gydėsi Wurburgo ligoninėje. 1945 m. rudenį nelegaliu keliu grįžo į ok. Lietuvą, susisiekė su krašto rezistencijos vadovybe ir buvo pradėti ryšiai su Vakarais. Sovietų saugumo buvo suimtas, kalintas, tardytas, nuteistas ir ištremtas Sibiran į konc. stov. Grįžo 1956 m., gyveno Kaune saugumo sekamas. Įtartinomis aplinkybėmis 1975 m. Kaune automobilio užmuštas /6:15-20; 9:54,63-68,78,81,82,86,90,99,102-105,108,129; 2:489; LE XXXVI,362; XXXVII,93; "Laisvoji Lietuva" 1981.VII.9, Nr.l4/.

BRUSOKAS PETRAS, Gudelių vls., Marijampolės aps., po karo Balbieriškio girioje, "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. part. skyr. vadas, spv. "M a r g i s", 1945 m. legalizavosi. /8:47/.

BRUŽAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., spv. "S t r a z d a s" minimas 1947 m. /10:94/.

BUČAUSKAS, Panevėžio vls., Spirakių miške, part. gr. vadas, spv. "R a p o l a s", minimas 1945 m. /10:154/.

BUČINSKAS PETRAS, Panevėžio aps., 1944.IX Išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "Ž i l v i t i s", 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /5:43; 10:144,145/.

BUČINSKAS VYTAUTAS, Alytaus- Seinų aps., "Mindaugo" gr. vadas, spv. "K l a j ū n a s", minimas 1945-1949 m. /4:68; 8:155,159/.

BUČIONIS, Dzūkijoje, "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos partizanas, 1948 m. pavasarį žuvo kautynėse bunkeryje, Vilkininkų k., Veisiejų raj. /7:7l/.

BUČIONIS BRONIUS, Šilinių vnk., Veisiejų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "V ė J e l i s", minimas 1950 m. /7:73/.    

BUČIONIS VIKTORAS, Buteliūnų k., Veisiejų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos štabo virš., spv. "J a u n ut i s", minimas 1947-1951 m., žuvo kautynėse 1951 m. pavasarį. /7:72-94/.

BUČKIENĖ, ūkin., Ginčionių k., Lazdijų raj., apyl. veikusių part. talkininkė: slapstė pas save įrengtame bunkeryje partizanus ir gaminusi jiems maistą, minima 1949 m. /7:55,62/.

BUDĖNAS JONAS, ūkin., Barčių k., Varėnos vls., Alytaus aps., part. ryšininkas, vėliau partizanas, žuvęs 1948.XI. /8:125,126/.

BUDĖNIENĖ JANINA, ūkin.. Barčių k., Varėnos vls., Alytaus aps., 1952.I minima part. talkininkė. /8:128/.

BUDGINAS VLADAS, partizanas, ūkin. Čepausko išduotas, 1946 m. žuvo kautynėse Čepausko sodyboje, Kareiviškės vnk., Kražių vls., Raseinių aps. /LE.XXXVI,286-289; "Draugas" 1965 m. Nr. 65/.

BUDNIKAS FLORIJONAS, ūkin., šaulys, Paužuolių k., Taujėnų vls., Ukmergės aps., nuo 1944 m. part. Varžų miške, nuo 1945.I part. vado mjr. "Pakalnio" pav.į Jo žmona- Pakėnaitė Valentina, mokyt., atvykusi jį aplankyti, abudu buvo bunkeryje bolš. apsupti, gynėsi ir patys susisprogdino. Lavonai buvo pamesti Lėno bžk., slaptai palaidoti Lėno kapinėse. /4:l82,l83; 33:474; 46a:20l/.

BUDNIKAS JERONIMAS,g. 1924 m., baigęs Ukmergės amatų nokyklą, buv. Taujėnų vls. savivaldybės raštininkas, Paužuolių k., Taujėnų vls., Ukmergės aps., nuo 1944 m. part. Varžų nlške. 1947 m. bunkeryje suimtas, kalintas, tardytas, nut. 10 m., išv. į Vorkutos konc. stov. /46a: 201-202/.

BUDRAITIENĖ- GEČAITĖ MARIJA, mokyt. Suvalkijoje, po karo pogrindžio part. talkininkė. 1949.I.12 suimta, kalinta, nut. 10 m., išv. į Sibirą- Kolymą, Magadaną. Poliarinės srities sąlygose dirbo įvairius darbus. 1954.XI išv. į Chabarovską. 1956 m. grįžo į ok. Lietuvą su palaužta sveikata. Pakirsta vėžio ligos, mirė 1967 m. pavasarį. /26:290-298, 465 Ir kt./.

BUDRAITYTĖ ONA, klebono J.Janausko šeim. , Varsėdžiai, Šilalės vls., Tauragės aps., part. ryšininkė, minima 1945 m. /4:137/.

BUDRYS BENEDIKTAS, Liepinės k., Marijampolės vls. ir aps., po karo part., minimas 1946-1947 m. Suimtas. /19:208-209, 257,258/.

BUDRYS M., po karo partizanas Suvalkijoje. Suimtas, kalintas, tardytas. Likimas nežinomas. /"Gimtasis Kraštas" 1987.V Nr. 19/.

BUDRYS PETRAS, Beržoro k., Platelių vls., Kretingos aps., LLA "Vanagų" org. Platelių vls. būrio vadas. Žuvo kautynėse 1945.III. /10:107; LE XXXVI,138/.

BUGAILIŠKIS VILIUS, Panevėžio aps., Šimonių girioje veikęs part., minimas 1948-1952 m., Anykščių, Kupiškio, Rokiškio raj. kamputyje įrengtame bunkeryje, 1952.X.13 MGB iš pasalų apsuptas, nusišovė. /LE XXXVI,140; 50:53-57/.

BUIVYDAI- 2 broliai- Olius ir spv. "O ž y s” kitas, Iš Juodeikių k., Žagarės vls. , Šiaulių aps., 1945-1946 m. Jurdaičių miške minimi partizanai. /4:210,217/.

BUJANAUSKAS JUOZAS, s.Jono, g. 1929 m. Miroslavo m., Alytaus aps., nuo 1948 m. "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" tėvūnijos rezervo būrio part., spv. "B a i l y s". Nuo 1948.V.23 to dalinio part., spv. "R a d a s t a s". Suimtas 1949.II.12 Vaivos k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. /8:68-74/.

BUKANTAS JERONIMAS, Dapšių k., Židikų vls., Mažeikių aps., 1946 m. žuvęs partizanas./35:399/.

BUKAUSKAI, s.Antano,- 2 broliai,- po karo partizanai Raseinių aps. /50:111/.

BUKAVECKAS JUOZAS, ūkin., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps., po karo slėpėsi nuo mobilizacijos į sovietų kariuomenę, 1945.V įstojo į partizanus, spv. "K u d l i u s", Skardupių bžk. , Marijampolės vls. ir aps. /4:194-196/.

BUKEVIČIUS VINCAS, 21 m., ūkin., Pilvingių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1944 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /

BULAVAS ANTANAS, part., 1947 m. minimas Vabalninko raj., Puznos miške. /7:121-124/.

BULAVAS JUOZAS, part., 1947 m. minimas Vabalninko raj., Puznos miške. /7:121-124/.

BUNGA STASYS, Šiaulių aps., Joniškio apyl. part., KGB-istams išduotas, susisprogdino 1954-1955 m. /LE XXXVI,143/.

BUNGA VYTAUTAS, Šiaulių aps., Joniškio apyl. part., KGB-istams išduotas, susisprogdino 1954-1955 a. /LE XXXVI,143/.

BUNIENĖ, ūkin , Spraudės k., Rietavo vls., Telšių aps., apyl. veikusių part. talkininkė, minima 1954 m. /11:124/.

BUOŽIUS MYKOLAS, g.1911 m. , kunigas, Ukmergės par. vikaras, bolševikų įtartas ryšių palaikymu su su "Šarūno" dalinio partizanais. Buvo suimtas, kalintas, išv. į Sibirą, po 10 tremties metų grįžo. 1971-1975 m. Jurbarko klebonas. /48:399; "Naujienos" 1983.V.20, Nr.99/.

BURBULYTŽ ANTANINA, Greikonių k., Butrimonių vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part. ryšininkė, spv. "S v a j o n ė", minima 1946 m. vasarą, vėliau iki suėmimo slapstėsi. /8:26/.

BURINSKAS P., po karo Marijampolės aps., Šilavoto apyl. veikęs partizanas. /34:24o/.

BURNECKIENĖ- BIVAINYTĖ ir jos sesuo, Kaltinėnai, Tauragės aps., partizanų ryšininkės, minimos 1945.VI-VII. /4:127/

BURNEIKA BRONIUS, Alytaus aps., Alovės apyl. 1945-1946 a. minimas partizanas. /8:100-104/.

BURNEIKA JUOZAS, Alytaus aps., Alovės apyl. 1945-1946 m. minimas partizanas. /8:100-102/.

BURNEIKIS JUOZAS, 26 m., ūkin., Demeniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946.III nužudytus partizanas. / 3 /.

BUROKAS ANTANAS, Nociūnų k., Panevėžio aps., Šimonių girioje, Ši-monių-Kupiškio apyl. part. vadas, spv. "M o k y t o j a s", minimas 1950 m. /50:52/.

BUTAUTAS PRANAS, Vegeriai, Mažeikių aps., 1944.VIII-IX bolševikų nužudytas partizanas. /"Lietuvos Gynėjas", 1944.IX.20, Nr.4/.

BUTAUTIS KLEMAS, Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947.II Jurdaičių miške minimas part., spv. "S e n e l i s". 1947.II legalizavosi, bet greit buvo suimtas, kalintas, nuteistas ir išv. į Sibirą. /4:208,213,214; "Draugas" 1965 m. nr.46/.

BUTAUTIS STASYS, Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947.II Jurdaičių miške minimas partizanas. Legalizavosi, bet greit buvo suimtas, kalintas, nuteistas ir Ištremtas. /4:208,213, 2l4; "Draugas" 1965 m. Nr.46/.

BUTEIKIS VYTAUTAS, ats. ltn., pradž. mokyklos mokyt, Šalnų k., Taujėnų vls., Ukmergės aps., po karo part. vado "Žaliojo Velnlo"-/J. Misiūno/ "Didžiosios kovos" rinkt. part., atsišaukimų spausdintojas ir platintojas. /4:l84; 29:687/.

BUTEIKYTĖ VANDA, ūkin., Obelių k., Deltuvos vls., Ukmergės aps., part. vado mjr. "Pakalnio", kun. E. Simaškos- "Šiaudo" ir "Žaliosios kovos" rinkt. part. ryšininkė, spv. "P i n a v i j a". Minima 1944- 1945 m. /4:183,184; 29:688/.

BUTĖNAS JULIJONAS, g.1915.III.24 Dovydų k., Joniškėlio vls.. Biržų aps., ats. j.ltn., žurnalistas ir rezistencijos kovotojas. Nuo 1940 m. LAF /Lietuvių aktyvistų fronto/ narys. 1944 m. Vietinės rinkt, vado gen. P. Plechavičiaus adjutantas. 1944.V.15 Kaune vokiečių gestapo suimtas, kalintas Salaspilio konc. stov. Latvijoje. Atgavo laisvę 1944.XII.13, pasitraukė į Vakarus. Pasiryžęs įsijungti laisvės kovon, spv. "S t e v e" buvo parašiutu 1951.IV.19 nuleistas į Kazlų-Rūdos miškus. Tarp Lekėčių ir Griškabūdžio, Šakių aps., P.Jurkšo-"Beržo" slėptuvėje MGB dalinio apsuptas žuvo, nurydamas nuodų ampulę. /1:490-493; 19:155,173-177,189-194,198-209; "Aidai", 1977 m. Nr.I, psl. 27; LE XXXVI, 145/.

BUTKEVIČIUS ALEKSAS, s.Miko, g.1922 m. Stanevos k., Alytaus vls. ir aps., siuvėjas. Nuo 1942.V.9 Iki 1944.V.6 tarnavo Savisaugos daliny, 252 batalione. Pabėgęs slapstėsi nuo vokiečių gestapo, vėliau nuo sovietų okupantų. Nuo 1944.XII.13 partizanas, spv. "M i š k i n i s". 1946.X.5 suimtas Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps. Kalintas, tardymo parodymai iš 1946.X.5 ir II d. paskelbti sov. spaudoje. /8:6,7, 32-37/.

BUTKEVIČIUS LIUDVIKAS, g.l88l.X.28 Alvite, Vilkaviškio aps., plk., nuo 1926 m. karo ūkio inspektorius. 1941.VI sukilimo dalyvis- Vietinės apsaugos vadas Kaune. Nuo 1945.VIII Suvalkijoje "Tauro" apg. part. vado pav. ir štabo politinės dalies virš bei "Lietuvai išlaisvinti komiteto" pirm. , spv. "L u o b a s". NKGB suimtas 1945.X.22. Išvežtas į Sibirą, 1958 m. grįžo į Marijampole, mirė 1963.XI. /1:119,123; 4:198-200,204,205; LE III,383; "Karys" 1967 m., Nr.9, psl. 287; 1968 m. Nr.9, psl. 305/.

BUTKEVIČIUS POVILAS, 23 m. , med. stud. Kaune, pokario partizaninio judėjimo dalyvis-part. parūpindavo medikamentus, steigė antisovietinį pogrindžio centrą. NKGB suimtas, kalintas, karinio Pabaltijo tribunolo 1945.VI nut. 10 m., išv. Sov, Sąjungon į konc. stov.. Grįžęs baigė med. studijas-gydytojas. /"Tėviškės Žiburiai" 1984.I.12, Nr.2,p.4/.

BUTKEVIČIUS VIKTORAS, 40 m., ūkin., Subartonių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

BUTKEVIČIUS VYTAS, 1944 m. minimas partizanas Alytaus vls. Ir Punios miške. /8:33,34/.

BUTKUS ANTANAS, Taučelių k., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. , A.Joniko- "Rolando" būrio part., spv. "K u p e t a", minimas 1946 m. /11: 39/.

BUTKUS KAZYS, Raseinių rajone 1944 m. minimas partizanas. 1962 m. gyveno Šiluvoje, Raseinių aps. "11: 167/.

BUTKUS KAZYS, g.1927 m., iš Panevėžio 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos- diversijos mokyklos 1944.XI.18 parašiutu nuleistas Panevėžio aps./10: 153/.

BUTKUS VYTAUTAS, s.Juozo, g.1921 m. Paprūdžlų k., Vaiguvos vls., Raseinių aps., viename iš Žemaitijos miškų po karo žuvęs partizanas. /"Draugas" 1978. X. 25, Nr. 250, psl. 5/.

BUTMĖNAS, mokyklos sargas, šaulys, Užventis, Šiaulių aps. , 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo žuvęs partizanas, lavonas pamestas miestelyje ant grindinio. /59:14,16,21,43/.

BUZAS POVILAS, s.Juozo, g.1919.I.3 Bačkininkų k., Prienų raj., po karo partizanas, 1946 m. suimtas netoli Veiverių. Kalintas, nuteistas 10 m., išv. į Intos konc. stov., Komi ASSR. 1956 m. grižo, gyveno Birštone. Už religinius įsitikinimus ir pogrindinės religinės literatūros platinimą, 1980.XI.24 Kaišiadoryse nut. I m. ir 6 mėn. griežto režimo, išv. į Permės konc. stov. Mordovijoje. 198l.VII.30 paleistas. /"Draugas" 1980.m. NN 173,183,252; 1981 m.- NN 39,176/.

BUZONAS VLADAS, 37 ūkin., Dirmiškių k., Miroslavo vls., Alytaus aps., nuo 1946.I "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part, spv. "G i n t a r a s", 1946 m. pavasarį paskirtas tėvūnijos vadu. Žuvo kautynėse 1947 m. rudenį Radžiūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps. /8:21,55-57/. Žuvo 1947.I.11 / 3 /.

CEINORIUS BRONIUS, ūkin., Žibulių k., Betygalos vls., Raseinių aps., 1944.XII Skirvainių- Paliepių miške minimas part. /11: 170,171/.

CELENCEVIČIUS JONAS, g. 1928 m. Panedingio k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., G.Navicko- "Girinio" būrio part., spv. "B r i e d i s", minimas 1949 m. Perlojos, Merkinės, Subartonių apylinkėse. /8:l43/.

CHALECKIS HENRIKAS, 1944 m. išvyko į Vokietiją, baigęs diversijos mokyklą grąžintas į fronto užnugarį Šiaulių aps., Kuršėnų apyl. grupės vadu. Minimas 1945-1946 m. /10:42; "Gimtasis Kraštas" 1979.II.8, Nr.6, psl. 5/.

CIBULSKAS JONAS, Butrimonių- Alytaus vls. ir aps. "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Margio" grupės skyr. vadas, spv. "Ą ž u o l a i t i s", minimas 1947 m. /8:24/.

CIBULSKIS, Raseinių aps., Kelmės- Kražių apyl., "Kęstučio" apg. štabo apsaugos part., minimas 1947-1948 m. /11:217-223/.

CIBULSKIS JONAS, Panevėžio- Subačiaus apyl. part., minimas 1945 m. P.Samuolio- "Juodojo pono" grupėje. /5:5l/.

CIBULSKIS JURGIS, Žaliojoj girioj, Panevėžio aps., Subačiaus vls. part., priklausęs A.Šilo- "Kovo" būriui, žuvo kautynėse 1944.XII.28 prie Daukšėnų k., Subačiaus vls. /5:44/.

CIMBARAS ZENONAS, Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., part., 1946 m. rudenį suimtas. /5:89/.

CINOVAS ANDRIUS, "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Lelijos” būrio partizanas, spv. "A l g i s", minimas 1947-194-9 m. Tauragės-Gaurės apylinkėse. /11:17-21,41,44,51-55/.

CINOVAS JONAS, Tauragės raj., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "D a i d a s", minimas 1948-1950 m. /11:41-44,91,105/.

ČAPLIKAS ADOLFAS, 23 m., siuvėjas, Norulių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

ČAPLIKAS LEONAS, Samuniškių k., Merkinės vls., Alytaus aps. , "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt. E.Bingelio- "Dzūko" skyr. part., spv. "P e r k ū n a s", minimas 1950 m. Merkinės- Subartonių apyl. /8:134,137/.

ČAIKAUSKAS ROKAS, g.Šilalėje, Tauragės aps., gyveno Ukmergėje, šaulys, orkestro vedėjas, po karo žuvęs partizanas. /Laiškas/.

ČASAS PETRAS, s. Prano, g.1911 m. Bagaslaviškio bžk. , Gelvonų vls., Ukmergės aps., Užuguosčio /Jiezno raj./ vargonininkas, nuo 1945.II Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės klebono St.Rudžionio ir part. vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" ryšininkas. 1946 m. suimtas. /4:l69/.

ČEČERAS, ūkin., Šakių vls. ir aps., 1952 m. žuvęs partizanas. /"Draugas" 1984.VIII. 15, Nr. 161, psl. 3/.

ČEČEVIČIUS ADOLFAS, Druckūnų k., Varėnos vls., Alytaus aps., 1945 m. minimas "Rugio" būrio part., spv. "K l u o n a s". /8:97/.

ČEIKA KAZYS, s.Petro, g.1906 m. Rygoje, gyveno Skapiškio a., Rokiškio aps., šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, nuo 1944 m. partizanas. Suimtas, tardyta b 1949.IX.2. /40:217/

ČEPAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. partizanas, vėliau vadas, spv. "M i k a s”, minimas 1946-1947 m. /5:115,116/.

ČEPONIS, ūkin., Graužių k., Seirijų vls., Alytaus aps, 1947.II.26 minimas partizanų talkininkas. /4:6?-69/.

ČEPONIS KAZYS, g.1908.XII.26, kapitonas, Bedančių miške "Žebenkšties" part. rinkt vadas, vienas iš Kęstučio apg. steigėjų, nuo 1946 m. Girkalnio vls. suorganizuotos "Vaidoto" rinkt. vadas. Velkė Girkalnio, Seredžiaus, Veliuonos vls. ir Birbiliškių miške. Žuvo kautynėse 1948.II Pamituvio k., Ariogalos raj. /11:208-2l6; 23:272,273/.

ČEPULIS JONAS, a.40 m., Stankūnų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., apyl. veikęs part., minimas 1949-1951 m. Žuvo kautynėse 1951.V Varliškių miške, Pandėlio vls. /7:113,117-120,127,128,138,139,142,145, 147,159-166/.

ČEPULIS KAZYS, Gruzdžių vls., Šiaulių aps., po karo Skaistgirio apyl. partizanas. 1947.I gavęs suklastotus dokumentus legalizavosi, bet greit buvo suimtas, nuteistas ir Ištremtas. /4:210-213,216,2l8; "Draugas" 1965 m. Nr.46/.

ČEPULIS PETRAS, Pandėlis, Rokiškio aps., po karo apyl. veikęs ir žuvęs partizanas, /Iš laiško/.

ČEPULIS PRANAS KAZIMIERAS, g. 1884 m. , kunigas pranciškonas, Lietuvos pranciškonų provinciolas Kretingoje, bolševikų apkaltintas, kad jam vadovaujant, po karo rėmęs laisvės kovotojus, vienuolyne "buvo telkiami ginklai, spausdinami antitarybiniai atsišaukimai, iš čia buvo vadovaujama nacionalistiniam "Žemaičių legionui". Spėjo pasišalinti ir pasislėpti, buvo pasmerktas mirti ir ieškomas, išsislapstė. Mirė 1962.III.30 Panevėžyje./13:103; 48:69-72/.

ČERKA, Rokiškio aps. , Pandėlio apyl. part. būrio vadas, minimas 1944 m. /7:172,173į "Draugas" 1964 m. Nr. 233/.

ČERNECKAS, Veisiejų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part. ryšininkas, minimas 1951 m. pavasarį. /7:82/.

ČESIŪNAS, "Dainavos" apg., "Juozapavičiaus", vėliau "Kęstučio" tėvūnijos part., spv. "B a r s u k a s", veikęs Alytaus aps., Miroslavo apylinkėje, suimtas 1948 m. /8:55-59,71/.

ČESNOKAVIČIUS, stud., Kaunas, 1944 m. Išvyko į Vokietiją, baigęs radistų mokyklą, 1945.I.21 parašiutu nuleistas Panevėžio aps., Smilgių apyl. 1945.III žuvo kautynėse. /10: 159-160/.

ČIAPAS STASYS, s. Prano, g.1922 m. Norgeliškių k., Betygalos vls., Raseinių aps., apyl. veikęs part., minimas 1944 m. Suimtas. Tardytas 1962.IX.12. /11:164-168/.

ČIAPAS ZIGMAS, s.Jono, g.1926 m. Tuščių k., Pagramančio apyl., Tauragės vls. ir aps., ūkin., apylinkėje veikusių part. ryšininkas, minimas 1947-1949 m. Nuo 1949.VII.2 "Kęstučio" apg. "Žvirblio" ir "Žaibo" būrių part., spv. "K l e v a s". Suimtas 1950.IV.13 Obelyno miške, Pagramančio apyl. Tardymo parod. iš 1950.IV.26 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /11:72,77,96,97,111-115/.

ČILINSKAS, po karo partizanas. Suimtas ir nuteistas. /"Draugas" 1975.VII.30, Nr.176.

ČIMELIUS ANTANAS, kunigas, Kelmės parap. vikaras, po karo, "vos nacionalistams susiorganizavus, užmezgė su jais ryšius, lankėsi pas juos miške, atlikinėjo religines apeigas, savo pamoksluose atvirai ragino parapijiečius eiti į nacionalistų gaujas ir kovoti prieš Tarybų valdžią./13:144/. NKGB suimtas, 1945.XI.4 Kaune nuteistas. /11:209; 49:190; "Draugas" 1965 m. Nr.15/.

ČIRAS BRONIUS, 23 m., fotografas, Burokaraisčio k., Merkinės vls., AlytauB aps., 1945 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /

ČITAVIČIUS, ūkln., Santakos k., S.Kalvarijos vls., Marijampolės aps., 1946 m. minimas part. talkininkas. /58:62/.

ČIUKŠTYS KAROLIS, g.1912 m., viršila, Ukmergės aps., Taujėnų apyl., J.Ūselio- "Pakalnio" junginio "Plienas" part. būrio vadas, minimas 1945-1946 m. Suimtas. 1963 m. nut. 15 m., išv. Mordovljon į Permės konc. stov. 389/35. /4:183,184; 33:486; "Draugas" 1974.IX.23; 1975.VI.9 Nr.133/.

ČYŽAS ALFONSAS, g.1923 m. Marijampolėje, po karo Ariogalos vls., malūno buhalteris. 1948 m. minimas partizanas, spv. "A l g i s" Ant. Armono- "Ramūno" būryje, "Kęstučio" apg. , Raseinių- Betygalos apyl. /11: 183-185/.

DABUŠIS, ats. ltn. , po karo Marijampolės aps., Kazlų-Rūdos miškuose part. dalinio vadas, spv. "Š v y t u r y s", minimas 1945 m./34:245/.

DAILYDAITIS JUOZAS, Tauragės apylinkės, part., spv. "V a l e n t in a s ", 1945-1947 m. minimas St. Stonio-"Aluntos" būryje, Purviškių-Pašaltuonio miške. /11:16,19/.

DALBOKAS VIKTORAS, g.1911 m. Norkūnų k., Kražių vls., Kėdainių aps., šaulys, po karo laisvės kovotojas, 1944.XII.17 NKGB sušaudytas. Lavonas pamestas Krakių m. turgavietėje išgulėjo visą savaitę. /"Karys" 1972 m., Nr.5, psl. 179/.

DALBOKAS VINCAS, Krakių m., Kėdainių aps., po karo laisvės kovotojas, NKGB sušaudytas 1944.XII.17. /"Karys" 1972 m., Nr.5, psl. 179/.

DAMBRAUSKAS EDVARDAS, s.Vinco, g.1916 m., ats. puskarininkis, šaulys, Baisogala, Kėdainių aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, nuo 1941.XI savisaugos dalinių 13 bataliono karys. 1945 m. pateko į Kuršių apsupimą Latvijoje, pabėgo į Vokietiją, iš Müncheno žvalgybos mok-los 1950.V.5 pereinant sieną į ok. Lietuvą suimtas. /57:27-30,72,73, 110-112/.

DAMBRAUKAS JONAS, "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. vadas, spv. "S i a u b a s", veikęs Dirmiškio miške, 1945-1947 m. minimas Onuškio apyl., Trakų aps. Žuvo kautynėse 1947 m. vasarą netoli Krikštonių k., prie Nemuno. /8:56,80-83; LE XXXVI,186/.

DANIELIUS JONAS, LLA /Lietuvos laisvės armijos/ Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., spv. "S i l v e s t r a s", minimas 1946-1947 m. Darbėnų- Grūšlaukio apylinkėse. /10:88/.

DANILEVIČIUS, Eržvilkas, Tauragės aps., 1945-1948.VI Tauragės rinkt, part. vadas, nuo 1948.VI pabaigos- "Kęstučio" apg. vadas. /11:139, 214,216,226/.

DANYS J., Šiaulių aps., Linkuvos apyl. veikęs part. vadas antros rusų okup. metu. /"Draugas" 1965 m. Nr.78/.

DANYS JURGIS, g.1898.IV.26 Obelių par. , Rokiškio aps., kunigas, Šiaulių aps., Linkuvos par. klebonas, po karo apkaltintas partizanų rėmimu. 1949 m. suimtas, išv. į konc. stov. Mordovijon. Grįžo 1956 m. Mirė 1977 m. Linkuvoje. /20:158,159,166;38:25; "Draugas" 1977m. Nr.8

DANTA PETRAS ir jo du broliai- Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., 1949 m. apylinkėje veikę partizanai. /29:688/.

DANULEVIČIUS ALFONSAS, 21 m., ūkin., Ratnyčia, Druskininkų vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

DAPKUS, ūkin., Tubių k., Vaitimėnų apyl., Šilalės vls., Tauragės aps., partizanų talkininkas: pas save įrengtoje slėptuvėje laikąs ir maitinęs partizanus. /4:145/.

DAPŠAUSKAS AUGUSTAS, 50 m., ūkin. Ir Jo sūnus Stasys, ūkin., Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., 1946-1950 m. minimi part. ryšininkai. /5:89,90,94,103,107/.

DAPŠYS PRANAS, Lygumų vls., Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt, part., spv. "A r b ū z a s", minimas 1950 m. /"Draugas" 1964 m. Nr. 274/.

DARAŠKEVIČIUS, Trakų aps., Žaslių vls., partizanų I-mo bataliono 4-to būrio vadas, nuo 1945.V-III čio rajono vadas, spv. "P a p ū g a". Minimas 1945 m. /4:155,158,159,169/.

DARGELIS JUOZAS, a.25 m., ūkin., Meškų k., Tauragės raj., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part. vado ryšininkas, minimas 1948 m. /11:40, 41/.

DARGIS, Panevėžio aps., Viešintų apyl. part., suimtas 1946.XII. /20:140/.

DARGIS, Kretingos aps., Skuodo apyl. partizanas, minimas 1950 m. /5:115/.

DARGYTĖ GENĖ, LLA /Lietuvos laisvės armijos/ Žemaičių apg. vado J. Semaškos- "Liepos" ryšininkė Telšiuose. /10:134/.

DASKEVIČIUS J., part. vieneto vadas Ukmergės ape. , minimas 1945 m. pradžioje Labūnavos k., Širvintų apylinkėje. /23:19l/.

DAUKŠA IGNAS, part. vadas, apv. "Š i p u l s k i s", apie 1951 m. paskirtas Jūros srities, "Žaliosios" brigados bataliono vadu. Suimtas. /23:290,291/.

DAULIANSKAS ZIGMAS, a.19 m., Telšiai, po karo LLA Žemaičių legiono štabo narys, Telšių kuopos vadas, apv. "S i d a b r o  k u l k a", suimtas 1945 m. rudenį. /10:125.126, 163/.

DAUNYS A., pokario partizanas, pagal sovietinį žargoną "kurį laiką dalyvavęs nacionalistinėje gaujoje". Suimtas. /49:l83/.

DEGUTIS KAZYS, . 1940-194l m. bolš. okupantų kalintas Marijampolės kalėjime. Vokiečių okup. metu Marijampolės aps., Balbieriškio polic. nuovados viršininkas. Po karo partizanas, nuo 1945 m. vasaros "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" grupės vadas, spv. "R a g i n i s". Minimas Balbieriškio girioje, dalyvavęs eilėje kautynių. Žuvo 1946.VI Balbieriškio apylinkėje. /8:45-49; LE XXXVI,181/.

DEKSNYS JONAS, g.1914 m., rezistencijos veikėjas. 1940-1941 m. bolševikų kalintas Kauno sunk. darb. kal., kilus vokiečių-rusų karui, 1941.VI.23 išėjo į laisvę. Vokiečių ok. metu LLKS /Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos/ vadovybės narys, 1942-1944 m. tos s-gos VLIK’o narys. 1944. IV vok. gestapo suimtas ir kalintas įvairiuose kalėjimuose Vokietijoje. Amerikiečių kariuomenės išlaisvintas iš Bayreutho kal. 1945.IV.14. Rudenį slapta grįžo į ok. Lietuvą, užmezgė ryšius su part. daliniais- pogrindžiu ir tapo ryšininku tarp krašto rezistencijos ir laisvojo pasaulio. Naudojo spv. "D a u n o r a s", "H e k t o r a s", "P r a p u o l e n i s". Tris kartus buvo pasiekęs laisvuosius Vakarus įvairiems pasitarimams, o ok. Lietuvoje LLKS vardu pasirašė BDPS /Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio/ aktą. 1949.V trečią kartą pasiekė Lietuvą ir netrukus buvo suimtas. Kalintas, tardytas, išleistas ir savo rezistencinės veiklos "išpažintį" paskelbė sovietinėje spaudoje: "Tiesa" 1960.II.20, "Švyturys" NN 9-12. Buvęs rezistencijos veikėjas išdavęs rezistenciją. /l:478-482; 2:467,489,504;23:332-340,342,357;52:112,229,273; LE IV,4l8; XXXVI,181

DEKSNYS JUOZAS /Jono brolis/, antros rusų okup. metu dirbo Kauno miesto vykdomojo komiteto kuro skyr. viršininku ir buvo laisvės kovotojų ryšininku. 1946 m. vasarą buvo iškviestas į part. "Tauro" apg. Suvalkijoje. 1946.X part. vadovybei į Vilnių nuvežęs savo priimtuvą- siųstuvą. 1946.XII Kaune KGB suimtas ir likviduotas. /2:467,489,504/.

DELIAUTAS KAROLIS, 1947.XII minimas part. ryšininkas Palangos vls., Kretingos aps. /10:96/.

DELIAUTAS STEPAS, Kretingos aps., Darbėnų vls., LLA "Kardo" rinkt. part. , spv. "B a n d ū r a", minimas 1946-1948 m. /10:8S,95,96/.

DELIAUTAS VYTAUTAS, 1947.XII minimas part. ryšininkas Palangos vls., Kretingos aps. /10:96/.

DENCEVIČIUS PETRAS, 29 m., darb., Jonionių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.III nužudytas partizanas. / 3 /.

DERBUTAS STEPAS, s.Ferdinando, g. 1904 m. Alsėdžių m., Telšių aps., ats. ltn., baigęs Lietuvos karo mokyklos pirmą aspirantų laidą. Buv. Kretingos aps., Veiviržėnų vls. šaulių būrio vadas, Klaipėdos krašte pasienio polic. rajono virš., 1941.VI sukilėlių vadas Alsėdžiuose. Vokiečių ok. metu Alsėdžių polic. nuovados virš., Šiaulių policijos vado pad., Mažeikių, vėliau Švenčionių aps. polic. vadas. 1944.X.8 paskirta s LLA "Vanagų" būrio vadu Alsėdžiuose. Iki 1945.IV.22 gyveno nelegaliai Vilkų k., Alsėdžių vls. 1945.IV.22/23 naktį miške prie Skirpsčių k. su kitais partizanais stribų apsuptas, sužeistas ir suimtas. Kalintas, sovietinėje spaudoje paskelbti jo tardymo parodymai iš 1945.IV.28, V.4 ir VIII.13 d. Pagal gautą vieno asmens laišką- 1946 m. Vilniuje sušaudytas. /10:37,110,118-121,163;35:348; "Karys" 1975 m. Nr.5, psl.l85; 1982 m. Nr.3, psl.l40; "Naujienos" 1978.XII.19, Nr.290, psl. 3/.

DEVENIS, ūkin., Širvintų vls., Ukmergės aps., po karo kautynėse žuvęs partizanas. /27:97,98,109,110/.

DIDIKAS BRONIUS, Paručių k., Varėnos /?/ vls., Alytaus aps., 1945-1946 m. minimas "Geležinio Vilko" rinkt. part. spv. "A l k s n i s". /9:97-99/.

DIGLYS KAZYS, Džiuginėlių k., Šilalės raj., Tauragės aps., nuo 1949 m. rudens "Kęstučio" apg., "Rolando" būrio vado A.Jonušo -"Vilko" part. ryšininkas, spv. "K ę s t u t i s". 1951-1952 m. buv. kolūkio pirm. /11:127-128/.

DIJOKAITĖ ZUZANA, Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945. IX minima partizanė Skaistgirio miške. /4:209/.

DIJOKAS KAZYS, Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1946 m. Skaistgirio miške minimos part., spv. "S u o p y s". /4:209,210/.

DIJOKAS VLADAS, Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945 m. Skaistgirio miške minimas partizanas. /4:209/.

DIKSA ALFONSAS, b.Felikso, g.1926 m. Bogušiškių k., Alovės vls., Alytaus aps., buv. Alytaus amatų mokyklos mokinys. Nuo 1946 m. vasaros apylinkėje veikusių part. ryšininkas, spv. "P e r k ū n a s", savo tėvo ūkyje buvo įrengęs slėptuvę partizanams. Nuo 1947 m. "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., "Geležinio Vilko" grupės, I-mo būrio part., spv. "I n ž i n i e r i u s". Kautynėse su sovietų kareiviais buvo sužeistas. 1949.XI.26 MGB daliniui bunkerį apsupus, kautynių metu įmestų į bunkerį granatų apsvaigintas ir suimtas. Tardymo parodymai iš 1949.XI.29, 1950.IV.14 ir 21 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:104-109/.

DIKSA FELIKSAS /Alfonso tėvas/, ūkin., Bogušiškių k., Alovės vls., Alytaus aps., 1946.X-XII minimas partizanų talkininkas: savo ūkio slėptuvėje laikęs ir maitinęs partizanus. /8:104,105/.

DIKSA JUOZAS, s.Felikso, ūkin., Bogušiškių k., Alovės vls., Alytaus aps., 1946.X-XII minimas part. talkininkas. /8:104,105/.

DIKSAITĖ BRONĖ, d.Felikso, g.1924 m. Bogušiškių k., Alovės vls., Alytaus aps., nuo 1946 m. part. ryšininkė, 1946.XII suimta, vėliau paleista. Nuo 1949.II "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" gr. partizanė. Bunkeryje užtikta žuvo kautynėse 1949.XI.26. /8:104-106,109/.

DIMIDAVIČIUS, Trakų aps., Žaslių vls., part. štabo ryšininkas, spv. "S e n i s". Minimas 1945 m. /4:155/.

DIMIDAVIČIUS PRANAS, Trakų aps., Žaslių vls., Jačiūnų k. būrio partizanas, minimas 1945 m. /4:162/.

DIRSĖ STASYS, s.Vlado, g.1912 m. Janapolio k., Raguvos vls., Panevėžio aps. Vokiečių ok. metu tarnavo Savisaugos daliniuose. 1944.IX įstojo į LLA Telšiuose, 1944.IX.13 ivyko į Vokietiją žvalgybos mokyklon. Priskirtas V.Jazoko- "Petraičio" grupėn 1944.XII.22 parašiutu nuleistas Miežiškių apyl., Panevėžio aps. Naudojo spv. "P r ab a š č i u s". Suimtas 1945.X. Tardymo parodymai iš 1945.X.15,20 ir XI.23 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /10:149-156,163/.

DOBILAS, Gelgaudiškis, Šakių aps., 1945-1946 m. kautynėse žuvęs partizanas. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

DOBROVOLSKIS, Kretingos aps., Skuodo apyl. 1947 m. minimas partizanas. /5:116/.

DOBROVOLSKIS MYKOLAS, 38 m., Taurynės k., Raguvos vls., Panevėžio aps., ats. viršila, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, baigės diversantų mokyklą, spv. "Č e p o n i s", priskirtas VI. Jazoko-"Petrai-čio" grupėn, 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. Vėliau buvo grupės vadu. /10:149-155/.

DOČKUS JUSTAS, g.1925.IX.26 Kaune. 1944 m. baigęs gimn. pasitraukė į Vakarus. 1945.III stojo savanoriu į prancūzų legioną, dalyvavo kare Indokinijoje. Pasibaigus sutarties laikui gyveno Paryžiuje, Ryšių palaikymui, spv. "N ė r i s", vyko į ok. Lietuvą ir ten žuvo kovoje dėl Lietuvos laisvės. /52:373; 56:252,254,255; LE V,94/.

DUMČIUS PETRAS, Vaitimėnų k., Šilalės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" rajono, "Kęstučio" būrio part., spv. "V y t ur y s", minimas 1948-1950 m. /11:105/.

DONELAVIČIUS JONAS /?/, vargonininką 3, Troškūnai, Panevėžio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, 1949 m. minimas partizanas. /4:100-101/.

DONĖLA ALIS, Kretingos aps., Skuodo raj. partizanas. Minimas 1947- 1948 m. Žuvo 1948 m. /5:91,92,106/.

DONĖLA JUOZAS, 1947-1948 m. Skuodo apyl. partizanas. 1948 m. legalizavosi. /5:91,92,106/.

DONĖLA LIUDAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. 1949 m. minimas partizanas. /5:117/.

DOVAINIS JONAS, Biržų aps., Vabalninko- Salamiesčio vls. part. būrio vadas, žuvęs 1949 m. pavasarį. /7:132; LE XXXVI,476/.

DOVYDAITIENĖ, ūkin., Antano žmona, dukterys 26 ir 10 m., sūnus-16 m., Runkių k., Kazlų-Rūdos vls., Marijampolės aps., 1946.II.18 po kautynių stribams su partizanais, buvo suimti ir išv. į Sibirą. Grįžo 1957 m. /22: 315/.

DOVYDAITIS GEDIMINAS, s. Juozo, Gegužinės bžk. , Žaslių vls., Trakų aps., 1945 m. minimas kun. Rudžionio su partizanais ryšininkas. /4:166/.

DOVYDAITIS JONAS, s.Motiejaus, ūkin., Šebeliškės prie Kauno, "Birutės" rinkt. part. talkininkas: savo ūkio klojime buvo partizanams įrengęs slėptuvę. Suimtas, nut. 25 m., išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. Grįžo. /22:315,316/.

DOVYDAITIS JUOZAS, s.Jeronimo, g.1891 m. Silosėdų k., Jonavos vls., Kauno apg., nuo 1944 m. Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės par. vargonininkas ir klebono su part. ryšininkas. Suimtas 1946 a. Spv. ”G a i d y s". /4:154,159,160,165,166/.

DOVOLSKIS, Kaunas, Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Kalniaus" rinkt., A.Armono- "Ramūno" būrio part. ryšininkas- bendradarbis, klastotų dokumentų parūpinto Jas, 1948.IX suimtas kelyje Kaunas-Raseiniai. /11: 185,186/.

DRAKONAS ANTANAS, apie 25 m., ūkin., Čypėnų k., Vabalninko raj., part. talkininkas: 1950 m. davęs partizanams maisto ir skundęs kolūkio pirm. Vaznį, kurį part. sušaudė 1950.VI. /7:130-l4o/.

DRĄSUTIS, po karo Panevėžio aps., Troškūnų apyl. part. vadas. /20:l6l/.

DRĄSUTIS MYKOLAS, Stetiškių k., Panevėžio vls. ir aps., 1944.VIII Žemaitijoje, Platelių miške įstojo į LLA ir išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje. Kada permestas į fronto užnugarį nežinoma /10:73-76,161/.

DRĄSUČIAI- 2 broliai,- apie 20 Ir 25 m., Jodikonlų k., Ramygalos vls., Panevėžio aps., 1948 m. minimi partizanai. /4;87/.

DRAZDAUSKAS, Seinų aps., Veisiejų vls., 1948 m. minimas "Mindaugo" grupės part., spv. "I l g i s". /8:162,163/.

DRINGELIS ADOMAS, ūkin., Pabaronės k., Varėnos vls., Alytaus aps., part. ryšininkas, minimas 1951.I-II. /8:l46/.

DRUMSTAS VACLOVAS, Rusių- Rago k., Musninkų vls., Ukmergės aps., Čiobiškio apyl. part. būrio vadas, spv. ""K a r a b i n a s", minimas 1944- 1946.II. /4:17 2,174/.

DRUNGA KAROLIS /Jurgis Juozas Valiulis/, g. 1919. III. 19 Patrapilyje, dlpl. chemikas, pogrindžio veikėjas. 1941.VI sukilimo dalyvis 1944.IV.30 Kaune vokiečių gestapo suimtas, Vokietijoje kalintas Berlyno Ploetzensee kal. 1945.IV.25 pateko į sovietų armijos lauko ligoninę. 1945.VII.2 grąžintas į ok. Lietuvą, užmezgė ryšius au partizanais, ypač su LLKS /Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga/. 1945.VII.19 Kaune bolš. suimtos, tardytas, paleistas ir vėl dažnai buvo šaukiamas pas tardytoją. 1945.XI.23 perbėgo kelioliką km už Kauno pas partizanus. Buvo numatytos ryšininku tarp Vakarų ir Lietuvoje kovojančių partizanų. 1945.XI.30-XII.I naktį, part. palydėtos peržengė Lietuvos Lenkijos sieną. Atvyko į Vokarų Vokietiją, vėliau į JAV. Mirė 1987 m. Chicagoje. /LK,V,198, XXXVI,191; "Dirva" 1965.V.19, Nr.58 /.

DRUNGA J., ats. aviac. njr. , vokiečių okup. metu dirbo rezistencinėj organizacijoj Lietuvių fronte /LF/ Kauno aps. Ir legaliai gyveno iki 1945.VI. Bėgdamas nuo bolševikinio teroro Iš Kauno į Suvalkiją, 1945. VI NKGB buvo sulaikytas Šilavote, Marijampolės aps., po 7 dienų kalinimo iš areštinės pabėgo ir įsijungė į laisvės kovotojų eiles. Buvo "Tauro" apg. part, vados, spv. "M y k o l a s  J o n a s". Nuo 1946.IV.23 PLA /Pietų Lietuvos partizanų/ srities vado plk. ltn. J.Vitkaus- "Kazimieraičio" pav. Partizaninės veiklos reikalais vykdamas į Žemaitiją, NKGB agento J.Markulio -"Erelio" Išduotas, 1946.VI.7 Kazlų-Rūdos miške, prie Agurkiškės k., kautynėse su NKGB daliniu buvo sužeistos ir pats granata susisprogdino. /1:116-118,122,137,14l,143,148,151-154,198,199,202-206,212-215į 23:115,196,259,269,271; 52:250, 251,373/.

DŪDOS- 2 broliai, sūnūs Kazimiero, Maleišių k., Šimonių vls., Panevėžio aps., po karo žuvę partizanai. /"Dirva" 1984.VI.7, Nr.22/.

DŪDA B. , po karo part. štabo "Žaibas" narys, gyvenąs nelegaliai ir muziką dėstąs saleziečių vienuolyno mokykloje Vytėnuose. /13:105/.

DŪDA JONAS, a. 24 m., Vilniaus univ. stud., vokiečių ok. metu Kretingoje LLA org. darbuotojas, 1944 m. Išvyko į Vokietiją, baigęs žvalgybos mokyklą, spv. "Š t u k a" ir "J a n k ū n a s", 1944.XI.17 parašiutu nuleistas netoli Alsėdžių, Telšių aps. Apie 1944.XII.15 legalizavosi, paskirtas mokytoju į Alsėdžių progimn. , dėstė fiziką, algebrą ir fizinį lavinimą. Priklausė LLA "Žemaičių legionui" ir nuo 1945.III buvo organizacinio skyr. virš. pad.Gyveno Makščių k., Alsėdžių vls. 1945.V suimtas, nuteistas, išv. Mordovijon į konc. stov. Bausmę atlikęs buvo paleistas. /10:60,79,82,102-109,163;41:127,128/.

DUKAUSKAITĖ T., Nedingė, Alytaus aps., 1945. IX minima partizanė ar ryšininkė. /55:63/.

DULAITIS JUOZAS, stud., Šakių aps., 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mnogėsi radistų mokykloje, spv. "M a ž i u k a s". Manoma, kad buvo permestas į ok. Lietuvą, bet likimas nežinomas. /10:47,l6l/.

DULKSNYS KAZIMIERAS, g. 1910. II. 19 , prelatas. Kunigu pašventintas 1938 m. Sov. Sąjungai 1940 m. Lietuvą okupuojant buvo vikaru Pasvalyje, Biržų aps. Sovietinės spaudos apkaltintas, kad po karo platinęs antitarybinius atsišaukimus, būvąs partizanų talkininkas, slėpęs part. Tamašauską. 1957.XI.18 suimtas, nut. 2 m. kalėti, išv. į konc. stov. Grįžo 1959.V.19. Buvo altaristų Merkinėje ir Nedingėje, Alytaus aps. Buvo šv.Petro ir Povilo bažn. klebonu Panevėžyje, Panevėžio vyskupijos kapitulos nariu, 1971 m. Krekenavos par. klebonas. Nuo 1983.V.9 Panevėžio vyskupijos valdytojas. /20:l65,l66; 48:402; "Draugas" 1983.VI.2, Nr.108/.

DUMBLIAUSKAS, Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. , "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanas, spv. "B e v a r d i s", minimas 1947 m. /8:58/.

DUMBLIAUSKAS VACLOVAS, s.Stasio, g.a. 1924 m., Mankanų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., nuo 1946.III.15 "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "P a m i d o r a s". 1947.XII perkeltas į "Dzūkų" rinktinės, "Kęstučio" grupę. Žuvo kautynėse 1947.XII.8 Tolokių k., Miroslavo vls. /8:55-58; LE XXXVI,394/.

DUMBLIAUSKAS VINCAS, s.Stasio, g.1926 m., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., nuo 1946.III.15 "Dainavos” apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanas. 1947.XII perėjo į "Dzūkų" rinkt. , "Kęstučio" tėvūniją. Buvo dalyvis trijų didžiulių kautynių: 1946 m. vasarą Dirmiškių miške, 1947 m. pavasarį Norūnų k., Miroslavo vls. ir 1948.I Seirijočių k., Seirijų vls. 1948.IV.19 suimtas Juozo Biliaus lauke įrengtoje slėptuvėje sprogus stribų įmestai granatai /Tolkūnų k., Miroslavo vls /. Kalintas, tardymo parodymai iš 1948.IV.19,21,25 ir VI.4 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:54-59/.

DUNDA GERARDAS, s.Karolio, g.1914 m. Rygoje, kunigas, nuo 1946.VI Ukmergės aps., Pagirių par. klebonas, nuo 1946.IX.I Šiaulių aps., Žagarės vls., Juodeikių par. klebonas. 1947.X suimtas, buvo kaltinamas, kad rėmęs partizanus, kai kuriems padėjęs įsigyti suklastotus dokumentus, kad galėtų legalizuotis. Sovietinėje spaudoje paskelbtas jo tardymo parodymas iš 1947.X.29. Žinoma, kad 1975 m. buvęs Polėkėlės par. klebonu. /4;213-217/.

DVARIONAS JONAS, Salantų vls. , Kretingos aps., partizanas, kautynių metu 1948 m. sužeistas į ranką Dovainiuose, kraujui nutekėjus, besitraukdamas nusilpo ir po medžiu sušalo. Dar gyvas surastas, atgaivintas, tardytas ir šautuvų buožėmis užmuštas. Lavonas buvo išmestas Platelių m. turgaus aikštėje. /24:131; LE XXXVI,195/.

DZIDZEVIČIUS, partizanas, žuvo 1945.XII Alovės vls., Alytaus aps. /8:104/.

DZIKAS JUOZAS, Kėdainių aps., Grinkiškio apyl. "Kęstučio" būrio part. vadas, spv. "D a i n i u s", pokario metu žuvęs laisvės kovoje. /"Draugas" 1965 m. Nr.72/.

DŽIAUGYS ANTANAS, g. 1914 m., ūkin. sūnus, Besmerčių k., Čekiškės apyl., Kauno aps., suorganizuoto part. būrio vienas iš vadų. Nežinomu laiku legalizavosi. 1965 m. sovietų saugumo išaiškintas, suimtas, nut. 15 m. ir išv. Mordovijon į Kučino lagerį, Permės srityje. / LE XXXVI,159; "Karys" 1966 m. Nr.2, psl. 57; "Draugas" 1974.IX.23 ir 1976.VI.9, Nr. 133/.

EIČIENĖ AGOTA, 1949 m. minima Tauragės raj., "Kęstučio" apg. part. ryšininkė. /11: 52/.

EIDĖJUS, 1946-1950 m. minimas Kretingos aps., Skuodo apyl. part. /5:111, 114,115/.

EIDIKAS JUOZAS, s.Antano, g.1916 m. Valatkiškių k., Raseinių raj., ūkin., 1944-1945 m. Jurbarko raj., "Nemuno" gr. part. Suimtas 1945. VIII. Kalintas, tardymo parod. iš 1945.VIII.21 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /11:141-143/.

EIDIMTAS ADOLFAS, g.1915.III.15 Smilgių k., Žarėnų vls., Telšių aps., ltn. 1938 m. baigė Lietuvos karo mokyklą ir tarnavo gusarų pulke. Už rezistencinę veiklą 1941.IV.30 NKVD suimtas Vilniuje. Kalintas, susirgęs šiltine perkeltas į ligoninę, iš kur sužieduotinės G.Milvydaitės pagalba slaptai pabėgo ir atsidūrė Vokietijoje. Slaptai grįžo į Marijampolės aps., 1941.VI sukilėlių vadas Kalvarijoje. Vokiečių ok. metu Radviliškio m. burmistras, rezistencijos veikėjas, 1942 m. LLA /Lietuvos laisvės armijos/ Šiaulių apg. vadas. Iš burmistro par. pasitraukęs visą laiką skyrė rezistencinei veiklai. 1944.X.7 savo žmoną su dukrele palydėjo Vokietijon, o pats su broliu Stasiu grįžo į kovotojų eiles. Antrosios bolševikų ok. pradžioje dirbo LLA centre, nuo 1944.XII- vadas, naudojo spv. "Pa p u n i s", "V y g a n d a s", "Z y b a r t a s". 1944.XI vadovavo Seredžiaus užėmimui. 1945 m. pavasarį NKGB suimtas Ir Vilniuje nužudytas. /10:21-24,33,163; 29:690; 41:124-126;50:18-22; LE XXXVI,196; "Karys" 1978 m. Nr.5, psl. 188/.

EIDINTAS STASYS, g.1917.IX Smilgių k., Žarėnų vls., Telšių aps.,po karo partizanas, dirbo LLA Šiaulių apg. štabe, daug kartų lankėsi "Žemaičių legiono" štabo bunkeryje Skirpsčių k., Alsėdžių vls., lankydavo kitus LLA dalinius ir dalyvavo kautynėse su bolševikais. 1945 m, rudenį žuvo Žarėnų vls., Kantaučių k. laukuose, vykdamas ryšio reikalais. /10:33,68,105,107,109,III, 163; LE XXXVI, 196/.

EIMUTIS ANTANAS / Stasys ?/, Utenos aps., Vyžuonų apyl., šaulys, pokario part. vadas, žuvo kautynėse su raudonarmiečiais 1944 m. vasarą Šiaulių aps., Joniškio apyl. /42:261-262; "Karys" 1976 m. Nr.2./.

EISINAS, Raseinių aps., Kelmės- Kražių apyl., 1947 m. minimas "Kęstučio" apg. vienos part. grupės vadas. /11:217/.

EITMANTIS S., Raseinių aps., Kelmės vls., Vertuklių eigulys ir apyl. part. ryšininkas. Suimtas ir 1945.XI.4 Kaune nuteistas. /"Draugas" 1964 m. Nr. 15/.

EITUTAVIČIUS STASYS, Tauragės aps., Šilalės- Priekulės raj. "Kęstučio" apg., "Dariaus" rajono vieno būrio part. vadas, spv. "Ž a ib a s", 1950-1954 m. minimas Švėkšnynės miške ir kitur. /11:116, 119,122,123, 126-132/.

ENDRIUšAS, 35 m., ūkin., Pakoplyčlo k., Šilalės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio 2-ro skyr. part., spv. "V a i žg a n t a s", minimas 1945-1950 m. /11:96,100,112-114/.

FABIJANSKAS JONAS, g.1909 m., kunigas, Kaunas, bolševikų kaltinamas, kad 1944-1945 m. pritaręs LLA /Lietuvos laisvės armijos/ veiklai ir sutelkęs medžiaginės paramos. Buvo suimtas, išv. į Sibirą. Grįžo. 1971-1975 m. Vilkijos par. klebonas. /10:32; "Draugas" 1985.VI.II/.

GAIČIŪNAS JUOZAS, 28 m., darb., Seirijai, Alytaus aps., 1947.X.l4 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

GAIGALAS ALFONSAS, Naniškių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo partizanas. Legalizavosi, gyveno Panevėžyje, /Iš laiško/.

GAIGALAS POVILAS, Naniškių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo prie Kupiškio žuvęs partizanas. /Iš laiško/.

GAILIŪNAS KAZIMIERAS, 25 m., studentas ir jo brolis, 22 m., ūkin., Devinduonių k., po karo partizanai, abudu žuvę 1945.II.17 Gudžiūnų m., Kėdainių aps. Palaidoti ant Šušvės upės kranto. /Iš laiško/.

GAILIUS KOSTAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Pilies" būrio part., spv. "K l a j ū n a s", minimas 1948-1949 m. Šilalės raj. /11:118, 119,128/.

GAILIUS VACLOVAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. vieno būrio part. vadas, spv. "T r i m i t a s", minimas 1948-1952 m. Šilalės, Priekulės, Rietavo rajonuose, Švėkšnynės miške. Žuvo kautynėse 1952.IX. /11:118-122,126-129,132/.

GAILIUŠIS ANICETAS, g.1915 a. Molėtų vls., Utenos aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėse žvalgybos- diversijos mokykloje, spv. "G ube l i s", 1944.XII permestas į ok. Lietuvą. /10:152/.

GAINARĖNAS JONAS, Trakų aps., Onuškio vls. part.,spv."G r u o d i s", 1945 m. minimas "Vasaros" būryje. /8:8l,83/.

GAIŽAUSKAS ANDRIUS, 25 m., ūkin., Negirvos k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs partizanas. /LE XXXVI, 209; "Naujienos" 1965 m. Nr. 27/.

GAIŽAUSKAS ANTANAS, 33 m., Negirvos k., Ariogalos vls., Kėdainių aps.,  part., 1944 m. apie Kalėdas Juodžių miške stribų užkluptas, jo šautuvui kautynėse užspringus, buvo suimtas ir tardant nukankintas. /LE XXXVI, 209; "Naujienos" 1965 m. Nr. 27/.

GAIŽAUSKAS APOLINARAS, 24 m., Negirvos k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs partizanas. /LE XXXVI,209; "Naujienos" 1965 m. Nr. 27/.

GAIŽAUSKAS JERONIMAS, stud., skautas, Negirvos k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., broliams partizanams žuvus, grįžo į tėviškę, Išėjo partizanauti, pateko į stribų pasalas ir žuvo 1945 m. vasarą Paginėvio vnk., Ariogalos vls. /LE XXXVI,209; "Naujienos" 1965 m. Nr.27/.

GAIŽAUSKAS JUOZAS, ūkin., Traklaukių k., Gaurės vls., Tauragės aps., 1949 m. minimas part. ryšininkas. /11:62/.

GAIŽAUSKAS SIMAS, 23 m., ūkin. sūnus, Negirvos k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs partizanas. /LE XXXVI,209; "Naujienos" 1965 m. Nr.27/.

GAIŽUTIS BRONIUS, g.1905.I.17, kunigas, Raseinių aps., Šiluvos vls., Lyduvėnų par. klebonas, po karo užmezgęs su partizanais ryšius, "lankėsi pas juos miške, atlikinėjo religines apeigas, savo pamoksluose atvirai ragino parapijiečius eiti į nacionalistų gaujas ir kovoti prieš Tarybų valdžią. /13:l44/. Sovietų saugumo buvo suimtas, Kaune 1945.XI.4 nuteistas. 1971 m. buvo Šiaulių šv. Jurgio bažn. vikaru, vėliau altaristas. Mirė 1984.IX.20. /11:209; 48:403; "Draugas" 1965 m. Nr 15 Ir 1984 m. Nr.195/.

GAJAUSKAS BALYS, s.Jono, g.1926.II.24 Vygrelių k., Vilkaviškio raj., partizanas, 1948 m. Šiauliuose MGB suimtas, IX.18 nuteistas 25 m., kalintas konc. stov. Mordovijoje. Išleistas grįžo į Kauną 1973.V.3. Gyveno su motina, dirbo elektros monteriu. 1977.IV.20 vėl suimtas, apkaltintas: davęs lenkų k. knygą "Bolševlzmas" kitam asmeniui; išvertęs iš rusų į lietuvių k. A.Solženicyno "Gulago salyno" vieną skyrių; sudaręs lietuvių politinių kalinių sąrašą ir kaupęs partizaninio judėjimo dokumentus. 1978.IV.14 Vilniaus aukščiausiojo teismo nuteistas 10 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. tremties. Lietuvos Helsinkio grupės narys. Išv. į Mordoviją, kalintas konc. stov.: USSR, 618263 Permskaya oblast, Chusovskoj raion, pos. Kuchino, Uchr. VS-389/36. Iš lagerio išv. į tremtį: USSR, 682460 Chabarovskij kraj, Chumnikan, ulica Sovietskaya 4. Dar lageryje jam buvo žadėta laisvė ir emigracija su šeima, jei prisipažintų prie darytų nusikaltimų. /4l:79; LE XXXVII,175; "Draugas"- 1975 m. Nr.2; 1976 m.- 18l-183; 1977 m.- 193; 1978 m.- 9,59,77,90,96-98,245-257; 1979 m.- 46,47, 186,188; 1980 m.- 15,16; "Gimtasis Kraštas"- 1979 m. Nr.33; "Naujoji Viltis" 1972 m. Nr.4, psl.5; "Lithuanian Information Service" 1980.VI.20.

GALBUOGIS, Skirsnemunė, Jurbarko vls., Raseinių aps., 1945.VI bolševikų nužudytas partizanas. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

GALČIUS ZIGMAS, 30 m., mokytojas, Valakėlių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

GALDIKAS BALYS, g.1925 m., partizanas, minimas 1946-1948 m. Skuodo apyl., Kretingos aps. Suimtas, kalintas, 1948 m. nuteistas 25 m. ir išv. į Permės konc. stov. Mordovijoje. Ten dar buvęs nubaustas 3 m. 1976m. grįžo į ok. Lietuvą./5:116; "Aušra" 6 Nr.; "Draugas"1974.IX.23,

GALINIS ANTANAS, vokiečių ok. metu polic. vyr. vachmistras Trakuose, po karo žuvęs partizanas. / Žinios sutelktos asmeniškai/.

GALINSKAS, 20 m., ūkin., Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs part. /"Naujienos" 1965 m.25-27 Nr.

GALINSKAS BRONIUS, 23 m., ūkin., Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs partizanas. /"Naujienos" 1965 m. NN 25-27/.

GALMINAS ANTANAS, g.1909 m., ūkin., Kliukių k., Upynos par., Skaudvilės vls., Tauragės aps., po karo Šilalėje nužudytas partizanas. Buvo minimas 1945 m. /4:145/.

GALMINAS JONAS, ūkin., Kliuklų k., Upynos par., Skaudvilės vls., Tauragės aps., po karo žuvęs part., spv. "P u t i n a s". Minimas 1945-1947 m. Šilalės, Kaltinėnų ir Laukuvos apyl. /4:l45; 11:86,104/.

GALVA JERONIMAS, Kaniūkų k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945 m. minimas partizanas. /8:8l/.

GALVANAUSKAS PETRAS, Žadeikių k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo vienas iš partizanų vadovų. 1947 m. suimtas, nuteistas 25 m. ir išv. į konc. stov. /7:109,110; 33:714/.

GARBOČIUS, po karo vienas Iš partizanų vadų Krakių vls., Kėdainių aps. /"Draugas” 1965.1.5 Nr.3/.

GARŠKA JUOZAS, g. 1907.XI.23, kunigas, sovietinės spaudos kaltinamas, kad po karo Kupreliškyje, Biržų aps., bažnyčios varpinėje buvo įrengtas ginklų sandėlis, slėpęs partizanus. Buvo suimtas ir kalintas. /20:l44,l6l; LE XXXVI,212/.

GARŠVA, buv. šaulių būrio vadas Juodaičių bžk., Girkalnio vls., Raseinių aps., po karo apylinkėje veikęs partizanas. Likimas nežinomas. /50:111/.

GASIŪNAS J., krautuvės vedėjas, Viešintos, Panevėžio aps., 1946 m. Šimonių girioje žuvęs partizanas. /"Karys" 1981 m. Nr.3, psl.115/.

GAUBTYS PRANAS, 37 m., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Šalnos" rajono part. vadas, spv. "V y t a u t a s", minimas 1947-1950 m. /11:42,88-91,96,100,106,108,111-115/.

GAULIA, Jasų k., Dusetų vls., Zarasų aps., partizanų talkininkas, 1944 m. rudenį bolš. nušautas Markūnų k. /50:63/.

GAVELIS ZIGMAS, Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt, partizanas, minimas 1946 m. Alovės apylinkėje. /8:103/.

GAVĖNAS VYTAUTAS, nuo 1944 m. rudens Marijampolės aps., Kazlų-Rūdos miškuose part. vadas. 1945.VIII paskirtas "Tauro" apg., "Vytauto" rinkt. vadu, spv."V a m p y r a s". Su savo vyrais Lenkijon palydėjęs krašto rezistencijos atstovą, 1949 m. žuvo prie Vištyčio, Vilkaviškio aps. /4:194-198,207; 1:118,204,223,278,279,289,312-316,337,338; LE XXXVI, 214/.

GAVĖNAS VLADAS, g.a.1920 m., ūkin., Oškasvilių k., Marijampolės vls. ir aps., po karo žuvęs part. vadas. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

GAVENIS SIMAS, iš Zaltriškių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "D r ą s u t i s". Iki 1947.III- būrio vadas, nuo 1947.X- "Aukuro" rinkt, štabo narys, vėliau "Kęstučio" apg. vadas. Minimas Gaurės, Skaudvilės, Šilalės, Laukuvos ir Kaltinėnų vls. Žuvo 1948.IX.8. /11:19,51,85,86,102/.

GEDMINAITĖ EUGENIJA, ūkin. duktė, gim. Navininkų k., Betygalos vls., Raseinių aps. Nuo 1939 m. gyveno tėvų ūkyje Saugailių k. 1943 m. baigusi gimn. 4 kl. mokėsi mokyt, seminarijoje Kaune. Mokytojaudama pradž. mokyklose Raseinių aps., taip pat ir savo tėviškėje Saugailiuose buvo part. ryšininkė. Prisitaikiusi prie okupacinio režimo, parašiusi ir 1966 m. "švyturio" NN 8-10 Išspausdinusi "Duokit antrą gyvenimą". Ar buvo bausta nežinoma. 1966 m. mokytojavo Šiaulių raj. /"Švyturys" 1966 m. NN 8-10/.

GEDMINAS JONAS, 21 m., Saugailių k., Betygalos vls., Raseinių aps., nuo 1940. IX mokėsi Raseinių gimn., 1948 m. ar vėliau žuvęs partizanas. /"Švyturys" 1966 m. NN 8-10/.

GEDUTIS, Raseinių raj., "Kęstučio" apg., part. būrio vado A.Armono-"Raraūno" talkininkas, minimas 1948.VI Betygalos vls. /11:185/.

GEDUTIS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg., vienos tėvūnijos part. vadas, spv. "Š a m a s", minimas 1949 m. /11:154/.

GEGUŽIS, Gervėnų k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt, vadas, vėliau apg. vadas, spv. "D i e m e d i s", minimas 1949-1951 m. /7:46,71,72,78,83,86,95/.

GEISČIŪNAITĖ ANELĖ, Alytus, 1946 m. įsijungė į part. eiles, spv. "A u š r e l ė" ir "U k m e r g ė". Suimta. /4l:47,48/.

GELUMBAUSKAI- 3 broliai- po karo Raseinių aps. veikę partizanai. Likimas nežinomas. /50:111/.

GERMANAVIČIUS JONAS, s.Mato, g.19l4m. Navasiolkų k., Šešuolių vls., Ukmergės aps., gyveno Uličianos k., Širvintų vls., vedęs. Sovietinės spaudos kaltinamas, kad vokiečių ok. metu tarnavęs ypatingame būryje ir dalyvavęs žudynėse. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, sovietų saugumo buvo suimtas, išvežtas į Gardiną. Pabėgęs slapstėsi brolio sody-boje Šešuolių vls. 1945 m. įstojo į partizanus, spv."D r i e ž a s". Suimtas, kalintas, tard. parodymai iš 1951.VII.19 ir 31 d. paskelbti sov. spaudoje. Greičiausiai sušaudytas./17:19-52,82-87; 39:187-188/.

GERULIS VINCAS, Čiudiškių k., Prienų vls., Marijampolės aps., MGB 1946.IX.6 nužudytas partizanas. /Elta- 1949 m. Nr.I, psl.16/.

GERVICKAS JONAS, Alytaus vls. ir aps., 1944.XII Pievagalių ir Punios miškuose minimas part., spv. "J o v a r a s"./8:33,34,37/.

GIEDRIKAS BRONIUS, Smilgių vls., Panevėžio aps., ltn., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje. Paskirtas gr. vyresniuoju ir 1945.1 parašiutu nuleistas Smilgių apylinkėn, veikė Pušaloto apyl. miškuose, žuvo kautynėse 1945.III. /10:154,159-l6o/.

GIMBUTAITĖ, Skuodas, Kretingos aps., 1946 m. minima part. /5:89/

GIMBUTAS BRONIUS, Skuodas, Kretingos aps., 1946-1948 m. minimas partizanes. Žuvo 1948 m. /5:89-112/.

GIMBUTAS JUSTAS, b.Juozo, g.1925 m., Skuodas, Kretingos aps., nuo 1944 m. rudens part, spv. "J o k e r i s", buvo būrio vadu. 1948 m. suimtas, kalintas, rusų karinio tribunolo nut. 25-lems metams, išv. Mordovijon į konc. stov. 389/19. Per eilę kalėjimų pasiekė Šiaurės Sibirą, ten dar buvo nubaustas 5-iems metams. Rusų saugumas pažadais ir kankinimais siekė užverbuoti šnipinėjimui. 1977 m. Naujųjų Metų sutikimo vakarą, visus kalinius suvarius į atitinkamą patalpą, jis pareiškė: "Kas šiame popieriuje parašyta, tai parašyta tikru mano krauju. "Aš, Justas Gimbutas, pareiškiu, kad jokios tortūros nepalauš mano ištikimybės Jėzui Kristui ir Lietuvai". Ten pat sargų buvo sumuštas ir nubaustas 6 mėnesiams karcerio. 1979.IV.4 išleistas grįžo į ok. Lietuvą. Apsigyveno Klaipėdoje pas savo invalidą seserį. Atsisakęs priimti sovietinį pasą ir sovietinės pilietybės, pareikalavo teisės išvykti į JAV gyvenančią seserį. 1980.II.18 suimtas, nuteistas vieneriems metams pataisos darbų stovyklon, išvežtas į Kapsuko konc-lagerį. Suparalyžavus kairei rankai ir kojai perkeltas į Vilniaus kalėjimo ligoninę. /5:89-112; USSR News Brief 1980- Nr.4 psl.24l; 37: įvairių metų/.

GIMBUTIS, Šimonių girioje, "Algimanto" apg. vienos part. rinkt, vadas, spv. "T a r z a n a s", 1949 m. spalio pabaigoje sovietų saugumo suimtas. /23:243,244; 58:155/.

GINEIKIS, po karo partizanas, bolš. teismo Jonavoje, Kauno aps., nuteistas mirti. /"Karys" 1968 m. Nr.4, psl. 120/.

GIRČYS BALYS, g. 1923 m. Marciūniškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., nuo 1944 m. apyl. veikęs partizanas, Jaskoniškių vnk. bolševikų apsuptas ir su kt. kovotojais kiaulidėje sudegintas 1945 m. /50:63/.

GIRDVAINIS, ūkin., Laumių k., Sedos vls., Mažeikių aps., partizanų talkininkas: 1945 m. pabaigoje ir 1946 m. pradžioje savo sodyboje buvo priglaudęs "Žemaičių legiono" štabą. /10:130/.

GIRDZEVIČIUS JONAS, 1944.XI Girkalnio vls., Raseinių aps. minimas partizanas. /11:160/.

GIRDŽIŪNAS STEPAS, g.1908 m. Spirakių bžk., Šeduvos vls., Panevėžio aps., ltn., buv. Marijampolės šaulių rinkt, vado pad., vokiečių ok. metu Panevėžio amatų mokyklos kūno kultūros mokytojas, 1944.VIII minimas LLA /Lietuvos laisvės armijos/ grupės vadas Platelių miške. 1944.IX išvyko į Vokietiją, žvalgybos mokykloje buvo būrio vadu ir vertėju. 1944.XI.18 kaip grupės vadas, spv. "G e g u ž i s" parašiutu nuleistas į Žaliąją girią. Buvo vienas iš organizatorių 3-sios šiaurės LLA apygardos ir jai vadovavo. Žuvo kautynėse 1945.IX.6. /5:44; 10:74,75,145,146,150-156,163; 23:211,277,278,292; 50:25-27; "Karys" 1965m. Nr.5, psl.156; LE XXXVI,223; "Laisvoji Lietuva" 1983 m. Nrl4/.

GIRDŽIUS ANTANAS, ūkin., Pavidaujo k., Jurbarko raj., buv. partizanas, savanoriškai legalizavosi, part. vadovybės nut. Ir 1947 m. vasarą Šimkaičių miške likviduotas. /11:203/.

GIRDŽIUS KAZYS, Tauragės raj. veikusios pogrindžio org. narys, priklausęs "Kęstučio" part. rinktinei, 1948-1949 m. minimas Batakių vls., Mickiškės miške. Suimtas 1949.X. /11:6l,63/.

GIRDŽIUS STASYS, s.Jurgio,g.l926m. Dargių k., Jurbarko raj., nuo 1946.XII "Kęstučio" apg. part., spv. "P o v i l a s". 1948.VII suimtas, kaltinamas bolš. aktyvistų nužudymu. Tard. parod. iš 1948. VII.16 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /11: 144,145/.

GIRULIS, Tauragės aps., Kaltinėnų apyl., Vaitimėnų k., partizanas, 1945.VII.14 dalyvavęs Labardžių pieninės užpuolime ir sunaikinime. /4:147/.

GLAZAUSKAS A., partizanas, suimtas, 1946.XI. 16 Gruzdžiuose bolš. teismo nuteistas kalėti ir išv. į kone. stov. Sibiran. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

GLAZAUSKAS J., po karo part., suimtas, kalintas, 1946.XI. 16 Gruzdžiuose bolš. teismo nut. sušaudyti. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

GLAZAUSKAITĖ, partizanė, suimta, kalinta, 1946.XI.16 Gruzdžiuose bolš. teismo nuteista ir išvežta. /Žinios suteiktos asmeniškai/.

GLEMŽA KAZYS, 1948-1949 m. Vabalninko- Pandėlio raj. ir Kadarų, Pandėlio, Puznos miškuose minimas partizanas. /7:113,119,125,13l/.

GLEMŽA PETRAS, a.30 m., ūkin., Gumbelių k., Vabalninko raj., partizanų talkininkas: 1950 m. pavasarį globojo pas jį besislapstantį part. Br.Mikonį, jam skundė Čypėnų k. kolūkio pirm. Vaznį ir krautuvės vedėją Balkauską, kuriuos 1950.VI part. sušaudę,/7:139/.

GLOBIS VLADAS, s.Nikodemo, g.1927 m. Gailiškės k., Tauragės raj. Nuo 1946 m. rudens Gaurės vls. part. ryšininkas, spv. "V a i n a u s k a s", nuo 1947m. rudens pogr. org. vado pav., spv."R a m ū n a s". Nuo 1949.X "Kęstučio" apg.  "Butegeidžio" rinkt, štabo narys ir vado pav. ūkio reikalams. Suimtas 1951.VI. Kalintas, tard. parodymai iš 1951.VI.6,16,28; VIII 24,25,27 ir 29 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:58-65/.

GNAŽAUSKAS, Skuodo apyl., Kretingos aps. veikęs partizanas, minimas 1947.VI. /5:96/.

GNIAZEVIČIUS, Žvirgždaičiai, Šakių aps., po karo milicijos įgaliotinis ir part. ryšininkas. Suimtas. /50:144-148/.

GOGELIS ANTANAS, s.Jurgio, g.1918 m. Obonių k., Šimonių vls., Panevėžio aps., ltn., LLA /Lietuvos laisvės armijos" narys, 1944.VIII išvyko į Vokietiją. Mokėsi desantininkų mokykloje, paskirtas 5 grupių desanto vadovu, spv. "J o n a s  L o k a i t i s", 1945.1.21  parašiutu nuleistas Kupiškio vls., Panevėžio aps. Sekančią dieną, I.22 buvo suimtas, kalintas. Tard. parodymas iš 1945.III.12 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /10:156-159,162,163; 23:211/.

GONTIS VYTAUTAS KAZYS, g.1913.III.2, kilęs iš Šiaulių, baigęs Šiaulių gimn. , skautų vadovas, 1936 m. baigė Lietuvos karo mokyklos XVIII laidą. 1939 m. pakeltas į ltn. laipsnį, tarnavo I pėst. pulke Ukmergėje. Vokiečių ok. metu LLA veikėjas, 1943 m. Seinų aps., Leipalingio pradž. mokyklos mokytojas, 1944.VII įsijungė į part. veiklą, buvo "Šarūno" rinkt, vadu, spv. "A l s e i k a". Rinktinę sudarė Leipalingio, Seirijų, Veisiejų ir Kapčiamiesčio part. batalionai. Žuvo 1946 m. ar vėliau. /8:16;23:269;29:694; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl.305, 1987 m. Nr.9, psl.416/.

GOŠTAUTAS, Skaistgirio vls., Šiaulių aps. 1946-1947 m. minimas part., spv. "U o s i s". 1947 m. legalizavosi. /4:212/.

GRAIČIŪNAS VYTAUTAS, Panevėžio aps. , Kupiškio-Šimonių apyl., Šimonių girioje- Šepetos pelkėje 1947 m. veikęs part., spv. "D a k t a r a s". /50:51,52/.

GRAKULSKIS, Raseinių aps., Viduklės vls., "Kęstučio" apg., "Ąžuolo” būrio part., spv. "D r a g ū n a s". Minimas 1947-1948 m. /11:182/.

GRAKULSKIS STASYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "Ž a i b a s". Minimas 1948 m. Laukuvos ir kt. vls. /11:86,87,98,99/.

GRAŽIAI- 2 broliai- Rakėnų k., Dusetų vls., Zarasų aps., partizanai, abudu 1945 m. žiemą žuvo netoli Kriaunų, ant Sartų ežero. Žuvusiems išplėštos akys ir paliktos prie lavonų. /50:63/.

GRYBAUSKAS ALEKSANDRAS, s.Stasio, g.1927.1.30, nuo 1944 m. rudens part., suimtas, išv. į Sibirą. Grįžo po 6 m. /Žinios suteiktos asmeniškai/.

GRYBAUSKAS STEPONAS, g. 1925.X. 23, nuo 1944 m. rudens part., suimtas, išv. į Sibirą, grįžo po 9 m. /Žinios suteiktos asmeniškai/.

GRYBAITĖ DANUTĖ, mokinė, Kaunas, po karo partizanė, suimta, nuteista 25-iems metams, išv. į Vorkutos konc. stov. /Elta 1955.XI.I, Nr.30/

GRYBAS VINCAS, 38 m., iš Šiaulių, suimtas, apkaltintas partizanine veikla, nut., 1952.V atvežtas į Bielajar stov. Tavda už Uralo. /Elta 1954,III.10 Nr.7; 1954.XI.II Nr.30/.

GRYBINAS, Suvalkijoje, 1949.1 minimas "Tauro" apg. part. vadas, spv. "F a u s t a s", iš profesijos studentas. /23:285,292/.

GRICIUS L., Klykolių bžk., Akmenės vls., Mažeikių aps., 1944.VIII-IX bolš. nužudytas partizanas. /"Lietuvos Gynėjas" 1944.IX.20, Nr.4/.

GRICIUS PRANAS, s.Prano, g.1920 m. Laukžemio k., Darbėnų vls., Kretingos aps., 1943.V.16- 1944.II tarnavo Savisaugos dalinyje, statybos batalione. Po karo, nenorėdamas tarnauti Sov. Sąjungos kariuomenėje, 1945.X įstojo Vaineikių miške į "Kardo" rinkt., "Klevų" kuopą partizanu, spv. "A l b i n a s  K o p ū s t a s". Suimtas 1948.VIII. Kalintas, tardymo parodymai iš 1948.VIII.16,20, 28 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /lO:83-96/.

GRIGAITIS, Skardupiai, Marijampolės aps. , 1945.V minimas partizanų ryšininkas. /4:194/.

GRIGALAVIČIŪTĖ, Raseinių aps., Seredžiaus apyl. part. ryšininkė, minima 1947 m. /11: 216/.

GRIGALIŪNAS, apie 21 m., g. Devinduonių k., 1947.II.17 Kėdainių aps., Gudžiūnų bžk. nužudytas partizanas, /iš laiško/.

GRIGALIUS, Raseinių aps., 1944.XII minimas partizanas. /11:164/.

GRIGONIS, Šiaulių aps., "Prisikėlimo" apg. štabo narys, vėliau tos apygardos vadas, spv. "U ž p a l i s". Minimas 1948-1949m./11:225,227/

GRIGORAVIČIŪTĖ PETRĖ, ūkin. , Giraitės k., Perlojos apyl., Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. part. būrio vado B.Navicko-"Girinio" ryšininkė, minima 1945-1949 m. /8:139,142,144/. Suimta 1949.X.1.

GRIGUOLAS IGNAS, Kretingos aps., Tūbausių par. zakristijonas ir "Kar do" part. rinkt, ryšininkas, minimas 1945-1946 m. /4:l49,151; "Draugas" 1965 m. Nr. 27/.

GRIKŠAS BALYS, 23 m., iš Šiaulių, part., suimtas, 1952.V atvežtas į Bielajar Taudos stov. už Uralo. /Elta 1954 Nr.7 ir 30/.

GRINCEVIČIUS BRONIUS, Panevėžio aps., Ramygalos vls., Truskavos bžk, šaulių būrio vadas, 1941.VI sukilėlių vadas, po karo žuvęs partizanas. /40:197,198/.

GRINIUS, ūkin., Peldžiūnų k., Girkalnio vls., Raseinių aps., po karo partizanų ryšininkas. /10:49/.

GRINIUS KLEOPAS, ūkin., Dauglaukio k., Tauragės raj., 1948 m. minimas part. ryšininkas. /11:2l/.

GRINKEVIČIUS ANTANAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės bžk., Jačiūnų k būrio partizanas, minimas 1945 m. /4:163/.

GRINKEVIČIUS KAZYS, s.Jokūbo, g.1902 m., ūkin., Jačiūnų k., Žaslių vls., Trakų aps., buv. policininkas ir Gegužinės šaulių būrio vadas, nuo 1945.III part. būrio vadas, spv. "K l e v a s". 1946.IV suimtas. Kalintas, tardymo parodymas iš 1946.IV.11 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /4:158,162,163/.

GRIŠMANAUSKAS /Juozo Jaunesnis brolis/, g.a. 1929m. Medsėdžių k., Platelių vls., Kretingos aps., po karo žuvęs partizanas. /"Naujienos" 1983.VIII.I, Nr. 146/.

GRUSAUSKAS, Alytaus aps., "Šarūno" rinkt. part., spv."S i a u b a s" nuo 1945.VIII Seirijų bataliono vadas. Žuvo kautynėse 1946-1947 m. /8:15-18/.

GRUŽINSKAS JUOZAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt. "Kęstučio" būrio vadas, minimas 1950 m. Šilutės, Šilalės rajone. /11:105/.

GUBISTA JONAS /Juozas ?/, 26 m., Kretinga, LLA narys, 1944.VIII.8 išvyko į Vokietiją, mokėsi desantininkų mokykloje, 1944.X-XI parašiutu nuleistas netoli Klaipėdos. Atvykęs į Kretingą iki 1945.V dirbo pramonės kombinate ir buvo LLA štabo narys. /10:77-83,163/.

GUDAITIS PRANAS, g.1915m., ltn., inž., Telšių m. elektrinės dir., 1944.IX atvyko į Vokietiją, žvalgybos mokykloje dėstytojas ir mokėsi radistu. 1944.XII pradžioje parašiutu nuleistas prie Platelių ežero. /1O:140,141,151,152/.

GUDAS TEOFILIUS, Panevėžio aps., Šimonių girioje part. būrio vadas, spv. "E s k i m a s", minimas nuo 1948 m. MGB daliniui bunkerį apsupus 1952.X.14 nusišovė. /50:52-57; LE XXXVI,140/.

GUDAUSKAS, Skuodo apl., Kretingos aps., 1949 m. minimas part./5:93/.

GUDAUSKAS STASYS, Skuodo apyl., Kretingos aps., 1947-1949 m. minimas partizanas. /5:93,101/.

GUDAVIČIUS, Tauragės aps., Purviškių-Pašaltuonio miškuose veikęs ir 1945.VII kautynėse žuvęs partizanas. /11:16,17/.

GUDELEVIČIUS ANTANAS, stalius, Skardupiai, Marijampolės aps., part. nuo 1945.VI.19. /4:195,196/.

GUDELIAI- 2 broliai- Bilaišių k., Dusetų vls., Zarasų aps., 1945 m. kautynėse žuvę partizanai. /50:63/.

GUDELIAUSKAS, Telšių aps., Žarėnų apyl., LLA "Vanagų" org. narys, priklausęs Veclausko kuopai, suimtas 1944.X. /10:7l/.

GUDYNAS, ūkin., Vozbučių k., Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos, "Ąžuolo" skyr. part. talkininkas, minimas 1949 m. /7:58,59/.

GUDŽIŪNAS KAZYS, Kėdainių aps., Ariogalos vls., part., 1945 m. vasarą pateko į stribų pasalas ir žuvo Paginėvio vnk. /LE XXXVI,209/

GULIAKAS JONAS, 1944m. išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, su Želnio grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Smilgių apyl., Panevėžio aps. /10:159/

GUMULIAUSKAITĖ GENĖ, d.Kazimiero, ūkin., Judrėnų k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1949-1952.XI apyl. veikusių part. ryšininkė, vėliau part., spv. "D a n u t ė". Priklausė "Kęstučio" apg. , "Pilies" būriui, minima Mizgirių miške. Iš partizanų tarpo pasitraukė ar buvo suimta. /11:120,121,126,127,132/.

GUMULIAUSKAS, s.Kazimiero, ūkin., Judrėnų k., Šilalės vls., Tauragės aps., nuo 1950m. "Kęstučio" apg., "Pilies" būrio partizanas./11:126/.

GURECKAS, pas ūkin. Šmaižį, Šarkės k., Skuodo raj. 1947 m. rudenį suimtas partizanas. /5:92,96-101,104-108/.

GUSTAITIS PRANAS, s.Simano, g.1910 m. Vainuto m., Tauragės aps., kunigas, buvo klebonu Pašiliuose, Kaltinėnuose, o areštuojant Telšių aps., Viešvėnų par. klebonu. 1946.I NKGB areštuotas, kalintas Vilniaus kal., apkaltintas už ryšių palaikymą su partizanais, kad jiems išdavęs apie 50 suklastotų metrikų, 1200 šovinių, juos slėpęs, savo pamoksluose raginęs tėvus neleisti savo vaikams stoti į komjaunimo ir pionierių org., nebendrauti su komjaunuoliais ir pionieriais, nes jie religijos priešai. Nuteistas mirties bausme. Prieš mirtį iš kal. draugui kunigui rašė: "Mūsų vargai ir kančios baigiasi. Esame nuteisti mirties bausme. Mirštame nežinodami savo kaltės". Sušaudytas kartu su vysk. V.Borisevičium. /4:126-131; 13:96,97,126; 29:688; 48:96, 97,209,405; "Draugas" 1978.II.24, Nr.46, psl. I/Tardytas 1946.1.22.

GUSTAS JUOZAS, g. 1906.II.19 Jurbarke, Raseinių aps., kunigas salezietis, kunigu pašventintas 1933 m. Dirbo misijose Indijoje, išėjo mokslus Italijoje, 1937 m. grįžo į Lietuvą, klebonavo Saldutiškyje, Utenos aps. Sovietinėje spaudoje buvo kaltinamas, kad 1941.VI buvęs sukilimo dalyvis, o po karo, būdamas kongregacijos kapitulos nariu saleziečių vienuolyne Vytėnuose ir būdamas atsakingas už auklėjamąjį darbą vienuolyno mokykloje, slėpė vieną Iš partizanų vadų A.Nykštaitį prisidengusį mokyklos dėstytoju. 1948 m. suimtas ir išv. į Sibirą. Grįžo, bet 1956.VIII.27 savanoriškai vėl išvyko į Krasnojarską. Ten ir mirė 1958.III.13. /l3:105; 48:179,405; LE XXXVI,241-242; "Draugas" 1978.VI.21, Nr. 144, psl.l/.

GUŠČIUS, Alytaus aps., Merkinės vls., Liškiavos apyl., "Dainavos" apg. part. štabo komendantas. 1949 m. suimtas Šeškinės miške. /50:174-184/.

GUTAUSKAS KLEMENSAS, g.1915.XI.28, kunigas. Sovietinės spaudos buvo kaltinamas, kad nuo 1946 m. buvo aktyvus Panevėžio ir Subačiaus vls. partizanų globėjas ir rėmėjas, ypač rėmęs ir globojęs "Žvirblio" ir "Laužo” burių partizanus, rašęs ir platinęs atsišaukimus, skatinęs remti part. veiklą. Kada suimtas Ir kaip nubaustas žinių nėra. Žinoma, kad 1962 m. buvęs Panevėžio katedros administratorius. 1975 m.-Kupiškio klebonas. /20:161,162; LE XXXVI, 242/.

GUŽAITIS PRANAS, b.Antano, g. 1907 m. Kuršių k., Tytuvėnų vls., Raseinių aps., kapitonas. 1932 m. baigė Lietuvos karo mokyklos XIV laidą, 1937-1939 m. mokėsi Briuselio karo akademijoje, 1940 m. paskirtas bataliono vadu. 1941.VI.17 iš sovietų kariuomenės dezertyravo. 1942.V.II paskirtas Raseinių aps. virš. pav. , 1944.IV- paskirtas aps. virš. Nuo 1943 m. vadovavo LLA Raseinių aps. org. Įstojęs į Vie-tinę rinktinę buvo taktikos instruktoriumi Karo mokykloje Marijampolėje. Vokiečių gestapui rinktinę likvidavus velkė pogrindyje, po karo organizavo partizanus ir jiems vadovavo. 1948.V.23 tėvų ūkyje Kuršių k. suimtas, kalintas, tardytas, nuteistas ir išv. Sibiran į konc. stov. Tardymo parodymai iš 1948.V.12,27; VII.9,19 ir 21 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Iš Sibiro grįžo. /7:7-36; 10:7,8,42-50,163; LE VIII,69; XXXVI,242; "Karys" 1971 m. Nr.9, psl. 324-325/.

GUŽAS, 1947-1949 m. minimas Raseinių-Tauragės aps. "Kęstučio" part. aps. operatyvinio skyr. virš., vėliau Vakarų Lietuvos srities "Jūra" štabo virš., spv. "K a r d a s". /11: 218 - 227/.

GUŽAUSKAS VYTAUTAS, Jagučionių k., Raseinių raj., 1944 m. rudenį minimas partizanas. /11: 165-167/.

GVOZDAITIS VYTAUTAS, baigęs Marijampolės gimn., 1946 m. Marijampolėje apskrities finansų skyr. buhalteris. Įstojęs į partizanus buvo suimtas 1946 m. rudenį Mokolų k. prie Marijampolės. /58:54-57/.

YLIUS ANTANAS, s.Mato, g.1909.IV.21 Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., kunigas marijonas. 1941 m. paskirtas Marijampolės aps., Skardupių par. klebonu. Vokiečių okup. metu, rizikuodamas savo gyvybe, gelbėjo žydus. 1945.VII su kitais nutarė sudaryti part. rajoninį štabą ir buvo išrinktas sanitarinio skyr. virš. ir kapelionu, spv. "V i l k a s". 1945.VIII, jam dalyvaujant, nutarta sudaryti "Tauro" apg. Nutarus įsteigti LIK /Lietuvai išlaisvinti komitetą/ buvo to komiteto nariu ir naujų apygardų steigimo reikalu važiavo į Kauną ir į Telšius. 1945.X.22 savo bute NKGB suimtas, kalintas Vilniaus saugumo požemiuose, 1945.XI.15,19 ir 21 d. tardytas. 1946 m. nuteistas IO-čiai metų, išv. ir kalintas Archangelsko, Karagandos ir Vorkutos lageriuose. 1956.II.16 Išleistas laisvai Vorkutoje apsigyventi.Dirbo duonos kepykloje, buvo lentpjūvės sargu. 1956 m. grįžo į ok. Lietuvą, buvo Leščių par. klebonu, Pernaravos vls., Kėdainių aps. Sovietų saugumo patvarkymu, 1961m. iš pareigų atleistas ir 5 metus dirbo miške. 1966 m. paskirtas altaristų į Grinkiškį, po 8 mėn.- Baisogalos vls., Palonų par. klebonu, 1973.IX.4-Šiaulių aps. Šiupylių par. administratoriumi ir Gruzdžių par. vikaru. Tik po didelių pastangų ir protesto 1974.III.5 buvo priregistruotas gyventi. Sovietinėje spaudoje ir kino filme buvo šmeižiamas, daug kartų bandytas užverbuoti komunistų tikslams ir propagandai. /119,123; 20:155; 23:265,266,329; 37-III t.33-35, 151-153,318; V t.- 4l,42;49:190; 52:214-217,392; LE XXXVI,251; "Dievas ir Tėvynė" Nr.2- 25 tęsiniai "Drauge" 1977 m. nuo XI.8/

ILIUS JULIUS, 20 m., ūkin. sūnus, Daujotu k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.I Graužų miške kautynėse žuvąs partizanas. /"Naujienos" 1965 m. Nr.25-27/.

ILIUS VYTAUTAS, ūkin. sūnus, Daujotu k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.I dalyvavęs Graužų miške kautynėse partizanas, pasinaudojęs amnestija legalizavosi. 1945 m. rudenį prie Purvių upelio stribo Ciko nušautas. /"Naujienos" 1965 m. Nr. 25 - 27/.

INDRILIŪNAS BRONIUS, 1945 m. Panevėžio-Subačiaus vls., Žaliojoj girioj minimas partizanas. /5:46/.

INDRILIŪNAS MAMERTAS, g.1920 m. Gataučlų k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1938 m. baigąs Biržų gimn., 1943 m.- Vilniaus univ. humanitarinių mokslų fak., spaudos bendradarbis, laisvės kovoje 1946 m. žuvęs partizanas. /LE VIII,495; XXXVI,253/.

INDRILIŪNAS VIKTORAS, po karo Žaliojoj girioj, Panevėžio aps., Subačiaus vls. veikęs partizanas. /33:62l/.

INDRIŪNAS ANTANAS, g.a. 1905 m. Kamajų vls., Rokiškio aps., ūkin., gyveno Kamajėliuose, 1944 m. talkino LLA /Lietuvos laisvės armijai/. Suimtas, išv. į Sibiro taigas kirsti mišką. Grižo po 1953 m. be sveikatos. Mirė Kaune 1985.I. /"Tėviškės Žiburiai" 1985.IV.16, Nr.16/.

IRKMANAITĖ STASĖ, Jucalčių k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1945 m. Šilalė s, Kaltinėnų, Vaitimėnų apylinkėse minima part. ryšininkė. /4:140,143,145/.

IRKMANAS ALEKSAS, Jucaičių k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1945-1947 m. Šilalės, Kaltinėnų, Vaitimėnų apylinkėse minimas part., spv. "G e n y s". /4:132,142,146,147; 11:103,104/.

IRKMANAS BALYS, Jucaičių k., Šilalės vls., Tauragės aps., partizanas, Šilalės part. būrio vadas, minimas 1945 m. /4:132,141-144/.

IVANAUSKAS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. part., nuo 1948 m. pavasario apygardos štabo narys- vieno skyr. virš., spv. "G i n t a ut a s", 1947/1948 m žiemą buvęs priskirtas "Žemaičių" apygardon. /11: 218, 225,226/.

IVANAUSKAS JULIUS, 23 m., ūkin., Maselišklų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 m. bolševikų nužudytas partizanas. /3 /.

IVANAUSKAS LEONAS, Vakarų srities part. vadas, spv. "V y t e n i s", žuvo 1952.1.9 Čepaičių k., Varnių vls., Telšių aps. /23: nuotrauka/.

IVANAUSKAS PRANAS, Maseliškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Kazimieraičio" rinkt, būrio vadas, vėliau bataliono vadas, spv. "B ev a r d i s", minimas 1945-1948 m. Merkinės, Subartonių, Nedingės apylinkėse. /4:l88; 8:133-135/.

IVANAUSKAS ROKAS, 33 m., ūkin., Maseliškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /

IVANAUSKAS VINCAS, 36 m., ūkin., Maselišklų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolš. nužudytas partizanas. / 3 /.

IVOŠKIS- IVAŠKEVIČIUS LEONAS, 1941.VI sukilėlių štabo narys, Raseinių aps., Kražių polic. nuov. vachmistras, po karo partizanas, žuvo 1946 m. ūkin. Čepausko sodyboje, Kareiviškių vnk., Kražių vls. /39:65-66; LE XXXVI, 288-289/.

JABLONSKIENĖ- ŽAKEVIČIŪTĖ JADVYGA, g.1911 m., /Jono žmona/, Kaunas, po karo veikė pogrindyje, 1946 m. suimta, kalinta, nuteista ir išv. į Sibirą,kur ir mirė 1948 m. /S.Žymantas "Semper Fidelis"-"Dirva" 1972.X. 18/.

JACIUNSKAS PRANAS, a.26 m., Merkinės vls., Alytaus aps., vokiečių ok. metu buv. policininkas Merkinėje. 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1945.I.15 parašiutu nuleistas netoli Staciškės k., Seirijų vls. Suimtas 1945.11.2 Pieriškių k., Merkinės vls. /10: 137-140; 55:46/.

JACKUS KAZIMIERAS, Panevėžio aps., Subačiaus vls., Žaliojoj girioj, 1945 m. minimas partizanas. /10:146/.

JAKAVONIS, Kaibučių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 m. minime part. ryšininkas. /4:l87/.

JAKAVONIS ALFONSAS, 22 m., ūkin., Mašnyčios k., Druskininkų vls., Alytaus aps., 1945 m. bolševikų nužudytas partizanas. /3 /.

JAKAVONIS VITAS, 1946m. minimas part. Alovės vls., Alytaus aps. /8:1

JAKAVONIS VYTAUTAS, g.1922m., stud. /?/, vokiečių k. gerai mokėjęs, Randamonių k., Druskininkų vls., Alytaus aps., 1944m. išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1945.I.15 parašiutu nuleistas netoli Staciškės k., Seirijų vls., Alytaus aps., žuvo kautynėse 1945.II.2 Pieriškių k., Merkinės vls. /10:137-140/.

JAKIMAVIČIUS JONAS, s.Juozo, g.1933m. Lačionių k., Daugų vls., Alytaus aps., nuo 1951.IV.25 "Dainavos" apg., P.Karnausko- "Deksnio" būrio part., spv. "K a r v e l i s", minimas Pivašiūnų, Varėnos, Dubmenėlių, Kalesninkų miškuose ir apylinkėse. Suimtas 1952.IV.3 pas A. Jeruševičių, Galiaklemio k., Jiezno vls., Alytaus aps.Kalintas, tardymo parodymai iš 1952.IV.3,9,10 ir 12 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:110-115,118/.

JAKOMAI- 2 broliai- 1948 m. Alsėdžių apyl., Telšių aps. žuvą partizanai. Jų lavonai buvo pamesti Alsėdžių m. /24:130/.

JAKONIS JUOZAS, 16 m., mažažemio ūkin. sūnus, įtartas esąs part. ryšininką b, rusų sušaudytas 1946 m. Trakų aps. /iš laiško/.

JAKŠYS MYKOLAS, ūkin., šaulys, Vyžuonos, Utenos aps., 1945.V.12 NKGB sušaudytas ant Kartės k. /42:262; 45:171/.

JAKŠTAS, suaugusiųjų gimn. mokyt., LLA org. narys, Telšiai, 1945.X.11 pažadėjęs suorganizuoti part. apygardos štabą, spv. "B e r ž a s". /4:201-20 3/.

JAKŠTAS, Marijampolės aps. veikęs part., spv. "K a t i n a s", 1947m. MGB suimtas ir išvežtas į Veiverius. /19:36/.

JAKŠTAS STASYS ir jo žmona Julė, abu ūkininkai, Stokaičlų k., Šilalės vls., Tauragės aps., apyl. part. ryšininkai, minimi 1948.III. /11:74/.

JAKŠTYTĖ MARIJA, iš Vilniaus, partizanų ryšininkė, II rusų okupac. metu išv. į konc. stov. Mordovijon. /Elta- 1954.XI.11, Nr. 30,psl.10/.

JAKUBONIS J., Raseinių aps., Tytuvėnų pramonės ūkio buhalteris, part. ryšininkas, 1945.XI.4 Kaune nuteistas. /11:209; "Draugas" 1965m. Nr.15/.

JANULEVIČIUS JUOZAS, Jurgeliškės k., Veisiejų vls., Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos partizanas, spv. "V i l t i s", minimas 1951 m. /7:73/.

JAKUTAVIČIUS, Balksodžio k., Alytaus raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt, part., spv. "D ū m a s" ir "K e r š t a s", minimas 1948-1949 m. Dirmiškio miške, žuvęs kautynėse 1949 m. Lazdijų raj., Mankūnėlių k. įrengtame bunkeryje. /7:45,49,50,55-67/.

JAKUTIS, Tauragės raj., Gaurės apyl., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Lelijos" būrio vado pav., vėliau rinkt, štabo narys, spv. "S k a i s g i r i s", minimas 1948-1949 m. /11: 22,39,41,43,52,53/.

JANAUSKAS JONAS, s.Jono, g. 1884 m. Pamūšio k., Linkuvos vls., Šiaulių aps. , kunigas, Tauragės aps., Šilalės vls., Varsėdžių par. klebonas, po karo Kaltinėnų par. klebonas, bolševikų apkaltintas ryšių palaikymu su partizanais, 1945.IX suimtas, išv. į Sibirą ir ten 1950 m. kalėjime mirė. Buvo tardytas 1945.IX.21,22; X.9. /4:131-139; 48:97-98,209/.

JANKUS ALEKSAS, 1945 m. minimas Kretingos aps. , Vaineikių miške, "Kardo" part. rinktinės štabo narys- patarėjas, spv. "P i l y p a s  L a i m ė". /10:86; LE XXXVI,288/.

JANONIS, ltn. , kilęs iš Rudžių k., Kamajų vls., Rokiškio aps., tuoj po karo part. vieneto vadas, su savo vienetu susijungęs su latviais part., kautynėse su bolš. sužeistas ir nukankintas. /50:63; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl. 303/.

JANULAITIS PRANCIŠKUS, g.l874.IV.28 Malavėnų k., Šiaulių vls. ir aps., kunigas, Kauno kapitulos garbės kanauninkas, dekanas, po karo Betygalos par. klebonas, Raseinių aps. Bolševikų apkaltintas, kad palaikąs ryšius su apylinkėje veikusiais partizanais, vykdavęs pas juos išpažinčių klausyti. 1946 m. išvežtas, kalintas Vladimiro kalėjime. Miręs. /21:10, psl. 24/.

JANULEVIČIUS BOLESLOVAS, s.Stasio, g.1917 m. Tuloje, Rusijoje, gyveno Čižų k., Simno /Miroslavo ?/ vls., Alytaus aps., 1944.III-V tarnavo Vietinėje rinktinėje, po karo "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" tėvūnijos part., spv. "M e š k a", dalyvavo kautynėse užpuolant Gudelius, Miros-lavą, Ūdriją. 1947.XII suimtas. Tardytas 1947.XII.27,29 ir 1948.I.8. /8:5,37-40/.

JANULEVIČIUS JONAS, Maseliškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., Pr.Ivanausko-"Bevardžio" būrio partizanas, spv. "M a rg i s", minimas 1947-1949 m. Subartonių miške ir apylinkėje. Žuvo kautynėse 1949 m. Merkinės apyl. /8:133,134/.

JANUŠAITIS, Kauno kunigų sem. klierikas, 1948 m. minimas part. bendradarbis. /20:157/.

JANUSAITIS PETRAS, g. 1922 m., Sakalinės k., Gaurės vls., Tauragės aps., ūkin., "Kęstučio" apg., "Butegeidžlo" rinkt. part. ryšininkas, minimas 1947 m. Partizanų sušaudytas 1949.IX.13 už nurodymą sovietų saugumui part. būrio vado St. Stonio- "Aluntos" slėptuvės. /11: 51-53; 57/.

JANUŠEVIČIUS ALFONSAS, Rokiškio aps., Pandėlio apyl., Dirvoniškių ir Puznos miškuose, 1948-1949 m. minimas partizanas. /7:113,119,128,129/.

JANUŠKA ROMUALDAS, Eržvilko vls., Tauragės aps., 1945 m. minimas partizanas. /11:34/.

JANUŠKA VYTAUTAS, Eržvilko vls., Tauragės aps., 1945 m. minimas partizanas. /11: 34/.

JANUŠKAITIS ALGIRDAS, buv. klierikas, 1945 m. mokėsi Marijampolės mokyt. sem. , nuo 1945.VI.19 Skardupiuose part. spv. "Š a r k a". Tolimesnis likimas nežinomas. /4:195,196/.

JANUŠKEVIČIUS, 1945. IV ^lungės miške minimas partizanas. /10:123/.

JANUŠKEVIČIUS VINCAS, vokiečių ok. metų kooperatyvo tarnautojas, 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, pasitraukęs į Vokietiją mokėsi diversantų- radistų mokykloje, 1945.1.21 parašiutu nuleistas Šimonių apylinkėn, Panevėžio aps. /10:160/.

JANUŠKEVIČIUS VYTAUTAS, s.Medardo, g. 1922 m. Noriūnų k., Kupiškio vls., Panevėžio aps., tarnavęs Savisaugos daliniuose, 1943-1944 m. policijoje, nuo 1944.VIII LLA narys, po karo partizanas, sovietinės spaudos žiniomis "vadovavo dlversinei-teroristinei grupei kovoje prieš Tarybinę armiją". Suimtas, kalintas, tardymo parodymas iš 1944.XII.28 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /40:192-193/.

JANUŠONIS ANTANAS, g.a. 1903m. Babrių k., Šventežerio vls., Seinų aps., ūkin., gyveno Burakavo k., Šventežerio vls., "Dainavos" apg., "Mindaugo" gr., "Varmo" būrio part., minimas 1948 m. /8:l6l/.

JAKUTIS IREMIEJUS, Palanga, Kretingos aps., po karo partizanas, suimtas, kalintas, nuteistas ir išv. į Abez konc. stov., Komi ASSR. /Elta- 1956.II.21, Nr.5, psl.11/.

JARUŠEVIČIUS, "Dainavos" apg. "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part. skyr. vadas, spv. "L a k š t i n g a l a", minimas 1946m. Jiezno, Birštono, Butrimonių vls. bei Vėžionių miške. /8:23,24,26,28/.

JARUŠEVIČIUS DOMININKAS, Geidukonių k., Daugų vls., Alytaus aps., part. talkininkas: sodyboje buvęs part. bunkeris 1952 m. /8:113/.

JASAITIS VYTAUTAS, s.Jurgio /dr.Domo brolis/, 1944 m. žuvęs partizanas. /"Draugas" 1978.XII.9/.

JASAS PETRAS, s. Petro, g. 1910 m. Labardžių k., Rietavo vls., Telšių aps., kunigas. Nuo 1945.VI Kretingos aps., Tūbausių par. klebonas, bolševikų buvo kaltinamas, kad 1945.IX užmezgęs ryšius su "Kardo" rink. partizanais, buvęs jų ryšininkas, klebonijos patalpose jiems įrengęs slėptuvę. 1946.V suimtas, kalintas ir kankintas Kretingos NKGB saugume ir Klaipėdos kalėjime, tardytas 1946.V.30 Ir VI.5 d. Buvo ištremtas, iš tremties į Lietuvą grįžti nebuvo leista, gyveno Latvijoje, į Lietuvą grįžo 1970 m. Buvo Šiaulių aps., Kruopių par. klebonu. /4:148-152; 13:97,103,104,167; 48:406; "Draugas"- 1965 m. Nr.27 Ir 1978 m. Nr.47/.

JASAS VINCAS, po karo part. ryšininkas, suimtas, išv. į Potmos lag. Mordovijoje. Po 7 metų paleistas. /"Laisvoji Lietuva" 1978.X.5- 1979.X. 18 - Viktoras Libertis "Nuo Vilniaus lig Linkolno kranto/.

JASINAUSKAS, ekon. mokyklos mokyt., Plungė, Telšių aps., nuo 1945.11.25 Plungės LLA komplektavimo skyr. virš. /10:108/.

JASINEVIČIUS PETRAS, s.Kazimiero, g.1921 m. Vaidlonų k., Panemunio vls., Rokiškio aps., vokiečių ok. metais tarnavęs Savisaugos daliniuose, nuo 1944.VI laisvės kovotojęs su bolš. partizanais ir komunistais. Frontui artėjant pasitraukė iki Latvijos, grįžęs savo tėviškėje slapstėsi. 1946 m. pradžioje suimtas, kalintas, tard. parod. Iš 1946.III.25 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /7:182-184.

JASIUKAITIS KAZYS, 1945.V minimas partizanas Gegužinės apyl., Žaslių vls., Trakų aps. /4:165/.

JASIUKAITIS KAZYS, s.Juozo, po karo žuvęs partizanas. /47:22/.

JASIUKAITIS ZENONAS, s.Juozo, vaistininkas, Linkuva, Šiaulių aps., po karo žuvęs partizanas. /47:22/.

JASIUKEVIČIUS, "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., "Bevardžio" būrio part., spv. "V ė j a s", 1947-1949 m. minimas Merkinės- Subar-tonių apyl. Ir Bingelių miške, Alytaus aps. Žuvo kautynėse 1949 m. /8: 133,134/.

JASIULEVIČIUS VLADAS, ūkin. , Miroslavo vls., Alytaus aps., 1947 m. minimas apyl. veikusių part. rėmėjas. /8:59/.

JASIŪNAS BRONIUS, Žaliojoj girioj, Subačiaus vls., Panevėžio aps., A.Birbilo- "Baltūšio" būrio part., minimas 1945 m. /5:47,50,64/.

JASIŪNAS JONAS /?/, Žaliojoj girioj, Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1945 m. minimas part. ryšininkas. /5:47/.

JASIŪNAS STASYS, Pandėlio apyl., Rokiškio aps., 1952-1954 m. minimas partizanas, kautynėse žuvęs 1954 m. vasarą Rasčiūnų miške. /7:159/.

JASKYS JONAS, g. 1911.IV.12, ltn. , Peldžiūnų k., Girkalnio vls., Raseinių aps., part. vado P.Gužaičio ryšininkas. Minimas 1944 m. /10:4/.

JASKUTIS KAZIMIERAS, Trakų aps., Žaslių vls. 1945 m. buv. part. /4:154/.

JAŠKŪNAITĖ IRENA, d.Vlado, už partizaninę veiklą 1947.II.14 suimta, kalinta, tardyta, susirgusi mirė. /"Naujienos" 1982.III.27-29,Nr.60/.

JAŠKŪNAS HENRIKAS, s.Vlado, g.1927.II.4 Panevėžyje, pokario partizanas 1947.II.l4 suimtas, kalintas, nuteistas 25-iems metams, išv. į Intos ir Vorkutos lag. , Komi ASSR. 1953 m. dalyvavo masiniame Vorkutos politinių kalinių streike. 1955 m. paleistas, grįžo į ok. Lietuvą. 1957 m. suimtas, kalintas Zubovo- Berucko lag. Mordovijoje. 1959 m. paleistas, dirbo baldų kombinato naktiniu sargu Jonavoje, ten 1976.XII.22 suimtas, 1977.XI.28 nut. už "išdavimą" ir "antitarybinę agitaciją" 10-čiai metų griežto režimo lag. ir 5 m. tremties, kalintas Permės lag. Mordovijoje. Liko žmona, 2 dukterys ir motina. Paleistas, /"Draugas"- 1977.V.13, IX.13; 1978.VI.17, XII.18; 1979.V.29/.

JATKAUSKAS JUOZAS, Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945 m. Jurdaičių miške minimas part., spv."M ė l n b a r z d i s". /4:208/.

JATULIS JONAS, g. 1908.X.23, kunigas, po karo, Panevėžio aps., Adomynės par. klebonas, sovietinės spaudos apkaltintas partizanų rėmimu, 1949.V.23 MGB suimtas, nut. 10-čiai metų, kalintas Balchaše, Karagandoj. 1957.III.19 grįžo į ok. Lietuvą. Buvo klebonu Alizavoj, vėliau Antalieptėj. /20:l65; 48:406; "Draugas"- 1974-Nr.91, 1973- Nr. 2/

JAZDAUSKAS ŠARŪNAS, s. Stasio, g. 1922 m. Kaune, Iki 1940 m. su tėvu gyveno Palangoje, Kretingos aps. Sov. Sąjungai Lietuvą okupavus, 1940.VII.24/25 išbėgo į Vokietiją. 1942.IV grįžo į Palangą. 1944 m. gyveno Vilniuje, buvo LLA centrinės vadovybės narys, redagavo karines-politines žinias. 1944.VIII.8 išvyko į Vokietiją, baigęs žvalgybos mokyklą 1944.XI.17 parašiutu nuleistas netoli Alsėdžių, Telšių aps. Su keliais kitais desantininkais Skirpsčių k. įsirengė slėptuvę, suorganizavus LLA "Žemaičių legioną" paskirtas vado pad. ir organizacinio sektoriaus virš., spv. "N u r m i s" ir "S t a l i u e”. 1946-1947 m. vadovavo "Šatrijos" rinktinei. Suimtas 1947.XI. kalintas, tardymo parodymai Iš 1947.XI.26 ir XII.2 d, paskelbti sovietinėje spaudoje. /10:9,10,61,68,69,79,100,102-105,109-113,116-118,121-127,164; LE XXXVI,268/.

JAZOKAS VLADAS, g.1920m. Pasvalyje, Biržų aps., ltn., tarnavęs 4 p.p. Panevėžyje. 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų mokykloje FAK- 210 ir vadovavo kursantų būriui. Su 15-os kovotojų grupe 1944.XII.22 nuleistas parašiutu į Žaliąją girią, Panevėžio aps., spv. "P e t r a i t i s". Su ltn. Girdžiūnu suorganizavo 3-Ją šiaurės LLA apygardą ir buvo štabo virš. ar apg. vado Girdžiūno pav., jam 1945.IX žuvus- LLA apg. vadas, vėliau "Žaliosios" rinkt, vadas. Žuvo 1945.XII pabaigoje. /5:42,58; 10:145,146,149-156,164į 23:211,277,278; LE XXXVI,

JĖČYS DOMININKAS, g.1896.X.20 Š.Lietuvoje, kpt., buv. Ukmergės, Tauragės, Utenos šaulių rinktinių vadas, ilgametis Alytaus komendantūros intendantas, 1941.VI trumpą laiką buv. Alytaus komendantas. Nuo 1945 m. pradžios Alytaus aps. kairėje Nemuno pusėje ir kai kurių Prienų aps. valsčių part. vadas, spv. "Ą ž u o l i s", sujungęs atskirus part. vienetus į "Dzūkų" rinktinę, įjungęs ją į PLP /Pietų Lietuvos partizanų/ sritį. Nuo 1946.VII "Dainavos" apg. vadas, 1946 m. rudenį su apg. štabu įsikūręs Punios šile. Taip pat nuo 1946.VII- PLP srities vadas. Punios šile esančioje slėptuvėje kautynėse 1947.VIII.II žuvo, kai slėptuvę buvo apsupę KGB ir kariuomenės daliniai. /1:166,167,333,334; 4:189-192; 8:6,8,9,14,15,17-20,24,27,29-31,46,47,49,51,52; 23:267-269,271; 40:417; 55:8; LE XXXVI, 268-269/.

JENČERIS K., po karo Raseinių aps. veikęs partizanas. /50:111/.

JEROMSKIS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., I-mo bataliono 3-čio būrio part. vadas, spv. "P e r k ū n a s", minimas 1945 m. 4;154,155,158-160,164,169/.

JERUŠEVIČIUS VLADAS, g.a. 1930 m., Laičių k., Perlojos apyl., Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., B.Navicko-"Girinio" būrio part., spv, "V i e s u l a s", minimas 1949 m. /8:139,143,144/.

JETKEVIČIUS KAZYS, Subačiaus pašto tarnaut., Panevėžio aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų-diversantų mokykloje, 1945.1.21 su J.Aleknos grupe parašiutu nuleistas į Subačiaus apyl. /10:160,16l/.

JEZUKEVIČIUS PRANAS, 26 m., ūkln., Purplių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

JOCKUS LEONAS ir jo žmona, abu ūkininkai, Benaičių k., Lenkimų vls., Kretingos aps., 1947 m. minimi part. talkininkai. /10:93,96/.

JOKANTAS PETRAS, Šiaulių aps. veikusios "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt, part., spv. "R u o n i s", minimas 1950 m./"Draugas" 1964-274/.

JOKAVONIS BRONIUS, mokyt., kautynėse žuvąs partizanas. /29:684/.

JOKIMAS ZENONAS, ūkin., Pagausančio k., Ariogalos raj., part. talkininkas: už Jo sodyboje rastą bunkerį su partizanais 1948 m. su šeima išv. į Sibirą. /50:111-112/.

JOKŠAS PRANAS, a.23m., ūkin., Jonikaičių k., Priekulės raj., "Dariaus" part. rajono, "Žaibo" būrio vado ryšininkas, spv. "M i n a", minimas 1953 m. Švėkšnynės miške. "11:122,123/.

JOKŪBAITIS PETRAS, Kaziškės k., Tauragės raj., part. ryšininkas, spv. "J a u n u t i s", nuo part. kulkos atsitiktinai žuvęs 1951.I.II. /11:42,44/.

JOKUBAUSKAS ANTANAS, s.Stasio, g.1924 m. Zulklšklų k., Tauragės raj., nenorėdamas stoti į sovietų kariuomenę, 1945 m. tapo part. /11:16,27/.

JOKUBAUSKAS BRONIUS, Armėniškių k., Seredžiaus vls., Kauno aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, nuo 1944 m. partizanas. Priklausė "Kęstučio" apg. "Žalgirio" būriui, žuvo kautynėse prieš 1949.XII. /11:152/.

JOKUBAUSKAS JONAS, s.Stasio, g.1920 m. Zuikiškių k., Tauragės raj., dezertyravęs iš sov. kariuomenės, 1945.V tapo part., spv. "T o m a s", nuo 1949 m. "P u t i n a s". Minimas Purvišklų-Pašaltuonio, Sakalinės, Mickiškės miškuose. Priklausė "Kęstučio" apg. Suimtas 1954.VII. Kalintas, tardymo parodymai iš 1954.VII.13,14 ir VIII.13 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11: 16-31/.

JOKUBAUSKAS MODESTAS, Armėniškių k., Seredžiaus vls., Kauno aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, nuo 1944 m. partizanas, priklausęs "Kęstučio" apg., "Žalgirio" būriui. Žuvo kautynėse prieš 1949.XII. /11:152/.

JOKUBYNAS KĘSTUTIS, g.1930m., Vilnius, nuo 1947 m. pogrindžio dalyvis, studentas, 1948 m. suimtas, nut.IO-čiai metų. Kalintas Intos lag., Komi ASSR. Po 7-rlų metų paleistas apsigyveno Sibire, Krasnojarsko krašte pas ištremtus iš Lietuvos savo tėvus. 1956 m. KGB bandė užverbuoti savo agentu. 1957.VIII.8 suimtas, vėl nut. IO-čiai metų, Sibire bausmę atlikęs grįžo į Vilnių, dirbo bibliotekininku, 1974 m. baigė Vilniaus univ. 1977.V. atvyko į Kanadą. /37:III t., psl. 182-187,279; "Draugas"- 1975 m. Nr.124 ir 287-289/.

JONAITIS ALBERTAS, a.27 m., Rotinėnų k., Alsėdžių vls. , Telšių aps., 1945.IV minimas LLA "Žemaičių legiono" Alsėdžių "Vanagų" kuopoB I-mo būrio vadas. /lO:11O/.

JONČAS, Tauragės raj., "Kęstučio" apg., "Butegeldžlo" rinkt. "Lelijos" būrio part., spv. "T r i m i t a s", minimas 1951.II. /11:44,45/.

JONČAS KAZYS, Tauragės raj., "Kęstučio" apg., "Butegeldžlo" rinkt., "Lelijos" būrio part., spv. "M a j u s", minimas 1948-1951 m. Eičių, Jurbarkinės, Pameižių miškuose ir apylinkėse. /11:24,25,41,44,52,53/.

JONČAS STASYS, Tauragės raj., "Kęstučio" apg, "Butegeldžlo" rinkt, part., spv. "V i d m a n t a s", minimas 1948-1951m. Eičių miške ir apylinkėję. /11: 20,24/.

JONIKAS ANTANAS, Tauragės aps., Gaurės ir kituose vls. "Kęstučio" apg., "Butegeldžlo" rinkt., vienos grupės-kelių būrių part. vadas, spv. "R o l a n d a s" ir "D a k t a r a s", minimas 1945-1951 m. Purviškių- Pašaltuonio ir Eičių miškuose bei apylinkėse. Žuvo kautynėse prieš 1953 m. /11: 16,24,27,28,39,40,58; 23:188/.

JONIKAS PETRAS, pokario Lietuvos partizanas, suimtas, kalintas, nut. ir išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. /Pas.Liet. arch. Sibiras/.

JONYLA NAPALYS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg., "Žalgirio" būrio part., spv. "Š e r n a s", minimas 1949 m. Seredžiaus vis. /11: 153-155/.

JONKUS STASYS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., 1946 m. rudenį Darbėnų vls., Grūšlaukio m.bolš. sužeistas ir suimtas. /10:89/.

JONUŠAS ANTANAS, s.Kazio, g.1915 m. Alko k., Plungės vls., Telšių aps., gyveno Gvaldų k., Šilalės raj. 1946 m.- "Nemuno" part. junginio ryšininkas, spv. "L a p ė", nuo 1946.XI part., spv. "V i l k a s". Buvo skyrininkas, nuo 1951.VI "Pilies" tėvūnijos vadas, nuo 1952.XI- "Dariaus" part. rajono vadas. Veikė Šilalės, Priekulės ir Rietavo apyl. 1954.VI.21 suimtas, kalintas, tardymo parodymai iš 1954.VI.22,26; VII.7,9,10,12,19,20 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Kaltinamas tarybinlų aktyvistų žudymu. Greičiausiai, nužudytas. /11:13,116-134/

JONUŠAS PRANAS, Sablauskų k., Akmenės vls,, Mažeikių aps., partizanas, l944.VIII-IX bolševikų nužudytas. /"Lietuvos Gynėjas" 1944.IX.7, Nr.3/

JONUŠAUSKAS VINCAS, JONUŠAUSKIENĖ- LIUBINAITĖ Ir JONUŠAUSKIENĖ-TAURILAITĖ,- iš Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvę partizanai. /"Laisvoji Lietuva" 1982. II.18, Nr.4, psl. 4/.

JONUŠKA PRANAS, Vabalninko vls., Biržų aps., 1945-1946m. minimas partizanas, nežinomu laiku žuvęs kautynėse. /7:135,136/.

JOSMANTAS ANTANAS, buv. Mažeikių aps., Ylakių polic. nuov. vachmistras 1945 m. žuvęs kautynėse Ylakių- Skuodo apyl. part. dalinio vadas. /LE XXXVI,275/.

JOVAIŠAS JUOZAS, mažažemis ūkin., Butkiškių k., Anykščių vls., Utenos aps, part. talkininkas: Jo sodyboje po namo rūsiu įrengtame bunkeryje slapstėsi š.rytų Lietuvos "Algimanto" apg. part. vadas A.Slučka-"Šarūnas" su savo žmona ir kt. part. MGB suimtas 1949.X.27. /58:152/.

JOVAIŠAS, s.Juozo, Butkiškių k., Anykščių vls., Utenos aps. "Algimanto" apg. vado A.Slučkos- "Šarūno" ryšininkas, spv. "L o k y s", minimas 1948-1949 m. MGB savo tėvo namuose suimtas 1949.X.27 ir tuo metu žuvo. /58:153/.

JUCEVIČIUS, Tauragės aps., Šilalės vls., Karklėnų apyl. būrio partizanas, minimas 1945 m. /4:133/.

JUCIŪTĖ ELENA, d. Juozo, g. 191I.VIII.7 Švėkšnoje, Tauragės aps., gimn. mkt., Pilviškiai, Vilkaviškio aps. 1932 m. baigė Švėkšnos "Saulės” gimn., VDU studijavo Matematikos- Gamtos fakultete, mokytojavo Panemunėlio pradž. mokykloje, Papilėje ir Pilviškiuose vid. mokyklose. Buvusi šaulė, skautė, universitete priklausė Akademikių skaučių draugovei. Už pogrindžio- partizaninę veiklą, partizanų atsišaukimų rašymą, sovietų saugumo 1949.1.13 suimta, Vilniuje tardyta ir kalinta saugume ir Lukiškių kalėjime, nuteista IO-čiai metų, 1949.VIII.28 išv. į Sibirą, Irkutsko sritį, Taišeto raj. Ten kirto miškus, tiesė geležinkelį ir kt. 1953 m. grąžinta į ok. Lietuvą, naujai ištardyta, kalinta Klaipėdos ir Lukiškių kal., o 1954 m. gale vėl ištremta į Taišeto raj. žemės ūkio darbams. 1956.VI.29 jos bylą peržiūrėjus, buvo atleista nuo likusios bausmės ir grąžinta Lietuvon. Sesers T.Bogužienės rūpesčiu, 1966.I.30 atvyko į Bostoną. Įsijungė į org. veiklą, bendradarbiavo spaudoje, 1975 m. parašė Sibiro atsiminimus "Pėdos mirties zonoje", romaną "Ąžuolynėlis", literatūriškai aptvarkė Sibiro tremtinės Onos Tamošiūnaitės prisiminimus-"Igarkos Naujamiestis". Mirė 1986.IX.l8./26:atsim.; 54:293,384; LE XXXVII, 239; "Karys"- 1972 Nr.8, psl. 276; "Akiračiai"-1982- Nr. 6, psl. 8:10; "Draugas"- 1975- Nr.24; 1983-128; 1986-186/.

JUDICKAS, ūkin., Dumsišklų k., Raseinių vls. ir aps., jo ūkyje 1945 m. vasarą įvykęs part. vadų kpt. J.Žemaičio ir ltn. Urbučio susitikimas ir tolimesnės veiklos aptarimas. /11:210/.

JUDICKAS JONAS, Alovės vis., Alytaus aps., 1945 m. minimas Onuškio vls., Trakų aps. part. spv. "P ė d a s". /8:82,83/.

JUKNA, Tauragės aps., Šilalės apyl., "Kęstučio" apg., "Dariaus" rajono part., spv. "Š v y t u r y s", minimas 1954 m. /11:116/.

JUKNAITIS EDUARDAS, 38 m., ats. karininkas, Vieciūnų k., Druskininkų vls,, Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

JUKNEVIČIUS, Panevėžio aps., Šimonių- Kupiškio apyl. 1947 m. minimas partizanas. /50:52/.

JUKNEVIČIUS JUOZAS, Bertašiūnų k., Veisiejų vls., Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos" part., spv. "Ž v a lg a s", minimas 1950-1951 m. Puščių miške, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Veisiejų vls. /7:73,75,77,81,86-88/.

JUKNEVIČIUS STASYS, Čedasų apyl., Panemunio vls., Rokiškio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, 1941.VI-VII minimas partizanas. /7:168,169,171/.

JUKNIUS, Tauragės raj., A. Joniko- "Rolando" būrio part., minimas 1945 m. Purviškių- Pašaltuonio miške. /11:16/.

JUNOKAS JONAS, ūkin., Plekaičių k., Šiluvos vls., Raseinių aps., part., 1947 m. žiemą įstojęs į "Kęstučio" apg. vieną dalinį, progai pasitaisius legalizavosi. Savo namuose partizanų nušautas. 21:10 Nr., p.24/.

JUODAITIS JUSTINAS, s.Juozo, g.1899.XI.2 Pavilktinių k., Sintautų vls., Šakių aps. , kunigas, prelatas, dr., prof., sem. rektorius, 1946-1949m. Telšių vyskupijos valdytojas. Buvo apkaltintas antibolševikine veikla ir ryšių palaikymu su partizanais, jų užtarėjas: "... kai Jam buvo pasiūlyta dar kartą paskelbti bažnyčiose Lietuvos vyriausybės 1945 m. amnestijos tekstą, sušaukė kapitulos posėdį, kuriame buvo nutarta paruošti ir išsiuntinėti kunigams laišką, smerkiantį žudynes "nepriklausomai nuo to, kas jas bevykdytų". Tuo būdu šie bažnytininkai iš esmės sulygino veiksmus teroristų ir tų, kurie gynė tarybinius žmones nuo jų pasikėsinimų". /13:85/. 1947.VI.17 savo laiške Telšių vyskupijos dvasininkijai rašąs, kad esą "reikia Dievą mylėti už visus labiau, o savo artimą, kaip save patį. Artimas kiekvienas Žmogus. čia nė užuominos nebuvo apie tai, kad nacionalistai mestų ginklus ir pasinaudoję amnestija, grįžtų į dorą gyvenimu". /13:85/. Sovietų saugumo 1949.XII.20 suimtas, kalintas, tardymo parodymai iš 1949.XII.30; 1950.1.12; II.9,12,21,25 ir III.23 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. 1950 m. išv. į Sibirą, 1956.XI.7 paleistas, mirė 1969.11.3 Kelmėje, palaido-tas Kražių bažnyčios šventoriuje. /4:233-243; 13:85,99,101,108,109; 48:94,95,180; LE X,77-78; XXXVI,277; XXXVII,241/.

JUODELIS STASYS, Čedasų apyl., Panemunio vls., Rokiškio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, 1944.VI-VII minimas part. /7:168,169,171/.

JUODIS, Raseinių raj., 1945.IV Paparčių miške žuvęs partizanas. /11:207,210,215/.

JUODIŠKIS PETRAS, Panevėžio aps., Šimonių apyl. ir girioje veikęs partizanas, minimas 1947-1950 m. /50:51-52/.

JUOZAITIS KAZYS, kpt., LLA vienas iš vadų Telšių aps., part., 1944-1947 m. minimas Plungės vls. miškuose ir kitur. /10:117-118,123,164; 11:223; 57:109/.

JUOZAITIS VINCAS, s.Jono, g. 1922m. Paliepių k., Butrimonių vls., Alytaus aps., med. stud., nuo 1945 m. part. , spv. "V y t u r y s", nuo 1947.1 "Dainavos" apg. štabo agitacijos ir propagandos skyr. virš. Punios šile esančioje apg. štabo slėptuvėje 1947.VIII.11 granatų apsvaigintas ir suimtas, kai slėptuvę buvo apsupę MGB ir kariuomenės daliniai. Kalintas ir tardytas 1947.VIII.16,17; IX.I Ir 2 d. Tard. paro-dymai paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:10, II, 22-28,30; LE XXXVI, 263-269,278/.

JUOZĖNAS VLADAS, g.a.1916 m., Lepšių k., Panevėžio vls. ir aps., nuo 1944.VII LLA narys, nuo artėjančio fronto pasitraukė į Platelių mišką, Telšių aps. Buvo pasiruošęs vykti radistų mokyklon į Vokietiją, bet ar buvo išvykęs ir jo tolimesnis likimas nežinomas. /lO:73-75/.

JURELEVIČIUS KOSTAS, ūkin., šaulys, partizanas, Vyžuonų apyl., Utenos aps., žuvo kautynėse 1945.V.12 Vyžuonų miške. /42:262/.

JURĖNAS, Tauragės aps., Šilalės vls., "Kęstučio" apg. partizanas, Spv. "P a p a r t i s", minimas 1951 m. /11: 126,129/.

JUREVIČIUS MEČISLOVAS, s.Jurgio, g.1927.X.29 Mimaičių k., Šakynos par., Gruzdžių vls., Šiaulių aps., po karo part., spv."T a n k i u s", MGB suimtas 1950.V.29, kalintas, nut. 25 metams Ir 5-lems metams atimtos teisės. Išv. į Sov. Sąjungą konc. stovyklon. 1956.VI.29 amnestuotas, grįžęs dirbo Lietuvos Aklųjų draug. gaminių mokymo kombinate Šiauliuose. 1975.I.10 iš darbo atleistas, dirbo zakristijonu Žarėnų-Latvelių bažnyčioje. 1979.VIII.23 dalyvavo demonstracijoje Maskvoje. Lietuvos Helsinkio gr. narys. 198l.III.25 suimtas, VI.26 Vilniuje nut.3 met. griežto režimo bausme, kalintas Kapsuke, vėliau išv. į Sverdlovsko sritį: 45680 Čellabinskaya obl. g. Kyštym, učr. JAV 48/10-3. Paleistas 1984.III.25. /37:111 t.22-25,277,278,331-337; "Draugas"- 1975- Nr. 175,176; 1977-104,141,142; 1980-83,185,247,248; 1981-256-262,267/.

JURGAITIS SIMAS, g.1910 m. Gudirvių k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., gyveno Sodalės k. Tarnavo polic. vachmistru Kaune, vokiečių ok. metu Skaudvilės polic. nuovadoje. Po karo "Kęstučio" apg., "Perkūno" būrio vieno skyr. vadas, spv. "B a r o n a s" ir "T a u t v i l a s" minimas 1947-1949 m. Nužudytas 1952m. /11:85,86,90,104; LE XXXVI,279/.

JURGAITIS VACLOVAS, ūkin. , Veismūnų k., Merkinės vls., Alytaus aps., part. talkininkas: jo sodybos tvarte 1950 m. buvęs part.įrengtas bunkeris. /8:134/

JURGAITYTĖ STASĖ, d.Motiejaus, apie 21 m., Paupinio k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., savivaldybės tarnaut. Šilalėje. Po karo partizanus parūpindavo dokumentus, buvo jų ryšininkė, vėliau partizanė. Ilgai slapstėsi, apie 1950 m. nušauta bėgant linų laukais Lomių kaimo link. /45:175/.

JURGELIONIAI- 3 broliai- Svėdasų vls., Rokiškio aps., 2 partizanai ir part. rėmėjas, visi stribų nukauti 1945 ar 1946 m. /50:64/.

JURGUTIS BRONIUS, g.1917.V.20 Kiaupiškių k., Darbėnų vls., Kretingos aps., kunigas, vikariavo ir kapelionavo Mažeikiuose, pavasarininkų ir ateitininkų organizatorius ir vadas, spaudos bendradarbis, benešdamas maistą sužeistiems pogrindžio draugams, žuvo 1944.X Žemaitijoje. /LE X,143/.

JURKONIS JONAS, ūkin. , apie 35 m., Telzų k., Šventežerio vls., Seinų aps. , "Dainavos" apg., "Mindaugo" gr., "Varmo" būrio partizanas, minimas 1948 m. /8:l6l/.

JURKŠA PETRAS, iš Kuro k., Lekėčių vls., Šakių aps., 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. 1947 m. minimas "Tauro" apg., "Geležinio Vilko" rinkt, vienos kuopos vadas, spv. "B e r ž a s". Turėjo savo slėptuvę Kazlų- Rūdos miškuose tarp Griškabūdžio ir Lekėčių. Krašto rezistencijos įgaliotiniui J.Lukšai- "Daumantui" 1950.X iš Vakarų grįžus, susisiekė su juo, bet MGB pasalo buvo užpultas ir žuvo nuo stribo VI. Skaisgirio šūvių 1951.IV /ar V/. /l:343,4l7; 19:33,121,197,200,201; LE XXXVI 1,246/.

JURKŠAITIS ANTANAS, po karo bolševikų apkaltintas partizanavimu, suimtas, nuteistas, kalintas Vladimiro kal. /Elta- 1955.XII.2, Nr.33/.

JURKŠAITIS STASYS, po karo part., suimtas, nuteistas, išvežtas, kalintas Vladimiro kalėjime. /Elta- 1955. XII. 2, Nr. 33/.

JURKUS JUOZAS, suaug. gimn. dir. Telšiuose part. talkininkas: 1945.X.II savo bute sutikus priimti LLA "Žemaičių legiono" vadą, jį suvedęs su kitais organizaciniais reikalais. /4:20l/.

JUSAS JULIUS, 1944.XII.13/14 Pievagalių k., Alytaus vls. ir aps. bolševikų nušautas partizanas. /8:33,34/.

JUŠKA ALGIRDAS, 21 m., ūkin., Ginčionių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946.1.20 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

JUŠKA ANTANAS, s. Juozo, g.1906.IV.28, kunigas, Panevėžio aps., Ramygalos par. klebonas, bolševikų apkaltintas, kad buvęs part. talkininkas: 1946 m. išrašęs rekomendacijos liudijimą part. Rafaeliul Sargautui įstoti į kun. seminariją. 1949.IV.12 grįžtant iš rekolekcijų Ūliūnuose suimtas, kalintas, tardytas 1949.V.10,13,18,19, nut. 25-iems metams, išv. į Sibirą. Kalintas Taišeto lag. Cūno dujotiekio tiesime, Omske prie naftos perdirbimo. 1956 m. grįžo invalidas. Klebonavo Zarasuose, Švedriškėje. /4:85-89; 20:160; 48:407; LE XXXVI,281; "Draugas" 1964- 261 Nr. /.

JUŠKA ANTANAS, Jaščiagalių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., vokiečių ok. metu kurį laiką tarnavęs Savisaugos daliniuose, po karo apylinkėje veikusių part. vadas, spv. "V i l k a s", pasižymėjęs didele drąsa, žuvo kautynėse 1950-1951 m. Gitėnų miške. Buvo išduotas saugumo užverbuoto buv. part. /23:244; 50:34-48; LE XXXVI,28l/.

JUŠKA PETRAS, 1946 m. minimas partizanas Panevėžio vls. ir aps. /20:162; LE XXXVI,242/.

JUŠKA STASYS, Telšių aps., Varnių vls., Pavandenės apyl. part., spv. "Ž i l v i t i s", kautynėse 1948 m. Daukantų k. sunkiai sužeistas ir ryšininko Vasiliausko daržinėje netrukus mirė. /35:117; 59:73-80/.

JUŠKĖNAS, g.a. 1924 m. Juškėnų k., Dusetų vls., Zarasų aps., 1944 m. Įstojęs į LLA kovotoju, 1945 m. stribų nušautas netoli Avilių, Antanavės vls. , Zarasų aps. /50:64/.

JUŠKEVIČIUS BALYS, 40 m., polic. , Trasninko k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

JURKEVIČIUS PETRAS, 40 m., ūkin., Sapiegiškio k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

JUŠKEVIČIUS VINCAS, "Viesulo" dalinio part., infiltruotas į Kauno aps., Pakuonio vls. raštininkus , teikęs informacijas part. štabui. 1945 m. susektas, suimtas, karo teismo nuteistas ir sušaudytas. /"Tarybų Lietuva", 1945.X.28, Nr. 245/.

JUZĖNAS ALBINAS, Ukmergės aps., 1945 m. žuvęs partizanas. /"Dirva"-1975.III.5, Nr. 18; "Draugas"- 1975.III.6, Nr.55/.

JUZEVIČIUS, Gulbiniškių k. , Skardupiai, Marijampolės aps., 1945.V minimas part. talkininkas. /4:194/.

JUZINAS JONAS, ūkin., Žakaimio k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. apyl. veikusių part. ryšininkas, spv. "D r ą s u t i s", minimas 1949 m. /11:98,112/.

KAČINAUSKAS KAZYS, Panevėžio aps., Šimonių girioje, po karo minimas partizanų ryšininkas. /33:639/.

KADUŠKEVIČIENĖ ONA, Marijampolės aps., Krosnos vls., 1945 m. Kalniškės miške minima part. ryšininkė. /8:155/.

KADUŠKEVIČIUS VACLOVAS, Marijampolės aps., Krosnos vls., part., spv. "Ž A L T Y S". Žuvo kautynėse 1945.V Kalniškės miške. /8:155/.

KADŽIONIS JONAS, s.Alekso, g.1928.I.29 Piktagalio k., Anykščių raj., pokario laisvės kovotojas, 1953 m. suimtas, nut. 25-iems metams, kalintas Permės srit. Kučino lag. 389/36, Mordovijoje. 1978.V.23 paleistas grįžo pas žmoną Malviną Gedžiūnaitę, 14 metų išbuvusią Sibire. Apsigyveno Pajūrio m., Šilalės raj., dirbo zakristijonu, bet sovietų saugumo patvarkymu, iš darbo buvo atleistas ir gyventi nepri-registruotas. /"Draugas"- 1974.IX.23; 1975.VI.9; 1977.X.10; 1979.V.15; "Tėviškės Žiburiai"- 1984.x. 23/.

KAIKARAITĖ, Vilnius, 1946.III minima part. vado J.Noreikos- "gen.Vėtros" ryšininkė. /10:130/.

KAIRYS JAROSLAVAS, s. Izidoriaus, g.apie 1914 m. Vainiūnų k., Dusetų vls., Zarasų aps., ats. puskarininkis, šaulys, pavasarininkas, 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo partizanas, 1944 m. rudenį kautynių metu suimtas ir 1945 m. kalėjime nužudytas. /50:65; "Karys" 1975 m.Nr.6/.

KAIRYS JONAS, s. Prano, g. 1924 m. Vainiūnų k., Dusetų vls., Zarasų ap., 1944 m. Antazavės šile kautynėse žuvęs partizanas. /50:64; LE XXXVI, 283/.

KAKTA PRANAS, ūkin., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., 1948-1949 m. minimas Tauragės ir Žygaičių vls. bei Tyrelių miške. /11:67,68,71/.

KAKTIS, g.1917 m., po karo part., suimtas, "už tėvynės Išdavimą" nut. 25 m., išv. į Permės konc. stov., Mordovijoje. /"Draugas"-1982.XII.8/.

KALĖDA VITAS, Šutronių k., Veisiejų vls., Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "D o b i l a s", minimas 1951 m. /7:73,81/.

KALINAUSKAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. 1947-1948 m. minimas partizanas. /5:91,93/.

KALYTIS BRONIUS, 1952 m. minimas šiaurės rytų- Kalnų srities- part. vadas, spv. "S i a u b a s". /23:289/.

KALPOKAS JUOZAS, 28 m., mokyt., Neravai, Druskininkų vls., Alytaus aps., 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

KALPOKAS JURGIS, s. Jurgio, gim. Jokūbiškio vnk., Juodupės vls., Rokiškio aps., skautas, 1945 m. ir vėliau Kupreliškio apyl. minimas partizanas. /29:685/.

KALPOKAS KAZYS, s.Jurgio, g. 1907 m. Jokūbiškio vnk., Juodupės vls., Rokiškio aps., skautas, mokytojas 1938-1940 m. Žiobiškio pradž. mokyklos vedėjas, vėliau Čedasų pradž. m-los ved. Ir ten pat 1941.VI sukilėlių vadas. Po karo, nuo 1944 pakartotinos Lietuvos okupacijos, Čedasų part. būrio vadas, 1946 Išsikėlė kitur ir ten taip pat vadovavo partizanams. 1950.III.28 suimtas ir tą pačią dieną tardytas, IV.7 pabėgo. Gyveno Rygoje svetima pavarde, suimtas 1951.XI ar XII, kalintas, tardymo parodymai iš 1951.XII.7,8,11,18 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Nukankintas. /7:167-178; 29:694; 33:191; LE XXXVI,285,356/.

KALPOKAS PETRAS, mokyt. Biržų aps., Kupreliškio apyl., po karo minimas partizanas. /29:694,685/.

KALVAITIS ALFONSAS, Babrungo k., Plungės vls., Telšių aps., geležinkelio stot. krovinių kasininkas, nuo 1944 m. LLA narys Ir "Žemaičių legiono" štabo ryšininkas, nuo 1945.II.24/25 Plungėje LLA štabo vado pav. ir žvalgybos bei ryšių skyr. virš. Likimas nežinomas. /10:106, 108,114/.

KAMARAUSKAS, kpt. , partizanų vadas Aukštaitijoje, 1946.VII.25 dalyvavo Vilniuje partizanų vadų suvažiavime, steigiant VGPS- Vyriausiąjį ginkluotų pajėgų štabą. Likimas nežinomas. /23:215,280,283/.

KAMARAUSKAS VLADAS, pokario laisvės kovotojas, sovietų saugumo ir stribų suimtas, kalintas, tardytas ir sušaudytas. Palaidotas Ulblnų kapinėse, Varėnos vls., Alytaus aps.

KAMINSKAS KOSTAS, mkt. ,skautų veikėjas, buvo vedęs, 1944-1945 m. vienas iš part. vadų Kupreliškio- Pandėlio apylinkėse, žuvo kautynėse 1945 m. rudenį. /29:694; LE XXXVI,286/.

KAMINSKAS PETRAS, s.Antano, g.1921 m. Rekščių k., Tauragės raj., nuo 1946.III "Kęstučio" apg. partizanas, vėliau būrio vadas. 1949.II.27 suimtas, kalintas. Tardymo parodymai iš 1949.II.28 ir III.8 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:66-68/.

KANOVERSKIS KAZYS, g.a.1918 m. Panevėžio aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Panevėžio apyl./lO:152/.

KAPLIAUSKAS, Alytaus aps. , po karo Punios miške minimas partizanas, suimtas 1946.X.5 pas ūkin. Račkauską, Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps. /8:34,36/.

KAPTURAUSKAS iš Kauno, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos-diversantų mokykloje, parašiutu nuleistas į Kuršėnų apyl., Šiaulių aps. Sovietų saugumo suimtas 1945 /?/ m. /10: 36,42/.

KAPTURAUSKAS ALGIS, laisvės kovotojas, Il-ros rusų ok. metu suimtas, nuteistas 25-iems metams, išvežtas, kalintas Inta-Abez lag. , Komi ASSR, Ž/j 388/15. /"Naujienos" 1956.II.10; "Interness in the SSSR/PLA/.

KARALIUS ALBINAS, g. 1910.IX.23, kpt. vokiečių ok. metais Seinų aps., polic, vadas, Vilniaus polic. m-los virš., nuo 1944 m. vasaros LLA Šiaulių apg. vadas, spv. "V a r e n i s". Suimtas 1945 m. pavasarį. /10:27,29,32,33,164; 40:417/.

KARALIUS JUOZAS, Šaltupio k., Prienų vls. ir aps., Prienų MGB 1947.VI.18 nužudytas laisvės kovotojas. /l6/.

KARALIUS JURGIS, Prienlauklo k., Prienų vls. ir aps., Prienų NKGB 1945.IV.26 nužudytas laisvės kovotojas. /l6/.

KARBAUSKAS PRANAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 3-os kuopos, 2-ro būrio part. vadas, spv. "M a r g i s", ats. jaun. ltn., žuvo kautynėse 1947.IV Gerviškės k., Tauragės raj. Išniekintas kūnas buvo pamestas Šilalės turgaus aikštėje. /11:66,67,72; 23:192/.

KARČIAUSKAS KAZYS, part., 1944.XII minimas Jurbarko raj. /11: 141/.

KARINIAUSKAS ANTANAS, a.26 m. Kazliškių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" tėvūnijos 2-ro būrio vadas, minimas 1948 m. Simno-Krokialaukio apyl. /8:72/.

KARKAUSKAS MARTYNAS, 34 m., siuvėjas, Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps., 1945 m. minimas "Dzūkų" rinkt, vado kpt. D.Jėčio- "Ąžuolio" ryšininkas. 1946.XII su žmona Pale, 30m., šeim. , suimti./3/; 4:190,191/.

KARLINSKAITĖ ALDONA, Gembučių k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps., 1945.VI minimas part. talkininkė. /4:13l/.

KARLONAS VITAS, Iš Kidulių m., Šakių aps., antros rusų okupacijos pradžioje apyl. veikęs partizanas. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

KARNAUSKAS PETRAS, Alytaus aps., "Geležinio Vilko" rinkt, vieno būrio part. vadas, spv. "D e k s n y s", minimas 1951-1952 m. Daugų vls., /8:111-114/.

KARNUŠEVIČIUS, Gegužinės bžk., Žaslių vls., Trakų aps. part. vado J. Misiūno- "Žaliojo Velnio" ryšininkas, minimas 1945 m. /4:159/.

KAROSAS VYTAUTAS, g.1913.VI.15, ltn., Leliūnų vls., Utenos aps., 1945 m. žuvęs partizanų kovotojas. /LE XIV,375;"Karys" 1987 m. Nr.9/.

KARPAVIČIUS VLADAS, part., bolš. suimtas, 1967.V.17 nuteistas mirties bausme ir sušaudytas. /LE XXXVI,290; "Karys"-1967-Nr.6, psl. 187/.

KARVELIS ANTANAS, 1944 m. išvyko į Vokietiją, baigęs radistų mokyklą, 1944.XII ar 1945.I parašiutu nuleistas į Prienų apyl. /10:36,43/.

KASIULAITIS JONAS, 1945 m. mūšiuose prie Berlyno paimtas į sovietų nelaisvę, išv. į Sibirą. Grįžęs į ok. Lietuvą, po kurio laiko vėl į jį pateko už tariamus ryšius su Lietuvos partizanais. Sibiro stovyklose pergyveno Stalino mirtį ir plačiu mastu vykusius Sibiro tremtinių streikus. Vokietijos kanclerio K.Adenauerio pastangomis iš Sibiro išvaduotas su kitais Vokietijos piliečiais. Grįžęs dar būvąs suimtas ir tardytas. Atvyko į JAV. /"Draugas"-1980.VII.21, Nr. 169/.

KASIULIONIS ANTANAS, 21 m., ūkin., Gudonių k., Seirijų vls., Alytaus aps., , 1946.IV.23 okupantų rusų nužudytas partizanas. / 3 /.

KASNAUSKAS PETRAS, Tauragės aps., Šilutės raj. part. štabo ryšininkas, spv. "Š a l t i n i s", už prasižengimus pačių partizanų likviduotas 1948.III.4. /11:76,242/.

KASPARAVIČIUS JONAS, 21 m., ūkin. , Žuklijų k., Onuškio vls., Trakų aps. , 1945.1.20 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KASPARAVIČIUS JONAS, 22 m. , ūkin., Žuklijų k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.1.20 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KASPARAVIČIUS KAZYS, Pavidaujo k., Jurbarko raj., apyl.veikusių part. talkininkas, minimas 1953 m. /11:202/.

KASPARAVIČIUS VLADAS, Pentupių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., KGB 1945.IV.27 nužudytas partizanas. /l6/

KASPARAVIČIUS, aviac. ltn. , po karo sovietų saugumo suimtas, 1945.VI atgabentas į Raseinių ligoninę, netrukus partizanų buvo išvaduotas ir išvežtas. 1946 m. pirmasis Jungtinės Kęstučio apg. vadas, spv. "V i s v y d a s". 1947.IV.9 Tauragės raj., Batakių miške, apygardos štabo bunkeryje MGB apsuptas, įvyko kautynės, naikino dokumentus, pabaigęs šovinius susisprogdino. /11:208,211,214, 216; 23:259,272,273,317; "Draugas"- 1978. XI.4, Nr. 259 , psl.I/.

KASPERAVIČIUS ANTANAS, Marijampolės aps., Veiverių apyl part., žuvo kautynėse 1947.III.5 Jurginiškių k., Garliavos vls. /34:262/

KASPUTIS JONAS, Jurbarko raj. part., nuo 1944.XII.28 vadas. /11:l4l/.

KASPUTIS MOTIEJUS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Mindaugo" gr. part., spv. "A i d a s", minimas 1947-1949 m. Upynos, Šilalės apyl. /11:108,110,130/.

KASULAITIS VINCAS, g.a. 1922 m., Suvalkijoje, "Tauro" apg. part., spv. "K o v a s", Kazlų-Rūdos miškuose kautynėse suimtas, nuteistas, išv. į Sibirą. Po 11-os metų tremties grąžintas į ok. Lietuvą. Mirė 52 metų, palaidotas 1974.V.3 Kaune. /"Dirva"- 1974 m., Nr.36/.

KAŠĖTA VINCAS, 24 m., Okln., Ilgininkų k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KAŠUKAITIS STASYS, Pavidaujo k., Jurbarko raj., apyl. veikusių part. ryšininkas-talkininkas, minimas 1953 m. /11:202/.

KATINAS JUOZAS, g. 1916 m., Aluntos vls., Utenos aps., šaulys, part., 1945m. suimtas, išvežtas, 1947 m. nukankintas Vorkutos lag., Komi ASSR. /46:49,50/.

KATKUS JUOZAS, Lazdininkų k., Darbėnų vls., Kretingos aps., LLA narys, 1945 m. minimas part. "Kardo" rinktinės Vaineikių miške štabo narys, spv. "N i k i f o r a s". /10:84,86,95; LE XXXVI,288/.

KAUBRĖ ANTANAS, g. 1899 m., kunigas, po karo Telšių vls. ir aps., Viešvėnų par. klebonas, sovietinės spaudos buvo kaltinamas part. bendrininku. Apie jo areštą ir bausme žinių nėra. 1975 m. Mosėdžio altaristas. /13:109; 44:62; 48:408/.

KAUBRYTĖ, Telšiai, 1948 m. minima partizanė. /4:246/.

KAUKOLIS ALEKSAS, Trakų app., Onuškio vls., part. būrio vado J.Matulevičiaus- "Vilko" pav. , jam 1945.IV kautynėse žuvus, būrio vadas, spv. "P a v a s a r i s". Minimas 1944-1945 m. /8:78,79/.

KAUKUOLIS ALEKSANDRAS, 32 m., ūkin., Kaniūkų k., Onuškio vls., Trakų aps., okupantų 1945.VII.26 nužudytas partizanas. / 3 /.

KAULINIS VINCAS, g.1912 m. Biliūnų k., Vyžuonų vls., Utenos aps., ats. puskar., skautas, šaulys, jaunalietuvis, polic. nuov. virš. pad. Vilniuje. 1940 m. Lietuvą rusams bolševikams okupavus, iš darbo atleistas grįžo į tėviškę. 1941.VI vienas Iš sukilimo vadų Vyžuonų apyl. Po karo, nuo 1944.VII partizanas, "Vytauto" apg., "Liūto" rinkt, vadas. Buvo vieno Lietuvos karininko išduotas, 1949.IV saugumiečių sužeistas, suimtas ir sušaudytas. Daug dienų lavonas išgulėjo Utenos turgaus aikštėje. /23:244; 29:685,686; "Karys"-1976 m., Nr.2, psl. 67/.

KAUNECKAS VYTAUTAS, 1947 m. tapo partizanu, suimtas, išvežtas, kalintas konc. stov. Mordovijoje. Atlikęs pusę bausmės buvo paleistas. /4l:78-80/.

KAUPAS POVILAS, Dilių apyl., Vabalninko vls., Biržų aps., 1948 m. miręs partizanas. /33:736/.

KAUPAS STASYS, s.Kazio, g.1902 m. Lenčlų k., Krakių vls., Kėdainių aps. mkt., mokytojavo Luokės vls., Telšių aps., 1941.IV.29 NKVD suimtas, kalintas Kauno s.d.kal. 1941.VI.23 išėjo į laisvę, šeima buvo išv. į Sibirą. 1944 m. įstojo į LLA org., rezistenciniame veikime vadinosi Pranas Audronis, s.Jono. NKGB suimtas, kalintas, tardymo parodymai iš 1945.1.8 ir 13 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /10:24,27, 63-65,164; "Karys"- 1955 m. Nr.4, psl. 107/.

KAUPELIS, Rokiškio aps., Pandėlio apyl. ir miškuose 1944 m. minimas partizanas. /7:174/.

KAUŠYLA JUOZAS, Stetišklų k., Panevėžio vls. ir aps., nuo 1944.VII Platelių miške Žemaitijoje LLA org. narys, spv. "B e r ž i n i s". Buvo parinktas kandidatu į radistų mokyklą Vokietijon. Likimas nežinomas. /10:73,75/.

KAVALIAUSKAS, Senaučio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., Šilavoto MGB 1945.VII.4 nužudytas partizanas. / 16 /

KAVALIAUSKAS ANTANAS, g.Biliakiemio k., Utenos aps., mokėsi Ukmergės gimn. ir Kauno kun. sem. Išstojęs 1946 m. tapo partizanu, spv. "D i e m e d i s". "Jis, įsigijus pasą P.Aleksonio vardu, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute". - "1948 m. Vilniuje iš aukštųjų mokyklų studentų ir kitų jaunuolių buvo sudaryta pogrindinė grupė, pavadinta "Aušros Vartų kolegijos"vardu. A.Kavaliauskas talkininkavo grupės organizatoriui Aušros Vartų klebonui K.Vaičioniui. Tie abu važinėjo po respubliką ir ieškodami tiesioginių ryšių su teroristinėmis gaujomis, skatino gyventojų pagarbą ginklu kovojusiems buržuaziniams nacionalistams"/13:129/. Suimtas, 1964 m. išv. į konc. stov. Mordovijon. /4l:69, 5-77; LE XXXVI,297; "Naujoji Viltis" 1972 m. Nr.4, psl.5/.

KAVALIAUSKAS JONAS, ūkin., Kaniūkų k., Varėnos vls., Alytaus aps., 1951.I minimas part. ryšininkas. /8:146/.

KAVALIAUSKAS STASYS, Senaučio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1945 m. nužudytas partizanas. / 16 /.

KAVALIAUSKAS VACLOVAS, 26 m. , Raudonikių k., Alytaus vls. ir aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part., apg. laikraščio "Aukuras" redaktorius, spv. "J u o d v a r n i s". Punios šile esančioje apygardos slėptuvėje kautynėse 1947.VIII.11 žuvo, kai slėptuvę buvo apsupą MGB ir kariuomenės daliniai. /8:26,27; LE XXXVI, 268-269/.

KAVALIAUSKAS VITAS, g.1930 m. Sukarepkos k., Varėnos vls., Alytaus aps., "Kazimieraičio" rinkt., "Žvalgo" būrio part., spv. "K a l a v ij a s", 1949-1950 m. minimas Perlojos, Merkinės, Alovės apyl. /8:136, 139, 143/.

KAVOLIŪNAS VYTAUTAS, g.1927 m., Panevėžio aps., Šimonių girioje po karo veikęs partizanas, 1950 m. Iš part. veiklos pasitraukęs pasidavė Šimonių milicijai. 1953 m. nut. 25-iems metams, išv. Mordovijon į Permės srities, Kučino lag. 389/36. "33:639; 50:55; "Draugas"-1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

KAZAKEVIČIUS ALBINAS, Pentuplų k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps. MGB 1945.IV.27 nužudytas partizanas. / 16 /

KAZAKEVIČIUS ANDRIUS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KAZAKEVIČIUS JUOZAS, 4o m., Takniškių k., Alytaus vls. ir aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KAZIUKONIS IPOLITAS, 31 m., ūkln., Miguičionių k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.11.7 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KAZIULIONIS, Alytaus aps., Varėnos vls., "Dainavos" apg. part., spv. "B a r s u k a s", minimas 1949-1950 m. /8:126,130-132,145/.

KAZlŪNAS, 1944 m. išvyko į Vokietiją, žvalgybos mokykloje baigęs apmokymą, 19^4 m. parašiutu nuleistas į Panevėžio aps., 1944.XII minimas Šimonių vls. /5:53/.

KAZLAUSKAITĖ FELICIJA, Sapiegiškio k., Nedingė, Alytaus aps., 1945 d. minima part. ryšininkė. /4:l86-l88; 8:l4į "Draugas" 1964 m. Nr.282/.

KAZLAUSKAS, Alytaus aps., part. vado A. Ramanausko- "Vanago" ryšininkas, spv. "K l e v a s", žuvo kautynėse 1945.VI.13-16 Varčios miške, Alytaus vls. /8:13,14/.

KAZLAUSKAS ANDRIUS, 1945-1946 m. part. minimas Čiobiškio apyl., Musninkų vls., Ukmergės aps. /4:174/.

KAZLAUSKAS ANDRIUS, ūkin. , Maldabūdžlo k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.9 nužudytas partizanas. / 16 /

KAZLAUSKAS ANTANAS, g.1909 m., kunigas, bolševikų kaltinamas, kad 1944-1946 m. buvęs part. talkininkas Šiluvos apyl., Raseinių aps. 1971-1975 m. Pernaravos par. klebonas, Kėdainių aps. /11:206,2l4; 48:408/.

KAZLAUSKAS IGNAS, ūkin., Janonių k., Musninkų vls., Ukmergės aps., Čiobiškio apyl. veikusių part. talkininkas, minimas 1945-1946.II. /4:172/.

KAZLAUSKAS JONAS, Eidžionių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., 1948 m. Pandėlio girioje žuvęs partizanas, /iš laiško/.

KAZLAUSKAS JUOZAS, a. 27 m., Telšių aps., LLA "Žemaičių legiono", "Vanagų" Alsėdžių kuopos I-mo būrio vado pad., minimas 1945.IV./10:110/.

KAZLAUSKAS JURGIS, "Dainavos" apg., Balbieriškio apyl. part., minimas 1946-1947 m. Suimtas 1947.III. /8:53/.

KAZLAUSKAS LEVAS, pokario partizanas, spv. "B i j ū n a s", žuvo kautynėse 1952.XII Simno apyl., Alytaus aps. /58:83; LE XXXVI,493/.

KAZLAUSKAS PETRAS, ūkin., Eidžionių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., 1948 m. apyl. žuvęs partizanas, /iš laiško/.

KAZLAUSKAS STASYS, Ukmergės aps., Musninkų vls., Čiobiškio apyl., Ru-sių-Rago k. ūkin., Čiobiškio apyl. part. talkininkas, minimas 1945-1946.II. /4:172,176/.

KAZLAUSKAS STASYS, ūkin., Puzonių k., Birštono vls., Alytaus aps., 1946.III.6 bolševikų nužudytas partizanas.

KAZLAUSKAS VLADAS, Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičlo" rinkt, part., spv. "Š l ė g a", minimas 1950 m. /"Draugas" 1964 m. Nr.274/.

KAZOKAS MOTIEJUS, Gudelių vls., Marijampolės aps., "Vaidoto" grupės part. skyr. vadas, spv. "Ž a i b a s", žuvo kautynėse 1946 m. vasarą. /8:47; LE XXXVI, 18l/.

KAŽDAILIS ANTANAS, ūkin., Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps., part. talkininkas: nuo 1944.XI po savo namo grindimis leidęs įrengti bunkerį ir ten laikąs ir globojąs "Žemaičių legiono" štabo part., pats buvęs to štabo iždininku. 1945.IV.22/23 naktį miške prie savo namų su kitais NKGB apsuptas ir apšaudytas. LiklmaB nežinomas. Žmona Ona buvusi part. globėja. /10: 68,69,103,104,109,116,120,121/.

KEBLYS IGNAS, a. 28 m., Petrikaičių k., Kretingos aps., 1944 m. įstojo į LLA org. ir VIII.8 Išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1944.VIII. 30 grįžo į Kretingą, spv. "Š a t r a i t i s". Tolimesnis likimas nežinomas. /10:78,80,8l/.

KEDYS JUOZAS, Raišupio k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB nužudytas partizanas 1945 m. / 16 /.

KĖKŠTAS JUOZAS, s.Juozo, polic. nuov. virš. Daugailiuose, Utenos aps., 1944.VII apsigyveno Laukžemyje, Darbėnų vls., Kretingos aps., 1944.X įstojo į "Vanagų" org., "Alkos" kuopą. 1945 m. legalizavosi ir dirbo žuvų treste, nuo 1945.V part., spv. "D r u g y s" ir "K a n a l a s", buvo "Kardo" rinkt, štabo žvalgybos skyr. virš Vaineikių miške. Minimas dar 1947.XII. /10:84-96,164/.

KELIUOTIS, pokario part. minimas Sudeikių apyl., Utenos aps. /20:165/.

KELMONAS POVILAS, Šiauliškių k., Prienų vls.- ir aps., 1945.X.2 NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KELPŠIENĖ ir Jos duktė Vincenta, Skaistgirio vls., Šiaulių aps., abi part. talkininkės: 1947.II rūpinosi gauti partizanams suklastotus asmens dokumentus. /4:212/.

KENTYS MARTYNAS ir VYTAUTAS, sūnūs Martyno, abu apie 20 m., Grūsties k., Sedos vls., Mažeikių aps., 1944.VIII.3 įstojo savanoriais į Tėvynės apsaugos rinkt. II bataliono 4-tą kuopą, vadovaujamą ltn. A.Kenstavičiaus, 1944.X.7 dalyvavo Sedos gynime. Po kovo liko Žemaitijoje partizanauti. Likimas nežinomas. /Žinias sutelkė A.Kenstavičius, Kanadoje/.

KENTRA ALBINAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt, part., apv, "Š a r k i s", 1948-1949 m. minimas Kaltinėnų, Laukuvos vls. /11:86-89/.

KENTRA JONAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt, part., spv. "T i g r a s", 1947-1949 m. minimas Kaltinėnų-Laukuvos vls. /11:86-89,97-99/.

KENZŪRA ALEKSANDRAS, g.1916 m. Grajauskų k., Raseinių aps., ats. puskarininkis, baigęs Grinkiškio žem. žemės ūkio mokyklą, įvairių jaunimo organizacijų narys. Po karo apylinkėje velkes partizanas, žuvęs kautynėse puolant Betygalą. /50:12-14/.

KETVIRTIS ANTANAS, inž., Radžiūnų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., 1944-1945 m. Žemaitijoje žuvęs partizanas, /iš laiško/.

KIAUKĖ ANTANAS, 27 m., ūkin., Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs part. /"Naujienos" 1965 m. Nr. 25-27/.

KIAUKĖ JONAS, 30 m., ūkin., Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., 1945.1 Graužų miške kautynėse žuvęs partizanas. /"Naujienos" 1965 m. NN 25-27/.

KYBARTAS MEČYS Ir jo 3 sūnūs, po karo žuvę partizanai. Ketvirtas sūnus ŠARŪNAS, part., 1949 m. suimtas, kalintas, nuteistas 25-iems metams, išv. į Sibirą, vėžio ligos palaužtas mirė 1973 ? m. Permės konc. stov. Mordovijoje. /"Draugas" 1975.VI.9 ir 1976.III.4/.

KIBILDYS LIUDAS, 20 m., darb., Jonionių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.V NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

KIELA ANTANAS, g.1899.VII.25 Raguvos m., Panevėžio aps., kunigas, buv. Telšių kun. sem. rektorius, Mažeikių aps., Tirkšlių par. klebonas. Bolševikų apkaltintas, kad po karo palaikęs ryšius su partizanais, išdavęs jiems kulto tarnų pažymėjimų ir maisto. Nuo 1946.II iki 1950.VI Tomašausko Pranciškaus pavarde slapstėsi. Areštuotas Žuklijų k., Paežerių vls. , Šakių aps. Kalintas Lietuvoje ar Sibire nežinoma. Paleistas 1954 m. Mirė 1983.IX.12 Tirkšliuose. /"Draugas"-1964- Nr.261, 1965-Nr.21, 1978- Nr.47; 4:108, 116-119; 10:113; 20:156/.

KIELIUS STASYS, Balbieriškis, Marijampolės aps., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. part., spv. "G e r v ė". Su fiktyviais dokumentais iš part. veiklos pasitraukė 1946 m. /8:47/.

KILETAITIS JUOZAS, Raseinių sos., Jurbarko vls., "Kęstučio" apg., "Vaidoto" rinkt., "Mindaugo" būrio part., spv. "D a g y s", minimas 1949 m. /11: 203/.

KILIKEVIČIUS JONAS, 46 m., ūkin., Medvišių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V.6 nužudytas partizanas. / 3 /.

KILIOKAS PETRAS, Tauragės aps., Skaudvilės vls., "Kęstučio" apg., Mickiškės miške vieno part. vieneto vadas, spv."G i n t a u t a s". Minimas 1951-1952 m. Žuvo kautynėse 1952 m. rudenį. /11:24-26,30,3l/.

KIMŠTAS JONAS, g.191I.I.9, ltn. , Šiaurės rytų srities Lietuvos part. vadas, spv. "Ž a l g i r i s", vadovavęs "Algimanto", "Vyties", "Vytauto" apygardoms ir "Didžiosios Kovos" rinkt, veiklai. Minima, kad buvęs iškviestas į Vilnių 1947.VIII, bet Markulio- "Erelio" pinklių išvengęs. 1949 m. buvo pakviestas į LLKS / Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos/ prezidiumą. /11: 219; 23:282, 285,289/.

KIRDULIS STASYS, s.Zigmanto, g. 1917 m. Vilkelių k., Naujamiesčio vls., Panevėžio aps., 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, spv. "N a r v y d a s  J u o z a s", su Želnio grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Smilgių vis., Panevėžio aps. Netrukus buvo suimtas. 1945.III.12 tardytas. /10:159-162/.

KIRKICKAS VALIUS, s. Alberto, g.1928 m. Tauragėje. Buvo jūreiviu Klaipėdoje. Nuo 1946.XII Raseinių aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "S u ol i s" ir "Š a r k i s". Turėjo dar asm. dokumentus Vlado Čėsnos vardu. Nuo 1948.II Betygalos vls. A.Armono- "Ramūno" part. būrio vado pav. Suimtas 1948.IX. Tardytas 1948.IX.10,24, X.29. / 11:182-186/.

KIRKLAUSKAS VINCAS, 21 m., mokinys, Gelažūnų k., Birštono vls., Alytaus aps., MGB 1947.11.3 nužudytas partizanas. / 3 /.

KIRŽGALVIS VINCAS, ūkin., Prienų k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "šalnos" raj. part. ryšininkas, spv. "N a r a s". minimas 1947 m. /11: 104/.

KISIELIAUSKAITĖ DANUTĖ, part., spv.„Z i g m a s", minima 1946.VIII Panevėžio apylinkėje. /4:92/.

KISIELIUS GAUDENTAS, s.Mateušo, g.1905 m. Kavolių k., Jurbarko vls., Raseinių aps. , vokiečių ok. metais kurį laiką buvęs kaimo seniūnu, vėliau iki 1943.XI Eržvilko vls. raštininku. Nuo 194-5.VIII "Lydžio" apg., "Pavidaujo" būrio part., spv. "T o m a s", po kelių savaičių paskirtas "Kadagio"/ 1946.III pavadinta "Ąžuolo"/kuopos vadu. 1946 m. vasarą suimtas. Tardymo parodymai Iš 1951.VII.16 ir IX.8 paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:139,140,199/.

KISIELIUS JUOZAS, ūkin., Jurbarko raj., "Kęstučio" apg. partizanas, minimas 1948 m. /11:145/.

KISIELIUS JURGIS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. I-mo būrio part. vadas, spv. "M i n d a u g a s", 1948-1951 m. minimas "Šalnos" part. raj., Skaudvilės- Upynos apyl./11:42,43,45,74,89,100,l05,108,126,128/.

KISIELIUS PRANAS, ūkin., Jurbarko raj., "Kęstučio" apg. partizanas, minimas 1948 m. /11: 145/.

KISNERIUS ANDRIUS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj., "Lelijos" būrio part., apv. "S a k a l a s", minimas 1948-1949 m. Sakalinės miške. /11:20,22,41,44/.

KITAVIČIUS VLADAS, g.1927 m. Varėnos vls., Alytaus aps., po karo kautynėse dalyvavęs part., suimtas 1945 m. /55:46,47/.

KIVĖLAITIS VYTAUTAS, g.1922m. Stoškų k., Žvirgždaičių vls., Šakių aps., "Tauro" apg., "Žalgirio" rinkt, part., spv. "T ū z a s", žuvo kautynėse 1947.V.25 Paberžupių k., Būblelių vls., Šakių aps. Lavonas pamestas Kud.Naumiesčio turgavietėje. /"Dirva"l965.VIII.18, Nr.89/.

KIŽYS KOSTAS, Marijampolės aps., part., minimas 1948 m. Suimtas, kalintas, tardytas. /19:258; "Tėv. Žiburiai" 1974.I.17; "Gimtasis Kraštas" 1987 m. Nr. 19/.

KLEBYS, ekon. m-los mkt. , Plungė, Telšių aps., nuo 1945.II.24/25 LLA tiekimo ir propagandos skyr. virš. /10:107-108/.

KLEINATAUSKAS VLADAS, 27 m., ūkin., Guobinių k., Leipalingio vls., Seinų aps., NKGB 1945 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

KLEIZA JUOZAS, Pačiudiškių k., Prienų vls. ir aps., 1946.V.9 MGB nužudytas partizanas. / 16 /

KLEIZA JURGIS, Pakarapišklų k., Prienų vls. ir aps., 1947.II.15 MGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KLEIZAITĖ ANASTAZIJA, Pakampišklų k. , Prienų vls. ir aps., 1947.II.15 MGB nužudyta partizanė / 16 /.

KLEPONIS ANTANAS, 30 m., traktoristas, Levoniškės vnk., Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV nužudytas partizanas. / 3 /

KLEPONIS BRONIUS, 25 m., darb. , Levoniškės vnk., Merginės vls., Alytaus aps. , 1946.XI MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

KLYDŽIA STASYS, 48 m., darb. , Balbieriškis, Marijampolės aps., per masinius valymus 1945.IV.7 NKGB nušautas partizanas. / 3 /.

KLIMAS ANTANAS, 22 m., ūkin., Palekonių k., Jiezno vls., AlytauB aps., 1945.IV NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

KLIMAS ANTANAS, Pakuprio k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.VI.9 nužudytas partizanas. / 16 /

KLIMAS ANTANAS, siuvėjas, Išlaužo k./Kelmynės k, ?/, Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.VIII.2 nužudyt, part. /16; Elta -1949.1.15, Nr.l/.

KLIMAS PETRAS, g.l891.II.23 Kušliškių k.t Kalvarijos vls., Marijampolės aps., Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, ministras, Lietuvos Pasiuntinys Prancūzijai, istorikas, knygų autorius. Vokiečių gestapo Prancūzijoje 1943.IX.18 suimtas, kalintas konc. stov., per kalėjimus 1944.III.19 grąžintas Lietuvon. NKGB 1944.IX areštuotas už pogrindžio veiklą, nuteistas, išvežtas į Sibirą. Grįžo į ok. Lietuvą 1954.1.1. Mirė 1969.1.16 Kaune. /LE XII,120; XXXVI,310; XXXVII,292; 23:135; "Dirva"-1972.X.18, 1976.III.I, VIII.26; "Draugas"-1976.IX.18 ir 1978.XI.25./.

KLIMAS VIKTORAS, ūkin., Krūžūnų k., Butrimonių vls., Alytaus aps., 1946.VI bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KLIMAŠAUSKAS ALFONSAS, 24 m., ūkin., Jieznas, Alytaus aps., 1945.XI 1946 nužudytas partizanas. / 3 /.

KLIMAŠAUSKAS HENRIKAS, g.1929.VII Samtariškių k., Musninkų vls., Ukmergės aps. Už pogrindžio veiklą, būdamas Širvintų progimn. IV kl. mokiniu, 1945.V.9 suimtas, kalintas Ukmergės kal., XII mėn. nut. 10 m., kalintis Komi ASSR Ižmos raj. ir Intos lageriuose. 1954.VII.21 išleistas atvyko pas motiną tremtinę į Krasnojarsko poliarinę sritį- Igarką. Baigęs vidur. darbo jaunimo mokyklą įstojo į neakivaizdinį statybos inž. inst. , 1961 m. baigęs dipl. darbą apgynė Politechnikos inst. Irkutske. 1962 m. grįžo į ok. Lietuvą, 1976.II areštuotas, IX.29 išv. į Černiachovskio spec. psich. ligoninę priverstinam gydymui. 1978.II.17 pripažintas antros gr. invalidumas ir pensija, kurią gauna žmona kaip globėja. /"Aušra"- 1979 m. vasaris Nr. 15 /53/ psl. 11-12/.

KLIMAŠAUSKAS JUOZAS, 28 m., ūkin., Budnykų k., Gudelių vls., Marijampolės aps. , NKGB 1944.X. 14 nužudytas partizanas. / 3 /.

KLIMAŠAUSKAS STASYS, Kurmiškės k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., A.Permino- "Jūrininko" bataliono vieno skyr. vadas, spv. "G e n y s". Minimas 1947-1949 m. Žuvo kautynėse 1948-1949 m. žiemą Gudakiemlo k., Merkinės vls. /8:133,134; LE XXXVI, 496/.

KLIMAVIČIAI- 3 broliai partizanai, Iš Puvočių k., Merkinės vls., Alytaus aps. Minimi 1947 m. /8:150/.

KLILMAVIČIUS JUOZAS, 26 m., darb., Atesnykų k., Simno vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KLIUČNINKAS LIUDAS, 33 m., ūkin., Avižienių k., Seirijų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VII nužudytas partizanas. / 3 /.

KLOVAS JONAS, Ylakių vls., Mažeikių aps. , po karo žuvęs partizanas. /Laisvoji Lietuva"- 1982.II.l8; "Karys"- 1986 m., Nr.IO, psl.48o/.

KNISPERIS JONAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 1948 m. Šilutės- Šilalės apyl. minimas partizanas. /11:67/.

KNISTAUTAS ALFONSAS, s.Jurgio, Laukžemio k., Darbėnų vls., Kretingos aps. Vokiečių ok. metais buvęs vertėju Vilniuje. 1944.X įstojo į LLA orge. Gyveno legaliai ir buvo Darbėnų progimn. dir. 1945.V pasitraukęs iš legalaus gyvenimo Vaineikių miške tapo aktyviu part., "Kardo" rinkt. štabo spaudos skyr. virš., nuo 1946.III.20 rinkt, štabo virš., spv. "B a l t r a m i e j u s", vėliau "R a č i ū n a s". Vienas iš "Klevo" kuopos steigėjų ir vadovų. 1947.X. priklausęs Palangos kuopai. /4;l48-152; 10:84-88,90-92,95; 23:208/.

KODIENĖ VERONIKA, d.Juozo, g.1916 /1919 ?/ m. po karo už rezistencinę veiklą suimta, kalinta, nuteista ir išv. į konc. stov. Mordovijon. Susirgus proto liga, buvo paleista. /"Draugas" 1975.VI.19 Ir 1984.II.15/.

KODZEVIČIUS STASYS, 22 m., Burbonių k., Onuškio vls., Trakų aps., part., spv. "T a u r a s", suimtas 1945.IX.4. /3; 8:81-83/.

KODZEVIČIUS VACLOVAS, 23 m., Burbonlų k., Onuškio vls., Trakų aps., "GEležinio Vilko" rinkt, part., spv. "B e b r a s", 1945.IX.4 suimtas. /3; 8:81-83/.

KOJIS / Kojas ?/, ūkin., Liduokių k., pokario part., suimtas, nuteistas 25 iems metams, kalintas Norilsko konc. stov. 1956 m. ar vėliau bausmę sumažinus išleistas, bet paliktas tremtinio teisėmis. /27:137,138/

KONTRIMAS ADOLFAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, 1946 m. minimas Vaineikių miške. /lO:88/.

KONTRIMAS ANTANAS, Grušlaukio m., Darbėnų vls., Kretingos aps., 1946 m. minimas part. talkininkas. /10:88/.

KONTRIMAS KAZYS, ltn. , Darbėnų vls., Kretingos aps., 1944. X LLA "Alkos" kuopos organizatorius, 1945 m. Vaineikių miške "Kardo" partizanų rinkt. vado ltn. Ožeraičio pavaduotojas, spv. "K o n t a u t a s", "M o n t ė" ir "T ė v a s". Vienas Iš "Klevo" kuopos steigėjų ir vadovų. 1946 m. paskirtas Kretingos "Širvydo" part. kuopos vadu. Jo veikimas dar minimas 1947.X. /10:28,85-91,94-96,164; 23:208; LE XXXVI, 268/.

KONTRIMAS PRANAS, Vaineikių miške, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, minimas 1946-1947 m. /10:88/.

KORSAKAS ANTANAS, g.1908 m. Viduklės vls., Raseinių aps., pokario partizanas, suimtas, išvežtas, 1945-1953 m. kalintas Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. Buvo grąžintas, antrą kartą suimtas 1967 m., kalintas, nut. 15-ai metų griežto režimo bausme ir išv. Mordovijon į konc. stov. /"Draugas"- 1974.IX.23 ir 1977.X.IOj "Aušra" 1983 m. vasaris/.

KORSAKAS JONAS, 19 m. , mkt., Trasninko k., Merkinės vls., Alytaus aps,, 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KOVALIAUSKAS ANTANAS, 23 m., ūkin., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., nuo 1946 m. part., spv. "Ž v i r b l i s". Žuvo kautynėse 1946.IV.10 prie Seiliūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps. /3; 8:56; LE XXXVI,394/.

KOVALIAUSKAS JUOZAS, Balkasodžio k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "R ū t a", minimas Dirmiškio miške, žuvo kautynėse 1947 m. vasarą netoli Krikštonių . /8:56; LE XXXVI,186/.

KOVALYNAS JUOZAS, Punios m., Alytaus aps., "Dainavos" apg. part., minimas 1944-1946 m. Punios miške ir Butrimonių-Alytaus vls. /8:34-35/.

KOVECKIS JONAS, 22 m., Pagrybės k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt. part. ryšininkas, vėliau partizanas, spv. "M a r g i s" ir "M a r s a s", minimas 1947-1950 m. Upynos-Šilalės apyl. /11: 86,96,98,100,104,112,113/.

KRACKEVIČIUS ANTANAS, pokario partizanas, suimtas, išvežtas, kalintas Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. /Elta-1956.XI.I, Nr.28, psl.16/.

KRASAUSKAS VLADAS, 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo partizanas, suimtas, 1962 m. nuteistas IO-čiai metų, išv. į lag./LE XXIX,36/.

KRAUJELIS ANTANAS, pokario vienas paskutiniųjų Aukštaitijos partizanų nukautas 1965.V Papiškio k., Molėtų vls., Utenos aps. Kautynėse nukovęs kelis saugumiečius, pritrukęs šovinių, paskutiniuoju pats nusišovė. Lavonas Molėtų turgaus aikštėje gulėjęs savaitę laiko. /LE XXXVI, 517; "Karys" 1975 m. Nr.I, osl. 32/.

KRAUJELIS ANTANAS, 1941.VI sukilimo dalyvis Ramygaloje, Panevėžio aps., po karo žuvęs partizanas. /4o:198-200/.

KREGŽDĖ KAZYS, Vėpų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., part., spv. "H i t l e r i s", 1944-1947 m. minimas Subačiaus, Šimonių, Kupiškio vls. /5:59,64,67,68; 50:51/.

KREGŽDĖ KOSTAS, part. vieneto vadas, 1949-1950 m. minimas Pandėlio, kupreliškio apylinkėse bei Kadarų, Puznos ir Galvokų miške. /7:124-126, 159,140/.

KREIVĖNAS ANTANAS, s.Juozo, g.1905 m., girininkas, baigas Alytaus Aukštesniąją miškininkystės mokyklą girininku buvo Suvalkijoje. Bolševikų aplaltintas už ryšių palaikymą su partizanais ir juos miške slėpęs, 1946 m. suimtas, kalintas ir tardytas Marijampolės kal., 1948 m. išv. į Sibirą. Grįžo 1954 m. /Žinias sutekė brolis Jonas/.

KRIAUČIŪNAITĖ GENOVAITĖ, Panevėžys, 1946 m. minima part. ryšininkė. /20:162/.

KRIAUNULIS JONAS, 25 m., ūkin. , Rudnios k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KIAUNULIS KLEOFAS, 4o m., ūkin., Rudnios k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KRIAUNULIS STASYS, 21 m., ūkin., Rudnios k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KRIAUŽIENĖ-BELENAUSKAITĖ FILOMENA, ūkin., Naujokų vnk., Veliuonos vls., Kauno aps., 1944.XII minima partizanų - parašiutininkų talkininkė. /10:58-59/.

KRICKAS JUOZAS, s.Mykolo, g.1901 m. Adutiškio m., Švenčionių aps., buv. zakristijonas, nuo 1944.IX partizanas. Suimant buvęs Vilniaus raj. Dūkšto bžn. zakristijonas. Kalintas, tardytas 1951.III.3 ir 30 d. /40:269,270/.

KRIKŠČIŪNAS JURGIS, s.Antano, g.1919 /?/ m., ats. Jaun. ltn. , 1940 m. baigęs Lietuvos karo mokyklos aspirantų laidą. Pokario part. vadas, spv. "J. R i m v y d a s". 1946 m. "Dzūkų" rinkt. "Vaidoto" grupės vadas , 1946 m. rudenį- "Margio" grupės, iš ten persikėlęs veikė "Tauro" apg. 1947.IV pabaigoje drauge su J.Lukša-"Daumantu" atliko pavestą žygį į Lenkiją. 1947.VII paskirtas "Dainavos" apg. štabo viršininku. 1947.VIII.II kautynėse žuvus apg. vadui kpt. D. Jėčiui-"Ąžuoliui", vadovavo apygardai artimai bendradarbiaudamas su A.Ramanausku -"Vanagu". 1947.X.23 pasirašė apygardos ribose bolševikų nužudytųjų, ištremtų į Sibirą bei suimtųjų lietuvių sąrašus, kurie pasiekė laisvuosius Vakarus. Nuo 1947 m. vasaros iki 1948 m. rudens su "Vanagu" gyveno Merkinės vls. miškuose esančiose slėptuvėse. 1949 m. pabaigoje LLKS /Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio/ pavestas pasiekė Lenkiją, buvo išduotas, suimtas ir žuvo 1950 /?/m. /1:164,239,283-291,299,304-306, 311-316,324-332,4l3; 8:21-23,30,49,50; 23:245,282; 29:692,693; 55:66, 67; LZ XXXVI,319/.

KRIKŠČIŪNIENĖ,už ryšių palaikymą su partizanais, suimta, išvežta, kalinta konc. stov. Karagandoje. /Elta- 1955.XI.I, Nr.30, psl.4/.

KRIPA, Kairionių k., Dusetų vls., Zarasų aps., po karo savo kaimo laukuose kautynėse žuvęs partizanas. /50:60/.

KRIPAITIS, ūkin., Liudvinavo vls., Marijampolės aps., po karo part. ryšininkas- rėmėjas, minimas 1946 m. /58:58-60/.

KRISIULEVIČIUS STASYS, 30 m., ūkin., Vėžionių k., Daugų vls. , Alytaus aps., 1946.VIII.6 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KRISIULEVIČIUS VIKTORAS, 37 m., ūkin., Vėžionių k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.8 nužudytas partizanas. / 3 /.

KRISIŪNAS BRONIUS, Subačiaus vls., Panevėžio aps., buv. stribas Ir prt. talkininkas, sovietų saugumo iššifruotas ir nuteistas. /50:35/.

KRISIŪNAS BRONIUS, Subačiaus vls., Panevėžio aps., A.Birbilo-"Baltu-šio" gr. part., minimas 1945.V-VI. /5:50/.

KRISIŪNAS JONAS, apie 23 m., Vilkapievių k., Panevėžio vls. ir aps., A.Birbilo- "Baltušio" gr. part., minimas 1945 m. Žaliojoj girioj ir Subačiaus vls. /5:79/.

KRIŠČIŪNAS JURGIS, 34 m., mechanikas, Žilinčiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.1.12 nužudytas partizanas. / 3 /.

KRIŠTANAITIS STASYS, g.1912.VIII.17, kunigas, 1940 m. buv. Biržuose, po karo sov. spaudoje minimas part. rėmėjas. 1951 m. suimtas, išv. į Sibirą, grįžo 1956 m. Buvo altaristas Joniškėlyje ir Vabalninke, ten ir mirė 1980 m. /20:l65; 48:410; "Draugas"1978.I.4 /.

KRIŠTAPAVIČIUS ANTANAS, 24 m., ūkin., Bukaučiškės k., Daugų vls., Alytaus aps., 1946.VII.19 bolševikų nužudytas. / 3 /.

KRIŠTAPONIS JUOZAS, g. 1912.II.12, kapitonas, Lietuvos karo mokyklos XVI laidą baigės 1934.IX.16. Pokario Ukmergės aps. part. vadas, žuvęs kautynėse su NKGB daliniais 1945.1. /4:l82; 20:163, 23:263; "Karys"-1977 m. Nr.9, psl. 366; LE XXXVI,320,513/.

KRIVICKAS ALFONSAS, g.a.190I m., ūkin., šaulys, Šeškamiesčio k., Dusetų vls., Zarasų aps., Dusetų m. laukuose 1946 m. žuvęs partizanas. [/"Karys" 1975 m. Nr. 6, psl. 223/.

KRIVICKAS BRONIUS, g.1919 m. Suosto k., Biržų aps., mokyt., žurnalistas, rašytojas, kritikas, ateitininkas, 1944-1945 m. laisvės kovoje žuvęs partizanas. Jo 2 broliai irgi po karo žuvę partizanai. /l4:39-40,189,190; LE XIII,163; "Draugas"- 1965 m. Nr.87 ir 1981 m. Nr.208/.

KRIVICKAS JUOZAS, Krasenkos k., Krosnos vls., Marijampolės aps., 1948 m. apyl. minimas partizanas, "8:155-157/.

KROMELIS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt, vieno būrio prt, vadas, spv. "P e r k ū n a s". 1947-1949 m. minimas Upynos, Šilalės, Kaltinėnų, Laukuvos apylinkėse. /11:85,110/.

KRUKONIS VACLOVAS, 17 m., ūkin. sūnus, Ilgininkų k., Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1944 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

KRUKONIS ZIGMAS, 20 m., ūkin. sūnus, Ilgininkų k., Merginės vls., Alytaus aps., NKGB 1944 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

KRUNGELEVIČIUS JONAS, Krašteliškių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., 1945. IV NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KRUŠINSKAS PRANAS, Mozūriškių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., 1946.VI.24 MGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KRUŠINSKAS VYTAUTAS, Mozūriškių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., 1946.VI.7 MGB nužudytas partizanas. /16/.

KRUŽIKAS JONAS, g.1905 m., kunigas, po karo iki 1947 m. dirbo sielovads darbą Seirijuose, Alytaus aps. Kai netoli bažnyčios buvo rastas part. bunkeris, bijodamas bolševikų įtarimų ir keršto, pabėgo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Kontaučių par. klebonu. Įtartas partizanų rėmimu, nes "Kontaučių bažn. klebono J.Kružiko bute buvo nacionalistų susitikimo vieta, o sodyboje bunkeris". /13:97/. 1949 m. vasarą suimtas. Bausmės ir kalinimo vieta nežinoma. Mirė 1954 m. Alvite, Vilkaviškio aps. /4;241,242; 48:410/.

KUBILIUS ADOLFAS, s.Leono, g.1918 m. Budrių vnk., Kartenos vls., Kretingos aps., mokyt. Vokiečių ok. metais 1943.VII įstojo į LLA org., spv. "R a d v i l a". 1943.X paskirtas LLA centro organizacinio sektoriaus ryšių viršininku, spv. "A d y s". 1944.VIII.8 Išvyko į Vokietiją, spv. "V a i š v i l a" mokėsi žvalgybos mokykloje. 1944.XI.17 su keliais kovotojais parašiutu nuleistas į fronto užnugarį- Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps. Turėjo 3 radijo siųstuvus, įsirengė slėptuvę. Iki 1945.II sujungė Telšių, Kretingos, Mažeikių ir Tauragė b aps. LLA kovotojus, jų vienetus į "Žemaičių legioną" ir buvo pirmuoju vadu. Sudaręs legiono štabą pasirinko spv. "Š i l o v e l n i a s". Dar minimas spv. "B a l y s". Po pasitarimo su Plungės part. grįžtant, Vilkų k., Alsėdžių vls., 1945.IV.22 suimtas, kalintas. Jo tardymo parodymai iš 1945.IV.22,29; V.3,6,10; VI.23 ir 1946.II.18 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Greičiausiai nužudytas. /4:110-116,120-123,125,126,130; 10:9,10,26,61,68,69,79,82,83,97-117,122-125,164; 23:203-206,208,227; 41:123,127-128; LE XXXVI,323/.

KUBILIUS ADOMAS, 24 m., ūkin. , Daukantų k., Jiezno vls., Alytaus aps., KGB 1945.VI nužudytas partizanas. / 3 /.

KUBILIUS ALBINAS, š.rytų Lietuvos "Algimanto" apg. part. vado A.Slučkos- "Šarūno" ryšių virš., spv. "R ū g š t i m a s", minimas 1948-1949 m. Šimonių, Troškūnų ir Anykščių apylinkėse. Infiltravus saugumietį Vyt. Kučį į part. ryšininkus, buvo suimtas 1949.X.23. /58:139-152/.

KUBILIUS JONAS, 32 m., ūkin., Daukantų k., Jiezno vis., Alytaus aps., KGB 1945.1 nužudytas partizanas. / 3 /.

KUBILIUS JUOZAS, 24 m., ūkin. , Daukantų k., Jiezno vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VI nužudytas partizanas. / 3 /.

KUBILIUS LINAS, Panevėžio aps., Kupiškio- Šimonių apyl. ir girioje 1950 m. minimas partizanas. /50:52/.

KUČINSKAS ALBINAS, 24 m., ūkin., Birštonas, Alytaus aps. 1946.II.19 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /

KUČINSKAS ALBINAS, 23 m., ūkin., Škėvonių k., Birštono vls., Alytaus aps., 1946.II.14 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KUČINSKAS ALFONSAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 3-os kuopos vieno būrio vadas, spv. "B r i e d i s". 1946-1947 m. minimas Šilutės-Šilalės apyl. Žuvo / nusižudė ?/ 1947.VII. /11:66/.

KUČINSKAS JURGIS, po karo partizanas, 1946.IX.7 žuvo kautynėse Čiuodiškių k., Prienų vls., lavonas pamestas Garliavos milicijos kieme. /Elta- 1949 m., Nr. I, psl. 16/.

KUČINSKAS PETRAS, iš Škėvonių k., Marijampolės aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. part. būrio vadas, spv. "T y l a", minimas 1948-1952 m. Žuvo kautynėse 1952 m. /8:73; LE XXXVI,493; 58:75, 80,83/.

KUČINSKAS PRANAS, apie 30 m., ats. viršila, kilęs iš Škėvonių k., Skerdupių apyl., Marijampolės aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt. "Vaidoto" būrio part. vadas, spv. "S p y r u o k 1 ė", "T a u t m y l i s", "K a p i t o n a s". Minimas 1945-1948 m. Simno, Balbieriškio ir kt. apylinkėse. Užtiktas bunkeryje žuvo kautynėse. /8:47,73; 19:258; 58:75,78/.

KUDARAUSKAS PETRAS, 30 m., ūkin., Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KUDARAUSKAS VYTAUTAS, 20 m., ūkin. sūnus, Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

KUDUKIS, Panevėžio aps., Viešintų vls., 1944-1946 m. minimas partizanas. /20:140/.

KUIZINAS ALEKSAS, Tauragės aps., Šilalės- Varsėdžių apyl.nuo 1945.VII veikęs partizanas. /4:138/.

KUIZINAS JUOZAS, s. Tomo, g. 1902 m. Gaidienų k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1945 m. suimtas partizanas. Kalintas, tardytas 1945.XI.20. /4:138/.

KUIZINIENĖ, Tauragės aps., Šilalės- Varsėdžių apyl. part. talkininkė, minima 1945.VI. /4:141/.

KUKAUSKAS JONAS, g. 1920 m. Varėnos vls., lenkų ok. Lietuvoje. Mokėsi Vilniuje. 1940/1941 m. buvęs komjaunuolis. Vokiečių ok. metais dirbo Gardino lietuvių komitete. Artėjant frontui 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno daugelyje DP stovyklų. Su J.Butėnu 1951.IV.19 rezistencijos darbui Ir ryšiams su pogrindžiu išvyko į ok. Lietuvą, iš lėktuvo parašiutu nuleistas į Kazlų-Rūdos miškus. Ruošdamasis rezistencinei veiklai naudojo spv. "P i r k l y s" ir "D z y k a s", o vykdamas-"G a r d e n i s". Šakių aps., tarp Lekėčių ir Griškabūdžio miške, P. Jurkšo- "Beržo" slėptuvėje netrukus MGB buvo apsuptas, suimtas ir panaudotas provokaciniais tikslais prieš partizanus, įveltas į J.Lukšos buvimo aplinkybes. Rezistencijos istorijoje likęs išdaviku. /l:493-495; 19:148-155,173-177,186-194,198-223,228-239,244-255; 52:240,241, 270,373; LE XXXVI,325/.

KUKLYS JONAS, 34 m., ūkin., Bakaleriškių k., Onuškio vls., Trakų aps. pokario partizanų vieneto vadas, spv. "K i r v i s", 1945.V.23 suimtas, kalintas. Šeima 1945.VII.17 suimta ir išv. į Sibirą. Žmona-Jadvyga, 34 m., ūkin.; sūnus- Jonas, 4 m.; dukterys- Angelė, 7 m. ir Veronika, 11 m.  

KUKLIERIUS ANTANAS, ūkin., Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 sušaudytas partizanas. / 16 /

KUKUŠKA BONIFACAS, 1941.VI sukilimo dalyvis Rokiškyje, po karo partizanas, suimtas, kalintas, 1962.III Rokiškyje nuteistas mirti. /LE, XXXVI,325/,

KULBOKA, "Tauro" apg., Marijampolės m. partizanas, 1945.VIII-X. Suimtas. /4:198, 205/.

KULIEŠA VINCAS, ūkin., Žiburių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" part. apg., Gaurės vls. pogrindinės org. virš., part. talkininkas, minimas 1947-1949 m., suimtas 1949.X. /11:18,19,58-63/.

KULIEŠIUS ALEKSANDRAS, buv. jūrų skautas, po karo kautynėse žuvęs partizanas. /29:684/.

KULIKAUSKAS ANTANAS, s.Antano, g. 1918 m. Suvalkų m. Mokėsi Lazdijų gimn., skautas, dirbo banke Kaune, Druskininkų kurorte, 1941-1945 m.-Alytaus mokyt, seminarijoje. 1945.IV.25 Einorių miške įstojo į partizanus, spv. "D a k t a r a s", paskirtas A.Ramanausko- "Vanago" kuopos vado adjutantu. 1945.VIII- "Dzūkų" rinkt, propagandos skyr. virš., 1946.IV.18- PLP /Pietų Lietuvos partizanų/ II skyr. virš. ir vado adjutantu, Vilniuje VGPš /Vyriausiajame ginkluotų pajėgų štabe/ atstovavo "Dainavos" apygardą. Buvo numatytas išsiųsti į Lenkiją kovojančio krašto ryšininku su užsienio lietuviais. 1946.XI pabaigoje pakeliui į Gdynę suimtas, kalintas, tardytas ir išv. į Sibirą. Tardymo parod. iš 1947.II.6 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /4:186-192; 8:10,12-20; 29:692; 55:53,60-64; LE XXXVI,325/.  KULIUKAS ALFONSAS, ūkln. ir brolis Petras, med. fak. stud., Graužių vnk., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apyl. veikę ir žuvę partizanai. Jų tėvai ir sesuo išv. į Sibirą ir ten mirė. /iš laiško/,

KULKIS KAZYS, 22 m., Sodalės k., Skaudvilės vls., Tauragės aps.,"Kęstučio" apg., "Šalnos" raj. , "Aušrelės" būrio partizanas, spv."P e r k ū n a s", minimas 1950 m. /11:42/.

KULKYTĖ ONA, Tauragės aps., Skaudvilės vls., Upynos apyl., "Kęstučio" apg., partizanų ryšininkė, vėliau partizanė. Minima 1949-1950 m. /11:110/.

KULVINSKAS BRONIUS, Gudiškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., 1945.VI NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KUNCA VACLOVAS, 26 m., ūkin., m.Ūdrija, Alytaus vls. ir aps., NKGB 1945.IV.15 nužudytas partizanas. / 3 /.

KUNCEVIČIUS PETRAS, Alytaus aps., Miroslavo m. rezervinio būrio part., suimtas 1948.V. /8:71/.

KUNDAVIČIUS JONAS, ūkln., savanoris-kūrėjas, Vazoknų vnk., Dusetų vle., Zarasų aps., po karo savo sodyboje žuvęs partizanas. /50:60/.

KUNDROTA1, 3 broliai, iš Šakynos apyl., Gruzdžių vls., Šiaulių aps., 1945-1947 m. žuvę partizanai. /45:l85/.

KUNDROTAS, LLA org. narys, Kretingos aps., minimas 1945 m. /10:108/.

KUNIGĖLIS, Keižionių pradž. mokyklos mkt, Gegužinės apyl., Žaslių vls., Trakų aps., J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" part. junginio pogrindinio laikr. "Žalioji Giria" vienas iš redaktorių, spv. "G a n d a s", minimas 1945 m. /4:155,158,177/.

KUNKULAITĖ, Kretingos aps., Skuodo apyl. part. ryšininkė, minima 1949-1950 m. /5:99/.

KUNKULEVIČIUS, Tėvynės apsaugos rinkt. karys, sunk. kulkosvaidžių sekėjas, žuvo kautynėse prie Sedos 1944.X.7 /"Karys" 1968 m. Nr.9/.

KUODIS FELIKSAS, 23 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.25 nužudytas partizanas. / 3 /.

KURITNYS KLEMENSAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

KURKAUSKAS STASYS, 37 m., darb., Gerulių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., part., suimtas 1945.II.2, kalintas ir 1946.VI.7 nužudytas. / 3 /.

KURPALIS, Žvingiai, Šilutės vls., Tauragės aps., LLA "Vanagų" org. narys, 1944 m. pabaigoje suimtas. /11:71/.

KURPAVIČIUS VACLOVAS, 26 m., ūkin., m.Ūdrija, Alytaus vls. ir aps., NKGB 1945.IV.15 nužudytas partizanas. / 3 /.

KURTINAITIS, Didvėjo k., Raseinių raj., "Kęstučio" apg., "Birutės", vėliau "Žebenkšties" rinkt. part. vadas, minimas 1945-1948 m. Žuvo kautynėse 1948 m. /11:195,216,217,226/.

KUŠLYS, iš Vokietijos 1944 m. parašiutu nuleistas, Alytaus aps., Simno apyl. suorganizavęs part. būrį ir Jam vadovavęs, spv."V i l k a s". Žuvo 1945 m./8:40; 58:75/.

KUTKA JONAS, 24 m., ūkin., Julinavos k., Jiezno vls., Alytaus aps., 1945.IX NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

KUTKA JUOZAS, 22 m., ūkin., Julinavos k., Jiezno vls., Alytaus aps., 1945.IX NKGB nužudytas partizanas. / 3 /

KUŽAS STASYS, Rietavo vls., Telšių aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj. part. talkininkas, minimas 1954 m. /11:125/.

KUZINEVIČIUS JONAS ir jo 2 broliai, vokiečių ok. metais Trakuose buvę policininkai, po karo visi 3 žuvę partizanai Trakų aps. /45:186/.

KUZMA ALFONSAS, g.1898 m. Sniegiškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., buv. policijos raštvedys, šaulys, 1945 m. bolševikų suimtas ir kalėjimee sušaudytas partizanas. /"Karys" 1975 m. Nr.6, psl. 223/.

KUZMA JUOZAS, g.1912 m. Pažiegės k., Dusetų vls., Zarasų aps., mokėsi Antalieptės vld. mokykloje, stojęs savanoriu kariuomenėje tarnavo Panevėžyje, 1938 m. perkeltas į 7 P.P. likt. puskarininkiu. Jo parašytus kariams vaidinimus vaidino kariuom. dalys. 1949-1950 m. žuvęs partizanas. /50:70-74; LE XIII,450 ir XXXVI,329/.

KUZMICKAS JUOZAS, Gudelių k., Krokialaukio vls., Alytaus aps. , "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" gr. 3-čio būrio part. vadas, spv. "Ą ž u o l a s", 1948 m. minimas Alytaus, Miroslavo, Simno ir Krokialaukio vls. ribose. /8:71,72/.

KUZMICKAS VYTAUTAS, g.a. 1924 m. Būdos k., Alovės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. štabo narys žvalgybos reikalams, spv. "V i e s u l a s", minimas 1949 m. /8:107,108/.

KUZMICKAS VYTAUTAS, 22 m., ūkin., Būdos k., Alovės vls., Alytaus aps., part., suimtas 1945.I.13. / 3 /.

KUZMICKAS VYTAUTAS, Duogių k., Pernaravos vls., Kėdainių aps., mokėsi Kaune. 1946 m. savo tėviškės apylinkėje stojo į partizanus, tais pačiais meteis žuvo kautynėse Leščių apylinkėje. /50:74,75/.

KUŽULIS PRANAS, Raitininkų k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt, part., spv. "D ū m a s", minimas 1949-1951 m. Merkinės- Subartonlų apyl. /8:134-137/.

KVARACIEJUS JUOZAS, Česukų k., Merkinės vls., Alytaus aps., buv. polic. vachmistras, vokiečių ok. metais polic. virš. Varėnoje, vėliau Svyriuose. 1945.I-II minimas part. būrio vadas Žaliamiškyje, Leipalingio vls., Seinų aps. /10:l42/.

KVARACIEJUS PETRAS, Merkinė, Alytaus aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, grįžęs iš žvalgybom m-los 1945.II minimas Merkinės apyl. /10:142/.

KVASAUSKAS JONAS, Paraišupio k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., 1945 m. NKGB nužudytas partizanas. /l6 /.

KVASAUSKAS JUOZAS, Paraišupio k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., 1945 m. NKGB nužudytas partizanas / 16 /.

KVEDARAS, Grinkiškio vls., Kėdainių aps., po karo part., spv. "T a u tv y d a s", žuvo Rugėnų miško liūnuose. /"Draugas" 1965 m. Nr.72/.

KVEDARAVIČIUS ANTANAS, Neliūbonlų k., Veisiejų raj., nuo 1950 m. pavasario "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio” tėvūnijos part., spv. "L i n a s". /7:73/.

KVEDARAVIČIUS JONAS, s.Vaclovo, g.1928 m. Neliūbonių k., Veisiejų raj., šaukiamas į sovietų kariuomenę nestojo, bet 1950.IV.2 stojo į partizanų gretas Puščių miške, Leipalingio vls. Priklausė "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijai. Buvo eiliniu nariu, mažo vieneto vadu, spv. "J ū r e i v i s". Velkė Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio vls. ribose. 1951.X suimtas, kalintas. Tardymo parodymai iš 1951.X.7, 8,13 ir 15 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Po parodomojo teismo buv. Alytaus šaulių namuose nuteistas mirti ir 1951.XII.4 viešai pakartas Alytuje. /7:72,75-95; LE XXXVI,350; "Karys" 1968 m. Nr.9./.

KVEDARAVIČIUS JONAS, 32 m., Daukantų k., Jiezno vls., Alytaus aps., 1945.VII NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

KVEDAS MOTIEJUS, Paežerio k., Jurbarko raj. , 1953 m. minimas apyl. partizanų talkininkas. /11: 202/.

KVETKUS KAZYS, po karo Raseinių aps. minimas partizanas. /50:111/.

KVIEČIŪNAS JONAS, Gelgeudiškis, Šakių aps., 1945 m. rusų sušaudytas partizanas Bertupių miške, 12 km. nuo Gelgaudiškio, /iš laiško/.

KVIETINSKAS JONAS, Sarginės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.25 nužudytas partizanas. / 16 /.

KVIKLYS JONAS, šaulys, Vyžuonų apyl., Utenos aps., 1945.V.12 kautynėse žuvęs partizanas Vyžuonų miške. /42-262; 45:187/.

LABANAUSKAS 1952 m. minimas Jūros srities Jungtinės "Kęstučio" apg. part. vadas, spv. "K u n o t a s". /23:288/;

LABANAUSKAS VINCAS, ūkin., Jiezno raj., Alytaus aps., sovietinėje spaudoje buvo rašoma, kad jo sodyboje įrengtoje slėptuvėje ilgą laiką gyvenęs part. vadas A.Ramanauskas su žmona ir kurį laiką iš Vakarų grįžęs J.Lukša. /58:88,94/.

LABENSKAS BENEDIKTAS, g.a. 1919 m. Staidarų k., Lazdijų vls., Seinų aps., mažažemio ūkininko šeimoje. Mokėsi Lazdijų gimn., 1939 m. baigęs įstojo į Lietuvos karo mokyklą, veikė skautuose, "Jaunosios Lietuvos" uolus bendradarbis. 1941 m. įstojo į Savisaugos dalinius, 1945 m. Latvijoje prie Tukumo pateko į sovietų nelaisvę, buvo išvežtas į Sibirą. 1946 m. paleistas grįžo. Neturėjo paso, darbo negavo, NKVD užverbuojamas nesusigundė. Savo draugui pasakęs "Jei kariauti, tai kariauti iki galo" nuėjo pas lietuvius partizanus. Nežinomu laiku žuvo laisvės kovose Kibyšių k., Merkinės vls., Alytaus aps. /"Draugas" 1981.VII.10/.

LABUTIS ANTANAS, Likiškėlių k., Alytaus vls. ir aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "Ž i l v it i s". Žuvo kautynėse 1947.XII.8 Tolokių k., Miroslavo vls., Alytaus aps. /8:56/.

LABUTIS KLEMENSAS, Mačiuliškių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB nužudytas partizanas 1945.V.4. / 16 /.

LAIBAKOJIS, Panevėžio aps., Subačiaus apyl. part. vadas, žuvo kautynėse prie Surdegio pieninės. /50:43/.

LAIBINIS ALVYDAS, Buckūnų k., Simno vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "A u d r a", minimas Dirmiškio miške, žuvo kautynėse 1950.XI Monkūnėlių k., Lazdijų raj. /7:48; LEXXXVI, 186/.

LAPINSKAS, Pentupių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps.,  NkGB 1945.IV.12 nužudytas kovotojas. / 16 /

LAPINSKAS JURGIS, Jiestrakio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., part., NKGB nužudytas 1946 m. / 16 /.

LAPINSKAS KAZYS, 32 m., veter. gyd. , Gluosninkų k., Simno vls., Alytaus aps., 1945.VI.12 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

LAPINSKAS PETRAS, Pavasakos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., 1945.VII.10 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LAPINSKAS VYTAUTAS, Ukmergės aps., Musninkų vls., Čiobiškio apyl. būrio part. , minimas 1945-1946.1. /4:174,177/.

LASEVIČIUS JUOZAS, 23 m., Svetlicos k., Marijampolės vls. ir aps., Skardupių par. klebono A.Yliaus zakristijonas, nuo stojimo į sovietinę kariuomenę slapstėsi, nuo 1945.VI.19 Skardupių būrio part., spv. "R e k s a s". 1945 m. suimtas, kalintas, nut. 25-iems metams, išv. į Sibirą. /4:195,205; Elta- 1956.II.I, Nr.3; "Tauro" apg., "Vytauto" rinlt. vado V.Gavėno- "Vampyro" 1947 m. pas. ištremtųjų sąrašas./.

LASEVIČIŪTĖ ONA, 20 m., Svetlicos k., Marijampolės vls. ir aps., Skardupių par. klebono šeim., partizanų talkininkė 1945 m., suimta 1945.X. Išvežta į Sibirą. /4:205» "Tauro" apg., "Vytauto" rinkt, vado V.Gavėno- "Vampyro" 1947 m. pas. ištremtųjų sąrašas. /.

LASYS HENRIKAS, technikas /vėliau inž./, Šiauliai, 1944 m. LLA org. narys-part. Antros rusų ok. metu išstojęs ir išvykęs į Kauną. /"Gimtasis kraštas" 1979 m. Nr.6/.

LAŠAS JUOZAS, ūkin. , Padustėlio k., Dusetų vls., Zarasų aps., po karo žuvęs partizanas. /50:59/.

LAŠČIAUSKAS, Viduklės vls. , Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Birutės" rinkt. part., spv. "V a l t e r i s", 1947-1950 m. minimas Viduklės-Kelmės apylinkėse. /11: 182,188,195/.

LAŠINIS PRANAS, Panevėžio aps., Žaliojoj girioj A.Birbilo-"Baltušio" būrio part, kautynėse žuvo 1945.VI.24 prie Miliūnų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps. /5:48/.

LAUCIUS PETRAS, s. Povilo, g. 1929 m. Valiliškių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps. Buvo baigęs vid. mokyklą, 1950.V mobilizuotas į sovietų kariuomenę, 1950.VIII pabėgęs slapstėsi. 1951.III įstojęs į part. būrį, spv. "Č u č k i s", 1951.X suimtas, kalintas. Tardymo parodymai iš 1951.X.l4 ir 15 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /7:143-147/. Pagal gautą vieną laišką- pakartas Šiaulių kalėjime.

LAUKAITIS JUOZAS, s.Antano, g.1873.II.3 Giniūnų k., Prienų vls., Marijampolės aps., kunigas, prelatas. Profesoriavo Seinų kun. Bem. , 1922 m. lankėsi JAV, rinko aukas nuo karo nukentėjusiems lenkų pasienio gyventojams. Buvo Seinų, vėliau Vilkaviškio kurijos kancleris ir oficlolas. Nuo 1935.XII.15 Seirijų par. klebonas. 1936 m. išrinktas į paskutinįjį Lietuvos seimą. Po karo už Seirijų apyl. veikusių partizanų išpažinčių klausymą ir mirštančiai part. ryšininkei Ona Saveikiūtei Graužių k. paskutinių sakramentų suteikimą, 1947.II.26 suimtas. Tardymo parodymai iš 1947.IV.29 ir VI.10 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Išvežtas, kalintas Vladimiro kalėjime, kur ir mirė 1952.VIII.15. /4:66-68; LE XIV,265-266; XXXVI,336/.

LAUKAITIS VINCAS, Padvariškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps. , 1945.V NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LAUKAITIS VYTAUTAS, Uosos k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., 1945 m. sovietų saugumo nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LAUKINEITIS PETRAS, darb., šaulys, kilęs iš Gailiškių k., Mažeikių aps., po karo, žuvęs partizanas. /46: 65/.

LAURENSKAS JONAS, Tauragės aps.,Gaurės vls., "Kęstučio" apg., "Bute-geidžio" rinkt., "Lelijos" būrio part. ryšininkas, spv. "M i g l a", minimas 1949 m. /11: 55/.

LAURINAITIS PETRAS, s.Juozo, g. 1906 m. Ižiniškių k., Raseinių raj., nuo 1929 m. buvęs kalėjimo prižiūrėtojas. Nuo 1945.III LLA org. narys, Gyveno nelegaliai, o nuo 1950.VIII "Kęstučio" apg. partizanas, spv. "L a b u t i s" ir "B a l a n d i s". Minimas Tauragės aps., Skaudvilės vls. Suimtas 1951.XII. Tardymo parodymas iš 1951.XII.19 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /11:197,198/. Pagal Pas. lietuvių archyve esamą "Interness in the SSSR”, išv. į, Vorkutos konc. stov.: Komi ASSR, Vorkuta, P/j 175.

LAURINAVIČIUS ZIGMAS, s.Juliaus, g. 1905 m. Savičiūnų k., Antalieptės vls., Zarasų aps., ūkin., plytininkas. Antros rusų ok. metu išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. Po 18 mėn. tremties 1947 m. grąžintas, bet po kelerių mėnesių suimtas, apkaltintas partizanų rėmimu ir vėl su žmona ir dukrele ištremti į Krasnojarsko kraštą. Po 10 metų grįžo su palaužta sveikata ir apsigyveno Lenkijoje. Mirė 1982.IV Gdynėje. /"Draugas"-1982.VI. 10 Nr.121 ir brolio laiškas/.

LAURINSKAS LEONAS, apie 20 m., mažažemio ūkininko sūnus, Monkaičių k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., 1947-1948 m. minimas "Kęstučio" apg., "Pilies" būrio part., spv. "L i ū t a s". 1948.XII.23 suimtas, kalintas, nuteistas 25-iems metams, 1955 m. bylą peržiūrėjus bausmė sumažinta iki 15-os metų laisvės atėmimo. Iš Sov. Sąjungos konc. stovyklos į ok. Lietuvą grįžo 1963.XI.23 ir susitikinėjo su buvusiais "gaujos" dalyviais" anot sovietinės spaudos. Už rastą pas jį kabelio gabalą, 1975 m. nuteistas vieneriems metams griežto režimo lag. Bausmę atlikęs grįžo į laisvę. Minint 70 metų Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktį, 1987.X.26 Vilniuje, atvirą laišką Jungtinių Amerikos Valstybių kongresui parašė pavergtos Lietuvos laisvės kovotojai, laišką pasirašė ir Leonas Laurinskas. /11:105,117,118; "Draugas" 1975.X.2, Nr.30; "Dirva"- 1988.II.11 Nr.6 ir jo jaunų dienų kaimyno suteiktos žinios/.

LAUŽIKAS ANICETAS, Šimonių vls., Panevėžio aps., 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų -radistų mokykloje, 1951.I.21 su A.Gogelio gr. parašiutu nuleistas Šimonių apylinkėn. /10:160/.

LAVICKAS JUOZAS, Kėdainių aps., Krakių vls., Vl.Pabarčiaus būrio part., l945.I dalyvavęs kautynėse Graužių miške. /"Naujienos" 1965 m. Nr. 25/.

LAZAUSKAS BRONIUS, Panevėžio aps., Naujamiesčio vls., 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, su Želnio gr. 1945.I.21 parašiutu nuleistas Smilgių aoylinkėn, Panevėžio aps. /10:159/.

LAZDAUSKAS, Raseinių aps., Šiluvos vls., Pyragių miške part. vieneto vadus, minimas 1946 m. /11:212/.

LAZDAUSKAS KAZYS, ūkin., Sauslaukio k., Šilalės raj., Tauragės aps., 1948-1949 m. apyl. veikusių part. talkininkas. /11:118/.

LEGECKAS ANTANAS, Raseinių raj. veikęs part., minimas 1944 m. rudenį. /11:168/.

LGEETAVIČIUS STASYS, 18 m., ūkin. sūnus, Grendavės k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.V.15 nužudytas partizanas. / 3 /.

LEGETAVIČIUS STASYS, 34 m., tarnaut., Grendavės k., Onuškio vls., Trakų aps., sovietų saugumo 1946.IX.I nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

LĖGUS JONAS, ūkin., Punios k., Butrimonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas bolševikų savo namuose nužudytas 1945.II.18. / 3 /.

LEIKUS JUOZAS /Jonas ?/, g.1914 m., Iš Mažeikių, kpt. , už tai, "kad gynė savo šalį", 1971 m. bolševikų suimtas, nuteistas 15 metų, išv. į konc. stov. Mordovijon. /"Draugas"- 1974.IX.23, 1975.IX.22, 1983.III.9; "Tėviškės Žiburiai" 1985.II.l4 Nr.8, psl.3/.

LEIPUS JUOZAS, g.a. 1903 m., Klovlškio k., Daugailių vls., Utenos aps., 1945 m. vasarą Pikčiūnų k. laukuose kautynėse žuvęs partizanas. /"KArys"- 1976 m. Nr.6, psl. 237/.

LEKNICKAS JUOZAS, 31 m., darb., Radyščių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV.19 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LEKNICKAS KOSTAS, 30 m., ūkin., Radyščių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV.9 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LELEŠIUS JUSTINAS, g.1917.XI.24 Navasodų k., Igliškėlių vls., Marijam-polės aps., kunigas. Nuo 1945 m. priklausė "Tauro" apg. part. štabui, 1946-1947 m. štabo kapelionas, spv. "G r a f a s". Žuvo 1947.IX.24 drauge su kitais 5-iais "Birutės" rinkt. štabo nariais netoli Veiverių, brolių Daunorų sodyboje, slėptuvę užklupus MGB. /1:262,365-370; 20:155; 48:99-102; 52:217; LE XXXVI,340/.

LELIUS JUOZAS, 29 m., ūkin. , Paliūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946,VIII bolševikų nužudytas partizanas.

LEKAITIS, Kaunas, 1945.X kun. A.Yliaus užverbuotas užmegzti ryšius su apyl. partizanais ir suorganizuoti apygardos štabą. /4:200-201/.

LISAUSKAS PRANAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. part., minimas 1948-1949 m. /5:92-94,102,107,109-111,114/.

LENORTAVIČIUS, Kėdainių aps., Grinkiškio apyl., "Kęstučio" būrio part. /"Draugas" 1965 m. Nr.72/.

LEONAVIČIUS, Raseinių raj., "Kęstučio" apg. part. būrio vado A.Armono-"Ramūno" talkininkas, minimas 1948 m. /11: 185/.

LEPEŠKA, Alytaus aps., Merkinės apyl. veikęs part, 1945.XII.15 daly-vavęs Merkinės užpuolime. /55:53-56/.

LEVICKAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "R a m b y na s", minimas 1951.XI Batakių apyl. /11:25/.

LEVICKAS KAZYS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg., vieno būrio part., spv. "D a g y s", minimas 1948.XII Eržvilko apyl. /11: 149/.

LIATUKAS KOSTAS, ūkin., Šarkės k., Skuodo raj., Kretingos aps., nuo 1948 m. part. ryšininkas. /5:93/.

LIAUDANSKAS STASYS, Rokiškio, Biržų aps., Pandėlio- Vabalninko raj. bei Galvokų, Kadarų, Puznos ir Pandėlio miškuose 1948-1951 m. minimas partizanas. /7:113,114,117,119,120,124,128,129,138,140-143/.

LIAUKEVIČIUS ADOLFAS, 30 m., ūkin., Radyščių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IX.27 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LIAUKEVIČIUS JUOZAS, 20 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.IV.25 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /

LIAUKEVIČIUS VLADAS, 20 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947.III.21 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

LIEPA PETRAS, g.1886.XII.2, kunigas, klebonavęs Skiemonyse, Utenos aps., nuo 1934 m. Viešintų par. klebonas, Panevėžio aps., buv. veiklus šaulys. Sovietinės spaudos kaltinamas, kad 1941 m., vokiečių ok. pradžioje talkininkavęs vokiečiams, po karo susirišęs su lietuviais partizanais, teikęs jiems visokeriopą pagalbą, "L i p a r s k i o" vardu perėjęs į pogrindinę veiklą. 1945 m. suimtas, kalintas, išvežtas į Sibirą. Mirė 1953.II.I Karagandos lag. /20:l40,l4l; 48:211,411; "Drau-as"- 1978.1.3 ir 1985.V.II/.

LIESIS ANTANAS, s.Broniaus, apie 23 m., gim. Ramygaloje, Panevėžio aps., gyveno Jurbarke, Raseinių aps., studentas, Kauno univ. studijavo žurnalistiką. Tėvai ir sesuo 1941.VI.14 rusų išv. į Sibirą. Jis 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų-žvalgybos mokykloje, spv. "V a l a i t i s" 1944.XII.21 parašiutu nuleistas į fronto užnugarį- Gudžiūnų vls., Kėdainių aps., iš ten persikėlė į Jurbarko apyl., įsijungė į partizaninę veiklą: 1947-1948 m. minimas "Kęstučio" apg. informacijos skyr. virš., spv. "T v a n a s". /10:46-49; 11:205,218-226/.

LIESIS BRONIUS, s.Broniaus, gim. Ramygaloje, gyveno Jurbarke, Raseinių aps. Artėjant frontui 1944 m. išvyko į Vokietiją, žvalgybos-diversantų mokykloje baigęs apmokymą, 1944.XII.21 parašiutu nuleistas į Kėdainių aps., Gudžiūnų vls., netrukus persikėlęs į Jurbarko apylinkę įsijungė į partizaninę veiklą, "Kęstučio" apg., spv. "N a k t i s", buvo apg. štabo narys, "Prisikėlimo" apg. štabo virš., nuo 1949.II LLK/Lietuvos Laisvės kovos/sąjūdžio viešosios dalies skyr. virš. /10:47-49; 11:205,223,225,227/.

LIESYS JONAS, g.a.1885 m., ūkin., kooperatininkas, šaulys, Eivenlų k., Dusetų vls., Zarasų aps., antros rusų ok. metu pogrindžio veikėjas ir padėjo partizanus apginkluoti. 1945 m. suimtas, kalintas Utenos kalėjime ir ten nužudytas. /"Karys" 1975 m. Nr.6, psl. 223/.

LIESIUS ANTANAS, g.1906 m., kunigas marijonas, šv. Mykolo par. klebonas Marijampolėje. Sovietų saugumo ir spaudos apkaltintas partizanų rėmimu ir slėpimu, 1949 m. suimtas, kalintas, tardymo parodymai iš 1949.V.6 ir 7 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Ištremtas į Sibirą, kalintas, kankintas- išmušti dantys, sudaužyta galva. Grįžo 1956 m. visiškai protiniai susirgęs. Vilniaus ligoninėje mirė 1973.VIII.13. /13:89,90,92; 48:81,412; "Tėviškės Žiburiai" 1973.IX.20, Nr.38/.

LIETUVININKAS, Serbentinės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.IV.24 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LIKAS BRONIUS, Žaliojoj girioj, Panevėžio ir Subačiaus vls. A.Birbilo-Baltušio" būrio partizanas, minimas 1945 m. /5:59-63,66,67/.

LUKAUSKAS ANTANAS, Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.VII.9 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

LINAUSKAS JUOZAS, Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.VIII.3 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LINAUSKAS POVILAS, Pakiauliškio k., Šilavoto vls. , Marijampolės aps., 1945.VII.9 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LINGYS JUOZAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., minimas 1947.1. /10:90,93/.

LINKA ANTANAS, studentas, Vilnius, nuo 1945 m. partizanas. Žuvo nežinomu laiku ir nežinomoje vietoje. /"Draugas" 1981.VII.II, Nr.160/.

LIKEVIČIUS, Ukmergės aps., J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" Junginio part., žuvo 1945 ? m. /29:688/.

LIORANČAS JONAS, ūkin., Puikių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg.,"Lelijos" part. būrio vado St.Stonio- "Aluntos" ryšininkas, minimas 1947-1948 m. /11;5l/.

LISAUSKAS STASYS, Kretingos aps., Vaineikių miške, "Kardo" rinkt, part., nuo 1946.III.20 rinkt, štabo spaudos ir propagandos skyr. virš., spv. "A n t a n a s  V a s a r i s". 1947.X priklausąs Palangos part. kuopai. /10:87; LE XXXVI,288/.

LIUBERSKIAI, 2 broliai,- JUOZAS ir VINCAS, Gaudikių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947 m. laikotarpyje kautynėse žuvę partizanai. Jų tėvai išvežti į Sibirą, namas sudegintas, /Iš laiško/.

LIUIZA JUOZAS, A.Panenunė- Kaunas, 1946.X.12 MGE nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

LIUKAITIS PRANAS, s.Tomo, g.1918 m. Pavirangių k.. Plokščių vls., Šakių aps., 1941-1944 kooperatyvo ūkvedys Šakiuose. 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, paskirtas radistu ir grupės vyresniuoju 1945.1.15 parašiutu nuleistas Alytaus aps., Seirijų vls., netoli Staciškės k. NKGB suimtas 1945.II.2. Tardytas 1945.II.4,6 Ir III.20. Parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. /10: 136-141,164/.

LIUKPETRIS, apie 25 m., tarnavęs Savisaugos daliniuose, 1944.VIII Tilžės apyl. užverbuotas išvyko į diversinę mokyklą Kisdorfe, 1944/45 m. žiemą veikiausiai parašiutu permestas į ok. Lietuvą. /9:122-123/.

LIUTKEVIČIUS KAZYS, Troškūnai, Panevėžio aps., gim. 1927 m., kitomis žiniomis- g.1916 m., iš Vilniaus, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, spv. "K i š k i s" 1944.XI.18 lėktuvu permestas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. Minimas 1944-1945 m. /5:46,51,53,59,64; 10:149,153; 50:30/.

LIUTOVARAS, Kaunas, sovietinės spaudos tvirtinimu, gamindavęs partizanams suklastotus asmens dokumentus, minimas 1947.I./4:213-216/.

LIZŪNAS BOLESLOVAS, g.1920.IV, agron., ukmergiškis, 1945 m. dezertyravęs iš raud. armijos, prisijungęs prie lietuvių partizanų ir veikęs spv. "Š p o k a s". Nuo 1946 m. gyveno Boleslovo Karaliūno pavarde. 1979.V suimtas, nuteistas 15-ai metų, išv. konc. stovyklon į Sov. Sąjungą. /"Tiesa"- 1979.XI.27; "Draugas"-1979.XII.7 , 1982.XII.9 ir 1983. III.9/.

LOKAITIS PRANAS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, 1945.1 permestas /?/ į ok. Lietuvą. /10:161/.

LORANČAS JUOZAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part. spv. "A i d a s", 1947-1950 m. minimas Gaurės vls., Sakalinės ir Jur-barkynės miškuose. /11: 1-22,29,41,44/.

LUBICKAS, studentas iš Kauno, 1944 m. išvyko į Vokietiją, baigęs diversijos- žvalgybos mokyklą, su ltn. Er. Giedriko grupe 1945.1.21 lėktuvu permestas į fronto užnugarį- Smilgių apylinkėn, Panevėžio aps. (1945.III žuvo kautynėse. /10: 159,160/.

LUČINSKAS ANTANAS, 22 m., ūkin., Dubaklonio k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.II.5 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LUKAS STASYS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt., Kartenos part. kuopos vadas, spv. "V y t a u t a s". Minimas 1946 m. /10:89/.

LUKAŠEVIČIUS STASYS, s.Jono, g. 1909 m. Vilkaviškyje, mokyt., šaulys, Ylakiai, Mažeikių aps., ten pat 1941.VI sukilėlių būrio vado pad., po karo partizanas, 1941.X suimtas, kalintas, tardytas 1944.X.18,22, 28 d. /29:688; 42-2:34-35/.

LUKAUSKAITĖ ONA HALINA- žiūr. POŠKIENĖ ONA HALINA

LUKOŠEVIČIUS ADOMAS, po karo partizanų vadas Kaune. Buvo suimtas, kalintas, nuteistas, išvežtas į konc. stov. Mordovijon. Bausmę atlikęs grįžo, gyveno Vilniuje. Gavęs iš BALFo siuntinį, už šį "nusikaltimą" sovietinėje spaudoje buvo puolamas, /4l: 121,128/.

LUKOŠEVIČIUS ALBINAS, 22 m., Liškiava, Merkinės vis., Alytaus aps., 1945.VII.8 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LUKOŠEVIČIUS IPOLITAS, artėjant frontui, 1944 m. Išvyko į Vokietiją, baigęs radistų-diversijos apmokymą, priskirtas A. Gogelio grupei ir 1945.1.21 parašiutu nuleistas Šimonių apylinkėn, Panevėžio aps./lO:160/.

LUKOŠEVIČIUS PETRAS, g.1917.V.15 Rudvališkių k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps., už partizaninę veiklą-"už tėvynės išdavimą" 1944-1955 m. perėjo visą Gulagą- Minsko, Gorkio, Taišeto, Omsko ir kt. kalėjimus ir lagerius. 1956 m. išleistas. Grįžęs rašė Gulago prisimimus, kurie sovietų saugumo 1973 m. konfiskuoti. 1975 m. prašėsi išleisti į Vakarus. 1980.IV.15 prievarta patalpintas į Naujosios Vilnios psichoneurologine ligoninę. Po kiek laiko išleistas, bet 1981.1.22 vėl ten patalpintas. /USSR News Brief- 1980.VIII.31, Nr.l6; Elta-1980 m. Nr.10, psl. 3; "Draugas"- 1981.XI.20, 1980.X.21, 1982.XII.9 Ir 1983.III.9; Lithuanian Inf. Service- 1981- June/.

LUKOŠEVIČIUS VYTAS, Perloja, Varėnos raj., Alytaus aps., "Dainavos” apg., "Šarūno" rinkt, part., spv. "B a l a n d i s", minimas 1947-1952 m. Varėnos apylinkėse. /8:125-132, 145-147/.

LUKOŠIŪNAS ALBERTAS, Einorių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apylinkėje veikusių partizanų ryšininkas. Rastas nužudytas. /Iš laiško/.

LUKOŠIŪNAS PRANAS, 30 m., ats. karininkas, Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.II.30 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

LUKOŠIUS ar LUKOŠEVIČIUS, apie 45 m., ūkin., Pašešuvio ar Vališkių k., Gaurės? vls., Tauragės aps., apyl. veikusių part. ryšininkas, minimas 1950.V. /11:63,64/.

LIKOŠIUS KLEMENSAS, g.1916 m., Grajauskų k., Raseinių aps., ats. jaun. puskar., Jaunųjų ūkininkų ratelio pirm., Jaunalietuvis, po karo part., puolant Betygalą žuvo kautynėse. /50:113/.

LUKOŠIUS MYKOLAS, g.1933 m., Raseinių aps., Kelmės apyl., "Kęstučio" apg. "Dubysos" rajono partizanas, spv. "J a u n u t i s", minimas 1950 m. /11: 194-196/.

LUKOŠIUS VALERIJONAS, g. 1920 m., Grajauskų k., Raseinių aps., ūkin., po karo, puolant Betygalą žuvęs partizanas. /50:113/.

LUKOŠIUS VLADAS, g.1913 m., ats. jaun. puskar., ūkin., šaulys, stalius, muzikantas, Grajauskų k., Raseinių aps. Po karo partizanas, puolant Betygalą žuvo kautynėse. /50:113/.

LUKŠA ANTANAS, s. Simono, apie 30 m., vyrenysis part. vado Juozo brolis, g. Juodbūdžio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., mkt. , Žaslių gim. dir., 1946.XII.28 iš pareigų pasitraukęs įsijungė į rezistencinę veiklą, spv. "A r ū n a s". 1947 m. suimtas, nut. 25 m., išv. į Sibirą. /2:487-489,492,497; LE XXXVI,363; "Britanijos Lietuvis" 1950.VI.9/.

LUKŠA JUOZAS, s. Simono, g.1921 m. Juodbūdžio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps. ūkininko šeimoje, studentas, ateitininkas. Gimn. baigė 1940 m., greit įsijungė į LAF /Lietuvių aktyvistų fronto/ kovotojus, 1941 m. pradžioje NKVD suimtas ir kalintas iki 1941.VI.23. Vokiečių ok. metais Kaune studijavo architektūrą ir veikė pogrindyje. 1944 m. Sov. Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus studijavo Kaune, priklausė LIT/ Lietuvos Išlaisvinimo tarybai/. 1946.I pradžioje iš legalaus gyvenimo pasitraukė įstojęs į "Tauro" part. apg., "Geležinio Vilko" rinktinę, kurioje ėjo įvairias pareigas: "Laisvės žvalgo" ir "Kovos keliu" laikr. organizatorius ir redaktorius. 1946 m. Vilniuje įkurdino VGP /Vyriausią ginkluotų pajėgų/ štabą. "Plk. Vyčio" pristatymu nuo 1946.XI.I pakeltas į kpt. laipsnį, apdovanotas aukščiausiais atsižymėjimo ženklais, paskirtas VGP štabo adjutantu, VGP karinės kolegijos nariu, Nuo 1947.1 "Birutės" rinkt. vadas su centru Kaune. Lankė part. dalinius, kūrė bendrą part. vadovybę, jo žinioje buvo visos Lietuvos part. organizaciniai ir koordinavimo reikalai. Jis buvo vienas iš svarbiausių part. vadų du kartu pralaužęs geležinę uždangą. Pirmą kartą 1947.IV, antrą- 1947.XII, Dancigą pasiekus 1948.I pradžioje, o Stockholmą 1948.III, iš ten per Prancūziją atvyko į Vokietiją. Tarėsi su lietuvių veiksniais, laukdamas realios paramos krašto rezistencijai parašė knygą "Partizanai už geležinės uždangos", /antras papild. leidimas 1962 m., trečias- 1984 m./. 1950.X.3 grįžo į ok. Lietuvą lydimas dviejų savanorių. Vietoje Kazlų-Rūdos miškų, iš lėktuvo buvo nuleisti į Žygaičių mišką, Tauragės aps. Pasiekęs numatytus ryšininkus, 1950.XI kurį laiką gyvenąs part. vado A.Ramanausko- "Vanago" slėptuvėje. 1950. XII.27 Išsiuntęs pranešimą paliktiems ryšininkams Vakaruose. J.Kukausko išduotas žuvo kautynėse su MGB-istais ir stribais 1951.IX miškuose tarp Veiverių ir Prienų. Savo partizaninėje veikloje naudojo spv. "S k r a j ū n a s", "S k i r m a n t a s", "M i š k i n i s", "D a um a n t a s", "A u š r o t a s", "K ę s t u t i s" ir kitokius. /11:8,9,64,65,228-231;52:233-241,252,254,256,259,261,255-268,373,391,392; 55:69; 58:39; LE XXXVI,362-363; "Partizanei" II ir III leid.; "Vanagai iš anapus", 23:114,129,197-200,208,213,229,245,257,262,265,274,280-283,287,288,291,293,294,300,307,313,314,318,342,393/.

LUKŠA JURGIS, s. Simono, /Juozo brolis/,25 m., gim. Juodbūdžio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., stud., po karo part., nuo 1946 m. pavasario minimas "Tauro" apg. part., spv. "Juodvarnis", veikė Suvalkijoje, Vilniuje ir tėviškėje, kur MGB 1947.VI.13 buvo nužudytas, lavonas nuvežtas ir numestas Veiveriuose. /1:327,329-331;2:466,471-473,479,482,486,487,490-492,495-497,514; LE XXXVI,363/.

LUKŠĖ VINCAS, mažažemis 4 ha ūkio savininkas,-Pakarpinių vnk., Subačiaus vls., Panevėžio aps., vokiečių ok. metais tarnavęs policijoje, po karo mažos grupelės part. vadas, žuvo kautynėse su stribais bunkeryje, Gitėnų miške. /50:34,40,41,48; LE X,28l/.

LUKŠYS JULIUS, Davainiškių ? k., Alovės vls., Alytaus aps., 1946 m. minimas partizanas. /8:101-104/.

LUŠAS POVILAS, kilęs iš Šiluvos vls., Raseinių aps., 1946-1948 m. Betygalos vls. partizanas, spv. "N a r ū n a s". Žuvo kautynėse. /21:Nr.9, p. 17, Nr.10, p.24-26/.

LŪŽA, Utenos aps., Sudeikių apyl. 1944 m. minimas pokario partizanas. /20:165/.

MACEINA KLEMENSAS, Giniūnų k., Prienų vls. ir aps., kautynėse su Garliavos MGB 1947.III.5 žuvąs partizanas. / 16 /.

MACEVIČIUS ANTANAS, s. Simo, g.1915 m. Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps. , po karo slapstėsi nuo mobilizacijos į raudonąją armiją, 1945 m. susirišo su partzanais, 1945.VIII.15 įstojo į partizanus, spv. "L i n a s", dirbo "Dainavos" apg. štabe, 1946.IV- 1947.1 part. vado D.Jėčio- "Ąžuolio" adjutantas, po to, apg. štabo ryšių ir žvalgybos skyr. virš. pavad. Punios šile, apygardos štabo slėptuvėje 1947.VIII.II MGB ir kariuomenės apsuptas, granatų apsvaigintas, suimtas, kalintas, tardytas ir nuteistas. /8:7,10,20-23,25-27,30; 58:23; LE XXXVI,268-269/.

MACKELIONIS FLORAS, 27 m., ūkin., Saulėnų k., Leipalingio vls., Seinų aps., NKGB 1945.IV.8 nužudytas partizanas. / 3 /.

MACKEVIČIUS, Tauragės aps., A.Joniko- "Rolando" Junginio part., spv. "C v i r k a", 1946 m. minimas Tauragės apyl., Purviškių-Pašaltuonio miške. /11:17,29,39/.

MACKEVIČIUS JONAS, s.Andriaus, g.1928 m. Kirdeikių k., Kėdainių raj., nuo 1947.VIII part., spv. "V y g a u d a s", "I n k a r a s", "G e n u t i s" ir "D a k t a r a s", priklausė "Kęstučio" apg. Nuo 1949.VI "Lukšio" part. būrio vadas ir part. karo lauko teismo pirm. Minimas Ariogalos- Dotnuvos apyl. Suimtas 1951.IV, kalintas, tardymo parod. iš 1951.IV.18, V.29 ir VII.20 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Tardant prisipažinęs bolševikų aktyvistų ir pareigūnų nuteisimu mirtimi. /11:171,172/.

MAČAITIS BRONIUS, s.Jono, g.1918 m. Kiaukų k., Šilalės vls., Tauragės aps., nuo 1945.V partizanas, minimas Šilalės, Vaitimėnų, Kaltinėnų apylinkėse. Suimtas 1945.IX, tard. parod. iš 1945.IX.25,26,27 ir 28 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /4:139-144/.

MAČĖNAS JONAS, Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt. part., spv. "V i e s u l a s", minimas 1950 m. /"Draugas"-1964 m. Nr . 274/.

MAČIOKAS MYKOLAS, g.1899.V.17 Gudelių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps., Lietuvos gen. štabo aviacijos plk. ltn., mokėsi     Prahos gen. štabo akademijoje, Čekoslovakijoje. Vokiečių ok. metais stiklo fabriko dir., vokiečių gestapo 1943.III suimtas, nuo III.25 kalintas Stutthofo konc. stov., kalinio Nr. 21255. Su kt. kaliniais 1945.II e    vakuotas, 1945.IV grįžo į ok. Lietuvą, dalyvavo part. kovose    ir žuto 1946 ar 1947 m. /30:18,21,76,114,133,153,251,348,449; LE XVII,42; V.Sruogienė "Lietuvos įkaitai Stutthofe ir jų likimas"-"Draugas" 1981.1.10, Nr. 8/2/ ir V. Sruogienė "Lietuvos piliečių naikinimas"-"Draugas" 1981.V.30, Nr. 125 /22/.

MAČIONIS, Eišiškės, 1950.XII minimas partizanas. /5:118/.

MAJAUSKAS JONAS, ūkin., Dūdų k. , Vilkijos vls., Kauno aps.    1944 m. pabaigoje lietuvių parašiutininkų iš Vokietijos talkininkas /58,59/.

MAJERIS, a.37 m., vokietis, pabėgęs iš karo belaisvių stovyklos, spv. "M o r g a n a s" veikė "Kęstučio" apg., "Kalniaus" rinkt. maj., A.Armono- "Ramūno" būryje. Minimas 1948 m. Bet /11:183,185/.

MAKARAVIČIUS, gim. apie 1925 m., Nedingė, Alytaus aps. "Kazimieraičio" rinkt, štabo narys, spv. "Ž i l v i t i s". minimas 1948-1949 m. Žuvo kautynėse 1949. IX. 23 netoli Žarnaučiznos k. "Dainavos" apg. vado slėptuvėje, Kalesninkų miške. //

MAKARAVIČIUS JULIUS, g. a. 1927 m., Nedingė, Alytaus aps. "Kazimieraičio" rinkt, part., spv. "V a r p a s", žuvo 1949m. /8:107,108/.

MAKAROVAS JONAS, "Kardo" rinkt, partizanas, minimas 1946-1947 m. Grūšlaukio m., Darbėnų vls., Kretingos aps. /10:88,93,95/.

MAKARSKAS, Bumblių k., Dusetų vls. , Zarasų aps., LLA org. narys, part., 1945 m. žiemą žuvo kautynėse Vainiūnų k. laukuose. /50:65/.

MAKNEVIČIUS PETRAS, architektas, nuo 1944 m. part. talkininks, sovietinės spaudos žiniomis, partizanams padirbinėjęs suklastotus asmens dokumentus. Buvo suimtas, nuteistas 25-iems metams, išvežtas, 1953 m. aktyvus Vorkutos sukilimo dalyvis. Nubaustas dar IO-čiai metų ir kalintas Vladimiro kalėjime. Bausmę atlikęs grįžo į Puskelnių k., Marijampolės aps. ./18:174; 41:97,98/.

MALDANIS SIMONAS, s.Bernardo, g. 1922 m. Dovainiškių k., Alovės vls., Alytaus aps., 1946.I apyl. part. ryšininkas, nuo 1946.II "Vanago" junginio part., spv. "T a u r a s". Suimtas 1946.VI. Kalintas, tard. parodymas iš 1946.VI.24 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /8:100-104/.

MALINAUSKAS JURGIS, 1944 m. tarnavęs Vietinėje rinktinėje. 1950 m. minumas Šiaulių aps. "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt. "Vėtros" būrio vadas, spv. "A i d a s". /"Draugas"- 1964 m. Nr. 274/.

MALINAUSKAS PETRAS, Panevėžio aps., Subačiaus vls., Žaliojoj girioj A.Birbilo- "Baltušio" part., spv. "L i e p a", minimas 1945 m. /5:48,63-70/.

MALINAUSKAS POVILAS, po karo Lietuvoje likęs VLIKo narys, apie 1952 m. areštuotas. /23:325/.

MALINAUSKAS VIKTORAS, 24 m., ūkin. , Žvirgždėnų k., Daugų vls., Aly-taus aps., sovietų saugumo 1946.IV.17 nužudytas laisvės kovotojas./3/.

MALIUKEVIČIUS ANTANAS, 17 m., mokinys, Avižienių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946.IV bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

MANCEVIČIUS JUOZAS, 32 m., ūkin., Šnekučių k., Alytaus vis. ir aps., 1945.IV NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MARCELIS, ūkin., Mižonių k., Merkinės vls., Alytaus aps., part. taikininkas: 1945.1.17-31 savo sodyboje slėpęs partizanus. /1O:138,139/.

MARCINAUSKAS JUOZAS, Čiobiškis, Musninkų vis., Ukmergės aps., 1944 m. tarnavęs Vietinėje rinktinėje, po karo 1944 m. Čiobiškio būrio part., iki 1945.III Čiobiškio prieglaudoje spausdinąs pogrindžio part. lalkr. Priklausė vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" vadovaujamai "Didžiosios kovos rinktinei". Žuvo prieš 1946.II. /4:170,173,177/.

MARCIKAUSKAS STASYS, Čiobiškis, Musninkų vls., Ukmergės aps., 1944 m. tarnavęs Vietinėje rinktinėje, po karo Čiobiškio par. zakristijonas ir vietinio būrio part. Priklausė "Didžiosios kovos rinktinei. Minimas 1944-1945 m. /4:170-174/.

MARCINAUSKAS VLADAS, Čiobiškis, Musninkų vls., Ukmergės aps., 1944 m. tarnavęs Vietinėje rinktinėje, po karo, nuo 1944 m. J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" vadovaujamos "Didžiosios kovos rinktinės" Čiobiškio partizanų būrio vadas, spv. "T a u r a s". Minimas iki 1946.II. /4:170-174/.

MARCINKEVIČIUS ANTANAS, 35 m., ūkin.,m. Ūdrija, Simno vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.15 nužudytas partizanas. / 3 /.

MARCINKEVIČIUS DOMININKAS, apie 40 m., ūkin., Pakryžių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., po karo Gitėnų miške į stribų pasalas patekęs ir žuvęs partizanas. /50:48,49; LE X,28l/

MARCINKEVIČIUS LEONAS, Pavasakės k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

MARCINKEVIČIUS PIJUS, 27 m., ūkin., Genių k., Alytaus vls. ir aps., 1945.X NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MARCINKEVIČIUS SIMONAS, 34 m., darb., Žagariu k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., 1944.XII.24 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MARCINKUS ALEKSANDRAS, Viduklė, Raseinių aps., 1945-1946 m. minimas apylinkės partizanų ryšininkas. /11:186/.

MARCINKUS RAPOLAS, ūkin., Zaltriškių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "J o v a r a s", minimas 1947-1949 m. /11:18-24,41,44,54/.

MARCINONIS JONAS, 36 ? m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.VIII.11 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MARCINONIS KAZYS, 35 m., ūkin., Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., 1947.IV.5 MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MARČIULAITIS V., po karo Marijampolės aps., Šilavoto apyl. veikęs partizanas. /34:24o/.

MARČIULYNAITĖ ALDONA, Ringėnų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., sovietų saugumo įtarta turinti ryšius su partizanais, buvo suimta, kalinta Birštone, pabėgusi. Šilavoto MGB 1947.V.7 nušauta Girininkų k. pamiškėje. Lavonas nuvežtas į Šilavotą, po vienos paros į Prienus. Jos nuogas kūnas su įsmeigtu peiliu krūtinėje vėliau buvo pastebėtas Nemune plaukiant. /Elta- 1949 m. Nr.I, psl. 17/.

MARČIULYNAS JUOZAS, "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" tėvūnijos I-mo būrio part. vadas, spv. "D ė d ė", vėliau "G r a n i t a s" 1948 m. minimas Krokialaukio- Alytaus vls. ir Barkūniškių miške. /8:71,72/.

MARČIULYNAS JUOZAS, 22 m., ūkin., Taukotiškių k., Alytaus vls. ir aps., 1945.VI.9 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MARČIULYNAS KAZYS, 37 m., darb., Medinų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MARČIULYNAS MATAS, 50 m., ūkin., Taukotišklų k., Alytaus vls. ir aps., 1945.VI.9 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MARKELIŪNAS, Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "L a b u t i s". Minimas 1945-1947 m. Alytaus ir Miroslavo apylinkėse. Žuvo kautynėse 1947 m. rudenį Radžiūnų k., Miroslavo vls. /8:40,55,56/.

MARKEVIČIUS ADOLFAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jačiūnų k. partizanas nuo 1945.III. /4;163/.

MARKEVIČIUS ANTANAS, g.a.19l8 m., darb., šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis Narvydžių k., Daugailių vls., Utenos aps., po karo part., kovoje 1945 m. suimtas, kalintas ir sušaudytas. /"Karys" 1976 m. Nr.6/

MARKULIS JONAS, ltn., "Didžiosios kovos" rinkt, vado mjr. Svilo adjutantas, minimas nuo 1944 m., žuvo kautynėse 1945.III Čiobiškio apyl., Kusninkų vls., Ukmergės aps. /4:173; LE XXXVI,394; "Karys" 1968- Nr.9/.

MARMA VACLOVAS, s.Domininko, Dūdų k., Vilkijos vls., Kauno aps., 1944. VIII išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos m-los spv. "U r b o n a s" 1944. XI parašiutu nuleistas Vilkijos apylinkėn. /10:51-6l/.

MARMA VALENTINAS, s.Domininko, g.1921 m., Dūdų k., Vilkijos vls., Kauno aps., 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, spv. "N a r a s" 1944.XI parašiutu nuleistas Vilkijos apylinkėn partizaninei veiklai. Greit įsidarbinęs buvo pradž. mokyklos vedėju Pagaujėnų k., Dieveniškių vls., Ašmenos aps. Ten 1945.II suimtas./10:51-62,164/.

MARTINAVIČIUS ALFONSAS, Tauragės aps., "Kęstučio” apg., "Aukuro" rinktinės vieno būrio part. vadas, spv. "Ą ž u o l a s", 1948-1949 m. minimas Laukuvos vls./11:88,89,96,99/.

MARTINKEVIČIENĖ- ALASAUSKAITĖ NELIE, g.1919 m. Meriden, Conn. , JAV. Maža buvo parvežta į Lietuvą. Po karo part. ryšininkė, 1946 m. suimta, nut. 25-iems metams, išv. į Sibirą. Grįžo 1976 m.

MASAITIS ALEKSANDRAS, g.1906 m., kunigas, Kauno-Vilijampolės bažn. klebonas, sovietinės spaudos buvo kaltinamas, kad 1945- 1946.I jo namuose buvo įrengta part. vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" slėptuvė. Buvo suimtas, išv. į Sibirą. Grįžo. 1975 m. altaristas Ukmergėje. /4:156; 48:413/.

MASALSKAS JURGIS, 30 m., ūkin. , Damantonių k., Alovės vls., Alytaus aps., 1946 m. bolševikų nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MASIONIS ANTANAS, 24 m., ūkin., Šnekučių k., Alytaus vls. ir aps., 1945.IV NKGB nužudytas partizanas. / 3 /

MASIONIS VILIUS, g.a. 1920 m. Kalniškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., ūkin., šaulys, po karo 1944 m. rudenį NKGB sušaudytas part. /46:73/.

MASIULIS, ūkin., Davainių k., Dusetų vls., Zarasų aps., po karo savo sodybos kieme kovoje žuvęs partizanas. /50:60/.

MASIULIS BRONIUS, apie 20 m. , Tuitų k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1945-1946 r.. Vabalninko- Salamiesčio apylinkėse minimas partizanas, žuvo prieš 1951.XI. /7:135-137; LE XXXVI,476/.

MASIULIS PETRAS, g.1894 m., plk., vokiečių gestapo nuo 1943.III.26 d. kalintas Stutthofo konc. stov., Vokietijoje, kalinio Nr.21327. Su kt. kaliniais 1945.1.25 evakuotas. Grįžęs į ok. Lietuvą dalyvavo partizaninėje laisvės kovoje, 1946 m. suimtas, kalintas ir nuteistas mirti. /30:21,75,114,133; V.Sruogienė "Lietuvos įkaitai Stutthofe ir jų limas- "Draugas"- 1981.1.10, Nr.9/2/; V. Sruogienė "Lietuvos piliečių naikinimas"- "Draugas"- 1981.V.30, Nr. 125 /22/.

MASKELIS JUOZAS, s.Jurgio, g.1930 m. Krasenkos k., Krosnos vls., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Mindaugo" gr., "Varmo" būrio partizanas, spv. "D r a g ū n a s", 1945-1948 m. minimas Šventežerio, Seirijų, Simnoo vls. ir Kalniškės miške. Suimtas 1948.VIII, kalintas, tardymo prod. iš 1948.VIII.10 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /8:155-157/.

MASKELIŪNAS ALEKSAS, 26 m., ūkin., Ginčionių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946.VI.2 sovietų saugumo nužudytas partizanas. / 3 /.

MASLAUSKAS VLADAS, Panevėžio aps., Subačiaus vls., po karo apylinkėje veikęs part. mažo vieneto vadas. /50:35/.

MASLAVECKAS ANTANAS, 28 m., ūkin., Margaravos k., Alytaus vls. ir aps., 1945.VI.9 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MASČINSKAS, miško darb. , Elzbiecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps, ir jo žmona, partizanų ryšininkai ir globėjai, 1950.X naktį pas save priėmė ir priglaudė Iš Vakarų atvykusius part. vadą J.Lukšą, Trumpį ir Širvį. Juos nuvedė į V.Minkevičiaus- "Spyglio" slėptuvę. Su J.Lukša ir kt. 1951.X ėjęs į susitikimą su J.Kukausku. Susišaudant ir J.Lukšai žuvus, išlikęs gyvas ir nesužeistas, bet tą pačią dieną prie Mauručių gelež. stot. MGB suimtas. /l:4l6; 19:118-120,165,243-244/.

MATAITIS, kpt., rezistencijos- "Vienybės" komiteto pirm., 1945 m. vasarą Vilniuje suimtas. /l:79/.

MATAITIS VLADAS, ūkin., po karo partizanas, suimtas, kalintas, nut. 25-iems metams, sušaudytas; jo brolis- stud. , part.-, dar vienas brolis, ūkin. ir tėvas- sušaudyti 1960 m. ar vėliau. /Pas. Liet. Arch.-Sibiras- pagal Marčenkos liud. "Drauge" rašytą J.Pr./.

MATEIKA KAZYS, buv. Tauragės aps., Kaltinėnų polic. nuov. virš., po karo Obelyno girininkijos tarnaut., gyveno Varsėdžių bžk. bei Vaiti-nėnų k. , 1945 m. buvęs apyl. part. būrio vadas. /4:131-133,137,140, 141; "Draugas" 1965 m. Nr. 34./.

MATELIONIS JUOZAS, g. 1895.III.25 Aluntoje, Utenos aps., kunigas. Nuo 1934 m. Rokiškio aps., Panemunėlio par. klebonas. Bolševikų apkaltintas pokario partizanų rėmimu, 1951 m. suimtas, nut. IO-čiai metų, išvežtas į Sibirą, grįžo 1955.XII.23. Utenos altaristas, mirė 1964.XII.23. /20:139; 48:187,413; LE XXXVI,376; "Draugas" 1978.1.3, Nr.l/.

MATJOŠAITIS BRONIUS, g. 1925 m. Auksučių k., Barzdų vls., Šakių aps., darbininkų sūnus. Būdamas 5-toje gimn. klasėje buvo prievarta užverbuotas kitus sekti. Nenorėdamas būti išdaviku, stojo į part. eiles, spv. "S t a r t a s", "Tauro" apg., "Žalgirio" rinkt. 1947.V.25 Paberžupių k., Būblelių vls., Šakių aps., kautynių metu MGB-istų sužeistas: nukirstas kojos kaulas, tada susisprogdino granata tuo momentu, kai pribėgęs bolševikas ruošėsi kraustyti jo kišenes. Žuvo abu-du. Lavonas numestas Kud. Naumiesčio turgavietėje. /"Dirva"1965.VIII.18/

MATONIS JUOZAS, 32 m., ūkin., Rockių k., Seirijų vls., Alytaus aps., MGB 1947.IV nužudytas partizanas. / 3 /.

MATUKEVIČIUS JUOZAS, 30 m., ūkin., Petrauskų k., Onuškio vls., Trakų aps., part. būrio vadas, spv. "V i l k a s", žuvo kautynėse su bolševikais 1945.IV.4 Kaniūkų k. / 3; 8:78-80/.

MATUKYNAS JURGIS, 53 m., eigulys, Uosos k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., 1944.XII.19 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. /3 /.

MATULEVIČIUS ANTANAS, Pagirėlių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., 1946 m. sov. saugumo nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MATULEVIČIUS ANTANAS, Miroslavas, Alytaus aps., 1948.1 minimas rezervinio "Kęstučio" Junginio partizanas. /8:68-71/.

MATULEVIČIUS BOLIUS, 23 m., ūkin., Mikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1945.VII NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MATULEVIČIUS BRONIUS, ūkin., Mikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps. 1946.VIII bolš. nužudytas partizanas. / 3 /.

MATULEVIČIUS J., po karo vienas iš Panevėžio aps. veikusių partizanų vadų, spv. "K a r u s i a", Pasinaudoję 1945 m. bolševikų paskelbta amnestlja pasidavė milicijai. Likimas nežinomas. /13:79-80/.

MATULEVIČIUS JONAS, po karo Alytaus aps., Merkinės vls., Subartonių apyl. part. vadas, spv. "M a r g i s". Žuvo 1949 m. /8:55,57,58/.

MATULEVIČIUS JUOZAS, Žilvios k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Kęstučio" gr. part., spv. "Ž i l v it i s", žuvo kautynėse 1948.1 Seirijočių k., Seirijų vls. /8:55-58/.

MATULEVIČIUS- MATULIS JUOZAS, g. 1900.1.17, kunigas, pagal sovietinės spaudos kaltinimus, būdamas Panevėžio aps., Rozalimo par. klebonu, 1944-1945 m. teikęs religinius patarnavimus apylinkėje veikusiems partizanams, klausydavęs jų išpažinčių. Apie areštą žinių nėra. 1964 m. Kelmėje buvo teisiamas už pasivadinimą Matuliu. 1975 m.- Lapių klebonas. /LE XXXVI,377/.

MATULEVIČIUS KAZYS, Marijampolės aps., Skardupių apyl. partizanas, minimas 1945.VI-VII. /4:194/.

MATULEVIČIUS KOSTAS, s.Petro, Išlaužo /Kelmynės ?/ k., Prienų vls. ir aps., šaukiamas nestojęs į sovietų kariuomenę, 1945.VIII.2 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /; Elta- 1949.1.15, Nr.I, psl.l4/.

MATULEVIČIUS PETRAS, ūkin., Išlaužo /Kelmynės ?/ k., Prienų vls. ir aps., 1945.VIII.2 nužudytas laisvės kovotojas. Namai uždegti. /16 /, Elta- 1949.1.15, Nr.I, psl. 14/.

MATULEVIČIUS VYTAS, Būdiškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., 1945. V NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MATULIAUSKAS ANTANAS, po karo Šimonių girioje- Anykščių, Kupiškio, Rokiškio rajonų kamputyje veikęs ir ten slėptuve turėjęs partizanas, spv, "R a d a s t a", sovietų saugumui slėptuvę užtikus, kautynėse buvo suimtas. /33:639; LE XXXVI,l40/.

MATULIONIS TEOFILIS, g.1873.VII.4 Kadariškių k., Aluntos vls., Utenos aps., vyskupas, 1962 m. pradžioje pakeltas arkivyskupu. Sov. Sąjungoje komunistų buvo areštuotas 1923 ir 1929 m., teistas, tardytas ir kalintas. Lietuvos vyriausybės pastangomis 1933.X.19 išleistas ir grįžo į Lietuvą. 1943.1.9 paskirtas Kaišiadorių ordinaru. Kai 1944 m. vasarį Sov.Sąjungos armijos veržėsi į Lietuvą, vysk. T.Matulioniui buvo siūloma trauktis į Vakarus.  Ne, iš Lietuvos ir savo vyskupijos aš niekur nesitrauksiu. Aš žinau, jie mane areštuos, teis, bet aš mirti nebijau". 1946.XII.18 MGB areštuotas už aktyvią antitarybinę veiklą, už palaikymą ryšių su partizaniniu pogrindžiu ir jo rėmimą, už kategorišką atsisakymą "paraginti gaujų dalyvius išeiti iš miškų ir legalizuotis". 1947.IV.3 tardant į klausimą "ar Jums buvo žinoma, kad atskiri jums pavaldūs kunigai turėjo ryšius su banditų gaujomis ir jas rėmė", vyskupas atsakė: "Taip, žinojau" /13:107-108/. Kalintas ir tardytas 1946.XII.27; 1947.I.28; II.7,10; III.6; IV.3. Tard. parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. Nuteistas 10-čiai metų ir ištremtas. Atlikęs bausmę grįžo, buvo apgyvendintas Birštono klebonijoje, vėliau Šeduvoje milicijos priežiūroje. Mirė 1962.VIII.20. //13:82,83,95; 48:156-166; LE XVII,529-530; "Į Laisvę" 1962 m. Nr.30, psl. 27-29; "Tėviškės Žiburiai"- 1983. VII. 28/.

MATUSEVIČIUS ALEKSAS, 28 m., ūkin., Bučiūnų k., Birštono vls., Alytaus aps., 1945.1 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

MATUSEVIČIUS MATAS, Mačiuliškių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.IV NKGB nužudytas partizanas. / 16 /.

MATUTIS IZIDORIUS, Mažeikių aps., Ylakių vls., po karo apylinkėje žuvęs partizanas. /"Laisvoji Lietuva" 1982.II.l8, Nr.4, psl.4/.

MATUTIS PETRAS, s.Petro, g.1919 m. Ringių k., Pagramančio apyl., Tauragės vls. ir aps. Pokario part. ryšininkas, nuo 1948.VIII "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio 2-ro skyr. part., spv. "L a k ū n a s", nuo 1949.X grupės vadas, minimas Tauragės, Skaudvilės, Vaitimėnų apyl. Suimtas 1950.IV.13 Obelyno miške, Pagramančio apyl. Tardymo parod. iš 1950.IV.23 d. paskelbtas soviet. spaudoje. /11:89,91,96,100, 114-115/.

MATUZAS, Marijampolės aps., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. part. skyr. vadas, spv. "V a n a g a s", 1944-1947 m. minimas Balbieriškio girioje. /34:223; "Draugas" 1965 m. Nr.Il8/.

MATUSEVIČIUS JONAS, g.1930 m., jūreivis, už partizaninę veiklą 1953 m. nut. 25-iems metams, išvežtas ir kalintas Mordovijoje Permės lag. Iškalėjąs 25 metus grįžo į Panevėžį, pašte dirbo staliumi. Po 2 savaičių milicija panaikino registraciją ir įsakė išvykti iš Lietuvos. /"Draugas"- 1974.IX.23, 1975.VI.9 ir 1977.X.10/.

MATVEIČIKAS, Panevėžio aps., Ramygaloje 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo žuvęs partizanas. /40: 198-200/.

MAULIUS JONAS /Juozas ?/, ūkin., Dungerių / Bruškių ? / k. , Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj. part. ryšininkas, spv. "S n a p a s", minimas 1949 m. /11:90,112.113/.

MAZILIAUSKAITĖ, Raseinių aps., Kražių vls., "Kęstučio" apg. štabo part. ryšininkė, spv. "G e g u t ė", minima 1947 m. /11: 223/.

MAŽEIKA BRONIUS, 30 m., ūkin., stalius, ats. puskar., Šliūžų k., Ariogalos vls. , Kėdainių aps., Vl.Pabarčiaus dalinio partizanas, žuvo kautynėse 1945.1 Graužų miške, Kražių vls. /"Naujienos" 1965 m. NN 25-27/.

MAŽEIKA KAZYS, 22 m., ūkin., Šliužų k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., po karo Raseinių aps., Kražių vls., Lapkalnlų miške VI.Pabarčiaus dalinio partizanas, žuvo kautynėse 1945.1 Graužų miške. /"Naujienos"- 1965 m. Nr. 25 - 27/.

MAŽIUKAS VLADAS, malūnininkas, Daugai, Alytaus aps., 1945.VIII minimas partizanas. /8:80/. Buvo 32 m., 1947.V. 13 suimtas. / 3 /.

MAŽIULIS OSVALDAS, g.a.1913 m. Žukliškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., po karo partizanas, 1945 m. suimtas ir su šeima išv. į Sibirą. Amnestuotas su palaužta sveikata grįžo, mirė 1971 m. Kaune. /"Karys"-1975 m. Nr.6, psl. 222-223/.

MAŽIULIS VLADAS, g.191I m. Žukliškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., šaulys, bolševikmečiu 1940-1941 m. rezistencijos dalyvis, 1943 m. įstojo į LLA organizaciją ir buvo vienas iš vadų Zarasuose. Vokiečių ok. metais tarnavo Zarasų policijoje, po karo partizanas, 1944 m. Kaune suimtas ir 1945.1 kalėjime sušaudytas. /50:66; "Karys"- 1975 m. Nr.6/.

MAŽRIMAS VLADAS, ūkin., Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps. , "Žemaičių legiono" part. ryšininkas ir globėjas. /10: IIO-III/.

MAŽUTIS POVILAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, minimas 1947/1948 m. Lenkimų, Darbėnų ir Laukžemio apyl. /10:92,93,96/.

MEDINIS MEČYS, g.a. 1909 m., Šlepečių k., Daugailių vls., Utenos aps., Einčios miške minimas part. vadas. Buvęs šaulys ir policininkas. Žuvo kautynėse 1945 m. vasarą Pikčiūnų k. laukuose ir krūmuose. /"Karys" 1976 m. Nr.6, psl. 237; "Draugas" 1973.VI. 15/.

MEILUS, kpt., part. vadas, prie Gerčių, Kazlų-Rūdos miško pakraštyje, 1945.II vadovavo kautynėms, kai 150 laisvės kovotojų kovėse su pora tūkstančių NKGB-istų. /l:101; 34:245/.

MERFELDAS BRONIUS, vargonininkas, Kriklinių bžk., Pumpėnų vls., Panevėžio aps., bolševikų apkaltintas už ryšių palaikymą su partizanais: 1948 m. jo bute vykdavo part. susirinkimai. /20:164; 33:616/.

MERKELIS ANTANAS, g.1908 m. Eivenių k., Dusetų vls., Zarasų aps., šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, 1945 m. kautynėse žuvęs partizanas Šlapių miške. /50:60,65,66; "Karys" 1975 m. Nr.6, psl. 223/.

MERKELIS ANTANAS, g.s. 1912 m., šaulys, rezistencijos kovotojas, tarnavo pas Mierkius Sniegiškių vnk., Dusetų vls, Zarasų aps. 1945 m. kautynių metu suimtas ir kalėjime sušaudytas partizanas. /"Karys" -1975 m. Nr. 6, psl. 223/.

MERKYS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos su Bliekos grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Šeduvos vls., Panevėžio aps. /10:159/.

MEŠKAUSKAS BRONIUS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos su Želnio grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Smilgių apyl. /10:159/.

MEŠKINAS ALBERTAS, po karo partizanas, suimtas, "už tėvynės Išdavimą" nut. 15-ai metų, išv. Mordovijon į Permės konc. stov. 35. Ten sirgęs širdies liga, žarnų žaizdomis ir kraujoplūdžiu, anemija. 1974 m. dar te buvęs. /"Draugas" 1974.IX.23; 1975.VI.9/.

MEŠKYS ir jo duktė, Grūšlaukis, Darbėnų vls., Kretingos aps., 1946 m. minimi part. talkininkai. /10:89/.

MICKAITIS, po karo partizanas, suimtas, nuteistas, kalintas konc. stov. Mordovijoje. Išėjęs į laisvę. /4l;73/.

MICKAITIS PETRAS, Kantališkių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps. , KGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MICKUS, ūkin. , Šarkės k., Skuodo raj., 1948 m. minimas partizanų talkininkas: savo ūkio sodyboje buvo įrengtas part. bunkeris. /5:95,98/.

MICKUS JUOZAS, Ylakiai, Mažeikių aps., Skuodo apyl. 1946-1948 m. veikęs ir žuvęs partizanas. /5:116; "Laisvoji Lietuva" 1982.II.18/.

MICKUS JURGIS, Tartupio k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.XII.27 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MICKUS PRANAS, Ylakiai, Mažeikių aps., 1944 m. frontui artėjant buvęs Telšių aps., Žarėnų vls. LLA "Vanagų" org. vado J.Venclausko pad.,pokario žuvęs partizanas. /10:72,73; "Laisvoji Lietuva" 1982.II.18/.

MICKUS VACYS, 1946-1948 m. Skuodo apyl. minimas partizanas. /5:116/.

MICUTA JONAS, Kunigiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps., po karo, už partizanų pavėžinimą, bolševikų užmuštas. /34:393/.

MIELDAŽIENĖ ONA, Zarstos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.1.17 nužudyta laisvės kovotoja. / 16 /

MIELDAŽYS ALBINAS, Jiestrakio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.25 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

MIELDAŽYS ANDRIUS, Zarstos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.1.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

MIELDAŽYS JONAS, Zarstos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.1.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MIELIAUSKAS PRANAS, 27 m., darb., Mackių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.7 nužudytas partizanas. / 3 /.

MIELIŪNAS, Jasų k., Dusetų vls., Zarasų aps., 1944.VII išėjės partizanauti ir dingo. Manoma, kad žuvo 1945 m. Jaskoniškių vnk. kur 8 part. lavonų negalima buvo atpažinti. /50:66/.

MIELIŪNAS, Jasų k., Dusetų vls., Zarasų aps., partizanas, 1950 m. sužeistas Dusetų-Antazavės keliu važiavusio sunkvežimio. Girtas šoferis, buvęs stribas, atpažinęs buv. partizaną, jį pribaigęs sunkvežimiui pakelti geležiniu įrankiu. /50:66/.

MIEŽELIS BRONIUS, s.Antano, g.1924.IV.14 Viencavų vnk., Antalieptės vls., Zarasų aps., po karo žuvąs partizanas Daukšių apyl., Mosėdžio vls., Kretingos aps./45:196/.

MIKAILIONIS ALFONSAS, 24 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1946.XII.23 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /

MIKAILIONIS ALFONSAS, 30 m., eigulys, Vieciūnų k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1947.11.5 nužudytas laisvės kovotojas, / 3 /.

MIKAILIONIS JONAS, 27 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.V.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MIKAILIONIS KRISTUPAS, 20 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1946.IV.17 bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

MIKALAUSKAS ALBINAS, ūkin., Sarginės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., part. ryšininkas, suimtas, nut. 12-ai metų, 1948 m. išv. į Sibirą. /Elta- 1954.XI.11, Nr. 30, psl. 10/.

MIKALAUSKAS ALEKSAS, tarnaut., Kaunas, po karo rezistencijos veikėjas, pogrindinės spaudos platintojas, suklastotų pasų part. gamintojas, 1949.I suimtas, kalintas, tardytas, kankintas, pagal 58 str. nuteistas 25- iems metams, išvežtas į Sibirą, Magadaną, ten kalėjime ir mirė 1950 m. /Žinios iš žmonos Albinos/.

MIKALIŪNAS JUOZAS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš diversijos- radistų mokyklos su A.Biekos grupe 1945.I.21 parašiutu nuleistas Šeduvos apylinkėn, Panevėžio aps. /10:159/.

MIKELAITIS BRONIUS, Jurbarko raj. veikęs partizanas, 1945 m. rudenį dalyvavęs Girdžių užpuolime. /11:202/.

MIKELIONIS, Ežerynų k., Merkinės vls., Alytaus aps., partizanų ryšininkas- talkininkas, 1945.11.2 Pieriškių k., Merkinės vls., su kitais partizanais NKGB apsuptas ir nukautas. /10: 138-139/.

MIKALKEVIČIUS ALBINAS, 23 m., ūkln., Varlių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.IX.II nužudytas partizanas. / 3 /.    

MIKALKEVIČIUS BENADAS, ūkin., Veliuonos vls., Kauno aps., 1945 m. bolševikų nužudytas part. Burbinės miške. / 3 /.

MIKELEVIČIUS VLADAS, g.1915 m., šaulys, Šiunkos k., Aluntos vls., Utenos., partizanas, žuvo kautynėse 1945 m. Balninkų miškuose, /46:81/.

MIKELKEVIČIUS STASYS, g.1887.IV.13 Gelgaudiškio par., Šakių aps., kunigas, buv. Miroslavo par. klebonas, po karo trumpą laiką Vilkaviškio vyskupijos kancleris, sovietinės spaudos apkaltintas kaip vienas iš Vilkaviškio vyskupijos vadovų sudaręs dvasininkų grupę kolūkinei statybai kenkti ir remti partizanus materialiai kaip realią ginkluotą jėgą. 1949.V.3 suimtas, išv. į Sibirą, 1961 m. grįžo paralyžuotas. Nuo 1965 m. altaristas Kazlų-Rūdoje, Marijampolės aps. Mirė 1975.1.26, palaidotas Barzduose. /13:89; 48:4l4; 49:205; "Zanavykija" II t., 1979 m. psl. 230/.

MIKIONIS VLADAS, 25 m., ūkin., Gelčių k., Gudelių vls., Marijampolės aps. MGB 1946.VIII.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MIKNEVIČIUS, po karo partizanas, 1949 m. kurį laiką gyvenęs Marijampolės bažnyčios pastogėje. /13:90,95,97/.

MIKNEVIČIŪTĖ, Antanaičių k., Žaslių vls., Trakų aps., apyl. partizanų ryšininkė, spv. "A u d r a", minima 1945.XI. /4:154,160/.

MIKNIUS STASYS, Pakarčemio k., Kaltinėnų vis., Tauragės aps., part., su kitais šešiais part. ūkln. Čepausko išduotas, stribų apsuptas, 1946 d. žuvo Čepausko sodyboje, Kareiviškės vnk., Kražių vls., Raseinių aps. /LE XXXVI,288-289; "Draugas" 1965 m. Nr.65/.

MIKONIS BRONIUS, s.Povilo, g.1926 m. Buožių k., Vabalninko vls., Biržų aps., nuo 1945 m. partizanas, būrio vadas, spv. "C v i n k l i s", minimas Vabalninko, Salamiesčio, Kupreliškio, Pandėlio apylinkėse ir miškuose. Suimtas 1951.X. Tardymo parodymai iš 1951.X.13,14,l8; XI.I, 18,15 ir 17 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /7:131-l43; LE XXXVI, 476/.

MIKONIS VYTAUTAS, a. 20 m., Buožių k., Vabalninko vls., Biržų aps., partizanas, 1945 ma. minimas Salamiesčio- Vabalninko apyl., žuvęs kautynėse prieš 1951.X. /7:135-137; LE XXXVI,476/.

MIKULSKIS ALEKSANDRAS, ūkin., Vyčių vnk., Panevėžio vls. ir aps., nuo 1944 m. pakartotinos Sov. Sąjungos okupacijos partizanas, kautynėse sužeistas, Vilniuje kalintas, kankintas, apgydytas ir išvežtas į Vorkutos lag. Grįžęs mirė po poros metų. Sūnus- PETRAS, part., kautynėse žuvo 1944 m. /A.Mikulskis "Kas buvo lietuvių tardytojai?-"Karys"-1977 m. Nr.10, psl. 393-394/.

MIKUŠAUSKAS ANTANAS, Šiauliškių k., Prienų vls. ir aps., 1946.III.19 MGB nužudytas laisvės kovotojas / 16 /.

MIKUŠAUSKAS JURGIS, Šiauliškių k., Prienų vls. ir aps., 1945.X.2 MGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MILAŠAUSKAITĖ ZOSĖ, Paikvedžio k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., part. ryšninkė, spv. "L a p u t ė", minima 1949 m. /11:90/.

MILAŠAUSKAS JONAS, grįžęs iš JAV gyveno Butkaičįų k., Kuršėnų vls., Šiaulių aps., ūkin., po karo part. talkininkas: jo sodyboje partizanai turėjo slėptuvę, susišaudant su stribais ir saugumiečiais jo dukterei buvo peršauta koja, vėliau amputuota. Jis su žmona ir vaikais išvežti į Sibirą. Šeima grįžo, jis Sibire mirė. /Iš J.Milo laiško/.

MILAŠEVIČIUS, kpt. , 1948.III sutikęs perimti part. Žemaičių apg. vado par., nuo 1948.VII Vakarų Lietuvos Jūros srities vadas. /11:223-226; 23:259,284,285/.

MILERIS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. part., 1948. II žuvo kautynėse Pamituvio k., Ariogalos raj. /50:112/.

MILIAUSKAS, LLA "Vanagų" kuopos vadas 1944.X Alsėdžiuose, Telšių aps. /10:120/.

MILIAUSKAS JUOZAS, 25 m., batsiuvys, Atesnykų k., Simno vls., Alytaus aps., 1945 m. NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MILIAUSKAS VACLOVAS, 23 m., ūkin., Norulių k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

MILIULIS ALEKSAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. partizanas, iki 1948.VII 3-os kuopos vadas, vėliau "Aukuro" rinkt, vadas, spv. "A lg i m a n t a s", "N e p t ū n a s". Žuvo 1949.VI.8 Kaziškės miške, Tauragės apylinkėje. /11:6l,66,72,73,76,85; 2:563 ir foto/.

MILIUS JUOZAS, Maksimonių k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" rinkt, part., spv. "B a l a n d i s", minimas 1947-1948 m. /8:132-136/.

MILIUS KOSTAS, Maksimonių k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt., St. Klimašausko- "Genio" skyr. part., spv, "K o v a s", 1948-1959 m. minimas Subartonių miške ir apylinkėje. /8:133-137/.

MILKEVIČIUS PRANAS, Alytaus aps., Seirijų vls., part. spv. "V i l k a s", minimas 1947 m. /4:68/.

MILKINTAS VIKTORAS, Tauragės aps., Gaurės vls., Žiburių k., "Kęstučio" apg. partizanas, minimas 1947-1951 m. /11:59/.

MILKINTAS VYTAUTAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "Š a r ū n a s", minimas Tauragės rajone ir Eičių miške. /11:24/.

MILUŠAUSKAS KLEMENSAS, Vartų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., MGB 1946.X.5 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MILUTIS JUOZAS, Vieciūnų k., Druskininkų vls., Alytaus aps., A.Ramanausko- "Vanago" vadovybėje veikęs partizanas, spv. "B r i e d i s", minimas 1947 m., MGB suimtas. /8:l48; 55:58/.

MINKEVIČIUS VYTAUTAS, ūkininko sūnus, Šakališkių k., Marijampolės aps., po 1945.VIII Kazlų-Rūdos miškuose ir apylinkėse minimas part. vadas, spv. "S p y g l y s", priklausąs "Tauro" apg. Kazlų-Rūdos miške savo slėptuvėje 1950.X buvo priglaudęs iš Vakarų grįžusį part. vadą ir krašto rezistencijos įgaliotinį J.Lukšą. MGB suimtas 1951.X- J.Lukšos žuvimo metu, tarp Mauručių ir Prienų miškuose. /1:118;19:109,201,243/.

MINTAUSKYTĖ VALERIJA, Lietuvoje po karo bolševikų įtarta ryšių su partizanais palaikymu, suimta, nuteista 10-čiai metų, išv. į Vorkutos lagerį. Grįžo 1956 m., ištekėjo už J.Juodvalkio, 1979.II su šeima atvyko į JAV. /"Draugas"- 1979.II.23; "Dirva"- 1979.III.9/.

MIRIJAUSKAS VYTAUTAS, Marijampolė, po karo nepilnametis tapo partizanu, buvo suimtas, kalintas, tardytas, nuteistas ir išv. Mordovijon į konc. stov. Bausmę atlikęs buvo paleistas. /4l:96,97/.

MISEVIČIUS, Jurbarko raj., "Lydžio" apg., "Kadagio” kuopos, "Gintaro" part. būrio vadas, minimas 1945-1946 m. Kuopos vado pavedimu, vadovavo Gaurės m. užpuolimui 1945.XI.10. /11:l40/.

MISEVIČIUS EDVARDAS, s.Stasio, g. 1883 m. Vismantų k., Stačiūnų vls., Šiaulių aps., visuomenės veikėjas, 1921-1924 m. Lietuvos konsulas Hamburge, Vokietijoje. 1926 m. apsigyveno savo ūkyje Telšių aps. 1930-1934 m. Plungės m. burmistras, vėliau Jurbarko m. burm., vokiečių ok. metais vėl Plungės m. burm. Antros rusų ok. metu nuo 1944.XI slapstėsi, nuo 1945.II Eugenijaus Mineikos vardu gyveno pas kunigus ar su partizanais. 1945.II pabaigoje atvykąs Skirpsčių kaiman, Alsėdžių vls. , "Žemaičių legiono" štabe gavęs fiktyvų asmens liudijimą išvyko į Pašilių bžk. , Kražių vls., Raseinių aps. Ten suimtas 1946.I.17. Tard. parodymas iš 1946.II.6 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /2:108,115,119-126,129,130,136,228,229,235,236; 10:112,113,124,164; 13:96; LE XXXVI,394/.

MISIŪNAS JONAS, ats. viršila, pasienio polic. vachmistras, 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, ją vokiečių gestapui likviduojant pasitraukė į miškus su ginklais. Nuo 1944 m. rudens part. vadas, spv. "Ž a l i a s i s  V e l n i a s". Partizanų dalinius organizavęs LLA vardu, juos organizavo Ukmergės, Trakų, Utenos, Švenčionių ir iš dalies Alytaus aps. ir juos pavadinęs "Didžiosios Kovos" rinktine. Buvo geras organizatorius, turėjo savo būstinę Kaune ir Čiobiškyje, Musninkų vls., Ukmergės aps. Pakliuvęs į pogrindžio politinę vadovybę infiltruoto agento Markulio-"Erelio" Vilniuje pinkles, 1946 m. rudenį buvo iškviestas į Vilnių, iškrėstas, izoliuotas, suimtas ir, pagal sovietinius šaltinius, nusižudė. Žuvo apie 1957 m. Jo žmona- partizanė žuvo kautynėse prie Pigonių k., Čiobiškio apyl., 1945 m. gavėnios metu, palaidota Čiobiškio kapinėse nakties metu. /l:482-485; 4:152-185; 23:202,215,275,276,280; LS XXXVI,394/.

MIŠEIKIS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "A r ū n a s", minimas 1946-1947 m. Gaurės apyl. ir miške. /11:18,19, 39/.

MIŠEIKIS VLADAS, nuo 1946.I.5 part., spv. "T a r z a n a s", kartu su žmona žuvo 1951.III.19 Mažintų k., Tauragės raj. /23:192/.

MIŠKINIS ALFONSAS, Maskaukos k., Varėnos vls., Alytaus aps., "Geležinio Vilko" rinkt., "Rugio" būrio part., spv. "S a k a l a s", minimas 1945-1946 m. /8:97-98/.

MIŠKINIS ANTANAS, g.1905.I.29 Juknėnų k., Daugailių vls., Utenos aps., poetas, vertėjas, pedagogas, gimnn. mokytojas. 1926 m. baigė "Aušros" gimn. Kaune ir 1931 m. VDU humanitarinių moksl. fak., studijavo lietuvių k., literatūrą ir pedagogiką. 1945-1948 m. Valst. grožinės literatūros leidykloje red. 1947 m. minimas BDPS / Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio/ prezidiumo narys atstovavęs LLA org. 1950 m. suimtas, už aktyvų dalyvavimą lietuvių pogrindžio veikloje nut. 10-čiai metų, išvežtas į Intos lag., Komi ASSR. Grįžo 1956.VIII. Mirė 1983.XII.16 Vilniuje. /LE XIX,54, XXXVI,394, XXXVII,405; "Naujienos" - 1956.II.10; "Draugas"- 1957.IX.28, 1984.1.7 Nr.5/l/.

MIŠKINIS JUOZAS, 26 m., ūkin., Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

MIŠKINIS JURGIS, s.Vinco, g.1907 m. Marcinkonyse, Alytaus aps., "Dainavos" apg., P.Vaitkaus- "Genio" būrio part., spv. "G a i s r a s", minimas 1949-1951 m. Varėnos apyl. Ir Pabaronės miške. 1951.X suimtas. Tard. parodymai iš 1951.X.10 ir II d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:l26,128,144-147/.

MIŠKINIS KOSTAS, Ukmergės aps., Taujėnų vls., Lėno apyl. veikęs ir žuvęs pokario partizanas. /20:l63; 48:98-99/.

MIŠKŪNAS ANTANAS, Pakruojo vls., Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt, part., minimas 1950 m. Nužudytas 1950 m. ar vėliau,-pagal bolševikinį žargoną- "susilaukė niekšingos mirties". /"Draugas"- 1964m. Nr.274/.

MIŠKŪNAS OLESAS, Padvarnykų k., Kurtuvėnų vls., Šiaulių aps., part. ryšininkas. 1947 m. suimtas, kalintas Lukiškių kal. Vilniuje, nut. 18-ai metų, Išvežtas į Kazachstaną. / Iš laiško/.

MITRULEVIČIUS STASYS, 28 m., darb., Sūkurių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

MOCKAITIS, Tauragės aps., 1945.VII Purviškių-Pašaltuonio miške kautynėse žuvęs partizanas. /11:16,17/.

MOCKAITIS JONAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 1948-1949 Gaurės vls. Mickiškės miške minimas part. Suimtas 1949.X. /11:6l,63/.

MOCKAITIS PETRAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "Z i gm a s", 1949 m. minimas Gaurės vls. ir Pašaltuonio miške. /11:149,150/.

MOCKA PETRIS POVILAS, Prienlauklo k., Prienų vls. ir aps., KGB 1946. IV.22 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MOCKAPETRIS SIMANAS, Prienlaukio k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945. IV.26 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MOCKEVIČIUS JONAS, 22 m., batsiuvys, Purplių k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

MOCKIENĖ, ūkin., Puželių k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., po karo part. talkininkė: 1950 m. Jos sodyboje buvo įrengtas part. bunkeris. /11:106/.

MOCKUS ANTANAS, s. Jono, g. 1904 m. Purviškių k., Pašaltuonio par., Eržvilko vls., Tauragės aps., šaulys, ūkin., 1941.VI sukilimo dalyvis Pašaltuonyje, vokiečių ok. metu tarnavo policijoje Eržvilke, vėliau Gaurėje, Tauragės aps. Sov. Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus, nuo 1944.X iki 1945.V pabaigos slapstėsi pas ūkininkus ir miške. Nuo 1945.VI A.Joniko- "Rolando" būrio part., spv. "T a u t v y d a s", vėliau priklausęs "Kęstučio" apg., "Lelijos" būriui, pats buvęs vienas iš part. vadovų. Minimas Tauragės rajone, Purviškių-Pašaltuonio, Šakalinės, Gaurės Mickiškės miškuose bei apylinkėse. 1954.V suimtas, kalintas, tardytas 1954.V.30; VI.19,22,25,28; VII.2,3,5,6 ir 7 d. Greičiausiai nužudytas. /11:6,15-36/.

MOCKUS IZIDORIUS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. vieno būrio part. vadas, spv. "R y k a s", 1948-1949 m. minimas Eržvilko, Gaurės vls. bei Purviškių miške. /11:148-150/.

MOCKUS K., Juodaičių k., Raseinių aps., po karo kautynėse žuvęs partizanas. /50:111/.

MOCKUS LEONAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. ir Mažeikių aps. Ylakių vls. 1945-1951 m. minimas part. būrio vadas. /5:89-113,117; LE XXXVI, 488/.

MONKELIS VACLOVAS, s.Karolio, Pupasodžių k., Alytaus raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. ryšininkas, vė-liau partizanas, 1949-1950 m. minimas Dirmiškio miške. Suimtas 1950.XII. /7:49,50,53,54,64/.

MONTSVILAI, 2 broliai, teisininkas ir ūkininkas, iš Paberžės /Beržų ?/ k., Varnių vls., Telšių aps., partizanai, stribų apsupti ir Čepausko išduoti, 1946 m. žuvo Čepausko sodyboje, Kareiviškių vnk., Kražių vis., Raseinių aps. /LE XXXVI, 288-289; "Draugas"- 1965 m. Nr.65/.

MONTVYDAS JONAS, Tauragės aps., Šilalės vls. ir Telšių aps., Rietavo vls., "Kęstučio" apg., "Rambyno" junginio part., spv. "B a j o r a s". minimas 1947 m. /11:129/.

MONTVYDAS VLADAS, Tauragės aps. ir Telšių aps., Rietavo vls. Jungtinės "Kęstučio" apg. part. būrio vadas, spv. "Ž e m a i t i s", minimas 1947 m. 1952 m. Žemaičių apg. vadas- paskutinis Vakarų srities part. vadas, žuvęs 1953.IX Varnių raj., prie Lukšto ežero. /11:84,85,117, 118; 23:196,288/.

MONTVILA, ūkin., Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., bolševikų apkaltintas part. rėmėjas, NKGB sušaudytas 1945.VII.16. Trobesiai sudeginti. /Elta- 1949 m., Nr.1, psl.17/.

MORKŪNAITĖ MARIJA, Alytaus aps., "Dainavos" apg. part., spv. "Ž i b ut ė", minima 1949 m. Varėnos vls. /8:131-132/.

MORKŪNAS, Raseinių aps. ir vls. bei Šiluvos vls., "Žebenkšties" rinkt, part. būrio vadas, 1945-1946 m. minimas Pyragių miške. /11:208,212, 214/.

MORKŪNAS ANTANAS, Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.V.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MORKŪNAS JONAS, g. 1918.XI.18, kunigas, įšv. 1945.X.28, Alytaus aps., Varėnos par. klebonas, sovietų spaudos žiniomis, part. talkininkas: 1946.VIII.17 pas save buvo priglaudęs part. Sargautą Rafaelį. Sovietų saugumo persekiotas, kalintas, tardytas. 1975 m.- šv.Onos bažn. Vilniuje klebonas ir dekanas. /4:92/.

MORKŪNAS JONAS, a. 30 m., Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945. V.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

MORKŪNAS JUOZAS, a.30 m., Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., 1946.I.12 KGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MORKŪNAS KAZYS, a.30 m., Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., 1944.VII.29 MGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

MORKŪNAS POVILAS, ūkin., 1941.VI sukilimo dalyvis Šiluvos vls., Raseinių aps., vokiečių ok. metais tarnavo policijoje. Nuo 1944 m. rudens prt. vadas, partizanų tarpe autoritetas, naudojo spv. "A r v y d a s", "B r i z g y s", "D r a k a s", "M a ž v y d a s", "M e r k y s", "P il ė n a s", "R i m a n t a s". Minimas Kėdainių aps. Ariogalos vls., Raseinių aps. Betygalos vls. ir kitur. Žuvo kautynėse apie 1950 m. Plauginės miške. /13:l65; 21: NN8-10; 29:688-689/.

MORKŪNAS STASYS, g. 1913 m., ats. Itn. , nuo 1944 m. rudens part. vieneto vadas. Buvo suimtas, 1965 m. nut. 15-ai metų, išv. į Permės lag. Mordovijoje. /"Draugas"-1975.VI.9. Nr.133/.

MORKŪNAS VINCAS, partizanas, Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., Prienų KGB nužudytas 1946.IX.6 Čiudiškių k., Prienų vls. /16 ir Elta 1949-1/.

MORKUS KAZYS, g.a.1917 m. Kėdainių aps., ats. ltn., LLA org. narys, iš Telšių 1944.IX.13 išvyko į Vokietiją, žvalgybos mokykloje buvo dėstytojas. 1944.XII pradžioje, spv. "Lukošius" pasiųstas į fronto užnugarį- prie Platelių ežer. Likimas nežinomas. /10:151,152,164/.

MOROZAS JUOZAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. 3-os kuopas vadas, spv. "N e m u n a s", minimas 1948-1949 m. Žuvo kautynėse 1949.I Kamščių k., Šilalės vls. /11:66,76/.

MOZŪRA PRANAS, g.a. 1914 m. Drobų k., Degučių vls., Zarasų aps., šaulys, policininkas, 1944.VII Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę. Frontui pajudėjus, 1944.X.7 žuvo ties Sedos klebonija, Mažeikių aps. Raudonarmiečiams puolant, pancerfaustais sunaikinęs 2 puolančius sovietų tankus. /"Draugas"-1974 m. 36 atkarpa- P.Matekūno "Karas Zarasuose" ir "Karys" 1969 m. Nr.9, psl. 299/.

MULERSKAS, Dzūkijoje, "A" aog. part. štabo sekret, spv. "N a r a s", kautynių metu 1946.I suimtas bunkeryje, Rudnios k., Merkinės vls., Alytaus aps. /8:17,18/.

MUNINGIS, pokario Joniškio- Žagarės apyl., "Kunigaikščio Žvalgaičio" apg. part. vadas, spv. "Ž v a l g a i t i s". Žuvęs. /23’. 358; "Gimtasis Kraštas" 1987.V, Nr.20/.

MURAUSKAS, 1944.VIII jau buvęs diversijos mokykloje Vokietijoje. Likimas nežinomas. /10:36/.

NAMCEVIČIUS MOTIEJUS, po karo, 1964 ? m., už liet. tautinio sąjūdžio veiklą, & 64 nut. 15-ai metų ir išv. į griežto režimo lag. Mordovijon. /"Draugas"- 1974. IX, 23 ir 1982.XII.9/.

NAMIEJŪNAS MYKOLAS, partizanas, spv. "R i m a n t a s", 1952.X.13 nusišovė, kai MGB iš pasalų buvo apsuptas bunkeryje Šimonių girioje, Anykščių, Kupiškio ir Rokiškio rajonų kampe. /LE XXXVI,l4o/.

NAPOLIUS, Mišeikių k., Šilalės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. apylinkėje veikusių part. ryšininkas, spv. "Z i g m a s", minimas 1949 m. Obelyno miške. /11:114/.

NARAKAS, ats. kpt. , artėjant frontui 1944 m. Išvyko į Vokietiją, 1944.XII pabaigoje ar 1945 m. pradžioje parašiutu nuleistas į fronto užnugarį, 1945.II slapstėsi Jurbarko apyl., vėliau dirbės Panevėžyje. Likimas nežinomas. /10:50/.

NARBUTAS, ūkin., Pavandenės apyl., Varnių vls., Telšių aps., po karo apylinkėję veikęs partizanas. /59:67/.

NARBUTAS ANTANAS, s.Povilo, a.18 m., Galkaičių k., Raseinių raj., "Kęstučio" apg., "Birutės" rinkt., "Dubysos" raj. partizanas, spv. "A r ū n a s". 1949-1950 m. minimas Viduklės- Kelmės apyl. Žuvo kautynėse prieš 1951.VII. /11:188,194,195/.

NARBUTAS STASYS, s.Povilo, g. 1926 m. Galkaičių k., Raseinių raj., buv. Viduklės gimn. mokinys, nuo 1945 m. part. ryšininkas, spv. "Ž a l g ir i s". Įspėtas, kad jam gresia arešto pavojus, nuo 1948 m. "Kęstučio" apg. , "Birutės" rinkt., "Dubysos" raj., "Klajūno" gr. part., nuo 1948 m. rudens "Aitvaro" gr. vieno būrio vadas. 1949 m. pradžioje paskirtas į "Birutės" rinkt. štabą. Nuo 1950.VI "Dubysos" raj. vadas, spv. "R y t a s", "A p o l i n a r a s", dar turėjo "S a t u r n o" spv. Minimas Paupynės ir Pušynės miškuose. Suimtas 1951.VII, kalintas, 1951.VII.5 tardytas. Kaltinamas bolševikų aktyvistų likvidavimu. Greičiausiai nužudytas. /11:l86-196; 23:118,290/.

NARBUTIENĖ- RUTKAUSKAITĖ, Stasio Narbuto žmona, Galkaičlų k., Raseinių raj., 1949 m. pabaigoje minima partizanė. /11:188/.

NARENKEVIČIUS, Trakų aps., Onuškio apyl., 1945 m. minimas part., spv. "V a i t k u s". /8:81-83/.

NARSUTIS ANTANAS, Panevėžio aps., 1941.VI part. Ramygaloje, po karo buvęs partizanas. /40:200/.

NARUŠEVIČIUS VYTAUTAS, 27 m., iš Ukmergės vls. ir aps., po karo part. ryšininkas. Išvežtas 1952.V už Uralo Bielajar - Tavdos lag. /Elta-1954.III.10, Nr.7, psl.9 ir 1954.XI.II, Nr.30, psl.11/.

NARUŠIS, po karo Raseinių aps. veikęs oartlzanas. /50:111/.

NAŠLĖNAS JONAS, g.1909 m., kunigas, Telšių aps., Lieplaukės par. klebonas. Sovietinės spaudos žiniomis, 1945 m. pas save slapstęs part. vadą Šarūną Jazdauską. 1949.II.20 suimtas, išvežtas, kalintas konc. stov. Sibire. 1956.VI.27 išleistas. Klebonavo Ropkojų ir Tenėnių parapijose. Mirė 1974.1.8, palaidotas Kulių kapinėse. /4:108,109; 109: 125; 48:415; "Draugas"1978.II.14, Nr.48/.

NAUBARAS JONAS, a. 28 m., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., vėliau "Butegeidžio" rinkt, vadas, spv. "L y r a s", 1948-1951 m. minimas Tauragės ir Gaurės vls. /11:39,60,65,149,150/.

NAUDŽIŪNAS ČESLOVAS, 25 m., darb., Peršėkės k., Simno vls., Alytaus aps., KGB 1947.II nužudytas laisvės kovotojos. / 3 /.

NAUDŽIUS JONAS, s.Jono, g.a.1905 m. Dudoriškių k., Pabiržės vls., Biržų aps., ūkin., šaulys, raudonarmiečiams 1944 m. pakartotinai Lietuvą okupuojant, susišaudymo metu sužeistas, išv. į ligoninę ir dingo. /Iš laiško/.

NAUJELIS JUOZAS, a.55 m., Stralgiškės k., Šventežerio vls., Seinų aps., 1948 m. minimas apyl. partizanų globėjas. /8:159/.

NAUJOKAITIS, vargonininkas, Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., 1946 m. minimas apyl. part. talkininkas. /58:20/.

NAUJOKAS, a.40 m., ūkin. , Gargasų k., Tauragės raj., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part. talkininkas, minimas 1948 m. /11:4l/.

NAUJOKAS GROŽVYDAS, 16 m., mokinys, Seirijai, Alytaus aps., 1946.IX. MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

NAUSĖDA, Žemaitijoje, "Kęstučio" apg. part., spv. "L y r a s", 1948 m. minimas Skaudvilės vls., Tauragės aps. /11:220/.

NAUSĖDA ALGIS, a. 20 m., Vališkių k., Tauragės vls. ir aps., "Kestu-čio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "V a l e n t i n a s", 1948-1950 m. minimas Eičių ir Šilinės miške. /11: 22-24,41,44-46,48,63,64/.

NAUSĖDA VINCAS, Vališkių k., Tauragės vls. ir aps., "Kęstučio" apg., "Lelijos" būrio part., spv. "A r v y d a s" ir "K e r š t a s", 1949-1951 m. minimas Tauragės ir Batakių vls. bei Eičių ir Šilinės miške, /11:24,25,44,63,64/.

NAVASAITIS MIKAS, skautas, po karo žuvęs kautynėse partizanas. /29:684/.

NAVICKAS, Panevėžio aps., 19AI.VI partizanas-sukilėlis Ramygaloje, po karo žuvęs partizanas. /4o: 198-199/.

NAVICKAS, Alytaus aps., part., 1945.VIII dalyvavęs rajoniniame part. pasitarime Skardupiuose, Mari Janapolė s aps. /4:198/.

NAVICKAS BERNARDAS, s.Juozo, g.1930 m., Alytaus aps., Merkinės gimn. 8 kl. mokinys, 1948. IV.18 vakare, jaunimo pasilinksminimo metu, susprogdino Merkinės bolš. kultūros namus, tuo metu 3 žmonės buvo užmušti ir 46 sužeisti. Jau tuomet turėjęs ryšių su "Dainavos" apg., Pr.Ivanausko- "Bevardžio" būrio partizanais, po to, pats tapo part., spv. "G i r i n i s". Buvo būrio vadu, veikė Merkinės, Subartonių, Perlojos ir Alovės apylinkėse. Žuvo kautynėse 1949.XI.26 P.Savicko-"K r e g ž d ė s" slėptuvėje, Alovės apylinkėje./8:106,109,135,138-144/.

NAVICKAS VINCAS, frontui artėjant 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, spv. "D o b i l a s", 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. Veikė part. vado j.ltn. Šilo-"Kovo", jam žuvus- A.Birbilo- "Baltušio" vadovybėje. /5:42-48/.

NAVICKAS VLADAS, 26 m., amatininkas, Cibiliekų k., Alytaus vls. ir aps., NKGB 1944.IX nužudytas partizanas. / 3 /.

NAVIKAS ALFONSAS, 27 m., ūkin. , Duselninkų k. , Alytaus vls. ir aps. , 1945.IV.12 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

NAVIKAUSKAS KLEMENSAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16/.

NAVIKAUSKAS VINCAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MKB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

NECIUNSKAS ZIGMAS, s.Jono, g.1912 m. Balkūnų k., Rumbonių par. , Merkinės vls., Alytaus aps., kunigas, Nedingės, par. klebonas. Bolševikų apkaltintas, kad 1944 m. susirišo su Lietuvos partizanais, nuo 1945.VI "Dainavos" apg. štabo ryšininkas, spv. "E l y t ė". Nedingėje 1946.III.4 suimtas, žinoma, kad 1947.IV.4 buvo tardytas, iki 1947.VIII.3 kalintas Lukiškių kal. Vilniuje, nuteistas 10-čiai metų, išvežtas į Kareliją miško darbams, po vienerių metų- į Mordovijos lagerius. 1955 o. pabaigoje paleistas, porą mėnesių tėvynėje pabuvojęs, savo norą išvyko apaštalauti į Krasnojarską, Sibire. Grįžo 1958 m. Būdamas Kalvių par. klebonu mirė 1976.VI.21, palaidotas savo tėviškėje Santaikos kapinėse. /4:95,186-191; 48:73,4l5; 55:62,63; 58:20; LE XXXVI, 408; "Draugas"-1977.II.5-9 ir 1978.VI.21/.

NEMČIAUSKAS, ūkin., Tauragės aps., Šilalės vls., Degučių k., apyl. partizanų talkininkas, minimas 1945 m. /4:l40/.

NEVERDAUSKAS, pradž. mokyklos mkt. , Raseinių aps., "Kęstučio" apg. partizanas nuo 1947.V. Kartu buvo ir "Žebenkšties" rinkt. štabo virš. /11: 216/.

NYKŠTAITIS ALFONSAS, s.Aleksandro, g.1913 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps., ats. puskar. , šaulys, techn. stud., vėliau Alytaus raj. kriminalinės polic. virš., 1941.VI Seirijuose sukilimo organizatorius ir dalyvis. Nuo 1944 m. rudens part., spv. "V i l k a s", minimas Degučio būryje Žuvinto ežero paliose tarp Marijampolės ir Alytaus. 1945-46 m. aktyvus part. grupių organizatorius ir žvalgybos skyr. virš. Vanago vardu gyvenąs saleziečių vienuolyne Vytėnuose. Bolševikų suimtas 1946 m., kalintas, nuteistas, išv. į Sibirą, grįžo 1956 m.,Po 4 m. vėl suimtas, kalintas, jo tardymo parodymai iš 1960.VI.18,20,21,22, 24,27,28 ir 29 d. passkelbti sovietinėje spaudoje. Buvo nut. mirti ir nužudytas 1961 m. Didįjį penktadienį. /4:69-76,78,79; 9:115,116; 10:43; LE XXXVI,412/.

NITZPONN GERHARDAS, vokietis iš Drezdeno, po karo Lietuvoje veikęs su lietuviais partizanais, 1953 m. Dubysos pakrantėse sovietų saugumo suimtas, atimta vokiečių pilietybė. Buvo nuteistas ir kalintas Vorutos lag., Komi ASSR. /Elta- 1955.XI.I, Nr.30, psl.3/.

NIUNEVIČIUS ROMAS, Olgavos k., Girkalnio vls., Raseinių aps., 1944.XII minimas partizanas. /11: 160-162/.

NORBUTAS, 1957 m. areštuotas, už "tėvynės išdavimą" 58 & nuteistas 25-iems metams, išv. į Permės lag. 35 Mordovijoje. /"Draugas" 1982.I.10, Nr.251- pagal "List of Political Prisoners in the USSR./.

NOREIKA JONAS, g.1910.X.8 Šukonių k., Pakruojo vls., Šiaulių aps.,193l.X.25 baigė Karo mokyklos XIII laidą, ats. kpt. , teisininkas, 1938 m. baigęs VDU teisių fak. Tarnavo 7 pėst. pulke Klaipėdoje, vėliau buvo Karo mokyklos lektorius, dirbo Kariuomenės teisme iki 1940. Po Sov. Sąjungos okupacijos. Vokiečių ok. metu 1941 m. paskirtas Šiau-lių aps. viršininku gynė krašto reikalus prieš vokiečius okupantus. 1943 m. gestapo suimtas, patalpintas Šiaulių kal., nuo 1943.III.26 kalintas Vokietijoje Stutthofo konc. stov., kalinio Nr.21330. Stovyklą atakuojant 1945.IV pateko į raudonarmiečių apsupimą, grąžintas į Vilnių ir kurį laiką Lietuvos Mokslų akademijoje ėjo juriskonsulto par. Įsijungęs į pogrindžio veiklą buvo Vienybės komiteto vadovybės narys, 1946 m. pradžioje Lietuvos Ginkluotų pajėgų /LGV štabo steigėjas ir vadas, spv. "G e n e r o l a s  V ė t r a". 1946.IV su savo štabu buvo suimtas, kalintas, nuteistas mirti ir Vilniuje pakartas. Mirties data minima 1947.II.16./10:9,130-134,164;23:263,327-329,331; 29:687; 121,76,114,161,162,233,236,237,243,248-251,402,427,447,453-455; 12:103,164; LE XX,409; "Draugas"-198l.I.IO; "Karys"-1968-9 Nr./.

NORINKEVIČIUS JUOZAS, 29 m., polic., Taučionių k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1947.VI.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

NORKUS FABIJONAS, Tauragės aps. , "Kęstučio" apg., "Rolando" būrio part., spv. "D a u k a n t a s", 1951 m. minimas Eičlų miške. /11: 24/.

NORKUS LEONAS, b.Liudo,g. 1917 m. Stanelių k., Gruzdžių vls., Šiaulių aps., nuo 1945.VII partizanas Jurdaičių bei Tyrulių miškuose. Grįžęs namo 1945.XI, bet eidamas užsiregistruoti į Skaistgirį, pakelyje suimtas, Joniškyje tardytas, partizanavimą nuslėpęs ir gavęs asmens pažymėjimą. Nuo 1946.II partizanų ryšininkas- talkininkas. Suimtas 1947.VIII, kalintas, tardymo parodymas iš 1947.X.21 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /4:208-212; "Draugas"-1965 m. Nr.46/.

NORKUS STASYS, pokario part. būrio vadas Šiaulių aps. /"Gimtasis Kraštas"- 1979.II.8, Nr.6, psl.5/.

NORKUTĖ ELENA, mokyt., už palaikymą ryšių su partizanais, 1945 m. suimta, nuteista, išv. į Komi ASSR, iš ten perkelta į Irkutsko sritį, Taišeto raj., dirbo 27 kolonoje. Bausmę atlikusi buvo išleista. / 1977 m. "Draugo" atkarpa- "Sibiras- tremtinių kapinynas" 52-64/.

NORUS, Alytaus aps., "Dainavos" apg. partizanas, spv. "S a k a l a s". Suimtas 1947 m. Miroslavo vls. /8: 58/.

OGIBA JUOZAS, 35 m., ūkin., Strazdiškių k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.VI. / 3 /.

OKANAS PETRAS, Pakampišklų k., Prienų vls. ir aps., 1945.IV.23 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

OLŽAUSKAS JUOZAS, g.191O m., kunigas, Telšių aps. , Pakutuvėnų par. klebonas, sovietinės spaudos kaltinamas, kad nuo 1944.XI iki 1945.II slėpęs E.Misevičių ir pagelbėjęs besislapstantiems partizanams. 1945 m. pabaigoje perkeltas į Klaipėdą ir ten buvo suimtas, pasekmės nežinomos. 1960-1975 m. Kretingos aps., Kalnalio klebonas. /4:111-112; 13:95,96,108; 48:416/.

ORLAUSKAS, po karo buvęs part. vieneto vadas, apylinkės nepažymėtos. /58:122/.

ORLAUSKAS ANICETAS, s.Juozpo, g.1891 m. Sedos m., Mažeikių aps., nuo 194l m. Telšių katedros varpininkas. Savo darbdavių įsakytas 1944.XII. 24 d. įleidęs į katedros pastogę part. V.Ruzgį. Tuo reikalu 1948 m. liudijęs sovietų saugumui, kai buvo iškviestas. Nuo to laiko gyveno nelegaliai, priklausė vietos partizanų daliniui, spv. "P e r k ū n a s". Suimtas, tardytas 1950.1.19. /4:244-246/.

ORLINGIS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. štabo apsaugos partizanas, 1947-1948 m. minimas Kelmės, Kražių ir Skaudvilės apyl. /11:217,220, 222,223/.

OŽALAS JONAS, s.Petro, g.1917 m. Šukionių k., Pakruojo vls., Šiaulių aps. Vokiečių okupacijos pradžioje tarnavo policijoje Joniškėlyje, nuo 1943.III— Savisaugos daliniuose iki 1945.V, dalyvavo kautynėse prie Ilmenio ežero. Po karo slapstėsi Adomo Leniko pavarde ir palaikė ryšis su partizanais, buvo suimtas, 1950 m. nuteistas. Atlikęs nustatytą bausmę dirbo zootechniku Bariūnų kolūkyje, Joniškio rajone. 1960 m. vėl nuteistas už tariamus nusikaltimus vokiečių okupacijos metu. Jo tardymo parodymas iš 1961.1.24 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /40:232, 235-237,242-245,249/.

OŽELIS, Telšių aps., Rietavo miškuose 1952 m. minimas partizanas, žuvęs kautynėse nežinomu laiku. /35:98; "Draugas"- 1964 m. Nr. 280/.

OŽELIS PETRAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj., "Nemuno" vieneto part., spv. "J a u n u t i s", minimas 1953-1954 m. Šilalės ir kt. rajonuose. /11:116,127/.

OŽERAITIS JURGIS, g.191I.I.21, ltn., okup. metais tarnavo muitinėje, LLA /Lietuvos laisvės armijos/ org. narys, Kretingos aps., Vaineikių miške nuo 1945 m. "Kardo" part. rinktinės vadas, spv. "Ū s a s". NKGB 1946.III.20 suimtas ir dingo. /10:24,86,87,105,107,164; LE XXXVI, 288; "Karys"- 1975 m. Nr.7, psl. 265/.

PABARČIUS VLADAS, a.27 m., ūkin., ats. puskar. , Pakarklių k., Krakių vls., Raseinių aps., po karo apie 150 vyrų partizanų dalinio vadas. Ištyręs, kad sovietų saugumas jau iššifravęs part. slėptuves, su savo daliniu nakties metu iš Lapkalnių miško persikėlęs į Graužų mišką.   Persikėlusius partizanus rusams okupantams išdavė Paliepių k. gyventojas Urbonas. Partizanų stovyklą Graužų miške 1941.1 apsupo dideli raudonarmiečių ir NKGB daliniai, mūšis tęsėsi 4-6 val. Kautynėse žuvo V.Pabarčius ir dar 21 laisvės kovotojas. Išdavikas Urbonas vėliau partizanų sušaudytas. /LE XXXVI, 420; Pr. Laurinavičius "Partizanų mūšis Graužų miške"- "Naujienos" 1965 m. NN 25-27/.

PACKEVIČIUS, Alytaus aps., Pietų Lietuvos part. vado plk. J.Vitkaus- "Kazimieraičio" pavad., jam žuvus 1946.VII.2 Merkinės vls.- Pietų Lietuvos part. vadas, spv. "A n t a n a i t i s". Minimas 1945-1946 m. Tolesnis likimas nežinomas. /4:191-192; 23:271/.

PAKAMANIENĖ, po karo už ryių palaikymą su partizanais ir jų rėmimą buvo suimta, kalinta Šiaulių kal., 1949 m. atvežta į Vilniaus Lukiškių kal. /26:90/.

PAKARKLIAI- 2 broliai- mokytojos Ir kooperatyvo buhalteris, Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Žebenkšties" rinkt. štabo nariai, minimi 1946-1947 m. Viduklės vls. /11:215,21?,221/.

PAKARKLIS, a.25 m., Raseinių vls. ir aps., "Kęstučio" apg., "Kalniaus rinkt, vienos kuopos vadas, spv. "Š a k a", minimas 1948 m. /11:183/.

PAKAUŠIS ALBINAS, a. 30 m., ūkin., Velniakų k., Panevėžio vls. ir aps. part., minimas 1945 m. Žaliojoj girioj, Panevėžio-Subačiaus vls. /5:80/.

PAKĖNAS JONAS, baigė Ukmergės gimn., buvęs Kauno kun. sem. klierikas, išstojęs mokėsi polic. mokykloje. Nuo 1944 m. rudens partizanas, Ukmergės aps. dalinio vado Krištaponio pav. Žuvo kautynėse 1945.I. /4:181-182; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl. 303/.

PAKŠTAITĖ ALDONA, g.1923 m. Vaineikių k., Svėdasų vls., Rokiškio aps. baigusi Salų žemės ūkio technikumą, po karo Svėdasų malūno buhalterė ir part. ryšininkė. Prie malūno kautynių metu partizanų su sovietų saugumiečiais bei stribais, A.Pakštaitei bėgant buvo peršauta ir durtuvais užbadyta Vaineikių šilelyje 1946 m. Tuo metu ten žuvo dar 9 partizanai, jų tarpe jos 2 broliai. Vėliau tėvai išvežti į Sibirą. /50:67 ir žinios iš vieno laiško/.

PALAIMAITĖ ELENA, Trakų aps., Žaslių vls., 1945-1946 m. minima part. ryšininkė. /4:165,166/.

PALIUKAITIS ANTANAS, buv. šaulys, nuo 1941.VII Šiauliuose "Bato" fabriko sąskaitininkas- ūkvedys. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. Po karo partizanas, suimtas ir nuteistas. /53:288-294/.

PALIŪNAS JUOZAS, Kėdainių sos., Arlogalos-Grinkiškio vls. nuo 1944 m. rudens veikęs part., spv. "R y t a s", 1949-1952 m. "Prisikėlimo" apg. vadas. Buvo išduotas ir žuvo 1952.X. /23:244,288; LE XXXVI,423; "Draugas" 1965 m. Nr.72/.

PALLTANAVIČIUS PRANAS, 28 m., ūkin., Mibrių k., Jiezno vls., Alytaus aps., NKGB 1945 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

PALTAROKAS PETRAS, art. kpt. , 1931.X.25 baigęs Karo mokyklos XIII laidą, po karo part. vadas Biržų, Šiaulių, Joniškio apylinkėse. Vėliau pasivadinęs Rūku, slapstėsi Rygoje. Buvo suimtas, kalintas, tardytas, nuteistas 25-iems metams, kalintas Mordovijos lag. Ten jo susirašinėjimas buvo kontroliuojamas ir apie tai informuojamas sovietų saumas, o kai gavo BALFO siuntinį, sovietinės spaudos buvo puolamas. Atlikęs bausmę vargo kitur, į ok. Lietuvą grįžo 1972 m. Buvo gimęs 1908.VII.10. /4l:69,78,79; "Aušra "-1976.II.16, Nr.2/42/; "Laisvoji Lietuva"-1977 m. Nr.15,1981 m. Nr.1; "Draugas"- 1981.VI.5, Nr.129/.

PALUBECKAITĖ ELENA, d.Rapolo, Pavidaujo k., Jurbarko raj., "Kęstučio" apg., "Vaidoto" rinkt, part., spv. "L i u d a s", nuo 1951.VII part. vado kpt. J.Žemaičio bunkeryje Šimkaičių miške kartu su juo slapstėsi, kartu ir suimta 1953.V. /11: 199-202/.

PALUBECKAS JUOZAS, s.Rapolo, g.1915 m. Pavidaujo k., Jurbarko raj., nuo 1944 m. rudens apylinkėje Šimkaičių miške veikęs part., spv. "S im a s", nuo 1947 m. vasaros "Kęstučio" apg., "Vaidoto" rinkt., "Mindaugo" skyriaus skyrininkas, nuo 1948.V būrio vado pav. ir vadas. 1953.V.23 suimtas, tardant išdavęs bunkerio vietą kur slapstėsi vadas., J.Žemaitis, Jo sesuo Elena ir dar viena partizanė, nes pats buvęs vado saugotojas 1951-1953 m. Sušaudytas 1954.XI.23 Vilniuje, /11:199-203; 23:246,310,311/.

PALUBECKAS VYTAUTAS, s.Rapolo, Pavidaujo k., Jurbarko raj., nuo 1944 m. rudens apylinkėje Šimkaičių miške veikęs partizanas, spv. "V i k t o r a s", priklausė "Vaidoto" rinkt., G.Kisieliaus "Tomo" būriui. /11:199/.

PALUBINSKAS ADOLFAS, 23 m., tarnautojas, Tolkiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.III.10 nužudytas partizanas. / 3 /.

PAMAKŠČIAI- 3 broliai- ALEKSAS, ANTANAS ir JONAS, Baibių k., Degučių vls., Zarasų aps., visi 3 partizanai žuvo 1944 m. raudonarmiečiams veržiantis į Lietuvą. /"Draugas"- 1973.VI. 15/.

PANKINAS IPOLITAS, po karo partizanas, Dubingių apyl., Giedraičių vls., Ukmergės aps., sovietų saugumo suimtas, 1950 m. ar vėliau teistas ir, tikriausiai, sušaudytas. / Al.D. "Kas ten darėsi Dubingiuose"-"Draugas"-1974 m./.

PAPLAUSKAS KAZYS, Naujasodžio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1945.IV.25 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PARKAUSKIS, Raseinių aps., po karo minimas partizanas. Likimas nežiloms. /50:111/.

PASTAŽAUSKAS BRONIUS, 20 m. ir jo brolis, 19 m., ūkininko sūnūs, Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., nuo 1944 m. rudens partizanai, abu žuvo kautynėse 1945.I Graužų miške. /"Naujienos" 1965 m. NN 25 - 27/.

PAŠILIENĖ BIRUTĖ, d.Juozo, 48 m., Kaunas, po karo, apkaltinta bendradarbiavimu su partizanais, buvo suimta, nuteista, išvežta ir 3 metus kalinta. Bausmę atlikusi grįžo į ok. Lietuvą. /"New York Times", Sept 23, 1977/.

PAŠKAUSKIENĖ ANGELĖ, d.Antano, Jurbarkas. Lankydama vld. mokyklą su kt. mokiniais 1962 m. pagamino ir išplatino atsišaukimų raginant kovoti už nepriklausomą Lietuvą. Buvo tardoma, teisiama, Kaune psichiatrinėje ligoninėje gydoma nuo "antitarybinės" propagandos. Išėjusi dirbo sunkų fizinį darbą, nuo 1971 m.- lengvesnį. 1974 m. suimta, kalinta Vilniaus saugume ir Lukiškių kal., vėl "gydyta" Kauno psichiatrinėje ligoninėje. Vyro pamesta liko su dviem mažais vaikais. 1976 m. grįžo. Dirbo inžiniere, buvo persekiojama. 1979.VIII.23 dalyvavo demonstracijoje Maskvoje. /"Aušra"- 1979 m. vasaris, Nr. 15/53/, psl.7-11; "Draugas" 1975.X.6 ir 1976.III.13/.

PAŠKEVIČIUS POVILAS, g. 1892.VII.16, kunigas, nuo 1930 m. Žiobiškio par. klebonas, Panevėžio vyskupijoje, Rokiškio raj. Antros rusų ok. metu apkaltintas partizanų rėmimu, buvo išvežtas į Sibirą. Grįžo, buvo altaristų Viešintose, mirė 1981. / Br.Kviklys "Panevėžio vyskupija" IV t., 1984 m., psl.42/.

PAŠKONIS JUOZAS, g. 1923 m. Davainių k., Dusetų vls., Zarasų aps., ūkin., apyl. part. vadas, kautynėse su stribais žuvo 1945 m. Davainių klojimo bunkeryje, kai jis stribų buvo padegtas. Kitomis žiniomis -žuvo 1949 m. /50:59,60; LE XXXVI, 436; "Valstiečių Lalkraštis"-1964.IV.5/.

PATINSKAS JUOZAS, 25 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VIII.6 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

PAUKŠTĖ ANTANAS, s. KAZIMIERO, g1916m. Andrikavo k., Ignalinos vls., Švenčionių aps., eigulys Nemenčinės girininkijoje, Vilniaus aps., Ten 1941.V1 sukilimo dalyvis, po karo partizanas, 1946 m. suimtas, kalintas, tardytas 1946.IV.18, /39:216-220/.

PAULAITIS PETRAS, g.1904.VI.29 Kalnėnų k., Jurbarko vls., Raseinių aps., gimn. mokytojas Jurbarke. Italijoje baigė gimn. ir 2 metus studijavo filosofiją ir pedagogiką. Ketverius metus dirbo pedagoginį darbą Lisabonoje, Portugalijoje. 1936 m. grįžęs į Italiją studijavo teologiją, politinę ekonomiją ir lotynų kalbą. 1939 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Jurbarko gimn. 1940 m. bolševikų iš darbo buvo atleistas, išbėgo į Vokietiją. Vokiečių okup. metais 6 savaites buvo Raseinių aps. virš., po to Jurbarko gimn. dėstė lotynų ir vokiečių kalbas bei filosofijos pradmenis. 1942 m. pavasarį įkūrė pogrindžio organizaciją- Lietuvos laisvės gynėjų sąjungą- ir skelbė, kad lietuviams kovoti už naują Europą nėra jokio reikalo ir protestavo prieš žydų ir komjaunuolių šaudymą. 1943.X gestapo suimtas, vežant pabėgo ir slapstėsi. Pokario lietuvių partizanų kovotojas, 1946 m. buvo "Kęstučio" apg. štabo informacijos skyr. virš. Batakių miške, apg. štabo slėptuvėje, 1947.IV.12 sovietų saugumo apsuptas, suimtas, kalintas, nut. 25-iems metams, išvežtas. Grįžo į ok. Lietuvą 1956 m. 1957.X.30 vėl suimtas, 1958.XII.24 nut. 25-leras metams, kalintas Mordovijoje, Potmos lag. 17-Je griežto režimo zonoje. Saugumiečių prašomas prisipažinti kaltu, atsakęs: "Kaltas tik tiek, kad esu mažos tautos sūnus, tautos, kuri nepajėgė apsiginti nuo okupacinės rusų kariuomenės". Sacharavo vardo tribunole Kopenhagoje buvo charakterizuojamas kaip moralinio tyrumo pavyzdys. Po 35 tremties metų išleistas 1982.X.18 grįžo į ok. Lietuvą. Mirė 1986.V.6 Kretingoje. /11:214,216; 37:V t.,191-193,334, 335,474,475; 41:69-74; LE.XXXVII, "Aušra"-1976.II.16, Nr.2 /42/ ir 1979.V Nr.16/50/

PAULAUSKAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Rambyno" Junginio part., spv. "B ė g ū n a s",1950 m. minimas Šilalė s-Rietavo apyl. /11:130/.

PAULAUSKAS ANTANAS, Skuigės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB 1945.VII.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PAULAUSKAS ANTANAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl. part.,

minimas 1945 m. /4:154/.

PAULAUSKAS BRONIUS, ūkin., Bučiūnų k., Gegužinės apyl., Žaslių vls.,

Trakų aps., part. ryšininkas, spv."Ž i l v y t i s", minimas 1945 m.

/4:154,159/.

PAULAUSKAS BRONIUS, Raseinių aps., po karo veikęs partizanas. /50:11l/.

PAULAUSKAS EDVARDAS, Trakų aps., Žaslių vls., Jačiūnų k. būrio partizanas nuo 1945.III. Likimas nežinomas. /4:162,163/.

PAULAUSKAS JONAS, s.Juozo, g.1916 m. Bučiūnų k., Žaslių vls., Trakų aps., ats. karininkas, nuo 1945 J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" vadovaujamos "Didžiosios Kovos" rinkt. 2-ro bataliono būrio vadas, vėliau kuopos vadas, spv. "S ū k u r y s". 1946 m. suimtas, kalintas, tardymo parod. iš 1946.IV.9 A. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /4:153, 154,153,159,164,166,167; 13:91,92/.

PAULAUSKAS JONAS, g.1915 m., "Už tėvynės išdavimą" / & 64/ suimtas, 1964 m. nuteistas 15-ai metų, išvežtas į Permės srities Kučino lag. 389/36, Mordovijoje. /"Draugas"-1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

PAULAUSKAS MEČYS, Kretingos aps., Skuodo apyl. 1950-1951 m. minimas partizanas. /5:114,115,120/.

PALAUSKAS PRANAS, Alytaus aps. ir vls. bei Punios šile "Margio" būrio part. vadas, spv. "Š a r ū n a s", minimas 1945 m. /8:20/.

PAULAUSKAS STEPAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Lelijos" būrio part. ryšininkas, minimas 1949 m. Gaurės vls. /11:53/.

PAULAUSKAS ZIGMAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apylinkėje 1945 m. minimas partizanas. /4:154,165/.

PAULAVIČIUS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part. būrio vadas, spv. "J o v a r a s", 1947-1949 m. minimas Šilalė B-Rietavo vls. /11:97,118/.

PAULAVIČIUS STASYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj., "Nemuno", vėliau "Pilies" būrio part. vadas, spv. "R a m b y n a s", 1946-1951 m. minimas Šilalės apyl., žuvo kautynėse 1951.VI Grimzdų k., Šilalės raj. /11:76,116-120,129,130,132/.

PAULAVIČIŪTĖ ALDONA, Vilniaus Pedagoginio Instituto studentė, su suklastotu pažymėjimu "Trakų-Ukmergės aps. mokyklų inspektorė", po karo buvo "Didžiosios kovos" rinkt, vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" ryšininkė, spv. "I n d y r a", atlikusi daug svarbių uždavinių palaikydame ryšį su Širvintų miškuose veikiančiais partizanais. 1945.VI buvo suimta, po vieno mėnesio pabėgusi, darbą tęsė. Partizanų ryšininku minimas ir jos tėvas 1945.V-VI. /4:157,158,177-185; 33:532,537/.

PAULĖKAS ANTANAS, 23 m., ūkin., Ricielių k., Leipalingio vls., Seinų aps., NKGB 1945.IV.8 nužudytas partizanas. / 3 /.

PAULIKAS ZENONAS, s. Antano, g. 1928 m. Pakarčiamio k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1947 m. dirbo Kaltinėnų vls. zootechniku. Nuo 1947.V "Kęstučio" apg. vieno būrio partizanas, spv. "P l u n k s n a", vėliau "K l a j ū n a s". 1949.V paskirtas "Aukuro" rinkt., "Šalnos" raj. štabo virš. , 1949.V- žvalgybos ir bendro skyr. virš. Minimas Šilalės, Skaudvilės, Kaltinėnų ir Laukuvos vIs. Suimtas 1950.V. Tardytas 1950.IV.23, VI.26,28,30, VII.10,18. /11:7,II,12,91,99,100,107/.

PAUŽA JURGIS, Šiaulių k., Šilavoto vls. , Marijampolės aps., NKGB 1545.VII.I nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PAUŽA STASYS, Elzblecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VI.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PAVASARIS VYTAUTAS, g.a.1918 m., vyr. polic. vachmistras Trakuose vokiečių ok. metais- 1941-1944-, Po karo Trakų aps. žuvęs partizanas. /Iš laiško/.

PAZUKAITĖ VANDA, g.191I.I.11 Rygoje, dailininkė grafikė. 1940 m. baigė Kauno meno mokyklos grafikos skyrių ir studijas tąsė Vilniaus dailės akademijoje. Po karo dėstė paišybą Panevėžio mergaičių gimn. 1947 m. suimta, apkaltinta rezistencine veikla, kalinta Vilniaus Lukiškių kal., nut. 25 met. ir išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. Sveikatai nusilpus, 1956 m. grąžinta į ok. Lietuvą su susiaurintomis pilietinėmis teisėmis. LE XXII,217 ir XXXVI,44o/.

PAŽĖRA BRONIUS, Janaukos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IX.I nužudytas laisvės kovotojas / 16 /.

PEČIULIENĖ, Ukmergės aps., Musninkų vls. part. ryšininkė, spv. "T u l-p ė", minima 1945 m. Suimta. /4:l80/.

PEČIULIONIS MOTIEJUS, g.1888.1.31 Ranciškės k., Šventežerio par. , Seinų aps., generolas, dviejų Vyčio kryžių su kardais kavalierius, kūrėjas savanoris. Mokėsi Suvalkų gimn., studijavo matematiką Petrapilyje, tarnavo rusų kariuomenėje. LletuvoB kariuomenėn įstojo 1919.II.1 ir ėjo įvairias pareigas. Atsargon išėjo 1936 ar 1937 m. Artėjant frontui 1944 m. pasitraukė į Žemaitiją, išsiuntęs šeimą į Vakarus, vadovavo lietuviams partizanams laisvės kovose. Vėliau, apie 1946 m. buvo suimtas, nuteistas, išvežtas ir 10 m. kalintas Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. 1956 m. rudenį grąžintas į ok. Lietuvą. Grįžo išvargęs, netekąs jėgų, darbo niekur negavo, per pažystamus išsirūpino passtogę Ilguvos Invalidų prieglaudoje ir ten nirė 1960.I.26. Palaidotas A.Panemunėj. /10:6,27,30,31,38,164; 50:14-17; LE XXII, 233-234; "Karys" 1968 1.,Nr.9, psl.268-275; E.Svilas "Motiejus Pečiulionis- partizanauti likęs generolas"- "Naujienos" II d., 1965.V.I/.

PEČIULIS, s. Juozo, ūkin., Deltuvos vls., Ukmergės aps., 1948 m. ar vėliau kautynėse žuvęs partizanas. /27:34,109/.

PEČIULIS BENADAS, Armėniškių k., Seredžiaus vls., Kauno aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Seredžiuje, nuo 1944 m. rudens partizanas, žuvo kau-tynėse nežinomu laiku ir vietoje. /11:152/.

PEČKAUSKAS VLADAS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg., "Eimučio" būrio part. spv. "S a t u r n a s", 1948 m. minimas Batakių vls. /11:149/.

PELEŠYNAS STEPONAS, g.1908.X.II, kunigas, Kamajų par. administratorius, sovietinės spaudos apkaltintas, kad po karo veikęs su partizanais Joniškėlio apyl., 1950 m. suimtas, išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR. Grįžo 1957.IV.15. Klebonavo Zarasuose, Pabiržėje, Adomynėj, kur ir mirė 1984.VII.21. Jo tard. parod. iš 1950.III.30 paskelbta sovietinėje spaudoje. /20:l42; LE XXXVI,442; "Draugas"- 1978.1.4 ir 1984.VIII.10/.

PEMPĖ JULIUS, g.1910 m. Philladephijoje, Pa., JAV, su tėvais vaikas grižo į Lietuvą, gyveno savo ūkyje Jiezno vls., Beržynų vnk. Po karo 1945.X.31 NKGB nužudytas partizanas. /3; "Karys"- 1975 m.Nr.6 ir 1978 m. Nr.IO; brolio Felikso rašyti laiškai/.

PERLIS, ūkin., Revų k., Miroslavo vls. , Alytaus aps., po karo apyl. part. rėmėjas. /8:58/.

PERMINAS ALBERTAS, pradž. mokyklos mkt., Alytus, 1945.IV.25 Einorių miške įstojo į laisvės kovotojų eiles, spv. "J ū r i n i n k a s" ir buvo paskirtas Ad. Ramanausko- "Vanago" kuopos ūkio vedėju. Nuo 1945. VIII plk. J. Vitkaus-"Kazimieraičio" adjutantas, vėliau buvo Merkinės-Druskininkų apyl. part. bataliono vadas. Minimas 1945-1947 m. /4:186, 168,191; 8:12-13,25,133/.

PĖSTININKAS VLADAS, g. 1889.IX.28, kunigas, buv. Pilviškių par. vikaras ir vid. mokyklos kapelionas. Antros rusų ok. metu Keturvalakių par. klebonas, bolševikų apkaltintas moralinės paramos teikimu partizanams, nesmerkė "nacionalistų žvėriškumo", "laidojant nuo partizanų rankos kritusius tarybinius žmones, pamoksle prie kapo nepasmerkė žudikų, nutylėjo mirties priežastį, sakydamas, kad "dievas žmogų sutveria, dievas ir atsiima". 1949 m. buvo išvežtas į Sibirą, su palaužta sveikata grįžo 1956 m. Mirė 1968.V.27. /13:102; LE XXXVI,443/.

PEŠKONIS VLADAS, 18 m., ūkin. sūnus, Miguičionių k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.II.7 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

PETKAUSKAS, ekonominės mokyklos mkt., Plungė, Telšių aps., 1945.II.24/25 paskirtas LLA Telšių aps. štabo tiekimo ir propagandos skyr. viršininku. /10:107-108/.

PETKEVIČIUS, Dūmiškių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VII.24 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PETKEVIČIUS-PETKUS HENRIKAS, 22 m., iš Žeimelio vls., Šiaulių aps., LLA org. narys, ryšininkas su "Žemaičių legiono" štabu ir kt. part. vienetais, spv. "S t a i g v i l a" 1944-1945 m. /4:115,125; 10:105, 107,108,112,113,117,124/.

PETKEVIČIUS JONAS, iš Naujamiesčio vls., Panevėžio aps. , 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iki 1945.1 mokėsi radistų mokykloje. Nežinomu laiku buvo suimtas ir 18 metų kalintas konc. stov. Sibire. Grįžęs gyveno Šiauliuose, dirbo Aklųjų draugijos įmonėje. Gyveno su žmona Jadvyga ir sūnumi. Petkevičiai daug kartų yra pasirašę įvairius pareiškimus, reikalaujančius teisingumo atstatymo neteisėtai įkalintiems žmogaus teisių kovotojams bei Sovietų valdžios pasirašytų tarptautinių sutarčių įgyvendinimo. 1979.VIII.23 jis su žmona pasirašė Maskvoje 45-ių pabaltiečių memorandumą, smerkiantį Ribbentropo- Molotovo pasirašytą paktą ir reikalaujantį laisvės Pabaltijo tautoms. Minint 70 metų Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktį, 1987.X.26 Vilniuje, atvirą laišką JAV kongresui parašė pavergtos Lietuvos laisvės kovotojai, jų tarpe buvo ir jis su savo žmona Jadvyga. /"Draugas"- 1975.V.28, Nr.124 ir 1980.IV.9 Nr.83, Elta- 1980 m. Nr.4, psl. 237/.

PETKEVIČIUS TADAS, g. 1893.III.27 Šiauliuose, teisininkas, prof., nepriklausomos Lietuvos ministrų kabineto reikalų vedėjas, pasiuntinybės patarėjas Londone, užsienio reik. ministerijos juriskonsultas, konsultantas, Valstybės tarybos narys. Dalyvavęs beveik visose bylose spręstose tarptautinėse institucijose. Vokiečių ok. metais VLIKo teisinis patarėjas, 1945 m. Vilniuje įsteigto"vienybės komiteto" vienas iš vadovų. Už rezistencinę veiklą sovietų saugumo 1946 m. suimtae, nut. 8-iems metamas, išv. į Vorkutos lag. , Komi ASSR. Grįžo, mirė 1964.III.10 Kaune./23:327; LE XXII,357-358 ir XXXVI,444; S.Žymantas "Semper Fidelis"- "Dirva" 1972.X.13 ir 18 d./.

PETKUS STASYS, Raseinių aps. pokario partizanas. /50;111/.

PETKUS STASYS, a.4o m., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., nuo 1946 m. "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "D a g y s". Žuvo kautynėse 1947 m. pavasarį Krikštonių k., Seirijų vls., Alytaus aps. /8:55; LE XXXVI,394/.

PETRAITIS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Birutės" rinkt. part., spv. "N a š l a i t i s", 1949-1950 m. minimas Viduklės-Kelmės vls. ir Pušynės miške. /11: 188,194-196/.

PETRAITIS, 1944.XII Jurbarke raj. minlmaB partizanas. /11:l4l/.

PETRAITIS ADOMAS, Šiauliškių k., Prienų vls. ir aps., 1945.X.2 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PETRAITIS ANTANAS, Stirbaičių k., Tauragės raj., 1945 m. apylinkėje minimas partizanas. /11:16/.

PETRAITIS JUOZAS, s.Anupro, g.1930 m. Graužų k., Tauragės raj., 1947 m. pavasarį minimas apylinkėje veikusių part. ryšininkas, nuo 1949.V "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj. part., spv. "L i n k s m u t i s". Minimas Skaudvilės, Upynos, Batakių apylinkėse. Suimtas 1950.IV, kalintas, tardymo parod. iš 1950.IV.28 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. Kaltinamas bolš. aktyvistų likvidavimu. /11:91,98,100,108-110/.

PETRAITIS KAZYS, Šiauliškių k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.X.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PETRAITIS ZIGMAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "T o n a s", 1951 m. minimas Gaurės apyl. ir Eičių miške. /11:24/.

PETRAŠKA ANTANAS, 46 m., ūkin., Kelmanonių k., Alytaus vls. ir aps., KGB 1945.IV.30 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

PETRAŠKA JUOZAS, g.1916 m. Mardosų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. , ats. jaun. puskar. , vokiečių ok. metais, Kižių dv. valdytojas. Po karo slapstėsi tėvo ūkyje. Nuo 1945.VII "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. part., spv. "P a t r i m p a s", vėliau "L a p a i t i s". Buvo skyr. vadu, "Vaidoto" gr. štabo virš., nuo 1947.IV "Vaidoto" gr. vadas. 1947.VIII.11 kautynių metu suimtas "Dainavos" apg. štabo bunkeryje, Punios miške. /8:10,17,25,30,44-54; LE XXXVI, 181/.

PETRAUSKAS PETRAS, ūkininkas, Snaigupės k., Seirijų vls., jo sodyboje buvo įrengtas bunkeris, kuriame 1946.1 slapstėsi "A" apg. part. vadas. /8:18/.

PETRAUSKAS, Daugų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. štabo vienas iš vadovų, spv. G u o b a", minimas 1949 m. /8:107/.

PETRAUSKAS, Marijampolės gim. VII kl. mokinys, pasyvus kovotojas, 1947.III nušovęs savo tardytoją žydą Greisą pabėgo. Spv. "Š a r ū n a s". /1: 276-278/.

PETRAUSKAS ALEKSAS, amatų mokyklos mokinys Vilniuje, part. vado "Gen. Vėtros"- J.Noreikos ryšininkas, minimas 1946.III. /10:130/.

PETRAUSKAS ALFONSAS, Telšių aps., Žarėnų vls., LLA "Vanagų" būrio narys, 1944.VIII išsiųstas Vokietijon į žvalgybos mokyklą. Po 2 savaičių grįžo, 1944.X NKGB suimtas. /10:67,7l/.

PETRAUSKAS ALFONSAS, 31, ūkin. , Vėžionių k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

PETRAUSKAS JONAS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. , "Vaidoto" rinkt., "Mindaugo" būrio part., spv. "Š a r ū n a s", 1951 m. paskirtas to būrio vadu. Žuvo kautynėse 1951.XI. /11:199/.

PETRAUSKAS KAZYS, už pokario partizaninę veiklą, 1960 m. sovietų saugumo suimtas. /LE XXXVI,412/.

PETRAUSKAS PIJUS, ūkin., Užbalių k., Šilavoto vls.t Marijampolės aps., KGB 1945.II.19 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PETRAUSKIS ALFONSAS, Dilių apyl., Vabalninko vls., Biržų aps., part., minimas 1948 m. /33:736/.

PETREIKIS JUOZAS, Kretingos aps., LLA org. veikėjas, 1945 m. rudenį minimas vienas iš "Kardo" part. rinktinės vadovų. /4:l48,15l/.

PETRĖNAS, Nedingė, Merkinės vls., Alytaus aps., plk. J.Vitkaus-"Kazimieraičio" 1945.VIII paskirtas "Merkio" part. rinkt, vadu, spv. "V i r š a i t i s". /8:15-16/.

PETRIKAS ANTANAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. partizanas, 1948-1949 m. minimas Šilalės, Šilutės, Pagramančio apyl. /11:67-68/.

PETRIKAS KONSTANTINAS, g.191I m., kunigas, Kretingos aps., Skuodo vls., Truikinių par. klebonas. Sovietinės spaudos kaltinamas, kad palaikąs ryšius su partizanais ir stengdamasis pasislėpti nuo Tarybų valdžios organų, 1946 m. persikėląs į Kaišiadorių vyskupiją. 1947 m. suimtas, išv. į Sibirą, 1955 m. paleistas. 1971-1975 m. - Barstyčių klebonas. /13:108/.

PETRIKONIS BOLIUS, 19 m., ūkin. sūnus, Vainiūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.XI.17 nužudytas partizanas. / 3 / .

PETRYLA, Raseinių aps., LLA org. narys, žuvo kautynėse 1945.IV Paparčių miške, Raseinių aps. /11:207,210/.

PETRYLA ANTANAS, Šiaulių apyl. LLA vieno būrio vadas, veikęs pokario metais. /"Gimtasis Kraštas" 1979.11.8, Nr.6, psl.5/.

PETRYŽA PRANAS, 28 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vis., Alytaus aps., KGB 1945.IV.25 nužudytas partizanas. / 3 /.

PETRONIS ALGIRDAS, s. Petro, g.1917 m. Helsinky, Suomijoje, gyveno Ro-Šos vnk. , Molėtų vls., Utenos aps. Baigęs policijos mokyklą tarnavo policijoje Vilniuje ir Trakuose. Antros rusų okup. pradžioje vadovavo Molėtų apyl. partizanams. 1944 m. suimtas nut. 10-čiai metų, išv. į Sibirą. Iš konc. stov. į Vilnių grįžo 1954 m., bet 1958 m. vėl suimtas, kalintas, tardytas, viešai 1958.VII.16 nuteistas mirti ir Vilniuje nužudytas 1958.VIII.8. /6:39; LE XXII,411 42:259/.

PETRONIS ROMAS, s.Romo, g.1912 m. Žadeikių k., Vabalninko vls., Biržų aps., ūkin., 1938-1940 m. tarnavo policijoje. Lietuvos okupantų rusų iš tarnybos atleistas, 1940.XI išbėgo į Vokietiją, 1941.III grįžo, buvo suimtas, kalintas Marijampolės ir Kauno s.d.kal. Kilus vokiečių-rusų karui 1941.VI.23 išėjo į laisvę. Nuo 1941.VIII vėl tarnavo policijoje. 1944 m. Sov.Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus, slapstėsi brolio ūkyje Žadeikių k. Nuo 1945.VI Vabalninko-Pandėlio apyl. veikęs partizanas, skyrininkas, spv. "S i a u b a s", vėliau "K u r k l i et i s”. 1951.VIII.25 paskirtas Sierakauskio tėvūnijos visuomeninės dalies virš. Suimtas 1951.X.12 Vabalninko vls. Tardymo parod. iš 1951.X.14 d., XI.2,12 d. ir XII.7 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Pagal vieno asmens laišką- Šiaulių kal. pakartas. /7:39,40,104-115,119,120,133,134,145,147,159; LE XXXVI,327-328, 445/.

PETROŠIUS, ūkin., Šatriminių k., Mosėdžio vls., Kretingos aps., po karo, steigiant kolchozus, buvęs partizanų vieneto vadas. /28;295/.

PETRUISKIS ALFONSAS, Biržų aps., Vabalninko vls., Puznos miške, 1948 m. minimas partizanas. /7:130/.

PETRULIONIS PRANAS, g.a. 1902 m., šaulys, Garnelių k., Utenos vls. ir aps., po karo ginklų tiekėjas partizanams. Bolševikų sušaudytas Tilžės kal. /"Karys" 1976 m. Nr. 2, psl. 67/.

PETRULIS ANTANAS, Panevėžio aps., Žaliojoj girioj. A.Birbilo- "Baltušio" partizanas, minimas 1945 m. Subačiaus-Kupiškio apyl. /5:58-59/.

PETRUŠAITIS BRONIUS, šaulys, pokario laisvės kovotojas, Gailionių k., Biržų aps., antros rusų ok. pradžioje suimtas, nut. mirti ir sušaudytas. /"Karys"- 1965 m. Nr.9, psl.276/.

PETRUŠAITIS VYTAUTAS, pokario laisvės kovotojas, buvo suimtas, nuteistas 25-lens metams ir išv. į Sibirą. Iš konc. stov.grįžo 1972 m. /"Laisvoji Lietuva" 1977 m. Nr. 15/.

PIČIULTA STASYS, a.40 m., ūkin., Gumbelių k., Vabalninko raj., 1950 m. minimas part. talkininkas: slėpęs pas save part. B.Mikonį, jam skundęs Čypėnų k. kolūkio pirm. ir parduotuvės vedėją, kurie partizanų buto likviduoti. /7:139/.

PIGAGA VITAS, 20 m., ūkin., Jonionių k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1946.IX nužudytas partizanas. / 3 /.

PILECKIS JONAS, buv. polic. tarnautojas Marijampolėje, visuomenės veikėjas, pokario part. gr. vadas, "Tauro" apg. vado adjutantas, spv. "B r o k a s”, minimas 1945 m. /4:194-199,204,205; 23:265/.

PILIBAVIČIUS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. , "Dariaus" raj. part., spv. "P u š k i n a s", minimas 1947-1951 m. Šilalės apyl. /11:117,118,126,128,129/.

PILIGAUSKAS STASYS, Alytaus vls. ir aps. bei Punios miške 1944.XII minimas partizanas. /8:34/.

PILIPAIČIAI, tėvas ir 2 sūnūs, ūkininkai, Pajotijų k., Gelgaudiškio vls., Šakių aps., sovietų saugumo įtarti palaiką ryšius su partizanais buvo suimti ir 1945 m. Bartupių miške, 12 km. nuo Gelgaudiškio, sušaudyti. /Žinios suteiktos asmeniškai/.

PILIPAITIS, Kretingos aps., Skuodo apyl. partizanas, minimas 1947-1948 m. Žuvo 1948 m. /5:91,96,97,99,100,113; LE XXXVI,488/.

PILYPAS ALBINAS, Marijampolės aps., Skardupių par. zakristijonas, nuo 1945.VI.19 suorganizuoto vietos būrio part. vadas, spv. "D r u kč i u s". Kartu buvo paskirtas ir ginklininku./4:195,196/. Albinas Pilypas, iš Patašinės k., Marijampolės vls. ir aps., 1946 m. išv. į Sibirą. /"Geležinio Vilko" rinkt, vado J.Daumanto pas. sąrašas/.

PILIPAVIČIUS V., kunigas Vilkaviškio vyskupijoje, po karo gyvenęs nelegaliai ir "dalyvavęs nacionalistinio pogrindžio veikloje". /13:95/

PILITAUSKAS, a.30 m., ūkin., Sodalės k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj., "Aušrelės" būrio part., spv. "P u t i n a s", 1950 m. minimas Skaudvilės vls. /11:42,43/.

PILVELIS MOTIEJUS, 50 m., ūkin., Vainiūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., MGB 1946.II.29 nužudytas partizanas. / 3 /.

PINDIS /?/, suimtus, "už tėvynės išdavimą"- & 58, nuteistas 25-iems metams ir išvežtas į Permės lag. Mordovljon. /"Draugas"-1982.X.10, Nr. 251, pagal-"List of Political Prisoners in the USSR"/.

PINKEVIČIŪTĖ ELENA, d.Liudo, g.1919 m. Skarulių k., Jonavos vls., Kauno aps., Gegužinės par. klebono kun. St.Rudžionio šeimininkė, Žaslių vls., Trakų aps., nuo 1945 m. pradžios part. ryšininkė, spv. "R ad a s t a". Sov. saugumo suimta, tardyta 1946.IV.II. /4:163-164/.

PINKVARTAS JURGIS, Giniūnų k., Prienų vls. ir aps., 1946.VIII.17 MGB nužudytas partizanas. / 16 /.

PIPIRAS, 1955 m. Kazlų-Rūdos miškuose žuvęs partizanas. /"Dirva"-1957.X.17 ir 24 d. NN 41-42/.

PIPIRAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aušrelės" būrio part. spv. "V y t u r y s", 1949-1950 m. minimas Skaudvilės, Tauragės ir Pagramančio apylinkėse. Žuvo kautynėse 1950.IV.13 Obelyno miške. /11:114/.

PYPLYS KAZIMIERAS, g.1923 m. Marvelės k., prie Kauno, stud., 1941.VI sukilimo dalyvis Pakuonio m. 1944 m. Sov. Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus tęsė laisvės kovą būdamas Lietuvos partizanu. Naudojo spv. "M i n d a u g a s", "M a ž v y d a s", "M a ž y t i s" ir "A u d r o n i s", veikė Alytaus ir Marijampolės aps. 1947 m. likvidavo Marijampolės bolš. pareigūnus atvykusius į jo inscenizuotas "sužieduotuves" su "Pušele"- Albina Senkute. Kaune išlaisvino keliasdešimt suimtųjų. 1948.III su J.Lukša pasiekė Vakarus, su J.Lukšos raportu rezistencijos vadovybei grįžo į ok. Lietuvą 1949.V.I. Buvo išlaipintas iš laivo netoli Palangos. Išduotas, MGB-istų apsuptas žuvo 1949.IX.23 "Dainavos" apg. štabo slėptuvėje, Kalesninkų miške, netoli Žarnaučiznos k., Alovės vls., Alytaus aps. /1:93, 263-276,279,285,373,380; 8:7,107; 11:228-230; 23:245,249,287,288,318,338; LE XXXVI,449/.

PYRAGIUS ANTANAS, ūkin. , Baluškių k., Pasvalio vls., Biržų aps., 1944 m. raudonarmiečiams braunantis į Lietuvą, žuvo partizaninėj laisvės kovoj. /Jo brolio parod. Kersteno komitetui/.

PIVORAVIČIUS LINAS, s.Mykolo, g. 1924 m. Einorių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., pokario partizanas, spv. "K a n a p ė". Nuo 1951.VIII.25 Zindriniškių miške įsteigtos "Sierakauskio" tėvūnijos štabo virš. Minimas nuo 1947 m. Suimtas 1951.XII pabaigoje ar 1952.1 pradžioje. Kalintas, jo tard. parod. iš 1952.I.8,11, 14 ir 15 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /7:111-131/.

PLAČIAKIS KAZYS, Ukmergės aps., Šešuolių girioje 1945 m. minimas partizanas. /17:84/.

PLATŪKIS ADOMAS, 33 m., ūkin., Rimėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., po karo partizanas, 1945.VIII minimas sov. spaudoje. 1945 m. suimtas, apkaltintas žmogaus nušovimu ir nubaustas. / 3 ir 55:47-49,52/.

PLESKEVIČIUS JUOZAS, 22 m., ūkin., Vaikantonių k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.III.15 nužudytas partizanas. / 3 /.

PLĖTOS- 3 broliai- Zarasų aps., po karo žuvę partizanai. /45:205/.

PLIOPLYS PETRAS, Krašteliškių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., MGB. 1945.IV nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PLIOPLYS PETRAS, Čikabūdės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB 1945.II.5 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

PLITNYKAS JONAS, 26 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1945.VIII.16 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

PLITNYKAS JUOZAS, 30 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., pokario laisvės kovotojas, 1944.VIII.29 NKGB nužudytas. / 3 /.

PLITNYKAS PETRAS, 27 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vis., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB 1946.XII.23 nužudytas. / 3 /.

PLONADŪMIS JONAS, ūkin., Pavarenio k., Daugų raj., 1951 m. minimas part. ryšininkas. /8:113/.

PLUKAS BALTRUS, s.Vinco, ūkin., Guostagalio k., Linkuvos vls., Šiaulių aps., pokario partizanas, sušaudytas 1946.II netoli tėviškės. /45:205; "Karys"- 1967 m. Nr.6, psl. 174/.

PLUKAS STANISLOVAS, s.Vinco, g.191I m., ūkin., šaulys, Pagiriniai Linkaičiai, Linkuvos vls., Šiaulių aps., part., savo ūkyje 1945.XI.II naktį suimtas ir prie Linkuvos kapinių sušaudytas, lavonas įmestas į žvyrduobę. Žmona su vaikais išv. į Sibirą. /45:205; "Karys" 1967 m. Nr.6, psl. 174/.

PLUNGĖ, eigulys, Šeduvos vls., Panevėžio aps., LLA org. narys, 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos su A.Bliekos grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Šeduvos apylinkėn. /10:159/.

PLUŠAUSKAS, 22 m., Raseinių vls. ir aps., "Kęstučio" apg., "Kalniaus" rinkt., "Šakos" raj., A.Armono-"Ramūno" būrio part., spv. "Ž a l i ūn a s", 1948 m. minimas Raseinių ir Betygalos vls. /11:183,185,186/.

POCEVIČIUS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. part. vieno būrio vadas, spv, "R a p o l a s" ir "J u r g i s", 1946-1948 m. minimas Girdžių miške, Jurbarko raj. /11:144,145/.

POCEVIČIUS JUOZAS, Dapšių k., Židikų vls., Mažeikių aps. , 1947 m. žuvęs partizanas. /35:399/.

POCIUS ANTANAS ir Jo žmona Ona, ūkininkai, Skirpsčių k. , Alsėdžių vls., Telšių aps., partizanų talkininkai: 1944.XI.19 įsileido į savo namus iš Vokietijos atvykusias "Žemaičių legiono" štabo narius ir leido jiems įsirengti slėptuvę. NKGB slėptuvė likviduota 1945 m. pavasarį. /4:125. 10:103,104,116,124,126/.

POČEBUTAS PRANAS, g. 1908.7.28 Zarasuose, kpt. 1927 m. baigė Karo mokyklą, tarnavo 7 pėst. pulke, 1941-1944 m. prieš bolševikus Savisaugos daliniuose kovojo, 1941.VI buvo sukilėlių būrio vadas Zarasuose. Artėjant frontui stojo 1944 m. į Tėvynės apsaugos rinktinę, buvo I-mo pėst. savanorių pulko I bn. vadas. Žuvo kautynėse su raudonarmiečiais 1944.X.7 Sedoje, Telšių aps. /LE XXXVI,45; "Karys"-1968 m. Nr.9, psl. 287; "Dirva"- 1963.II.22; A.Kenstavičiaus iš Kanados 1980.V.24 rašytas laiškas/.

POLONSKIS VLADAS, g.l88l m., kunigas marijonas, buv. Žem. Kalvarijos klebonas. Bolševikų apkaltintas už ryšių palaikymą su partizanais ir jų rėmimą, 1945 ar 1946 m. suimtas, išv. į Sibirą. Po 10 tremties metų grįžo, mirė 1960 m. Šiluvoje, Raseinių aps. /4:229; 48:417/.

POŠKA KAZYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj., "Rambyno" būrio part., spv. "G r a n i t a s". Minimas 1950-1954 m. Šilalės, Priekulės, Rietavo raj. /11: 116,122-127,130,131,134/.

POŠKIENĖ-LUKAUSKAITĖ ONA HALINA, g.1906.I.29 Šiauliuose, Poetė, knygynų vedėja, mokytoja. Gamtos mokslus studijavo Vienos ir Kauno univ. Po karo likusi Lietuvoje priklausė "Vienybės komitetui", buvo LGP /Lietuvos ginkluotų pajėgų/ vado J.Noreikos- "Gen. Vėtros" ryšininkė, 1946.IV suimta, nut. 18-ai metų, kalinta Archangelsko ir Vorkutos konc. stov. Grįžo į Šiaulius 1955 m. be teisės išvykti į užsienį, be teisės į darbą, jos raštai nebuvo spausdinami. Buvo Lietuvos Helsinkio grupės narė. Jos 2 sūnūs- Erdvilis ir Vytenis po karo žuvę partizanai. Mirė 1983.XII.4 Šiaulių ligoninėje. /lO:131,133; LE XVI,507 ir XXXVI, 361; Dr. J.Jasaičio 1976.XII.3 rašytas laiškas; "Draugas"-1976.1.3, 1982.1.30, 1983.XII.7/.

POŠKUS, Žemaitijoje eilinis Tėvynės apsaugos rinktinės karys, žuvo prie Sedos 1944.X.7. /"Karys"-1968 m. Nr.9, psl.287/.

POVILAITIS ALBINAS, Klebiškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB 1945.VII.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

POVILAITIS ANTANAS, g.a.1924 m., ūkin., Pagramančio k., Girkalnio vls., Raseinių aps., "Kęstučio" apg. partizanas, žuvo 1951 m. rudenį Juodaičių apyl., Girkalnio vls. /50:115-117; LE XXXVI,37/.

POVILAITIS STASYS, Juškaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945- 1947 m. žuvęs partizanas, /1š laiško/.

PRAKAPAS ANTANAS, ūkin., Čekiškės k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo žuvęs partizanas. Minimas 1944-1945 m. /7:174-175/.

PRAKAPAS POVILAS, ūkin., Čekiškės k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., žuvęs partizanas. Minimas 1944-1945 m. /7:109 , IIO, 174,175/.

PRAKAS, Baltriškių apyl., Antalieptės vls., Zarasų aps., po karo už "lietuvišką veiklą" bolševikų sušaudytas. Šeima išv. į Sibirą. /32:601/.

PRANCKEVIČIUS, Obelkalnlo k., Raseinių aps., part. vadų kpt. J.Žemaičio ir kpt. P.Gužaičio ryšininkas, minimas 1944.XII. /11:207/.

PRANCKŪNAS, 26 m., ūkin., Krokialaukis, Simno vls. , Alytaus aps., MGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. /-3 /

PRATKELIS LEOPOLDAS, g.1912.VI.5 Petrapilyje, augo Paciškių k., Antalieptės vls., Zarasų aps., kunigas, prelatas. 1942 m. buvo Panevėžio berniukų gimn. kapelionu, po karo- Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris, vėliau klebonavo Rokiškyje, Šeduvoje, Rozalime. Bolševikų buvo įtartas kaip partizanų talkininkas, 1950 m. išv. į Sibirą, grįžo 1956 m. Buvo klebonu Pumpėnų, Smilgių, Debeikių ir Linkuvos par. bei Panevėžio vyskupijos kapitulos nariu ir pirm. Mirė 1983.1.7, palaidotas I.IO Linkuvos bažnyčios šventoriuje. /20:l66; "Draugas" 1978.1.4, 1983.I.25 ir V.18/.

PREIDYS PETRAS, Pušaloto vls., Panevėžio aps., 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, spv. "M i k š t y s", 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /10:150,152/.

PRIESKIENIS VINCAS, 24 m., ūkin., Ilginlnkų k., Merkinės vls., Alytau aps., MGB 1946 m. nužudytas partizanas. / 3 /•

PRIESKIENIS VLADAS, ūkin., Taručionių /?/ k., Merkinės vls., Alytaus aps., part. talkininkas: jo sodyboje 1950 m. buvo įrengtas bunkeris partizanams slėptis. /8:134/.

PRIJALGAUSKAS HENRIKAS, g. 1892.XI.I Skaudvilės vls., Tauragės aps., kunigas. Po karo Velykių par. klebonas, apkaltintas ryšių palaikymu su partizanais, 1949 m. išv. į Sibirą, grįžo 1957.IX.19. Mirė Velykiuose 1978.VIII.23. /48:418; 20:, LE XXIV,12 Ir XXXVI,455/.

PROTUSEVIČIUS JONAS, pokario partizanas, buvo suimtas, kalintas konc. stov. Mordovijoje. Grįžo. 1978.Iv.28 tardytas. /"Draugas" 1978.III.24/. 1979.VIII.23 Maskvoje pasirašė 45 pabaltiečių memorandumą smerkiantį Ribbentrop-Molotovo pasirašytus slaptus protokolus. /"Draugas"l979.X.3l/.

PRŪSAITIS PRANCIŠKUS, pasižymėjęs vidurio Lietuvos partizanas, iki 1940 m. tarnavo pas ūkininką. Po karo, 1948-1952 m. "Prisikėlimo" apg. štabo narys. 1952 m. rudenį likvidavo į partizanų tarpą įsiskverbusį sovietų agentą. Išsislapstė iki 1962 m. rudens. Suimtas Kėdainių aps., Gudžiūnų vls. 1963.V Kėdainiuose nuteistas mirti. /LE XXXVI,457/.

PRIGOCKAS STASYS, ūkin., Krasenkos k., Krosnos vls., Marijampolės aps., 1948.VIII Simno vls. minimas part. talkininkas. /8:156,157/.

PUCEVIČIUS IZIDORIUS, g. 1901.XII.22 Naujasodžio k., Šeduvos vls., Panevėžio aps., ats. kpt. Karo mokyklos IX laidą baigė 1927 m. Tarnavo aviacijoje ir šarvuočių rinktinėje. LTJ "Jaunosios Lietuvos" sąjungos vado 1936.VI.3 įsak. Nr. 46, & 6, buvo paskirtas Panevėžio I rajono drausmės ir karinio parengimo vadovu, pavedant eiti ir raitelių vadovo pareigas. Pokario laisvės kovotojas, spv. "R a d v i l a" vadovavo Žaliosios rinktinės partizanams Šeduvos ir Rozalimo vls. Vykstant į pasitarimą su ltn. Stepu Girdžiūnu- "Gegužiu", LLA Panevėžio apg. vadu, iš pasalų Rozalimo stribų nušautas 1945.VIII.26 Šeduvos apyl./10: 155,156; LE XXXVI, 223,458/.

PUDŽVELIS, ūkin., Tuščių k., Pagramančio apyl., Tauragės vls. ir aps., "Kęstučio" apg., "Perkūno" būrio part., spv. "D ž i u g a s", minimas 1947 m. /11:86/.

PUGAČIAUSKAS /Pavačlauskas ?/ PETRAS, Perloja, Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. part., spv. "P e r k ū n a s", minimas 1949-1951 m. /8: 126-131,145/.

PUIDOKAS KAZYS, Kauno aps., Čekiškės-Seredžiaus vls. 1944 m. suorganizuoto part. būrio vadas, minimas dar ir apie 1947 m. /58:159; LE XXXVI, 159/.

PUIŠYS ANTANAS, Raseinių aps., Jurbarko vls., part. būrio vadas, spv. "V a l e n t i n a s", 1945 m. dalyvavęs Girdžių užpuolime. /11:202/.

PUJANAUSKAS PRANAS, ūkin. ir jo 2 sūnūs, Giraitėlių k., Seirijų vls., Alytaus aps., už leidimą vienam partizanui pasilsėti, 1946.XII.24 buvo sušaudyti, o 15 m. duktė sužeista. /34:55l/.

PUKAS ANTANAS, Skriaudžiai, Veiverių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V nužudytas laisvės kovotojas./ 16 /.

PUKAS JONAS, Skriaudžiai, Veiverių vls., Marijampolės aps., MGB 1946.II.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PUKAS KAZYS, Žemaitkiemio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.24 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

PUKINSKAS BRONIUS, Kretingos aps., 1946-1948 m. minimas Skuodo apyl. part., spv. "P ū g a". /5:90-113/.

PULAITIS, partizanas radistas, 1944.XII minimas Birbiliškės miške, Raseinių aps. /4l:110/.

PUODŽIŪNAS ANTANAS, g.1896.IX.24 Kupiškio par., Panevėžio aps., kunigas pranciškonas /tėvas Patricijus/, Kretingos vienuolyno vyresnysis, sovietinės spaudos apkaltintas partizanų globojimu ir rėmimu, 1946 m. du kartu sušelpus LLA "Žemaičių legiono" vadovus, "... vienuolyne priiminėjo ne tik gaujų vadovus bei ryšininkus, bet ir pats, kaip nacionalistinių gaujų apygardos štabo narys, inspekcinių kelionių bei rekolekcijų priedanga lankė nacionalistų gaujas, teikė joms religinius patarnavimus bei kitokią paramą". "Jis buvo suimtas miške, besiruošiant eiliniam teroro aktui". /13:103-104/. Išvežtas į Vorkutą, Komi ASSR. Grįžęs dirbo keliose parapijose, staigiai mirė 1980.I.30 Kretingos bažn. šventoriuje. /10:133-135; "Tiesa"-1947.VII.6; "Žemaičių Tiesa"- 1948.II.20; "Draugas"- 1980.II.20/.

PUODŽIŪNAS PETRAS, g. 1904.VII.I, kpt., karo mokyklą baigęs 1936 m. Artėjant pakartotinai Sov. Sąjungos okupacijai, stojo į Tėvynės apsaugos rinktinę Žemaitijoje, buvo I-mo bataliono vadu, žuvo kautynėse su raudonarmiečiais 1944.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps., /"Karys"-1966 m. Nr. 6, psl.l84; 1967 m. Nr. 9, psl.266-267; 1968 m. Nr.9, psl. 266-287/.

PUODŽIUS BRONIUS, šaulys, Utenos aps., Vyžuonų apyl. partizanas, žuvo kautynėse 1945.V.12 Vyžuonų miško pakraštyje. /42:262; 45:207/.

PUPALĖ, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., St.Paulavičiaus- "Rambyno" būrio part., spv. "K a r v e l i s", 1947-1950 m. minimas Kulupio miške, Šilalės apylinkėje. /11:130/.

PUPELIS VINCAS, agronomas, Marijampolės vls. ir aps., Skardupiuose "Tauro" apg. žvalgybos skyr. virš., 1945.X suimtas, kalintas, nuteistas, išv. į konc. stov. Mordovijon. /4:198,200,204į 41:79/.

PURLYS BRONIUS, s.Rapolo, g.1923 m., partizanas, suimtas, 1953 m. nut. mirties bausme, ją pakeitus 25-iems metams lag. , išv. į Permės konc. stov. 389/35 MordoviJon. Kalintas iki 1979.III. Grįžo į Panevėžį, milicijos įsakyta laike 10 dienų išvykti iš Lietuvos. /"Draugas" 1974.IX.23 Ir 1975.VI.9; "Aušra" Nr. 16 /56/ 1979 m. gegužės/.

PUSDEŠRIS KLEMENSAS, g.1897.II.22 Jokelišklų k., Kidulių vls., Šakių aps., kunigas, nuo 1943 m. Žem. Panemunės klebonas, už ryšius su part. suimtas ir 1953.XI.6 Žem.Panemunėj nužudytas. /48:193; LE XXIV,260-26l/. Vysk. Brizgio žiniomis, po karo kurį laiką buv. Vorkutos lag.

PŪSLYS ANTANAS, ats. vyr. pskar., Duburių k., Antazavės vls., Zarasų aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Aviliuose, Zarasų aps., po karo partinas, žuvo kautynėse 1948 m. netoli Obelių. /40:3l6; 50:67/.

PUŠINSKAS JUOZAS, 33 m., ūkin., Skabelkių k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.II.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

PUŠKORIUS JUOZAS, s.Jono, g.1912 m. Kybartų m., Vilkaviškio aps., pokario partizanas nuo 1946 m. ar dar anksčiau Alytaus aps., "Dainavos" apg. štabo ir propagandos skyr. virš. pavad., spv. "G i r i n i s". 1947.VIII.11 Punios miške, apg. štabo slėptuvėje MGB ir kariuomenės dalinio apsuptas, kautynėse įmestų granatų apsvaigintas, suimtas, kalintas, 1947.VIII.13 tardytas, tard. parod. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /8:8,27-31; LE XXXVI,268,269/.

PUTEIKIS STASYS ir Jo brolis, ūkininkai, Mickiškės k., Tauragės raj., apyl. part. talkininkai, minimi 1951-1952 m. /11:25-26/.

PUZINAS, Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1945 m. minimas part. /5;63/.

PUZINAS ALEKSAS, Biržų aps., Kupreliškio-Vabalninko vls. ir Rokiškio aps., Pandėlio vls.,Puznos ir Pandėlio miškuose 1948-1950 m. veikęs partizanas. Žuvo kautynėse 1950 m. vasarą. /7:116 ,117,120,138,159-163, LE XXXVI, 327 - 328/.

PUZONAS JUOZAS, s.Simono, Čiobiškis, Musninkų vls., Ukmergės aps., "Didžiosios kovos" rinkt, part., minimas 1945-1946 m. /4:158,176/.

PUZONAS LIUDVIKAS, s.Simono, g.1911.VIII.15 Dauguose, Alytaus aps., kunigas, po karo Čiobiškio par. klebonas, Musninkų vls., Ukmergės aps. apkaltintas, kad buvo "Didžiosios kovos" rinkt, štabo narys bei kapelionas, partizanų išpažinčių klausytojas, part. vado J.Misiūno-"Žaliojo Velnio" ryšininkas, 1945 m. Čiobiškio prieglaudoje leidęs veikti partizanų štabui, 1946 m. pradžioje buvo suimtas, kalintas. Jo tardymo parodymas iš 1946.II.13 paskelbtas sovietinėje spaudoje. Išvežtas į Sibirą, po IO-ties tremties metų grįžo. Buvo klebonu Giedraičiuose, Bijutiškyje, vėliau Labanoro klebonas ir dekanas. /4:170-178; 20:156; LE XXXVI,460/.

RACKYS JONAS, ūkin., Žagariu k., Alytaus vls. ir aps., MGB 1946.XI. 25 nužudytas laisvės kovotojas.

RAČKAUSKAS, buv. Lietuvos radiofono orkestro muzikantas, už palaikymą ryšių su partizanais buvo suimtas, nut. 25-iems metams ir išv. į Karagandą, /iš Banaičio rankraščio PLA/.

RAČKAUSKAS JUOZAS, ūkin., Žuklijų k., Paežerių vls., Šakių aps., part. talkininkas: savo namuose įrengtoje slėptuvėje slėpęs part. judėjime įtartą kun. Ant. Klelą. /4:116/.

RAČKAUSKAS VLADAS, ūkin., Liuklingėnų k., Simno vls., Alytaus aps., part. talkininkas, minimas 1947.XII. /8:38/.

RAČKAUSKAS ZIGMAS, 35 m., ūkin., Cibiliekų k., Simno vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.15 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 "

RADAUSKAS, Gudelių vls., Marijampolės aps., "Vaidoto" part. dalinio IIl-ro rajono Balbieriškio būrio vadas, spv. "E l i t a s", minimas 1945-1946 m. Žuvo kautynėse 1946.II. /8:46,47; LE XXXVI, 18l/.

RADAUSKAS ALFONSAS, 24 m., ūkin., Rudenų k., Gudelių vls., Marijampolės aps., 1947.11.6 suimtas laisvės kovotojas. / 3 /

RADAUSKAS ANTANAS, g.1909 m., už rezistencinę veiklą suimtas, 1950 m. nut. 25-iems metams, išv. Mordovijon į konc. stov. 385/17. /"Draugas" 1974.IX.23/.

RADZEVIČIUS, agronomas, partizanas Marijampolėje, nuo 1945.VIII "Tauro" apg. part., spv. "V a i d i l a", apygardos laikr. "Laisvės Žvalgas" redaktorius. Sovietų saugumo suimtas 1945.X. pabaigoje. Buvo minimas Skardupių bžk. /l:123; 4:198, 204/.

RADZEVIČIUS JONAS, 23 m., siuvėjas, Grendavės k., Onuškio vls. , Trakų aps., 1944.X.10 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RADZEVIČIUS JUOZAS, 25 m., ūkin., Grendavės k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.III.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RADZEVIČIUS JUOZAS, 30 m., ūkin., Grendavės k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.III.15 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RAdZEVIČIUS JUOZAS, 35 m., ūkin., Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps. , NKGB 1945 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

RADZEVIČIUS JURGIS, Ingavangio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1945.II.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RADZEVIČIUS KLEMENSAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., MGB 1946.III nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RADZEVIČIUS VINCAS, Ingavangio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1945.V.15 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RADŽIŪNAS, Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1945 m. apyl. minimas partizanas. /8:86/.

RAGUCKAS STASYS, Elzbiecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1946.VI.13 MGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RAILAITĖ GENĖ, Kaunas, s.rytų Lietuvos "Algimanto" apg. vado A.Slučkos- "Šarūno" žmonos sesuo, part. ryšininkė, spv. "M i l d a", minima 1948-1949 m. Apygardos vadui "Šarūnui" ir jo žmonai 1949.X.27/28 slėptuvėje žuvus, buvo suimta. Likimas nežinomas. /58:138-140,144,148,150/.

RAINYS, pokario partizanas, Marijampolės aps., Balbieriškio vls., Tartupio k. 1946.V kautynėse sunkiai sužeistas ir MGB Prienuose nukankintas. /Elta- 1949 m. Nr.I, psl. 17/.

RAKETIS JONAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jačiūnų k. part. būrio vadas nuo 1945.III. /4:163/.

RAMANAUSKAITĖ, ūkin. /part. vado Ad.Ramanausko "Vanago" sesuo/, Norčiūnų k., Alytaus vls. ir aps., 1945.VI minima part. ryšininkė. /8:13/.

RAMANAUSKAS ADOLFAS, g.1918 m. JAV, ats.jaun. ltn., mokytojas, paskutinysis Lietuvos part. vadas, spv. "V a n a g a s". Būdamas 3 metų su tėvais atvyko į Lietuvą, augo Vengrėnų k., Lazdijų vls. Baigė Lazdijų gimn., Karo mokyklą aspirantu ir 1939 m. Pedagoginį institutą. 1941-1946 m. Alytaus mokyt. sem. mokytojas. Vokiečių okup. metais LLA organizatorius Dzūkijoje. 1945.IV.25 Einorių miške įsijungė į aktyvią partizaninę kovą vadovaudamas laisvės kovotojų kuopai. 1945 m. paskirtas Merkinės rinkt. vadu, 1946.XII.15 vadovavo Merkinės užpuolimui. Artimai bendradarbiavo su part. vadais plk. J.Vitkumi- "Kazimieraičiu" ir kpt. D.Jėčiu- "Ąžuoliu". Nuo 1948 m. rudens "Dainavos" apg. vadas, nuo 1949.II centrinės vadovybės LLKA /Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio/ tarybos prezidiumo pirm. pavad., 1951-1952 m. LLKS tarybos prezidiumo pirm. 1952 m. vasarą įsakęs sustabdyti ginkluotą pasipriešinimą ir pertvarkė partizaninę veiklą pagal naujas krašto sąlygas. 1945 m. rudenį vedė buvusią Alytaus mok. sem. auklėtinę part. Birutę MAŽEIKAITĘ. Pasilikęs nelegalioje padėtyje su žmona gyveno slėptuvėje Jiezno raj. prie ūkin. Vinco Labanausko sodybos. Jų slėptuvėje ilgą laiką gyveno iš Vakarų 1950 m. grįžęs part. vadas J.Lukša. A.Ramanauskas 1956 m. rudenį Kaune suimtas, kalintas ir 1956 ar 1957 m. nužudytas, nes, pagal bolševikinį žargoną "Tarybinio teismo nuosprendžiu Adolfas Ramanauskas nuteistas aukščiausia bausme". Jo žmona 1956 m. rudenį suimta. /1:8,187-192; 8:9,10,12-18,25,30,31,108; 11:227-230; 19:215,224-229; 23:196,208,215,225,244,248,252,268,269,285,288,313,317,380,392,393; 52:392; 55:53-71; 58:88,94; LE XXXVI,463/.

RAMAUSKAS KAZYS, Žarstos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB 1944.VIII nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RAMANAUSKAS LEONARDAS, mokyt., Šunskų vls., Marijampolės aps., už rezistencinę veiklą 1953 m. Žemaitijoje suimtas, kalintas, nut. IO-čiai metų, išv. į r.Sibirą, Irkutsko sritį. 1958 m. amnestuotas, į ok. Lietuvą grįžo su palaužta sveikata, mokytojo darbo negavo, neteko jėgų gyventi ir apie 1964 m. nusižudė Šunskuose. /26:257, 258, 294,298,464, 465/.

RAMANAUSKAS PRANCIŠKUS, s.Antano, g.1893.X.16 Betygaloje, Raseinių aps., vyskupas. Kunigu įšv. 1917 m., teologijos dr., Telšių kun. sem. prof. ir inspektorius, nuo 1940.VII Telšių kun. sem. rektorius, pakeltas prelatu. 1944.II.28 konsekruotas Telšių vyskupu augziliaru. Po karo sovietų saugumo pakaltintas ryšių palaikymu su partizanais. 1946.XII suimtas, kalintas, tardytas 1947.1.9, II.I, IV.2,9,18 VI.23. Išvežtas į Sibirą, grįžo 1956 m. Gyventi Telšiuose ir eiti ganytojo par. buvo uždausta. Gyveno Švėkšnoje. Mirė po operacijos 1959.X.15 Telšiuose. /4:9-12,218-233,238; 48:91-93,166-172,419; 52:315, 317; LE XXIV,469/.

RAMANAUSKIENĖ MARIJA , Kaunas-Vilijampolė, part. talkininkė: jos namuose buvo įrengta part. vado J.Misiūno-"Žaliojo Velnio" slėptuvė. Minima 1945-1946.1. /4-.156/.

RAMANSKIS ANTANAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., MGB 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RAMANSKIS BRONIUS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., MGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RAMOŠKA, a.22 m., Devinduonių k., Gudžiūnų vls., Kėdainių aps., ūkln., 1947.II.17 bolševikų nužudytas partizanas Gudžiūnų bžk. Palaidotas ant Šušvės upės kranto. /"Draugas" 1965 m. Nr.72 ir iš laiško/.

RANDIS ZIGMAS, g.1920 m., po karo , pagal & 64 "už tėvynės Išdavimą" nut. IO-čiai metų ir išv. į Mordovijos lag.389/36. /"Draugas"-1975 m. Nr.4o ir 133; "Llth. Inf. Service" 1980.Xl/.

RANKELĖ PETRAS, virš 30 m., siuvėjas, Ramygala, Panevėžio aps., pokario part. ryšininkas, suimtas 1948 m. pabaigoje. /4:87/.

RAPOLIS ANTANAS, s.Balio, g.1915 m. Kundročių k., Dusetų vls., Zarasų aps., ūkin., 1941.VI sukilimo dalyvis, buv. vls. viršaitis, nuo 1944 m. rudens partizanas. Persikėlęs į Biržų aps. m.Radviliškį, vėliau į Joniškėlį buvo zakristijonu. Netikėtai vieno dusetiškio komunisto atpažintas, suimtas, išvežtas ir žuvo konc. stov. Tėvas- Balys buvo tardytas, sumuštas ir po dviejų dienų mirė./50:66,67; LE XXXVI,464/.

RAPŠYS JURGIS, s.Jono, ūkin., Graščių k., Krekenavos vls., Panevėžio aps., po karo bolš. sušaudytas partizanas. Sūnus- ALBERTAS, kautynėse sužeistas partizanas, dešinė ranka amputuota. Žmona- Kotryna ir duktė Aurelija buvo išv. į Sibirą. Grižo. /Iš brolio laiško/.

RASINEVIČIUS, 1944.VIII išvykęs į Vokietiją, buvęs diversijos mokykloje. /10:36/.

RASIULIS, ūkin., Jovaišių k., Veisiejų raj., Seinų aps., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part. ryšininkas, minimas 1947-1948 m. /7:71/.

RASLAUSKAS SIMAS, 1944-1945 m. "Viesulo" dalinio partizanas, minimas A.Panemunės, Garliavos ir Pakuonio vls., Kauno aps. Sov. saugumo suimtas, 1945 m. nuteistas 15-ai metų. /"Tarybų Lietuva", 1945.x.28/.

RASTAUSKAS, Viešintų vls., Panevėžio aps., 1944-1946 m. minimas partizanas. /20:l40/.

RAŠIMAS /Gerasimavičius/ VACLOVAS, g.1906.VI.28 Rietave, Telšių aps., kunigas, buv. Telšių kun. sem. muzikos prof., prokuratorius, vyskupo sekretorius. Po karo klebonavo Mažeikiuose. Sovietinės spaudos apkaltintas partizanų bendrininku, 1949.VIII.I suimtas, išv. į Sibirą, paleistas 1956.1.27, mirė 1960.I.13 Raudėnuose, Šiaulių aps., palaidotas Lieplaukėje. /13:108; LE XXIV,516; "Draugas"- 1978.II.24, Nr.46/.

RAŠKEVIČIUS ANTANAS, 39 m., ūkin., Anglininkų k., Jiezno vls., Alytaus aps., 1944.VII.21 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RAŠTUTIS ANTANAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. partizanas, 1946-1947 m. minimas Pagramančio ir Šilalės apyl. /11:67,8l/.

RATKELIS KAZYS, Marijampolės aps., 1945.VIII Skardupiuose "Tauro" apg. ginklavimo skyr. virš., 1947 m. "Tauro" apg., "Vytauto" rinkt, žvalgybos skyr. virš., spv. "O ž e l i s". /l:285,338; 4:194-198,207/.

RAUDA-ŠPEIL PETRAS, g.1894.III.23 Radviliškyje, Šiaulių aps., kunigas, garbės kanauninkas, buvęs daugelio gimnazijų kapelionas, Utenos par. klebonas. Vokiečių okup. metais keletai žydų išgelbėjo gyvybę. Sovietinės spaudos apkaltintas už ryšių palaikymą su Lietuvai Išlaisvinti komitetu, sov. saugumo suimtas, 1946 m. ištremtas į Sibirą, kalintas Turinske,Okuneve Ir Molotovsko konc. stov. Grįžo 1956 m., buvo paskirtas Biržų klebonu. Už rastą dienoraštį, kuriame aprašė kalinimo tardymus ir lagerio gyvenimą, 1957.VII.21 vėl suimtas, nut. IO-čiai metų, kalintas konc. stov. Mordovijoje. Grįžo 1962.IV, apako 1965 m., mirė 1974.III.7 Svėdasuose, Rokiškio aps. /20:159,160; LE XXIV,536 ir XXXVI, 465; "Draugas"- 1974 m. Nr.61 ir 188, 1978 m. Nr.I, psl.l/.

RAŽANSKAS MIKAS, ūkin., Punios k., Butrimonių vls., Alytaus aps., MGB 1945.II.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RAŽANSKAS VINCAS, ūkin., Punios k., Butrimonių vls., Alytaus aps., 1945.III.7 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

RAŽAUSKAS FELIKSAS, s.Jono, g.1913 m. Karklėnų par., Kražių vls., Raseinių aps., po karo partizanas, 1948 m. rudenį sov. milicijos sunkiai sužeistas ir nukankintas. /46:102-103/. Buvo ūkininkas, šaulys.

RAŽAUSKAS VLADAS, s.Jono, g. 1909 m. Karklėnų par., Kražių vls., Raseinių aps., ats. jaun. puskar., ūkininkas, šaulys, Karklėnų šaul. būrio vadas, po karo partizanas, 1948 m. milicijos sunkiai sužeistas ir nukankintas. /46:103; "Draugas"- 1965 m. Nr. 34/.

REBŽDA VACLOVAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Pilies" tėvūnijos parrt., spv. "R a m u t i s", 1952 m. minimas Šilalės apyl. /11:119-120/.

REIMANTAS STASYS, Kemarynės k., Kražių vls., Raseinių aps., partizanas buvo 1946 m. su kitais 6 partizanais ūkin. A.Čepausko sodyboje, Kareiviškės vnk., Kražių vls. , kai jo išduoti stribų buvo apsupti. /LE XXXV,288-289; "Draugas"- 1965 m. Nr.65/.

REKAŠIUS, Žemaitijoje, 1952 m. minimas partizanas Tryškių apylinkėje. /"Draugas"- 1964 m. Nr.257/.

REKAŠIUS BENIUS, g.1927 m., "už tėvynės išdavimu", & 58 str. I nuteistas 25-iems metams, išv. į Permės lag. 389/36 Mordovijoje. /"Draugas"-1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

REKAŠIUS LIUDVIKAS, g.1876.1.17 Plauškinių k., Žarėnų vls., Telšių aps., kunigas, buvo baigęs Kauno kun. sem., įšv. 1899.I.17. Ilgametis ANciškių par. klebonas, Ramygalos vls., Panevėžio aps. Už Lietuvos laisvės gynėjų išpažinčių klausymą sov. saugumo apkaltintas, 1946 m. suimtas, kalintas Vilniaus Lukiškių kal., 1947.1 išv. į Kazachstaną, ten dirbo įvairius darbus, susirgęs buvo perkeltas į invalidų namus. 1954.VII grįžo į ok. Lietuvą, buvo paskirtas Panevėžio aps., Smilgių vls., Dapšionių par. klebonu, ten ir mirė 1966.XI. I / Žinias suteikė agr. St.Martinkienė- Rekašiūtė, 7120 S.Richmond, Chicago, IL 60629/.

REKLEVIČIUS /Raklevičius ?/ STASYS, Griškonių k., Butrimonių vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Margio" būrio part., spv. "M i s l i n č i u s". 1945-1946 m. minimas Punios šile. /8:20,23,34-36/.

REMEIKA ALFONSAS, 29 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VII.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

REMEIKA JUOZAS, 25 m., darb., Bambininkų k., Simno vls., Alytaus aps., KGB 1945.VIII nužudytas partizanas. / 3 /.

REMEIKA JUOZAS, 46 m., ūkin., Meškučių k., Alovės vls., Alytaus aps., MGB 1944.VIII.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

REMEIKA JUOZAS, 26 m., ūkin. , Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1946.VII.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

REMEIKAITĖ ELENA, 23 m., ūkin., Meškučių k., Alovės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VIII.15 nužudyta laisvės kovotoja. / 3 /.

RIAUBA KAZYS, vidurio Lietuvoj veikusios "Vyčio" apg. vadas, veikimo centras būvęs Ukmergės aps., sov. saugumo 1962 m. išaiškintas ir Panevėžyje inscenizuotame teisme nuteistas mirti. /LE XXXVI,468/.

RAUBA VALENTINAS, ūkin., Pinkaviškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 Mlkalinės miške nušautas laisvės kovotojas. /ELta- 1949 m. Nr. I, psl. 18/.

RIBINSKAS ČESLOVAS, Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. rezervinio būrio partizanas, dalyvavęs ginkluotame Miroslavo užpuolime, suimtas 1948.V. /8:68,7l/.

RIMKEVIČIUS STASYS, s.Povilo, g.1904 m. Tartu m., Estijoje, kunigas Jėzuitas, dr., prof., vokiečių okup. metais Kauno Jėzuitų vyresnysis. Antros rusų ok. metu sovietų saugumo apkaltintas, kad 1949 m. suteikęs 300 rb. paramą "nacionalistinio pogrindžio veikloje dalyvaujančiam asmeniui" /l3:95/. 1949 m. suimtas, kalintas, tardytas 1949.V.9, VIII.11 ir 27 d., išv. į Sibirą, 1955.V.24 grįžo. Išsiliejus kraujui smegenyse mirė 1955.VI.8, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. /37:111 t.-89; 48:194; V.Lengvelio liud. Kerstono komitetui ALTA- byla 119/.

RIMKUS JONAS, g.1916 m., "už tėvynės išdavimą" & 64 buvo nut.15-ai metų, išv. Mordovijon į Permės srities Kučino lag. 389/36. "Lith. Inf. Service" 1981.VI; "Draugas" 1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

RIMKUS JUOZAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

RIMKUS MYKOLAS, ūkin., Lylavėnų k., Vainuto vls., Tauragės aps., 1948 m. minimas part. ryšininkas. /11:74/.

RIMKUS STASYS, Tauragės aps., Šilalės /?/ raj. 1947 m. minimas laisvės kovotojas. /11:77/.

RINIUS, Ukmergės aps., 1945 m. Šešuolių girioje minimas part. būrio vadas, spv. "V a n a g a s". Žuvęs. /17:85/.

RIMKEVIČIUS ANTANAS, Miroslavo m., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Dzūų" rinkt. , "Kęstučio" tėvūnijos rezervinio būrio vadas, spv. "S e n u k a s", suimtas 1948.V. /8:68-7l/.

RIMEVIČIUS VITAS, Seirijočių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Daina-vos" apg. , "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. ryšininkas, 1948-1949 m. minimas Dirmiškio miške. /7:44-46,53,54/.

RIMBERGAS ZENONAS, s.Prano, g. 1923 m. Kuršėnuose, Šiaulių aps., stud., 1941.VI sukilimo dalyvis Kaune, 1943 m. tarnavo polic. Artėjant frontui 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, baigęs diversijos mokyklą, su Chaleckio grupe 1945 m. pradžioje parašiutu nuleistas Kuršėnų apylinkėje. 1945.II-IV minimas Pašilės bžk., Kražių vls., Raseinių aps. Vėliau gyveno svetima pavarde kitur. 1946 m. suimtas, nuteistas, išv. į Sibirą konc. stovvklon. Už gerą elgesį bausmė buvo sumažinta, grįžo į ok. Lietuvą. Dirbo Panevėžyje, vėliau Alytuje inžinieriumi. Įveltas nelegalios organizacijos "Romuvos" bylą, sov. saugumo buvo sekamas ir terorizuojamas. /4:128,130; 10:42; 58; 182,184,188,191,195,202-206/.

RUDYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj. part., spv. "R a m ū n a s", Jo žmona Vladislava ir duktė Genovaitė, 1949 m. minimi partizanai Skaudvilės, Upynos ir kt. apyl. /11:90,91,108,114/.

RUDYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., A.Joniko- "Rolando" Junginio part., spv. "V a i d o t a s", 1946-1947 m. minimas Batakių, Gaurės vls. /11: 39,40,59/.

RUDIS BALTRAMIEJUS, 28 m., ūkin. , Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VIII.II nužudytas partizanas. / 3 /.

RUDYS JUOZAS, ūkin., Šiauriškių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. partizanas, minimas 1949 m. /11:62/.

RUDMINAS, ūkin., Žvingių k., Šilutės vls., Tauragės aps., 1944.VII minimas LLA "Vanagų" org. apyl. vadas. Suimtas 1944 m. pabaigoje. /11:7l/.

RUDMINAS ADOLFAS, ūkln., Vaitimėnai, Šilalės vls., Tauragės aps., apyl. part. ryšininkas, spv. "L a p a s", minimas 1948 m. /11: 105/.

RADZEVIČIUS BRONIUS, g.1908 m. Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps., šaulys, 1944 m. pasitraukė į Vakarus, iš Vokietijos 1945 m. rusų grąžintas į ok. Lietuvą, kalintas ir apie 1946/1947 m. kalėjime nužudytas. /46:105/.

RUDŽIANSKAS, Raseinių aps., Betygalos vls. part. vieneto vadas, minimas 1944.XI. /11:165/.

RUDŽIONIS STEPONAS, s.Aleksandro, g.1890.1.6 Jakubonlų k., Gelvonų vls., Ukmergės aps., kunigas, nuo 1944.I Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės par. klebonas. Sov. saugumo apkaltintas, kad 1945.1 susirišęs su "Didžiosios Kovos" rinkt. vadu J.Misiūnu- "Žaliuoju Velniu" aktyviai įsijungė į partizaninę veiklą, spv. "V ė j a s". Partizanų būrių steigėjas ir jų vadas, verbuodavęs narius, nuo 1945.XI- part. apg. karinės adminisracijos virš. 1946.I saugumo suimtas, kalintas, tardytas 1946.I.30,31; II.4,5,7,8; III.15,20, nuteistas 25-iems metams, išvežtas ir Komi ASSR, Vorkutos konc. stov.  nukankintas. /4:8,10, 52-169,176,177,180; 20:155-156; 23:149,199,200,224. 275; 48:75,76, 196,420; LE XXXVI,474; "Draugas"- 1978.VI. 21, Nr. 144/.

RUIBIS, Tauragės aps., 1945-1948 m. minimas partizanas Eržvilko ir kt. apylinkėse. /11:16,139/.

RUKAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt, part., spv. "S k a u t a s", minimas 1949-1951 m. /11:44,65/.

RŪKAS JURGIS, Zarasų aps., 1950 m. žuvęs partizanas. /51:45/.

RŪKAS STEPONAS, s.Simo, g.1927 m. Lybiškių k., Tauragės raj., nuo 1946.XI.I "Kęstučio" apg., "Rolando" būrio part., spv. "D a r i u s", 1948.I perkeltas į "Lelijos" būrį, 1948.XII- į "Aušrelės" būrį, vėliau buvo būrio vado pav., minimas Purviškių-Pašaltuonio miškuose. Suimtas 1951.VI.6, kalintas, tardytas 1951.VI.6,16; VII.10; XI.29- /11:39-45/.

RŪKŠTELĖ ANTANAS, g.a.191I m., Bernotiškių vnk., Daugailių vls., Utenos aps. , "Sodybos" tarnaut. Kretingoje. 1941 ma. pavasarį NKVD suimtas, kalintas, tardytas ir kankintas Kauno s.d.kal. Kilus vokiečių-rusų karui 1941.VI.23 Išėjo į laisvę. 1944.VIII Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, 1944.X.7 kovoje su raudonarmiečiais žuvo prie Sedos, Mažeikių aps. /42:283; "Karys"- 1976 m. Nr.6, psl.236-237; P.Matekūnas "Karas Zarasuose"-"Draugas" atkarpa 1974 m. tęs.36/.

RŪKŠTELĖ JONAS, g.a.1909 m., Bernotišklų vnk., Daugailių vls., Zarasų aps. ūkin., šaulys, po karo partizanas. Sov. saugumo suimtas, išv. į Sibirą, be sveikatos grąžintas į ok. Lietuvą, mirė nuo širdies smūgio. /"Karys"-1976 m. Nr.6, psl. 237/.

RŪKŠTELĖ KAZYS, g.a.1914 m., ūkin., šaulys, Bernotiškių vnk., Daugailių vls., Zarasų aps., po karo partizanas. Sov. saugumo suimtas, išvežtas ir Sibire nukankintas. /"Karys"- 1976 m. Nr.6, psl. 237/.

RŪKŠTELIS JUOZAS, 42 m., ūkin., Slabodkės k., Daugų vls., Alytaus aps, NKGB 1945.II.14 nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

RUMŠAS STASYS, Tauragės aps. , Šilalės raj., "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj., "Pilies" būrio part., spv. "V ė t r a", minimas 1951 m./11:126, p,129/.

RŪKAI- 2 broliai-, Plokščių vls., Šakių aps., 1945/1946 m. Lekėčių miške žuvę partizanai. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

RUNDZA ANTANAS, Tauragės raj., "Kęstučio" apg. part., spv. "D a r i u s",' žuvęs kautynėse 1952 m. rudenį. /11: 26,30,31/.

RUPŠAITIS, Tauragės raj., 1945 m. minimas part., spv. "Ž i l y s". 11:16/.

RUSAI- ANTANAS ir JONAS, Raseinių aps., Girkalnio vls, 1944.XI-XII minimi partizanai. /11:160/.

RUSTAUSKAS PRANAS, a.50 m., ūkin., Gumbelių k., Vabalninko vls., Biržų aps. , part. talkininkas: skundęs kolūkio pirm. Vaznį ir jis partizanų buvo nužudytas 1950.VI. /7:139/.

RUTKAUSKAS PETRAS, Dzūkijoje, Alytaus aps., "Dainavos" apg. laisvės kovotojas, minimas 1947.XII. /8:38-39/.

RUZGYS VINCAS, Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. "Karys"- 1986 m. Nr. 10, psl.480/.

RUZGYS VYTAUTAS, g. 1920 m. Skuodo vls., Kretingos aps., buv. Kauno kun. sem. auklėtinis, po karo LLA org. narys, nuo 1945.IX "Žemaičių legiono" štabo propagandos skyr. virš., spv. "M a r g i s" ir "P r ūt e n i s", veikė Telšių ir Mažeikių aps. Žuvo kautynėse 1947 m. pavasarį. /4:244,245; 10:123,125,134,165; LE XXXVI,475; "Draugas" 1965 m. Nr. 21/.

RUZGYTĖ /Vytauto sesuo/, kun. J.Stasiulio šeim., Telšiai, buvo sudarusi sąlygas savo brolį partizaną slėpti katedros pastogėje nuo 1944.XII.24 iki 1945 m. Velykų. /4:244/.

RUŽALAS DANIUS, Rokiškio aps., Pandėlio apyl. part., minimas 1950-1951 m. /7:113/.

SABAITIS JUOZAS, 23 m., ūkln., Užukalnlų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SABALIAUSKAS ALBINAS, s. Juozo, g.1918 m. Galgalių k., Šimonių vls., Panevėžio aps., šaltkalvis. 1941.VI sukilimo dalyvis Šimonių vls., 1944.IV- 1944.VII tarnavo policijoje Subačiuje, po to, slapstydamasis nuo mobilizacijos į raudonarmiečių kariuomenę gyveno nelegaliai. 1944.II susirišo su partizanais Žaliojoj girioj, minimas Šimonių, Panevėžio ir Subačiaus vls. Buvo būrio vado A.Birbilo- "Baltušio" pad., spv. "N o r k u š k a". 1945.VI.27/28 NKGB suimtas, kalintas, iki spalio 30 d. daug kartų tardytas. Sušaudytas, nes, pagal boševikinį žargoną, "liaudis davė teisingą bausmę". /5:46-67,78,79i 50:33/.

SABALIAUSKAS KAZYS, a. 31 m., Alsėdžių vls., Telšių aps., LLA "Vanagų" kuopos "Žemaičių legiono", Alsėdžių 3-čio būrio vado pad. Minimas 1945.IV. /10:110/.

SABALIAUSKAS VIKTORAS, s.Juozo, Galgalių k., Šimonių vls., Panevėžio aps., partizanas, spv. "K i r v i s", 1944-1952 m. minimas žaliojoj ir Šimonių girioj, buvo būrio vadu. 1952.X suimtus Taraldžių k., Rokiškio rajone. Greičiausiai, sušaudytas. /5:46,50,51; 50:51-56/.

SABALIAUSKAS VYTAUTAS, s.Juozo, g. 1925 m. Rotulių k., Jurbarko vls., Raseinių aps., ŽŪA stud. Dotnuvoje. 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš diversantų mokyklos 1944.XII.21 parašiutu nuleistas į Gudžiūnų vls., Kėdainių aps., vėliau persikėlė į Jurbarko vls., 1945 m. pradžioje MGB suimtas, kalintas, 1945.III.14 ir 17 d. tardytas, nuteistas ir išv. į konc. stov. Mordovijon. /10:43-50; 41:109/.

SABAS ANTANAS, Krašteliškės k., Veiverių vls., Marijampolės aps., MGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SABUTIS ANTANAS, Raseinių aps., Girkalnio vls., 1944.XI-XII minimas partizanas. /11:160/.

SADAUSKAS ANTANAS, 22 m., darb. , Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.II.5 nužudytas partizanas. / 3 /.

SADAUSKAS JONAS, Kretingos aps., LLA org. štabo narys- partizanas, minimas  1945.III. /10: 108/.

SADAUSKAS STASYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt., 3-os kuopos, 2-ro būrio part. vadas, spv. "B i j ū n a s", minimas 1948-1949 m. /11:66,67/.

SAKALAUSKAS ALFONSAS, 28 m., polic., Daugai, Alytaus aps., NKGB 1944 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SAKALAUSKAS VYTAUTAS, s.Felikso, g.1919 m. Rusijoje, Smolensko srityje, ats. ltn., mokyt., 1939-1940 m. Galinių pradž. mok. ved., Kražių vls., Raseinių aps., ten pat 1941.VI sukilėlių būrio vadas. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, nuo 1944.VII LLA Šiaulių apg. štabo komendantas, spv. "S t r a z d a s". 1944.XI-1945.II statybos bn. būrio vadas. Sov. Baugumo suimtas, kalintos, tardytas 1951.I.26 ir II.I, tardymo parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. /39:64-67/.

SALADŽIUS JUOZAS, šaulys, Vyžuonų vls., Utenos aps., artėjant frontui, 1944.VII stojo į partizanų eiles, traukiantis nuo rusų okupacijos, Latvijoje, Bauskės aps., kautynėse buvo sunkiai sužeistas ir išv. į ligoninę. Likimas nežinomas. /"Karys" 1976 m. Nr.2, psl.66/.

SALDUKAS, ūkin., Mankūnėlių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. ryšininkas-bendradarbis, minimas 1950 m. /7:50-52/.

SALYS JONAS, g. 1903.VII.31 Juodėnų k., Plungės vls., Telšių aps., miškininkystės inž., VDU studijavęs filosofiją ir teisę, šaulys, Klaipėdos atvadavimo dalyvis, 1941.VI sukilimo dalyvis, 1944-1946 m. partizanas ok. Lietuvoje, kautynėse buvęs sužeistas. Lenkų pogrindžiui padedant pasitraukė į Lenkiją. 1948.IX.18 pabėgo į Švediją, 1949.IX.30 į Airiją. 1951.XI.12 atvyko į JAV. /12:206/.

SALTANAVIČIENĖ, ūkin., Dienovydžių k., Žaslių vls., Trakų aps. , apyl. prt. ryšininkė, minima 1945-1946 m. /4;l64/.

SAMKUS, ūkin., Raseinių aps., Betygalos vis., apyl. part. talkininkė, minima 1948 m. /11: 185/.

SANULIONIS /Samulėnas ?/ ADOFAS, ALBERTAS ir JUOZAS, Panemunio m., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo žuvę partizanai. Buvo minimi 1944.XII. Sesuo Emilija, part. rvšininkė, suimta, nut. 15-ai metų, išv. į Sibirą. Grįžo į Kauną. /7:196:, Iš laiško, kun. J. Prunskiui/.

SAMUOLIS JUSTINAS, s. Antano, g. 1913.XII.26 Tarpučių k., Marijampolės vls. ir aps., 1936 m. baigęs Karo mokyklos specialią laidą, ats. ltn. Po karo laisvės kovotojas Kaune, išvežtas į Sibirą. /"Karys" 1975 m. Nr.9, psl.335 ir Jo brolio Zenono suteiktos žinios/.

SAMUOLIS POVILAS, 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, mokėsi desantininkų mokykloje, spv. "Š i m k u s", 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. Buvo vienos part. gr. vadas, spv. "J u o d a s i s  p o n a s", 1944-1945 m. minimas Subačiaus vls. /5:4l-64; 10:145; 50:29/.

SANKAUSKAS, ūkin., Pelyšių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., part. gr. vadas, kautynėse su stribais žuvo prie Surdegio pieninės. /50:43/.

SANVAITYTĖ, a. 20 m., Kazliškis, Pandėlio vls., Rokiškio aps., pokario partizanė, okupantų bunkeryje užklupta kovėsi iki paskutinio šovinio, paskutiniuoju pati nusišovė, /žinios sutelktos asmeniškai/.

SARAPINAS, ūkin., Šaukėnų k., Pagramančio apyl., Tauragės vls. ir aps., apylinkės partizanų talkininkas, minimas 1949.II. /11:68/.

SARGAUTAITĖ VERONIKA, d.Vlado, part. Rafaelio sesuo, Juostininkų k., Raguvos vls., Panevėžio aps., savo brolio partizano talkininkė, minima 1946 m. Iš Ramygalos par. klebono išgavusl rekomendacinį laišką broliui partizanui įstoti į kun. sem. /4:9I-92; 13:106/.

SARGAUTAS RAFAELIS, s.Vlado, g.1919 m. Juostininkų k., Raguvos vls., Nevėžio aps., Dotnuvos ŽŪA stud. 1944.VIII įstojo į LLA org. , 1944.II išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, netoli Pumpėnų m., Panevėžio aps. Veikė ltn. A.Šilo- "Kovo" vadovybėje, spv. "D a u m a n t a s" ir "P a k a r u o k l i s. Steigė partizanų būrius, Panevėžio, Subačiaus, Karsakiškio apylinkėse baudė tarybinius aktyvistus. Vilniaus kūrijoje gavęs pažymėjimą, kad yra klierikas, 1946.VIII.13 pasitraukė iš part. veiklos. Pabuvojęs Vilniuje, Valkininkuose pas kun. S.Kakarieką, Varėnoje pas kleboną J.Morkūną, 1946.IX įstojo į Kauno kun. sem. 1946.XI suimtas, kalintas, tardytas 1946.XI.27; XII.6 ir 11 d. Tard. parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. /5:4l,43; 10:l44-l48; 13:106; 20:161/.

SAROCKAS VACYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "Ž a i b a s", minimas 1946-1951 m. /11: 24,25,39/.

SASŪNAS ANTANAS, Žemaitijoje Tėvynės apsaugos rinktinės karys, po kautynių su raudonarmiečiais 1944.X prie Sedos, Mažeikių aps., 1944 m. žuvo rytprūsiuose. Aplinkybės nežinomos. /.T.Paužuolis "Paskutinė Rinktinė", 1972m., psl.44/.

SAUĖHAS JUOZAS, 20 m. , ūkin. sūnus, Liepunkų k., Onuškio vls. , Trakų aps., NKGB 1945.VIII.I nužudytas partizanas. / 3 /.

SAULIS ANTANAS, g. 1905.VI.15, nuo 1928 m. ilgametis Lukštų šaul. būrio vadas, Obelių vls., Rokiškio aps. Po karo bolševikų įtartas partizanine veikla ir 1945 m. sušaudytas. /46:108/.

SAULYTĖ EMILIJA, g.1908.X.20, Rokiškio aps., Obelių vls., Lukštų būrio šaulė. Po karo dirbo Rokiškio pieno prod. krautuvėje, partizanų ryšininkė, kratos metu pas ją radus ginklų, kuriuos jį perduodavo partizanams, 1945 m. buvo suimta ir sušaudyta. /46:108/.

SAVEIKIS ANTANAS, 18 m., mokinys, Žagariu k., Seirijų vls., Alytaus aps., KGB 1947.III nužudytas partizanas. / 3 /.

SAVEIKIŪTĖ ONA, Graužiu k., Seirijų vls., Alytaus aps., apyl. part. ryšininkė. 1947.II.26 jau mirštančiai paskutinius sakramentus sutelęs Seirijų klebonas prel. J.Laukaitis. /4:67,68; "Draugas" 1964.XI.5/.

SAVEISKIS JONAS, 23 m., tarnaut., Raudonikių k., Leipalingio vls., Seinų ape., part. 1945.IX NKGB nužudytas. / 3 /.

SAVICKAS, Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "S t r a z d a s", besipriešindamas žuvo bunkeryje 1948 m. pavasarį Vilkininkų k., Leipalingio vls. /7:71/.

SAVICKAS PETRAS, g. 1924 m. Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg. , "Geležinio Vilko" gr. part. skyr. vadas, vėliau būrio vadas, spv. "K r e g ž d ė". Minimas nuo 1946 m. Alovės vls., Alytaus aps. Žuvo kautynėse 1949.XI. 26 užtiktas bunkeryje. /8:104-109/.

SAVUKYNAS JONAS, 24 m., ūkin. , Radyščių k., Merkinės vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945.VI.5. / 3 /.

SEDLECKIS, Plungės vls., Telšių aps., šaulys, po karo žuvęs partizanas, /43:45,51/.

SEDLEVIČIŪTĖ STASĖ, Trakų aps., Žaslių vls., part. ryšininkė, spv. "V y š n i a". Minima 1945-1946.1. /4:160/.

SEIRECKAS VLADAS, 18 m., darb., Demeniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., MGB 1946.VI.24 nužudytas partizanas. / 3 /.

SELIOKAS VINCAS, inž., po karo ok. Lietuvoje BDPS /Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio/ prezidiumo pirm., spv. "G i n t a u t a s" Buvo šaltkalvio sūnus. Suimtas 1947.IX pabaigoje, išv. į konc. stov. Sibire, iškalėjęs 25-rius metus neturėjo teisės grįžti į Lietuvą. /23:336-337/.

SEMAŠKA JONAS, s. Juozo, g. 1907.XII.7 Panevėžio aps., kapitonas. 1930-1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Pirmos rusų ok. metu buvo I p. 1. kuopos vadas, 1941.VI.22 kilus vokiečių- rusų karui dezertyravo. Nuo 1941.IX iki 1945.V.8 Lietuvių savisaugos dalinių karininkas, kuopos vadas, vėliau bataliono vadas, buvo pakeltas į mjr. laipsnį. Vokiečių kariuomenės kapituliacijos metu Latvijoje, Kuršių apsupime, 1945.V.8/9 pasidavė sovietų kariuomenės nelaisvėn, atvyko į Telšių aps. Legaliai gyveno Grinkaus pavarde. Plungės miškuose buvo "Šatrijos" part. rinkt, vadu, spv. "L i e p a". 1945.IX- 1946.III LLA "Žemaičių legiono" apg. vadas. 1946.III.15 tą apg. perorganizavo į LGP /Lietuvos Ginkluotų pajėgų/ Šiaulių apygardą. 1946.IV sov. saugumo suimtas, kalintas, tardytas 1946.IV.17; V.22; VII.22 ir 25 d. Tie Jo tard. parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. 1946.X Teisiuose nuteistas mirti ir pakartas. 10:9,118,123,125,126,128-135,165; 23:101,196,205.206.215,259,263,272, 328,330,331,348; 49:190; LE XXXVI,482; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl.303/.

SEMAŠKA LIUDVIKAS, g. 1925 m., Kauno kun. sem. klierikas, saugumo įtartas partizanų bendradarbis, "1948 m. išaiškintas". Baigęs sem. 1948 m. iššventintas kunigu. 1975 m. minimas Kauno arkivyskupijos Vadžgirio-Šimkaičių par. administratorius. /20:157; 44:68/.

SEMSYS SERGIEJUS, a. 30 m., iš Marijampolės aps., dirbo LLA Kretingos aps, štabo žvalgybos skyr. 1944 m. išvyko į Vokietiją, lankė žvalgybos mokyklą, 1944.XI.17 parašiutu nuleistas Telšių aps., netoli Alsėdžių, spv, "V a z a". 1944.XII.23 legalizavosi ir iki 1945.V dirbo inspektorium Vilniuje. Suimtas prieš 1945.VIII. /10:80,102-104,118/.

SENECKIS, Tauragės raj., 1946 m. minimas part. vieneto vadas, spv. "Ž a i b a s". /11:17/.

SENAVAITIS JONAS, Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VI.12 nužudytas laisvės kovotojas./ 16 /.

SENAVAITIS KAZYS, virš 20 m., Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VI.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SENAVAITIS PRANAS, a.25 m., Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.V.4 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SENAVAITYTĖ MARIJA, 19 m., Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.13 nužudyta laisvės kovotoja. / 16 /.

SENIUTA VACLOVAS, 25 m., ūkin., Taučionių k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1945.III.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SENKUS, iš Kazlų-Rūdos vls., Marijampolės aps., 1945 m. Prygos k., Simno vls., Alytaus aps., kautynėse žuvęs part., spv. "V a n a g a s". /8:155-157 /.

SENKUTĖ ALBINA, iki 1947 m. Marijampolėje profesinių sąjungų įstaigos tarnautoja ir part. ryšininkė, spv. "P u š e l ė". 1947 m. per užgavėnes buvo inscenizuotos jos sužieduotuvės su part. vadu K.Pypliu- "Mažvydu" ir pakviesti buvo Marijampolės kai kurie bolševikų pareigūnai, kurie tuo metu "sužieduotinio" buvo sušaudyti. Albina tą pačią naktį įsijungė į part. "Tauro" apg. "Vytauto" rinkt. štabą ir buvo iždo poskyrio virš. 1947.III Gulbiniškių k. slėptuvėje bolševikų užklupta, susisprogdino. /1:263-276,285-286; LE XXXVI,449/.

SEREIKIS, ekonominės m-los inspektorlue Plungėje, Telšių aps., nuo 1945.II.24/25 LLA organizacinio sektoriaus virš. Plungėje. /10:107-108/.

SIAURUSEVIČIUS PRANAS, Pagirėlių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.II nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SIDARAS / Sidoras ?/ VYTAS, pokario laisvės kovotojas Alytaus aps., g.1928 m., nežinomu laiku suimtas, "už tėvynės Išdavimą" & 58, str.I nut. 25-lems metamas, išv. Mordovijon į Permės srities Kučino lag. 389/35. /"Draugas" 1974.IX 23 ir 1975.VI.9; "Lith. Inf. Serv. 1981.VI/.

SIDORAITĖ MARIJA, Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. ryšininkė, 1949 m. minima Dirmiškio miške. /7:53/.

SIDORAS ALEKSAS, a.4o m., ūkin., Milastonių k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "B r i e d i s". 1947-1950 m.minimas Dimiškio miške, Alytaus- Lazdijų raj. /?:44-67į 8:56/.

SIDORAS BRONIUS, b.Petro, Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "Ž i e d a s". 1946-1951 m. minimas Dimiškio miške ir apylinkėse. /7:42-67; 8:58/.

SIDORAS PRANAS, 23 m., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "P a u k š t i s", buvo būrio vadas. 1944-1948 m. minimas Alytaus-Lazdijų raj. bei Dirmiškio miške. Žuvo kautynėse 1948.II Seiliūnų k. apyl., Seirijų vls. /7:42-6l; 8:56/.

SIMANAITIS ANTANAS, ūkin., Matiešonių k., Birštono vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945.II.5.

SIMANAVIČIENĖ ALDONA /mergautinė pavardė nežinoma/, gim. JAV, gyveno Kaune, pokario laisvės kovotoja. 1945.VI.19 suimta Kaune, Aukštaičių g, 15-a, 8 mėn. kalinta, tardyta, kankinta, karo tribunolo nut. IO-čiai metų, išvežta, kalinta Komi ASSR, Kazachstane, Dolinkoje netoli Karagandos. Ten ištekėjo už Prano Simanavičiaus. Jos tėvas, partizanas, buv. JAV pilietis su žmona irgi buvo išvežti. Visi Kazachstane susitikę ir visi 1960.XII.10 atvyko į JAV. /"Draugas"- 1973.XI.8, Nr. 263/.

SIMANAVIČIUS ANDRIUS, ūkin., Obelijos k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part. talkininkas: už part. savo sodyboje slėpimą ir arklidėje jiems bunkerio įrengimą, 1948.IV suimtas. /7:43/.

SIMANAVIČIUS ANTANAS, Ginčlonių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Dai-navos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos, "Ąžuolo" skyr. part., spv. "K a l n e l i s", 1949 m. minimas Dirmišklo miške. /7:47/.

SIMANAVIČIUS KOSTAS, Ginčionių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. talkininkas, minimas 1949 m. /7:55,62/.

SIMANAVIČIUS PETRAS, s.Andriaus, g.1918 m. Obelijos k., Miroslavo vls., Alytaus aps., buv. skautas, 1941.VI sukilimo dalyvis. Vokiečių ok. metu iki 1942.XII tarnavo Savisaugos daliniuose. Apylinkės partizanų įtikintas 1947.XII savo tėvo ūkyje įrengė partizanams slėptuve ir jiems talkininkavo. Nuo 1948.V "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanas, nuo 1949.XI skyr. vadas, spv. "Ą ž u ol a s". Veikęs Dirmiškio miške. 1951 m. pradžioje saugumo suimtas, kalintas, tardytas 1951.II.7; IV.4; V.l6,24; VI.7,12,29; IX.II. Jo tardymo parodymai paskelbti sovietinėje spaudoje. Nuteistas mirti ir Alytuje pakartas 1951.XII.4. /7:39-70; 23:118,I19; LE XXXVI,186 ir 484/.

SIMAŠKA EDVARDAS, b.Jurgio, g.1909 m. Pasusienio k., Kavarsko vls., Ukmergės aps., kunigas, Taujėnų par. klebonas, nuo 1944 m. rudens iki

1945.VII part. ryšininkas. Vėliau Lygumų par. klebonas, ten 1946 m. suimtas, kalintas, tardytas 1946.VIII.16 ir IX.9 d. išvežtas į Sibirą. Grįžęs buvo Gruzdžių vikaras, Skarulių klebonas. /4:179-185; 48:421; LE XXXVI, 394/.

SIMKONIS JUOZAS, 29 m., ūkin., Ricielių k., Leipalingio vls., Seinų aps., part., NKGB nužudytas 1945 m. / 3 /.

SIMONAITIS JUOZAS, Balbieriškio vls., Marijampolės aps., nuo 1945.IV "Vaidoto" dalinio partizanas, žuvęs kautynėse 1947. II. /8:45,53; LE XXXVI, 181/.

SIMUTIS, LIT /Lietuvos Išlaisvinimo tarybos/ narys, Kaune, minimas 1945 m. pavasarį. NKGB suimtas, kalintas, tardytas, kankinant sutraiškyti rankų sąnariai. /l:77-78/.

SIMUTIS LIUDVIKAS, s.Adomo / 194l.VI.24 enkavedistų nukankinto Rainių miškely/, g.1935 m., pokario partizanas, 1955 m. bolš. saugumo suimtas, 1956 m. Pabaltijo karinio tribunolo nut. 25-iems metams, kalintas konc. stov. Mordovijoje. 1977.II.3 Išleistas. /"Draugas"-1974.IX.23, 1975.IX.22, 1977.Nr.59,60,62 ir 1981.XII.21; "Tėviškės Žiburiai"l972. IV.13, Nr.15/.

SINIAUSKAS EDMUNDAS, 24 m., siuvėjas, Alaburdiškių k., Onuškio vls., Trakų aps, , NKGB 1945.II.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SINIAUSKAS VLADAS, 18 m., ūkin. sūnus, Alaburdiškių k., Onuškio vis., Trakų aps., NKGB 1945.XII.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SINKEVIČIUS, Balkasodžio k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos, P.Simanavičiaus -"Ąžuolo" skyr. part., spv. "Ž a i b a s", žuvo kautynėse 1949 m. pabaigoje. /7:55,57,59/.

SINKEVIČIUS ANTANAS, Krosnos m., Marijampolės aps., part., 1945 m. žuvo kautynėse Prygos k., Simno vls., Alytaus aps. /8:155-157/.    

SINKEVIČIUS JONAS, 32 m., ūkln., Nedingė, Merkinės vls., Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1947 m.

SINKEVIČIUS JONAS, 34 m., ūkin., Užukalnių k., Daugų vls., Alytaus aps., 1945 m. NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

SINKEVIČIUS JULIUS, g. 1909 m., Merkinės vls., Alytaus aps., vokiečių ok. metais tarnavo policijoje Merkinėje. Artėjant frontui 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1945.1.15 parašiutu nuleistas netoli Staciškės k. Seirijų vls., NKGB suimtas 1945.11.2 Pleriškių k., Merkinės vls. /10:137/.

SINKEVIČIUS JURGIS, 32 m., ūkin., Birštonas, Alytaus aps., NKGB 1945. III.25 nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

SIPAVIČIŪTĖ ALDONA, Spietiškių k., Musninkų vls., Ukmergės aps., Čiobiškio apyl. part. ryšininkė, spv. "V e l n i o I š p e r a", minima 1945 m. /4:176/.

SKAČKAUSKAS JUOZAS, g.1910.X.8 Pavartyčių k., Šeduvos vls., Panevėžio aps., ats. puskar. , šaulys. Artėjant frontui 1944.IX.2o pasitraukė į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, spv. "S t r a u s a s", su V.Jazoko - "Petraičio" gr. 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią. Žuvo kovoje 1947.X.30 prie Rozalimo, Panevėžio aps. /5:42;10:149,152;46:109/

SKARBELIS VINCAS, partizanas, 1946 m. suimtas, kalintas, nuteistas, išv. į Sibirą. Iš konc. stov. paleistas į laisvę negrįžo į ok. Lietuvą, likosi tremtyje. Įveltas į nelegalios org. "Romuvos" bylą, buvo sekamas ir terorizuojamas. /58:181-203/.

SKAUDYS, Panevėžio aps., Žaliojoj girioj ,A. Birbilo- "Baltušio" būrio part., minimas 1945 m. Subačiaus vls. /5:70/.

SKENDELIS, a.24 m., Pavarėnio k., Varėnos vls., Alytaus aps. , "Kazimieraičio"- plk. J.Vitkaus rinkt., "Rugio" būrio part., spv. "R i eš ut a s". 1945 m. legalizavosi, bet ir toliau part. ryšininkas liko 18:100/.

SKERNIŠKIS JONAS, 21 m., ūkin. , Maseliškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945 m. / 3 /.

SKERNIŠKIS JUOZAS, 21 m., Maseliškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

SKERSYS LIUDAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., spv. "G i l y s", 1946 m. minimas Darbėnų- Kartenos vls. /10:88/.

SKERSYS STEPAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, 1946 m. minimas Kretingos kuopoje. /10:88/.

SKIAUTIS LIUDVIKAS, g.1935 m., sovietų saugumo 1955 m. suimtas, "už tėvynės išdavimą" &58, str. I nut. 25 m. ir išv. konc. stov. į Mordoviją "Draugas"- 1975 m. Nr.4o- Elta/.

SKRIDLA BRONIUS, s.Prano, g.1916 ma. Leningrade, gyveno Armėniškių k., Seredžiaus vls., Kauno aps., ūkin., 1941. VI sukilimo dalyvis Seredžiuje, Vokiečių ok. pradžioje 1941.VII- 1941.XII tarnavo Savisaugos daliniuose, 1942-1944 m. ūkininkavo, Sov. Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus, iki 1945.1 gyveno nelegaliai, į part. eiles įsijungė spv. "P y k u o l i s", 1945.VI.7/6 dalyvavo Seredžiaus užpuolime. Priklausė "Velnio" būriui, vėliau "Andrikio", nuo 1949 m. pavasario- "Kęstučio" apg. "Žalgirio" būriui. 1949.XII.25 suimtas, kalintas. Jo tardymo parodymai Iš 1949.XII.25,26, 1950.1.24, II.3 ir 28 d. paskelbti sovietine spaudoje. /11:151-155,158/.

SKRIDLA JONAS, s.Prano, Armėniškių k., Seredžiaus vls., Kauno aps., 1941.VI sukilimo dalyvs Seredžiuje, po karo kovoje žuvęs partizanas. /11:152/.

SKRIPKIŪNAS JONAS, 46 m., ūkin., Židonių k., Alovės vls., Alytaus aps., MGB 1945 m. nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

SKUČAS ALGIMANTAS, skautas, žuvo pokario part. kovoje. /29:684/.

SKUNČIKAS ANTANAS, Bajorų k., Ignalinos vls., Švenčionių aps., po karo žuvęs partizanas. /iš laiško/.

SKUPAS ANTANAS, Subačiaus ir Panevėžio vls., Žaliojo girioj, A.Birbilo-"Baltušio" būrio part., žuvo kovoje 1945.1.22 prie Purvų k., Subačiaus vls. /5:50/.

SKUPAS JONAS, g.1918 m. Skupų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "B a r t u l i s", su VI.Jazoko-"Petraičio" grupe, 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /10:152,153/.

SKURVYDAS SILVESTRAS, 19 m., Iš Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. Sesuo Ona, g.a.1933 m., už ryšių palaikymą su broliu partizanu, 1948 m. suimta ir su tėvais išv. į Sibirą, Krasnojarsko kraštą. Tėvai ten mirė, Ona grįžo. /46-a:/.

SLAPŠINSKAS VYTAUTAS, s. Prano, g.1925 m., už partizanine veiklą,-"už tėvynės išdavimą", suimtas, nuteistas, 1952.1- 1977.1.25 buvo kalintas Permės konc. stov. 385/35, Mordovijoje. Po 25 m. tremties 1977 m. grįžo į ok. Lietuvą, apsigyveno Šiauliuose. /"Draugas"-1975.VI.9 ir 1977.V.12/.

SLAUTA JUOZAS, 37 m., policininkas, Liškiava, Merkinės vls. , Alytaus aps., pokario part., NKGB nužudytas 1945.IV.25. / 3 /.

SLAVICKAS ALBINAS, Ilgakiemio k., Garliavos vls., Kauno aps., MGB 1946.X.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

SLAVICKAS JONAS, Rudiškių k., Šilavoto vls., Marljampolės aps., NKGB 1945.VII.25 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

SLAVICKAS JUOZAS, Ilgakiemio k., Garliavos vls., Kauno aps., MGB 1946.V.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SLEŽYTĖ SOFIJA, pokario part. ryšininkė Raseinių aps. /50:114/.

SLUČKA ANTANAS, Troškūnų par. zakristijono sūnus, Panevėžio aps., ats. viršila, pokario šiaurės rytų Lietuvos "Algimanto" apg. part. vadas, spv. "Š a r ū n a s". Jo vadovaujama apygarda veikė Rokiškio, Kupiškio, Troškūnų ir Anykščių apylinkėse. Savo agentą Vytautą Kučį sovietų saugumui infiltravus "Šarūno" ryšininku, Anykščių vls., Butkiškių k. , ūkin. J.Jovaišio po namo rūsiu įrengtoje slėptuvėje, MGE-istų buvo apsuptas ir 1949.X.27/28 naktį susisprogdino. Jo žmona Railaitė, part., spv. "N e r i n g a" žuvo kartu. /23:243,249,310,317; 58:137-155; LE XXXVI, 489/.

SMAIDŽIŪNAS ANTANAS, 20 m., ūkin. sūnus, Duselninkų k., Alytaus vls. ir aps. NKGB 1945.IV.12 nužudytas partizanas. / 3 /.

SMAILYS JUOZAS, Panevėžio apyl., "Žvirblio”, vėliau "Laužo" būrio partizanas, 1946 m. suimtas, kalintas, tardytas 1946.XI.5; XII.6 ir 1947.I.4. Tie jo tard. parod. paskelbti sovietinėje spaudoje. /20:162; LE XXXVI, 242/.

SMALSKUS JUOZAS, 20 m., ūkin. sūnus, Rokančių k., Daugų vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945.III.16. / 3 /.

SNARSKIS BRONIUS, Šiauliai, vokiečių ok. metais, 1944 m. buv. LLA org. narys, juo būvęs ir antros rusų ok. pradžioje. /"Gimtasis Kraštas" 1979.II.8, Nr.6/.

SODYS JUOZAS, Kretingos aps., Kartenos vls. 1946 m. minimas partizanas. /10:94/.

SODOMIS, pokario partizanas, suimtas, nuteistas, nes "kovojęs prieš Tarybų valdžią ir atlikęs bausmę" Mordovijos lag. /4l:12l/.

SPETELIŪNAS JUOZAS, ūkin. , Dainavos k., Varėnos vls., Alytaus aps., part. ryšininkas, minimas 1949-1950 m. /8:126/.

SPŪDYS ALEKSAS, Pagirėlių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1545 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

SPUDVILAS STASYS, Gaurės vls., Tauragės aps., 1947-1949 m. minimas partizanas, spv. "D e i m a n t a s", "M i n o r a s". 1949.X suimtas. /11:18,19,62,63/.

STACEVIČIUS MIKAS, 28 m., ūkin. , Pagilės k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945.II.18 NKGB nužudytas. / 3 /.

STADALNYKAS MOTIEJUS, 29 m., ūkin., Genionių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV.20. / 3 /.

STADALNYKAS STASYS, 24 m., ūkin., Genionių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.IV.20 nužudytos laisvės kovotojas. / 3 /.

STAKAUSKAS ANTANAS, šaulys, buv. polic. tarnaut., pokario laisvės kovotojas, 1949 m. nužudytas Burbinės miške, Jurbarko raj. /46:109-110/.

STAKAUSKAS JUOZAS, ūkin., šaulys, laisvės kovotojas, 1945 m. žiemą nužudytas Karalgirio miške. /46:110/.

STAKYS JONAS, ūkin., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1944-1945 m. minimas part. ryšininkas. /5:43/.

STAKUTIS JUOZAS, 26 m., ūkin., Švobiškės k., Alovės vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.XII. / 3 /.

STAKUTIS JUOZAS, Prienai, Prienų aps., NKGB 1945.XI.9 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

STALMOKAS ANTANAS, s.Antano, g.1920 m. Gargždų m., Kretingos aps., 1944.VIII.8 išvyko Vokietijon į žvalgybos mokyklą, VIII.30 grįžo į Kretingą ir buvo paskirtas LLA org. būrių apmokymo instruktoriumi, spv. "B a l t r ū n a s" ir "D a g i l i s". Nuo 1944.X.8 gyveno legaliai Salantų m. ir vėliau ten buvo gimn. mokytojas. 1945.V.7 suimtas, kalintas, tardytas 1945.V.7. /l0:77-83,165; 23:104,204,207/.

STANČIKAS STASYS, 42 m., ūkin., Petrauskų k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1946.V.15 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /

STANČIKAS VACLOVAS, part., 1950 m. minimas Panevėžio aps., Šimonių-Kupiškio apylinkėse. /50:52/.

STANELKA MAMERTAS, 31 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1945.VIII.4 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

STANEVIČIUS, Kaunas, pokario laisvės kovotojus Kaune, 1946 m. vasarą rezistencijos reikalu buvo iškviestas į "Tauro" apg. Suvalkijoje. /2:467/.

STANEVIČIUS JONAS, ūkin., Nevėžininkų k., Troškūnų vls., Panevėžio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Troškūnuose. Nuo 1944 m. rudens part., spv. "V a i t k u s", "Algimanto" apg. štabo narys ir vado pav., ginklų gavimo reikalais dažnai atvykdavęs į Kauną, gyvenęs "J a n k a u s k o" pavarde. Kaune suimtas 1948.VIII. /2:467;4:86,95,96,100; 58:138-140/.

STANEVIČIUS-STANEIKA VYTAUTAS, g.1913.XI.29 Šiaulių aps., ltn., žurnalistas, vokiečių ok. metais dirbo Savitarpinėje pagalboje. 1943.III vok. gestapo areštuotas, nuo 1943.III.25 kalintas Stutthofo konc. stov., kalinio Nr. 21246. Su kt. kaliniais 1945.1.25 evakuotas. Spv. "L o k y s" su J.Deksniu- "Daunoru" iš Vokietijos 1946.V prasiveržė į ok. Lietuvą pas Lietuvos partizanus Suvalkijoje ryšių su Vakarais išlaikyti. Minimas ir kitas spv. "M e š k i s". 1953-1956 m. Chicagoje redagavo "Laisvąją Lietuvą". Mirė 1986.XII.31 Juno Beach, FL. Palaidotas Cincinati, Ohio. /1:206,211,216; 30; 23:280,332-335,342; 52:91-93, 165,229,230-233,253; LE XXXVI,362,434; "Laisvoji Lietuva" 1987.II.5/.

STANINAS JUOZAS, vienuolis Kaune, 1945.X užverbuotas part. ryšininku, spv. "K a r d a s". /4:204/.

STANIŠKIS SERGEJUS, g.1900.II.II, mjr. , Klaipėdos atvadavimo dalyvis, pokario part. vadas, spv. "L i t a s". Nuo 1947 m. rudens "Dainavos" apg. štabo virš., 1949-1951 m. "Dzūkų" rinkt, vadas, 1952 m, PLP-Pietų Lietuvos partizanų- "Nemuno" srities vadas. MGB-istams savo agentą į partizanus infiltravus, areštavus jo ryšininkę ir adjutantą, jiems išdavus Prienų šile esančią jo slėptuvę, atvykusių MGB-istų ir stribų slėptuvėje buvo apsuptas ir kautynėse žuvo 1952 m. vasarą ar rudenį. /8;72,74; 23:245, 289,317; 58:93-95,100-104; LE XXXVI,492/.

STANIUS JURGIS, s.Jurgio, g.1926 ma., Daukšių k., Skuodo vls., Kretingos aps. , buvo baigęs gimn. 6 kl. 1946.XI dezertyravo iš sovietų ar-mijos, buvo partizanu, spv. "P o v a s". Pasinaudojęs paskelbta amnestija legalizavosi Mosėdyje. Gyveno Vievyje ir Kaune. 1951 m. suimtas, kalintas, tardytas 1951.XII.l8. /5:115-120; "Draugas"-1964.X. 31/.

STANKAITIS, vargonininkas, Šiluva, Raseinių aps., part. talkininkas, minimas 1946 m. /11: 214/.

STANKAITIS JONAS, vokiečių ok. metais 12-to Savisaugos bn. karys, po karo partizanas. Suimtas, 1962.X. 10-20 Vilniuje nuteistas ir kalintas konc. stov. Mordovijoje. / 2 /. Stankaitis Jonas, g.1908 m. Mikniūnų k., Pakruojo vls., Šiaulių aps., 1931 m. baigęs karo mokyklą, karininkas, tarnavęs Savisaugos daliniuose. Po karo nut. 3 metams, gyveno Joniškyje. 1962.X. 11-20 Vilniuje nut. mirti. /29:317; 41:79/.

STANKAUSKAS ROKAS, 22 m., ūkin., Milioniškės k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

STANKEVIČIUS, ūkin., jo žmona ir jų sūnus Stasys bei darb. Marija, Padmariškių k., Varėnos raj., part. talkininkai: 1946.1 savo namuose trumpą laiką globojo kovoje sužeistą part. "Puškiną", kuris tą pačią dieną pas juos mirė. /8:99/.

STANKEVIČIUS ALFONSAS, Jasvilionių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., buv. partizanas, vėliau susidėjęs su stribais tapo išdaviku. /50:34-50/.

STANKEVIČIUS ANTANAS, g.a. 1925 m., Sapiegiškio k., Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" rinkt, part., spv. "V ak a r a s", bunkeryje užtiktas žuvo kovoje 1949.XI.26. /8:106/.

STANKEVIČIUS DOMAS, partizanas, 1947 m. minimas Panevėžio aps., Kupiškio- Šimonių apyl. Žuvęs. /50:5l/.

STANKEVIČIUS PETRAS, Trakų aps., Onuškio vls., M.Vičkačkos- "Vasaros" būrio part., spv. "R u g p i u t i s", minimas 1945 m. /8:8l/.

STANKEVIČIUS PETRAS, ūkin., Vilkų k., Alsėdžių vls., Telšių aps., part. bendradarbis: iki 1945.IV.22 pas jį slapstėsi part. St. Derbutas. /l0: 122/.

STANKEVIČIUS STEPAS, pokario partizanas, suimtas, nuteistas, išv. į Modovijos lag. /4l:137/.

STANKEVIČIUS VLADAS, a. 38 m., Jasvilionių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., kooperatyvo tarnaut., artėjant frontui, 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos, spv. "R a i š e l i s" su ltn. A.Šilo-"Kovo" grupe 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. vėliau legalizavosi ir buvo part. Išdaviku. /5:42,43; 10:l49; 50:34, 1,50/.

STANKUS JUOZAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 3-os kuopos, 2-ro būrio part., 1946-1947 m. minimas Šilalės, Žydaičių ir Tauragės vls. /11:67/.

STANKUS PETRAS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Vaidoto" rinkt. ,"Mindaugo" būrio vadas, spv. "G r u o d i s", minimas 1946-1949 m. Žuvo kautynėse 1949 m. /11: 199, 203/.

STANULIONIS JULIUS, 20 m., ūkin. sūnus, Miguičionių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.1.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

STARKAS ROMAS, g. 1930 m. šekštininkų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., 1951 m. minimas part. Pandėlio-Vabalnlnko raj. /7:111/.

STARKUS, Tauragės aps., Purviškių-Pašaltuonio miškuose 1945 m. minimas partizanas, spv. "M a ž e l i s". /11;16/.

STARKUS, Šimonių vls., Panevėžio aps., 1944 m. vasarą išvykęs į Vokietiją baigė diversijos- radistų mokyklą, su ltn. A.Gogelio grupe 1945.I.21 parašiutu nuleistas Šimonių apylinkėn. 1949.IV-V minimas "Algimanto" apg. vado A.Slučkos- "Šarūno" pad., spv. "M o n t ė" Šlmonlų-Anykščių apyl. /10:l60; 49:189; 58:148/.

STARKUS MATEUŠAS, Panevėžio aps., Subačiaus vls., A.Birbilo- "Baltušio" būrio part., 1945 m. minimas Žaliojoj girioj. /5:5l/.

STASIULIS JUOZAS, g. 1895 m., kunigas, Telšiai, bolševikų buvo kaltinamas, kad nuo 1944.XII.24 iki Velykų Telšių katedros pastogėje slėpęs — savo šeimininkės brolį part. V.Ruzgį ir palaikęs ryšius su partizanais, suimtas, išv. į Sibirą, grįžęs gyveno Viekšniuose ir Tirkšliuose. Būdamas Mažeikių altaristas mirė 1974.VIII.9. /4:244,245; 48:422/.

STASIULIS VIKTORAS, Panevėžio aps., Šimonių apyl. veikęs partizanas, spv. "S e n i ū n a s". Besislapstant Linkaičių k., ūkin. Povilo Ka-džiulio pirkioje esančiame bunkeryje, šeimininko išduotas ir stribų apsuptas, 1948.II.25 nusišovė/50: 53/.

STASIŪNAS JUOZAS, g. 1885 m., kunigas, Alytaus aps., Merkinės vls., Ryliškių par. klebonas, apkaltintas partizanų rėmimu, 1947 m. suimtas, nut. IO-čiai metų, išv. į Sibirą. Grįžo 1955 m., buvo Daugų par. altaristas. Miręs. /20:157; LE XXXVI,493; "Draugas" 1978.VI.21, Nr. 144/.

STASIŪNAS MATEUŠAS, g.1917 m. Stačiūnų k., Pušaloto vls., Panevėžio aps., 1944.IX išvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, su. ltn. Vl. Jazoko- "Petraičio" gr., spv."M i s i ū n a s", 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /5:42; 10:149,152/.

STAŠAITIS ALBINAS, Simno vls., Alytaus aps., pokario part., spv. "B r i e d i s". KGB terorizuojamo legalizavusio partizano brolio Klemenso iškviestas, slaptai atvykęs tėviškėn, jo laukiančių MGB-istų suimtas, Kaune tardomas išdavęs vieną ryšininką, o šis, jį areštavus, išdavė part. vado A.Ramanausko- "Vanago" slėptuvę. A.Stašaitis nežinomu laiku paleistas. /50:151-156; 58:75,82-87; LE XXXVI,493/.

STAŠAITIS ČESLOVAS, buv. polic., 1944 m. rudenį Kauno aps., Čekiškės apyl. part. būrio vienas iš vadų, spv. "A l g i r d a s". Legalizavosi, buv. Kruopių vykd. kom. pirm., vėliau dirbo Rygoje. 1965 m. suimtas, nut. 15-ai metų, išv. į konc. stov. Sov. SąJungon. /58:75,82-87; "Karys"-1966 m. Nr. 2, psl.57; LE XXXVI,159; "Draugas" 1965 m. Nr.252/.

STAŠAITIS JURGIS, Simno vis. , Alytaus aps., pokario part., spv. "T r im i t a s", tarp 1948-1952 m. žuvo kovoje Petraškos sodyboje, netoli Balbieriškio, Marijampolės aps. /58:74,75,79,81; LE XXXVI,493/.

STAŠAITIS KLEMENSAS, Simno vls., Alytaus aps., 1945 m. minimas partizanas. Legalizavosi, gyveno savo ūkyje, MGB-istų terorizuojamas išdavęs savo brolį part. Albiną- "Briedį". /50:151-154; 58:78-94/.

STAŠAITIS VYTAS, Simno vls., Alytaus aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, pokario part. dalinio vadas, spv. "A i d a s". Žuvo kautynėse 1952.XII. /58:75,79-83; LE XXXVI,493/.

STAŠAITIS VYTAS, pokario partizanas, vėliau išbėgęs į Latviją, ten 1965 m. suimtas, nut. 15-ai metų, išv. į Mordovijos lag. 1980.I.27 išleistas. /Elta- 1980 m. Nr.4, psl. 242/.

STAŠINSKIS VINCAS, 25 m., eigulio sūnus, Paginėvio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., VI. Pabarčio dalinio part., žuvo kautynėse 1945.1 Graužų miške. /"Naujienos" 1965 m. NN 25-27/.

STATKEVIČIUS ALGIRDAS, s.Jono, g.1923.IV.I, gydytojas, Vilnius. Už datavimą rezistencijoje 1951-1956 m. sovietų kalintas. Už parašymą knygos "Visuomenės gyvenimo abėcėlė", 1970.V suimtas ir du su puse metų kalintas psichiatrinėje ligoninėje. 1979.VIII.23 demonstravo Maskvoje reikalaujant atšaukti Rlbbentropo- Molotovo paktą. Nuo 1979 m. rudens Lietuvos Helsinkio gr. narys. Nuo 1980.II.14 buvo kalinamas ir "gydomas" Lukiškių kalėjimo psichiatrinėje ligoninėje. 1980.VIII.8-11 nut. priverstinai "gydyti" ir išv. į spec. psich. ligoninę- učr.OM-216/St. 2 Černiochovsk, 238100 Kallningradskaja obl., USSR. 1980.VIII.12 remiantis iškvietimu prašė leisti išvykti pas seserę į JAV. Jo parašytų knygų rankraščiai; "Vergijoje prie Lenos" 249 psl., 1955 m. ir Klajūno spv. "Balsas iš laisvės kapo" l92 p., 1968 m. Dar studija "Sofiokratija ir geodoroviniai jo pagrindai" 277 psl. , 1979 m. /LE XXXVII,554; "Sėja" 1974 m. Nr.1/2, psl.77; Elta- 1980 m. Nr. 2, ps.255; Nr.4-psl.237; Nr.IO-psl.2; "Draugas"- 198O.IV.9, 1981.II.5, II.21, VI.22-26; 1982.III.4-6, 1982.XII.II./.

STEPONAVIČIUS VYTAUTAS, s. Juliaus, g.1916 m. Vidiškių m., Ukmergės aps., šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, pokario part., spv. "V y t e n i s". 1946 m. suimtas, kalintas, tardytas 1946.III.21. /39:57; 40:308-309/.

STEPULEVIČIUS VLADAS, Alytaus aps., Seirijų vls., 1947.II minimas partizanas, spv. "M i n d a u g a s". /4:68/.

STIKLAKIS, Marijampolės aps., Balbieriškio girioje ir apyl. "Vaidoto" gr. part. skyr. vadas, spv. "S n a i p e r i s". Su fiktyviais dok. 1945 m. rudenį iš part. veiklos pasitraukė. /8:47/.

STIMBURYS JONAS ir brolis KAZYS, Deltuvos vls., Ukmergės aps., pokario "Ąžuolo" būrio part. , žuvę kovoje prieš 1948.V. Nuogi lavonai pamesti Deltuvos m. rinkoje. Palaidoti prie Devenio cerkvės. /27:31-32/.

STYRA ROMUALDAS, g.1928 m. Šekštininkų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., sovietų kariuomenės dezertyras, nuo 1951.III partizanas, spv. "G a n g st e r i s". 1951-1953 m. minimas Pandėlio vls. /7:144-147,159,160/.

STIRBIS KAZYS, Puikių k., Tauragės raj., 1949 m. minimas part. ryšininkas. /11: 23/.

STIRBYS VACLOVAS, g.1912.XI.24 Žemaitijoje, kunigas. Po karo Raseinių aps., Kražių vls., Pašliės par. klebonas, sovietinės spaudos kaltinamas bendradarbiavimu su partizanais. 1950.IV.30 suimtas, išv. į Sibirą, paleistas 1956.VII. Buvo Leckavos par. klebonu. Mirė 1982.XII.8 Alsėdžiuose, Telšių aps. /13:109; 48:423; "Draugas" 1978.II.25/.

STOCKŪNAS, 20 m., ūkin. sūnus, Straigiškės k., Seirijų vls., Alytaus aps,, part., NKGB nužudytas 1944.XI.9. / 3 /.

STONYS JUOZAS, Jūrų skautas, 1932 m. apdovanotas Maltos kryžiumi, iš Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1947-1949 m. Žagarės-Joniškio rajone ir Jurdalčių miške minimas part., spv. "G a r v e ž y s", /4:208; 29:688/.

STONYS KAZYS, Jūrų skautas, Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1947-1949 m. Žagarės-Joniškio raj. ir Jurdaičių miške minimas partizanas, spv. "T i g r a s". /4:208; 29:688/.

STONYS STASYS, Jūrų skautas, Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., po karo partlzanas, 1945-1947 m. minimas Žagarės-Joniškio raj. /4:208; 29:688/.

STONIS STASYS, Burbiškių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Lelijos" būrio vadas, spv. "A l u n t a" Minimas 1947-1949 m. Žuvo kautynėse 1949.VII.17 Zaltriškių k. apyl., Gaurės vls. /11:17-22,29,39-44,51-53,59/.

STONKUS VACYS, Kretingos aps., 1947 m. Skuodo apyl. minimas part. /5:116/.

STOSIŪNIENĖ BRONĖ, mokyt., nepriklausomos Lietuvos aps. virš. Br. Stosiūno žmona. Likusi Lietuvoje gyveno Telšiuose, LLA "Žemaičių legiono" vado kpt.J. Semaškos- "Liepos" ryšininkė, spv. "O n a". Minima 1945-1946 m. /4:l48,l49,152; 10:130,133-135,165/.

STOŠKAI DONATAS, IZIDORIUS ir VACLOVAS,- 3 broliai gimnazistai, Iš Remezų k., Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvę part. /45;218/.

STOŠKUS JONAS, Rudžių k., Tauragės raj., "Kęstučio" apg. , "Butegeidžio" rinkt. vieno būrio vadas, vėliau tėvūnijos bei rajono vadas, spv. "E i m u t i s", 1945-1950 m. minimas Tauragės, Batakių, Gaurės apyl. ir Purviškių miške. /11:15,17,34,43,52-63,148-150/.

STRAINIS J., Tauragės raj., Pašaltuonio-Purviškių miškuose 1945 m. minimas part. Junginio vadas, spv. "S a t u r n a s". /11:15,16,27, 28; 23:188/.

STRAINIS PRANAS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg. part., spv. "P r a nc i š k u s", minimas 1948 m. /11:149/.

STRANKAUSKAS JONAS, ūkin., Vaickūniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., part. talkininkas: 1947.II.26 iš Seirijų atvežęs kunigą į Graužių mišką pas partizanus. /4:68-69/.

STRAUKUS ANTANAS, 28 m., darb., Medinų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

STRAVINSKAS ANTANAS, s.Jono, Vilkininkų k., Leipalingio vls., Seinų aps., nuo 1948 m. pavasario "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos, 1948 m. rudenį žuvęs part., spv. "G a i l i u s". /7:71,72; LE XXIX,25/.

STRAVINSKAS ANTANAS, Elzbiecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., nuo 1945 m. "Tauro" apg., "Geležinio Vilko" rinkt, part., spv. "M i š k i n i s", žuvo kautynėse su MGB-istais 1946.III.10 netoli Šilavoto. /1:117,136,148,153,191,192; 3:, LE XXXVI,363/.

STRAVINSKAS ANTANAS, Dzūkijoje, "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "J o k e r i s", minimas 1947 m. /7:7l/.

STRAVINSKAS JUOZAS, ats. ltn. , kilęs iš Šilavoto vls., Marijampolės aps., Prienų gimn. mkt. , nuo 1945.II part., spv. "Ž i e d a s" ir "K a r d a s", "Tauro" apg. "Geležinio Vilko" rinkt, vadas, žuvo kautynėse su MGB-istais 1946.VI.3 /7?/ Pagraižio miške. Jo žmona iš Marijampolės kal. buvo atvežta ir mušama, bet nudavė lavono neatpažinanti. Vėliau ji su šeima buvo išv. į Komi, ASSR. /1:84,85,141-143,148, 152,164,193,202-206,213,214; 3::, 23:265,295,316/.

STRAVINSKAS POVILAS, Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., part., žuvo kautynėse su MGE-istais 1947.III.5 Jurginiškių k., Garliavon vls. /16; 34:262/.

STRAVINSKAS STASYS, 26 m., ūkin., Burbonių k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1946.VIII.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

STRAVINSKAS ZIGMAS, s.Jono, g.1918 m. Vilkininkų k., Leipalingio vls., Seinų aps., nuo 1947 m. part. ryšininkas. 1948 m. tapo partizanu, spv. "Ž i l v y t i s", vėliau "S a p n a s". Priklausė "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijai. 1950 m. vasarą paskirtas "Vytenio" tėvūnijos tėvūnu. MGB suimtas 1951.X.7, kalintas, tardytas 1951.X.7,9,12,16 ir 19 d. Tie jo tard. parod. paskelbti sovietinėje spaudoje. 1951.XII.3 nuteistas mirti ir XII.4 pakartas Alytuje. /7:71-83; 23:119, 247,249,382; LE XXIX,25-26, XXXVI,24 ir 495/.

STRAZDAS BRONIUS, s.Stasio, g.1923 m. Ukmergėje, gyveno Raguvos vls., Panevėžio aps., Kauno kun. sem. III-čio kurso klierikas. 1946.VII gavęs part. Raf. Sargauto dokumentus, sutvarkė jo priėmimą į kun. sem. 1947 m. suimtas ir 1947.III.4 tardytas. /4:90-92; 10:147/. Buvo išv. kunigu 1947 m. Biržų klebonas ir dekanas /1975 m./. /44:69/.

STRAŽNICKAS VLADAS, 38 m., ūkin., Kareivonių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.VIII.21 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

STREIKUS IZIDORIUS, g.1918 m., 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo partizanas, suimtas, 1962 m. nut. 12-ai metų, išv. į Permės srities konc. stov. Mordovijoje. /LE XXIX,36; "Draugas" 1974.IX.23 Ir 1975.VI.9/.

STREIKUS JUOZAS, g.1923 m., 1941.VI sukilimo-dalyvls, po karo part. būrio vadas Zarasų-Rokiškio aps. bei Latvijos pasienio srityje. 1962 m. bolš. teismo nut. mirti ir sušaudytas 1962.VI.14. /LE XXIX,36; "Karys" 1963 m. Nr. 5, psl. 151/.

STROCKIS, ūkin., pokario part. Pavandenės apyl., Varnių vls., Telšių aps. /59:67/.

STROPAITIS JONAS, s.Antano, g.1923 m. Pareivių k., Jurbarko raj., vokiečių ok. metais tarnavo policijoje. Po karo partizanas, suimtas, muteistas, išvežtas. Atlikęs bausmę gyveno Jurbarke. /58:87/.

STRUIPYS PETRAS, Igliaukos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., MGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

STRUMILA BRONIUS, pokario partizanas, minimas 1944-1945 m., suimtas, turtas konfiskuotas, nut. 15-ai metų. /"Tarybų Lietuva" 1945.X.31/.

STRUMILA PETRAS, 1944-1945 m. veikęs part., suimtas, kalintas, nut. sušaudyti konfiskuojant turtą. /"Tarybų Lietuva" 1945.X.3l/.

STRUNGYS VALENTINAS, g.a.1918 m., ūkin., Skardupių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps., pokario laisvės kovotojas, 1946 m. suimtas, kalintas, tardytas, kankintas, išv. į Sibirą, konc. stov. nukankintas. Žinias suteikė jo brolio žmona/.

STUBRAS RAPOLAS, 21 m., ūkin., Čižiūnų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1946.III MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

STUMBRYS ALFONSAS, Šiekštininkų k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apyl. veikęs ir žuvęs partizanas. /Iš laiško/.

STUNDŽĖNAS V., Obelių vls., Rokiškio aps., 1944.IX apylinkėje minimas partizanas. Jo žmona su 4-rlais vaikais 1944.VIII-IX įmesta į šulinį ir užkasta. Jos tėvas ir brolis sušaudyti. /"Lietuvos Gynėjas"-Tėvy-nės apsaugos rinktinės- 1944.IX.20, Nr.4/.

SUBAČIUS, Kružiūnų pradž. mok. mkt., Butrimonių vls., Alytaus aps., Dainavos" apg. štabo virš., spv. "K l e v a s". 1947 m. pavasarį paskirtas "Dzūkų" rinkt. "Margio" būrio vadu. /8:24,27,30/.

SUBAČIUS ANTANAS, 28 m., odininkas, Kibyšių k., Merkinės vls., Alytaus aps., partizanas, bolš. nužudytas 1947.III. / 3 /.

SUDAVIČIUS KAZYS, ūkin., Būtingės k., Palangos vls., Kretingos aps., 1946 m. minimas part. talkininkas. /10:95/.

SUDEIKIS ANTANAS, ūkin., Stoniškių k., Pagėgių raj., 1947 m. minimas part. talkininkas. /11:77/.

SUGINTAS ANTANAS /kun. Benedikto brolis/, g.1909 m., baigęs gimn. 4 kl, ūkin., tarnavęs polic., Vytogalos k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., nuo 1944 m. Kaltinėnų vls., Varsėdžių II apyl. part. vadas, žuvo 1946 m., lavonas pamestas Skaudvilės m, /4:137,l44; LE XXXVI,285/.

SURAUČIUS VALERIJONAS, 32 m., ūkin., Druskininkai, Alytaus aps., 1946 m . nužudytas laisvės kovotojos. / 3 /.

SURVILA J., 1946 m. buvęs "Šarūno" dalinio part. vadas Ukmergės aps. "Tiesa" 1983.V.7 ir "Naujienos" 1983.V. 20/.

SURVILAS VLADAS, Patulės k., Skaudvilės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Šalnos" raj. part. ryšininkas, spv. "L i e p a". Vėliau buvo "Butegeidžio" rinkt, partizanas. Minimas 1948-1950 m. /11:44,104/.

SUSLAVIČIUS ANTANAS, nuo 1945.III Jačiūnų k. būrio part., Gegužinės apyl., Žaslių vls., Trakų aps. /4:163/.

SUSLAVIČIUS EALYS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl. , Jačiūnų k. būrio partizanas nuo 1945.III. /4:162-163/.

SUSLAVIČIUS STASYS, ūkin., Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jačiūnų k. būrio part., minimas 1945 m. /4:162/.

SUSLAVIČIŪTĖ JADVYGA, Trakų aps., Žaslių vls., 1945 m. minima part. ryšininkė. /4:166/.

SVARINSKAS ALFONSAS, s.Vaclovo, g.1925 m., klierikas, gyvendamas Kadrėnų k., Ukmergės raj., nuo 1946.V dalyvavo pokario partizaninėje veikloje, buvo suimtas, 1948 m. nut. IO-čiai metų, 1948.V.II išv. į Intos lag. Komi ASSR. Tremtinio vysk. Pr.Ramanausko Abezo lag. 1954.X.3 įšv. kunigu. Grįžęs ir būdamas Betygalos klebonu, 1958 m. vėl buvo nuteistas 6-riems metams, kalintas Mordovijos lag. Bausmę atlikęs, grįžęs buvo vikaru Miroslave ir Kud. Naumiestyje, - klebonu Igliaukoje, nuo 1976.VIII Viduklėje. Su kt. 1978.XI.13 įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą, parašė daug pareiškimų ginant žmogauB teises. 1983.1.26 Raseiniuose trečią kartą suimtas, kalintas Vilniaus saugume, 1983.V.6 nut.7 m. kalėti ir 3 m. tremties, nuosprendis galutinis, neskundžiamas, teismo išlaidų priteista 161 rb. ir 67 kap. Iš kal. išv. 1983.V.27, adresas: USSR, 618263 p. Kučino, Čusovskogo. r-n, Permskoi obl., Učr.VS-389/36. /"Draugas"-1956 m. NN 117; 1977-30-//;1978-12,13,83,277,278; 1979-50; 1982-47; 1983-19,40,47,68,92-94,97,123,167-170; "Tėviškės Žiburiai "-1983-23,32/33; "Laisvoji Lletuva"-1978-23/.

SVIKLAS ROMUALDAS, 35 m., ūkin., Burokaraisčio k., Merkinės vls., Alytaus aps., partizanų ryšininkas-talkininkas, savo sodyboje įrengtoje slėptuvėje slėpęs partizanus. 1945 ma. suimtas. /3 ir 4:186; 8:15/.

SVIKLYS /Cvinkla/ ALEKSANDRAS, g.a.1916 m., ats. ltn. , po karo vienas iš Aukštaitijos part. vadų. Vokiečių ok. metais už supirktas kiaules nupirkęs daug ginklų ir apginklavo kovotojų dalinius. 1944 m. rudenį buvo Radžionių k. laukuose, Kamajų vls., Rokiškio aps. /50:67; "Karys" 1968 m. Nr.9, psl.303/.

SVILAS ALFONSAS, g. 1906.XI.19, aviac. mjr., vokiečių ok. pradžioje 1941 m. TDA /Tautinės darbo apsaugos/ Telšių aps. vadas. Nuo 1943 m. buvo vadovaujančiose LLA org. pareigose. 1945 ma. pradžioje vadovavo part. "Didžiosios Kovos" rinktinei Čiobiškio apyl., Musninkų vls., Ukmergės aps. Žuvo kautynėse 1945 m. vasarą Dainavos miškuose. /4:173; 40:4l9; LE XXXVI,394,497/.

SVILAS ALGIS, Drangeliškių vnk. , Dusetų vls., Zarasų aps., po karo kautynėse žuvęs partizanas. /50:59/.

SVILAS BRONIUS, Drangeliškių vnk., Dusetų vls., Zarasų aps. po karo prie Šventosios upės kautynėse žuvęs partizanas. /50:59/.

SVILAS VYTAUTAS, s.Kazio, g.1925 m. Panevėžyje. NKVD Kaune 1940.IX-X suimtas ir kalintas. 1942-1944 m. priklausė LLKS /Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungai/. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, S t a s i o  B r u ž o pavarde 1944.XII.18 parašiutu nuleistas į Kazlų-Rūdos miškus partizaninei laisvės kovai. Greit legalizavosi ir dirbo Jurbarko girininkijoje palaikydamas ryšius su partizanais Birbiliškės miške. Eržvilko vls. 1945.VI.22 suimtas, kalintas, tardytas, nut. 15-ai metų ir išv. į Komi ASSR Vorkutos konc. stov. 1956 m. amnestuotas, grįžęs iki 1966 m. gyveno ir dirbo Marijampolėje. 1966.XII išvyko į Vokietiją. 1969 ir 1970 m. lankėsi ok. Lietuvoje, susitiko su kartu kalėjusiais draugais, parūpino Jiems BALFo siuntinių ir sovietinės spaudos buvo puolamas. Nuo 1968 m. Vokietijoje Vasario 16 gimn. mokytojas. /4l:107-146 "Lithuanian Bulletin" 1947 m. Nr.9/10, psl.7; LE XXXVII,564/

SVINKŪNAS VYTAUTAS, 22 m., ūkin., Dzingiškių k., Simno vls., Alytaus aps., 1946.II nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠAČKUS STASYS, g.1907.VII Medeliškių k., Sasnavos vis., Marijampolės aps., kūno kultūros mokytojas, lengvaatletas, JSO vadovas. 1926 m. baigė Rygiškių Jono gimn. Marijampolėje. Studijavo LU humanitarinių mokslų fak. 1932 m. Berlyne baigė Aukštąją fizinio lavinimo akademiją. Grįžęs atliko karinę prievole karo mokykloj aspirantu. Ats. Jaun. ltn. 1934 m. paskirtas Aukštųjų kūno kultūros kursų mokytoju. 1948.VIII-X Syvalkijoje "Tauro" apg. partizanas, suimtas 1945.X.18. Ištremtas į Komi ASSR, kalintas Vorkutos konc. stov. Po 12 m. rehabilituotas ir gražintas. Mirė 1985.X.l4, palaidotas Karmėlavos kapinėse. /4:198,199, 205; LE XXIX,296; "Draugas" 1986.V.2/.

ŠEGAMOGAS IPOLITAS, g.1912.I.11, ltn., 1934 m. baigęs Lietuvos karo mokyklos XVI laidą. Pokario part. vadas, spv. "B a l t a s i s   r a i t e l i s", veikė Ukmergės-Panevėžio apylinkėse ir miškuose. /10:42, 45; "Karys"- 1965 m. Nr.4, psl. 113/.

ŠEIMININKAS, iš Zarasų aps., Žemaitijoje nuo 1944.VII Tėvynės apsaugos rinkt. karys, kautynėse su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps. /42:28o/.

ŠAKALYS JONAS, Gineičių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo part., suimtas, išvežtas, mirė konc. stov. Sibire. /Iš laiško/.

ŠAKALYS ROMAS, Gineičių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo part., Biržų aps., Vabalninko vls., prie Alizavos stribų apsuptas ir namą padegus sudegintas. /Iš laiško/.

ŠAKYS JONAS, Eidžionių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apyl. žuvęs partizanas. / Iš laiško/.

ŠAKYS PETRAS, Eidžionių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., po karo apyl. žuvęs partizanas. / iš laiško/.

ŠALČIUS ALBINAS, Prienlaukio k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.V.14 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠALČIUS ALGIMANTAS, s.Povilo, pokario partizanas, kautynėse žuvęs 1947 m. /29:684/.

ŠALČIUS JONAS, Alytaus aps., Simno vls., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt. , "Vaidoto" būrio part., minimas 1948 m. /58:75/.

ŠALČIUS MATAS, Prlenlauklo k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.IV.22 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

ŠALČIUS PRANAS, Prienai, NKGB 1945 m. nuž. laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠALNA JUOZAS, pokario partizanas, iš Vokietijos parašiutu nuleistas į Plungės miškus, Telšių aps. 1945.V užmezgęs ryšį su mjr. J. Semaška. /57:109/.

ŠALTINTS LIONGINAS, Pandėlio vls., Rokiškio aps., nuo 1945 m. apyl. minimas partizanas. Žuvo 1951 m. /7: 158 ir iš laiško/.

ŠALTYS ALBERTAS, Pandėlio vls., Rokiškio aps., pokario partizanas, kolegų k. stribų apsuptas 1947 m. žuvo padegtoje daržinėje. /iš laiško/.

ŠALTIS Bronius, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt., "Šalnos" raj., "Perkūno" būrio part., spv. "S a k a l a s", 1947-1948 m. minimas Skaudvilės, Upynos, Vaitimėnų apylinkėse./11: 68,85,104,105/.

ŠALTYS JONAS, Pandėlio vls., Rokiškio aps., partizanas, Sniegų k. stribų apsuptas 1947 m. žuvo padegtoje daržinėje, /iš laiško/.

ŠAPAS ANTANAS, Gelažių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., part. ir jo žmona, part. ryšininkė, 1944-1945 m. minimi Žaliojoj girioj. /5:46, 48,61,62,64/.

ŠAPAS VINCAS ir jo sūnus VINCAS, iš Gelažių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1944-1945 m. minimi A.Birbilo-"Baltušio" būrio partizanai žaliojoj girioj. /5:48,49,59-62,64,69/.

ŠAPKŪNAS IGNAS, a.26 m., ats. jaun. ltn. , Telšių aps. Nevarėnų pradž. mokyklos mkt., 1944 m. įstojo į LLA ir buvo vienas iš vadų Telšių aps. /10:65-66/.

ŠAPKUS, Rokiškio aps., pokario part. būrio vadas, sovietinės spaudos žiniomis, 1947.III.1 su savo kovotojais nutraukė part. veiklą. /49:198-199/.

ŠAPRANAUSKAS VYTAUTAS, Panemunis, Rokiškio aps., po karo partizanas, kautynėse sužeistas, suimtas, kalintas, nuteistas 25-iems metams, išv. į Magadaną. Gįžęs Vilniuje mirė 1960 m. /iš laiško/.

ŠARAPNICKAI LEONAS, PETRAS ir PRANAS,- 3 broliai- Iš Kaušių k., Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvę partizanai. /"Naujienos" 1983.VI. 29/.

ŠARKANAITĖ VALĖ, Gelažių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1945 m. minima partizanų talkininkė. /5:66/.

ŠARKANAS STASYS, g.1920 m., pokario partizanas Panevėžio apyl., bolš. teismo Panevėžyje 1966 m. nut. IO-čiai metų griežto režimo bausme, išv. į Mordovijos lag. 385/19. /"Karys"- 1967 m. Nr.3, psl.9I; "Draugas"-1974.IX.23/.

ŠAUKLYS VIKTORAS VINCAS, g.1908.I.13 Gudžiūnų k., Šimkaičių vis., Raseinių aps., kunigas marijonas, buv. "Šaltinio" red., šv. Vincento bažn. rektorius Marijampolėje. 1946 m. išv. į Sibirą, 1956 m. grįžo. 1983.VI Jurbarko raj. laikr. apkaltintas, kad po karo "buvęs miškininkų ryšininku, laiminęs tarybinių piliečių žudymus, Mišias laikęs už žuvusius banditus". 1971 m. buvo Gruzdžių-Šiupylių vikaras, 1975-1983- Jurbarko raj. Girdžių par. administratorius. /44:69; 48:423; LE XXIX, 369; "Draugas"- 1983.XI.16-17 d./.

ŠAVALINSKAS ALFONSAS, ūkin., Narvydžių k., Daugailių vls., Utenos aps., pokario partizanas, minimas 1944-1952 m., sovietų saugumo suimtas, kalintas ir sušaudytas. /"Karys"- 1976 m. Nr.6, psl.236/.

ŠALINSKAS JUOZAS, g.a.1908 m., ūkin., Narvydžlų k., Daugailių vls., Utenos aps., pokario partizanas, dingęs be žinios. /"Karys" 1976-Nr.6/.

ŠAVELSKAS LEOPOLDAS, 22 m., ūkin., Švendubrės k., Druskininkų vls., Alytaus aps., 1945 m. NKGB pakartas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠČEPAVIČIUS JUOZAS, kpt., g.1907.VII.22, karo mokyklos XIII laidą baigęs 1931.X. 25.Po karo žuvęs partizaninėje laisvės kovoje. /"Draugas"-1981.VI.5; "Laisvoji Lietuva " 1981.I.8/.

ŠEPUTIS KAZYS, Tauragės aps., Šilutės-Šilalės apyl., "Kęstučio" apg. 3-os kuopos, 2-ro part. būrio vado pav., spv. "D o b i l a s", minimas 1946-1947 m., žuvo kautynėse 1947.IV Gerviškės k., Šilalės apyl./Foto/.

ŠEPUTIS PRANAS, Palolyčio k., Vainuto vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., minimas 194-6-1948 m. Vainuto, Žygaičių, Šilalės, Pagramančio apyl. 1949 m. suimtas, kalintas ir teistas. /11:67,76/.

ŠEREIVA, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi diversijos-radistų mokykloje, su A.Bliekos grupe 1945.1.21 parašiutu nuleistas Šeduvos apylinkėn, Panevėžio aps. /lO:159/.

ŠERYS PETRAS, "Geležinio Vilko" org. narys, su uždaviniais 1929 m. pasiųstas į lenkų okupuotą Vilnių. Ten buvo sužeistas, suimtas, nuteistas mirties bausme, bet ją pakeitus kalėjimu, iškalėjo iki 1939 m. Sov. Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupuojant, 1944 m. žuvo partizaninėj kovoj. /LE XXXVI, 499/.

ŠERKŠNYS JONAS, g.1917 m., už partizaninę pokario veiklą, 1965 m. nuteistas 15-ai metų, kalintas Permės srities konc. stov. Mordovijoje. Atlikęs bausmę buvo išleistas. /"Draugas"-1974.IX.23, 1975.VI.9 ir 1984.IV.18; Elta-1980 m. Nr.1, psl.217 ir 1980 m., Nr.1 /anglų k./.

ŠERPENSKAS PETRAS, ūkin., Alytaus aps., Alovės vls., "Dainavos" apg. štabo Kalesninkų miške slėptuvės globėjas, sovietų saugumo 1949 m. suimtas ir išvežtas į Alytų. /LE XXXVII, 307/.

ŠERPENSKAS VIKTORAS, 46 m., ūkin., Daugai, Alytaus aps., 1944.XII.10 NKGB nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠERTVYTIS ALGIRDAS, g. 1922 m. Jonavos m., Kauno aps., gyveno Palangoje, Kretingos aps. Vokiečių ok. metais 1944 m.- LLA centrinio štabo organizacinio sektoriaus ryšininkas Vilniuje. Iš Kretingos 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, spv. "Š u r k u s". 1944.XI.17 parašiutu nuleistas netoli Alsėdžių, "Žemaičių Legiono" org. buvo žvalgybos skyr. virš. Nuo 1945.V spv. "S t u m b r a s". 1946 m. sovietų saugumo suimtas, kalintas. Tardymo parod. Iš 1946.V.17 paskelbtas sovietinėje spaudoje. Telšiuose kartu su part. vadu kpt. J.Semaška-"Liepa" 1946.X nuteistas. Kpt. J.Semaška tuomet buvo nuteistas mirties bausme. /10:9,61,79,100,102-107,109,111,114-118,123,165; 49:190/.

ŠEŠKĖNAS ALFONSAS, a.4o m., Linonių k., Panevėžio vls. ir aps., 1944.IX atvyko į Vokietiją, iš žvalgybos mokyklos, spv. "K l i k ū n a s" su ltn. Vl.Jazoko- "Petraičio" grupe 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /10:149,152/.

ŠEŠKUS PRANAS, 24 m., ūkin., Panemunės k., Birštono vls., Alytaus aps., 1945-1946 m. bolševikų nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠEŠTAKAUSKAS PETRAS, 27 m., ūkin., Ūtos k., Gudelių vls., Marijampolės aps., MGB 1947.VI.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠEŠTOKAS, Ukmergės aps., "Didžiosios Kovos" rinkt. 1945 /?/ m. žuvęs partizanas. /29:688/.

ŠETKUS ZIGMAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., 1948-1949 m. minimas Šilutės, Šilalės, Pagramančio apyl. /11:67,68/.

ŠIBAILA JUOZAS, g. 1905 m., mkt., Kurklių vls., Ukmergės aps., tautininkas, jaunalietuvių vadas, 1941.VI sukilėlių būrio vadas. Jo šeima 1941. VI.14 išv. į Sibirą. 1949 m. minimas BDPS /Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio" prezidiumo viešosios politinės dalies skyr. virš. naudojo spv. "D ė d u k a s" ir "M e r a i n i s". /11:227-228; 40: 419-420/.

ŠIDEIKIS ALFONSAS, ūkin., Lenkimų vls., Kretingos aps., 1947 m. minimas part. ryšininkas. /10:92/.

ŠIDLAUSKAS ALBINAS, a.25 m., Petrošiškių k., Vabelnlnko vls., Biržų aps., po karo partizanas, žuvus part. broliui Jonui, nuo 1949.VIII būrio vadas Biržų, Vabelnlnko, Pendėlio apyl. Žuvo kautynėse 1950.IX. /7:110-l40; LE XXIX,469/.

ŠIDLAUSKAS ANTANAS, Tauragės aps., nuo 1945.VII Šilalės, Varsėdžių apyl. minimas partizanas. /4:138/.

ŠIDLAUSKAS JONAS, Petrošiškių k., Vabelnlnko vls., Biržų aps., 1944 m. sudaręs part. dalinį buvo jo vadu. Veikė Biržų, Vabalninko, Pandėlio ir Salamiesčio apylinkėse bei Pandėlio-Puznos miškuose. Žuvo kautynėse 1949.VIII. /7:104-130; LE XXIX,469/.

ŠIDLAUSKAS VIKTORAS, 35 m., ūkin., Rimėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., pokario partizanas, sov. saugumo 1945 m. suimtas ir nuteistas. /3:, 8:88; 55:47-49,52/.

ŠILANSKAS BOLIUS, 37 m., ūkin., Skabeikių k., Daugų vls., Alytaus aps., MKGB 1944.IX.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠILANSKAS BRONIUS, 24 m., ūkin., Vaikantonių k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VII.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠILAS ANTANAS, g.a. 1918 m. Lukonių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., ats. ltn., 1941 m. veikė Lietuvos laisvės kovotojų gretose, LLA org. narys, 1944 m. kovėsi su bolševikais Luokės, Platelių apylinkėse, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, diversantų mokykloje mokėsi ir vadovavo "Karklo" būriui. 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps., būrio vadas, spv. "K o v a s". Partizaninėje kovoje laimėjo kelias kautynes. Žuvo kautynėse 1945.I.22. /5:39,41-45,48,51,53,55; 10:150-153,165; LE XXIX,482; "Karys"-1968 m. Nr.9, psl.303/.

ŠILAUSKAS ir Jo žmona, ūkininkai, Rudaičių k., Kretingos raj., 1947-1948 m. minimi partizanų talkininkai. /"Draugas"-1983.VI.1/.

ŠILAS POVILAS, 1941 m. Laikinosios vyriausybės Teisingumo viceministras, 1944 m. - VLIKo vicepirm., 1945.1.9 NKGB suimtas, kalintas, tardytas, 1946.II.9 Karo tribunolo nut. IO-čiai metų lagerio. 1956 m. grįžo į ok. Lietuvą. /23:324,325,340/.

ŠILEIKIS PETRAS, buv. pasienio polic., šaulys, po karo Utenos aps., Vvžuonų apyl. part. vadas, apsupimo metu suimtas ir 1945.V.12 sušaudytas. Jo ūkis, kartu su žmona ir motina sudegintas. Sūnus Vytautas, apie 17 m., moksleivis, partizanas, sušaudytas kartu su tėvu. /42:262; 45:221; LE XXXIV,434; "Karys"- 1976 m. Nr.2, psl.65/.

ŠILIAUSKAS STASYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Rambyno" būrio part., spv. "P a r e i g a", 1948-1950 m. minimas Šilalės raj. /11-118-122/.

ŠILNAS ALBERTAS, s.Jono, g.1930 m. Mažųjų Rūšupių k., Skuodo vls., Mažeikių aps. , 1949-1950 m. partizanavo, būdamas žemos moralės išstojęs 1950.XI išvyko į vievį, tapo plėšiku ir žmogžudžiu. 1951 m. suimtas, 1951.XI.IO Ir 19 d. tardytas. /5:93,94,99,102,103,113-115,117-120/.

ŠILINAS JUSTINAS, s.Vinco, Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo part., išstojęs plėšikavo Vievyje Ir Kaune. /5:89, 117-120/.

ŠILINAS VINCAS, s.Vinco, g.1919 m. Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., 1946-1950 m. part., vėliau plėšikas ir žmogžudys Vievyje, Lentvaryje ir kt. 1951 m. suimtas. /5:89-114,117,118,120/.

ŠILKINIS LINAS, mažažemio ūkin. sūnus, tarnavęs už berną, Einorių k., Papilio vls., Biržų aps., 1951 m. žuvęs partizanas. /iš laiško/.

ŠIMAITIS ANTANAS, ūkin., Šapališkės k., Jurbarko raj., 1953 m. minimas part. talkininkass. /11:202/.

ŠIMANSKAS ANTANAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jačiūnų k. būrio partizanas nuo 1945.III. /4:162,163/.

ŠIMELEVIČIUS KOSTAS, 25 m., ūkin., Punios k., Butrimonių vls., Alytaus aps., "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part., vėliau "Dainavos" apg. štabo žvalgybos ir ryšių skyr. virš., spv. "G a n d r a s". 1947.VII.23 A. Ramanausko- "Vanago" rinktinėje. Žuvo 1947.IX.27. /3:; 8:21,22,25,27,30/.

ŠIMKEVIČIUS BRONIUS, a.25 m., Tuitų k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1945-1946 m. Vabalninko-Salamiesčio vls., minimas partizanas. Žuvo prieš 1951.X. /7:135-137; LE XXXVI,476/.

ŠIMKONIS BOLIUS, 39 ma., ats. karininkas, Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps. , part., KGB nužudytas 1946.II.5. / 3 /.

ŠIMKUS, Jurbarko raj. 1944.XII minimas partizanas. /11:l4l/.

ŠIMKUS JUOZAS, Telšių aps., Žarėnų būrio LLA org. narys, 1944.VIII išsiųstas žvalgybos mokyklon į Vokietiją, po 2-jų sav. grįžo. Telšių NKGB suimtas. /10:67/.

ŠIMKUS PRANAS ir jo žmona, ūkininkai, Iždonių k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps., part. talkininkai-ryšininkai, minimi 1945.VII. /4:133/.

ŠIMONIŪNAS J., pokario part. Veisiejų vls., Seinų aps. Suimtas, kalintas, tardytas. /"Gintasis Kraštas" 1987.V. Nr.19/.

ŠIMONIŪTIS JONAS, b. Petro, g. 1922 m. Kalvelių k., Veisiejų vls., Seinų aps., ūkin., nuo 1948.VI "Bedalio" būrio, "Mindaugo" gr. part., spv. " Ge d i m i n a s". Suimtas 1949.X.27. Tardytas 1949.XI.9 Ir XII.28. /8:162-163/.

ŠIMONIŪTIS JUOZAS, s.Petro, Kalvelių k., Veisiejų vls., Seinų aps., "Dainavos" apg. part., žuvęs kautynėse 1948.VI. /8:162/.

ŠINKŪNAS VYTAUTAS, Panevėžio aps., Kupiškio-Šimonių apyl.ir girioje 1947 m. minimas partizanas. /50;5l/.

ŠINSKA ALBINAS, Čekiškės k., Pandėlio vls., Rokiškio aps., 1950 m. žuvęs partizanas. Broliai- Bronius ir Vladas, partizanai, pasinaudodami amnestija legalizavosi, /iš laiško/.

ŠIPULYS ADOLFAS, a.30 m., iš Šiaulių, pokario partizanų ryšininkas, suimtas, 1952.V atvežtas už Uralo į Bielaar-Tavdos stov. /Elta 1954.III.10, Nr.7 ir XI.11, Nr.30/.

ŠIRVAITIS PRANAS, Pakiauliškio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.V.4 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠIRVIINSKAS PRANAS, Elzbiecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VI.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠIRVYS KLEMENSAS, kilęs nuo Kybartų, Vilkaviškio aps., nuo pakartotinos rusų okupacijos 1944 m. išbėgo į Vokietiją. Grįžo į ok. Lietuvą atlydėdamas grįžtantį krašto rezistencijos įgaliotinį J. Lukšą- "Daumantą", kartu su B.Trumpiu. Visi trys 1950.X. 3 parašiutu nusileido Žygaičių miške, Tauragės aps. Jo spv. "S a k a l a s". Visi greit pasitraukė į Kazlų-Rūdos miškus. 1951.IV pabaigoje ar V pradžioje saugumiečių sužeistas, suimtas, kalintas, nut. mirti, bausme sumažinus išv. į Mordovijos lag. /52:240-24l; LE XXXVI,50I; "Į Lalsve"-196l m. Nr.24, psl. 15/.

ŠIŠKUS A., partizanų vieneto vadas su savo vadovaujamais partizanais 1945 m. pradžioje buvo užpuolęs Labūnavos k., Širvintų raj. /23:19l/.

ŠIUGŽDINIS JUOZAS, Šiaulių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VII.I nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠIUPIENIUS ANTANAS, Janaukos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VII.25 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠIUPIENIUS VINCAS, Janaukos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., KGB 1946.VII.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠIURA KAZYS, g.a.1914 m. Kalniškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., mažažemio ūkin. sūnus, šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, nuo 1944.III LLA org. narys. Sov. Sąjungai 1944 m. pakartotinai Lietuvą okupuojant išėjo partizanauti ir su laisvės kovotojų būreliu pasitraukė į. Rokiškio aps. Žuvo 1947-1948 m. grįžtant su kpt. Galminu iš Alūkštos apyl. /50:67-68/.

ŠKĖRYS VACIUS, Pužiškių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VIII.24 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠLAJUS IGNAS, s.Mykolo, g.a.19l4 m. Bliudsukių k., Švėkšnos vls., Tau-ragės aps., ūkin., LTJ "Jaunosios Lietuvos" sąjungos Pempiškių skyr. valdybos narys ir pirm. 1945-1946 m. žuvęs partizanas. /Žinios gautos iš brolio Juozo, gyv. Chicagoje/.

ŠLAKYS KAZYS, 1944-1945 m. veikęs partizanas. Suimtas, kalintas, nut. 15-ai metų, turtas konfiskuotas. /"Tarybų Lietuva" 1945.X.31, Nr. 247/.

ŠLEFENDORFAS, ūkin., Šaukėnų k., Pagramančio apyl., Tauragės vls. ir aps., 1949 m. minimas part. talkininkas. /11:6B/.

ŠLEGYS, 1947 m. minimas part. Skuodo apyl., Kretingos aps. /5:99/.

ŠLĖGUS JONAS, 29 m., ūkin., Šaltinėnų k., Birštono vls., Alytaus aps., KGB 1945.X nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŠLEIDERIS, buv. polic. tarnaut., po karo Kretingos aps., Mosėdžio apyl. part. vieneto vadas, minimos steigiant kolchozus. Suimtas. /28:287,293, 296/.

ŠLEIVELIS JUOZAS, 28 m., ūkin., Mardasavo k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

ŠLEKYS KRIZIUS, g. 1909.XII.10, kpt., po karo žuvo partizaninėje laisvės kovoje. /"Laisvoji Lletuva"-198l.I.8; "Draugas"-198l.VI.5/.

ŠLEPETYS, part., 1947 m. minimas Skuodo apyl., Kretingos aps. /5:100/.

ŠLEPETYS ALEKSANDRAS, g.a.1896 m., Baibių k., Degučių vls., Zarasų aps., po karo bolševikų sušaudytas partizanas, trobesiai sudeginti. /42:247; 6:222; "Karys"-1976 m. Nr.6, psl.238/.

ŠLEŽAS ANTANAS, g.1918 m. Pakruojo vls., Šiaulių aps., artėjant frontui 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, su ltn. Vl. Jazoko- "Petraičio" grupe 1944.XII.22 parašiutu nuleistas Panevėžio aps. Žaliojoje girioje. /10: 149-152/.

ŠLEŽYS, part. 1947 ma. minimos Skuodo apyl., Kretingos aps. /5:96/.

ŠLIČIUS, Skuodas, Kretingos aps., 1947 ma. ar vėliau suimtas partizanas. [5:91-92/.

ŠLIUMPA PRANAS, s.Povilo, g. 1916 m. Vaitraukio k., Panemunės vls., Kauno aps., kunigas, įšv. 1942 m., Alytaus par. vikaras. 1945-1946 m. "Dainavos" apg. part. ryšininkas, spv. "P a r t e n i j u s". 1946.XII suimtas, kalintas, sov. spaudoje paskelbti jo tard. parod. iš 1946.XII.5 ir 13 d. Nuteistos IO-čiai metų, išv. į Sibirą. 1975 m. buvo Višakio-Rūdos par. klebonas. /4:l86-192; 48:73-74; LE XXXVI,502/.

ŠLIŽINSKAS ANTANAS, s.Jono, g.1925 m. Gelažių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1945.X suimtas partizanas. Kalintas, jo tard. parod. iš 1945.X.29 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /5:63-70/.

ŠMAIŽYS STASYS, ūkin., Kretingos aps., Skuodo raj. veikusių part. ryšininkas-talkininkas: savo sodyboje buvo įrengęs partizanams slėptis bunkerį. Minimas 1947-1948 m. /5:92-109/.

ŠMITAS EDVARDAS, g. 1924 m. Kretingos aps., Skuodo apyl. partizanas, minimas 1946-1948 m. Sov. saugumo suimtas, 1955 m. nut. 20-čiai metų, išv. Mordovijon į Permės lag. 389/35. Ten dar nubaustas 3 m. /5:116; Draugas"-1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

ŠMITAS VINCAS, Kretingos aps., Skuodo apyl. part., minimas 1946-1948 m. /5:116; 29:688/.

ŠMUILA ZENONAS, Armėnišklų k., Seredžiaus vls., Kauno aps., po karo Baltijoje "Kęstučio" apg. , "Žalgirio" būrio vienos part. grupės vyresnysis, spv. "K o v a s", minimas 1948-1949 m. /11:153-157/.

ŠNARAS K., pokario partizanas, suimtas, 1946.XI.16 Gruzdžiuose sovietų karo tribunolo nuteistas sušaudyti. /2:517/.

ŠNIUKŠTA VLADAS, vokiečių ok. metais polic. Šilalėje, po karo "Kęstučio" apg. part., spv. "B i j ū n a s", vienos gr. vadas, 1945-1948 m. minimas Šilalės, Kaltinėnų, Vaitimėnų apyl. /4:139,l46; 11:86,105/.

ŠONTA JUOZAS, Iš Smilgių, Panevėžio aps., 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje. /10:161/.

ŠOPAGPA PRANAS, g.1911.II.7, kpt., vokiečių ok. metais Kretingos aps. virš. ir LLA apg. vadas. Antros sov. ok. metu part. būrių organizatorius./10:7,56,77-82,99,100,122,123,165; 39:56,77-81,99-100,122,123,344/.

ŠPEČKAUSKAS BRONIUS, Tauragės aps., Vainuto vls., 1947 m. minimas part. talkininkas. /11:75/.

ŠPOKEVIČIUS JONAS, Biržų aps., Joniškėlio apyl. part. vadas, minimas 1944-1945 m. Sovietų saugumo suimtas. /20:142/.

ŠTARAS S., ūkin. , Medikonių k., Rozalimo vls., Panevėžio aps., pokario part. talkininkas: 1944-1945 m. savo namuose priimdavęs partizanus ir religinius patarnavimus jiems teikiantį kunigą. /13:99-100/.

ŠUDNAGYTĖ MARTA Iš Kauno, po karo įtarta ryšių palaikymu su partizanais, buvo suimta ir išvežta į Mordovijos lag. /Elta 1954.XI.II, Nr. 30/.

ŠUKYS, Kėdainių aps. , Krakių vls., pokario part. vadas. /"Draugas" 1965.1.5, Nr.3/.

ŠUKYS JERONIMAS, g.1913 m. Vildžiuniškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., šaulys, 1941.VI aktyvus sukilimo dalyvis, po karo partizanas žuvęs kautynėse 1944-1945 m. /50:68; "Karys"- 1975 m. Nr.6, psl. 223/.

ŠUKYS PRANAS, g. 1903.VI.28 Vilkeliškių k., Sintautų vls., Šakių aps., kunigas, nuo 1935 m. Seinų aps., Leipalingio vls., Gerdašių par. klebonas. Sovietinės spaudos kaltinamas, kad po karo palaikąs ryšius su partizanais ir už tai 7 metus išbuvęs Sibiro tremtyje. Grįžęs buvo Šakių aps., Jankų vls., Nemirų par. klebonas. Mirė 1977.XII.13. /55:; "Draugas" 1978.III.7, Nr.55» psl.6; LE XXXVI,503/.

ŠULIAUSKAS ANTANAS, 25 m., darb. , Radžiūnų k., Alytaus vls. ir aps., part., MGB nužudytas 1946.IX.14. / 3 /.

ŠULSKIS ALGIS, pokario laisvės kovotojas, politinis kalinys, grįžęs iš Sov.Sąjungos lagerių gyveno Kaune. 1977 m. daryta krata. /"Draugas"-1978.III.24, pagal "Aušrą" Nr.9/.

ŠULSKIS ANTANAS /Juozas ?/ LAF narys, Liudvinavo k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, 1944 m. artėjant frontui išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "Š i l a s". Partizaniniam veikimui 1944.XI.18 parašiutu nusileido Žaliojoj girioj, veikė Subačiaus vls. 1945.V minimas LLA štabo virš. pav. ir vieno būrio vadas. /5:20; 10:144-145; 29:690; 50:30,36/.

ŠULSKIS VYTAUTAS, po karo Lietuvoje nužudytas partizanas. /"Tėviškės žiburiai"-1978.VII.6, Nr.27, psl. 5/.

ŠUMAUSKAS ANTANAS, Prienai, MGB 1946.V.28 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŠUMINSKAS ADOMAS, žmona Kristina, sūnūs- Antanas ir Vaclovas, ūkininkai, pamiškės gyventojai, Taujėnų vls., Ukmergės aps., įtarti partizanų rėmėjai 1945-1946 m., bolševikų iššaudyti. /46-a:/.

ŠUMLINSKAS JONAS, ats. Itn., Seinų aps., Lazdijų apyl. "Keršto" būrio part. vadas, minimas 1950-1951 m. Jo žmona buvo suimta ir kalinta, į jos kamerą infiltruotas saugumo agentas laimėjo jos pasitikėjimą. Surežisavus iš kal. išsilaužimaą, nieko neįtarusi, ji agentą Kimževą ir saugumiečius užvedė pas savo vyrą ir jis 1951 m. buvo suimtas. /LE XXXVI, 337,503/.

ŠUPARIS JONAS, Uždvario k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1950 m. minimas partizanų ryšininkas. /11:120-121/.

ŠUTA, mkt., partizanas Kaune, buvo suimtas antros rusų ok. metu ir išvežtas į Vorkutos lag. , Komi ASSR. /Elta-1956.XI.I, Nr.28 /.

ŠVATELIS JUOZAS, Darbėnų vls., Kretingos aps., LLA org. narys, "Kardo" rinkt. part., spv. "Š v i l p y s", minimas 1946 m. /10:88/.

ŠVAŽAS ALBERTAS, a.28 m., Gegrėnų k., Alsėdžių vls., Telšių aps., "Ženaičių legiono" štabo tiekimo virš. Minimas 1945.IV.22. /10:110/.

ŠVEDKAUSKAS JONAS, 36 m., ūkin., Balkasodžio k., Miroslavo vls., Alytaus aps. partizanas, bolševikų nužudytas 1947.I.II. / 3 /.

ŠVEDKAUSKAS PRANAS, a. 30 m., Balkasodžio k., Miroslavo vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part, spv. "B i t i n a s". Minimas nuo 1946 m., žuvo kautynėse 1947 m. rudenį Radžiūnų k., /8:55-57; LE XXXVI,394/.

ŠVEIKAUSKAS BRONISLOVAS, g.1910 m., kunigas, Tauragės aps., Šilalės par. klebonas, sovietinės spaudos apkaltintas, kad tikinčiųjų antitarybinei agitacijai naudojo sakyklą. 1948.XI.I Visų Šventųjų šventėje raginąs melstis už partizanus, sakydamas: "Melskitės už tuos, kurie užmiršti miške. Nors kai kas juos ir prakeikia, bet jie šventi". O 1949.VI.30 vakainių pamaldų metu ragino melstis dar vieną mėnesį, kad "gailestingasis Dievas išvaduotų mūsų tėvynę Lietuvą", o pats atsistojąs prie kryžiaus garsiai kalbėjęs: "Dieve, pasigailėk mūsų tėvynės Lietuvos, išlaisvink ją, duok amžiną gyvenimą". /13:114-115/. 1949.VII.12 suimtas, išvežtas į Sibirą, paleistas 1956.VII.6. Mirė 1968.X.3 Pagėgiuose. /48:425; "Draugas"- 1978.II.24, Nr.46/.

ŠVILPA BRONIUS, g.a.1903 m., ūkin., Būdos k., Jankų vls., Šakių aps., po karro, apylinkės part. ryšininkas, apie 1946 m. saugumo suimtas, išv. į Sibirą, grįžo su palaužta sveikata. Mirė vidurių vėžiu, palaidotas netoli savo tėviškės, Nemirų par. kapinėse, /iš laiško L.Keruliui/.

ŠVIRKŠTIS KAZIMIERAS, Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. /"Laisvoji Lietuva" 1982.II.18, Nr.4, psl.4/.

TALIUS, 1946 ma. minimas part. dalinio vadas Apūniškio miške, Latvijos pasienyje. /23:25l/.

TALMONTIENĖ, Spraudės k., Rietavo vls., Telšių aps., 1953 m. minima appyl. veikusių part. talkininkė. /11:124,125/.

TAMAŠAUSKAS, Skuodo apyl., Kretingos aps., 1948 m. žuvęs partizanas. /5:92,97,100,101, 104-107,112,113; LE XXXVI,488/.

TAMAŠAUSKAS ALGIRDAS /generolo sūnus/, skautas valtininkas, Žemaiti-joje Tėvynės apsaugos rinktinės, I-mo Žemaičių pulko karys, žuvo prie Sedos 1944.X. /29:659/.

TAMAŠAUSKAS ANTANAS, s.Boleslovo, g. 1918 m. Kvesčių k., Kaltinėnų vls., Tauragės aps., vokiečių ok. metais tarnavo Lietuvių savisaugos daliniuose iki 1944.I. Nuo 1944 m. rudens partizanas Kaltinėnų-Šilutės apyl. Su kt. part. 1945.VII.14 sunaikinęs Labardžių pieninę. 1945 m. suimtas, kalintas, tard. parod. Iš 1945.VIII.20 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /4:141-l47; 35:97/.

TAMAŠAUSKAS JUOZAS, 25 m., batsiuvys, Seirijočių k., Seirijų vls., Alytaus aps., MGB 1946.XI.9 nužudytas partizanas. / 3 /.

TAMAŠAUSKAS LEONARDAS, g.1912.VI.8, kunigas, Utenos aps., Sudeikių bžn. administratorius, part. rėmėjas. Vėliau buvo Onuškio par. klebonas, 1949.IV.23 suimtas, nut. IO-čiai metų, kalintas Kazachstane. 1956.II.27 grįžo, buvo Lukštų par. klebonu, Obelių vls., Rokiškio aps. Jo brolis-partizanas Sudeikiuose. /20:165; 48:425; "Draugas"-1985.V.11/.

TAMOŠAITYTĖ ONA, po karo Raseinių aps. part. ryšininkė. /50:114/.

TAMOŠAUSKAS M., ANTANAS, ADOMAS, JONAS ir STASYS- 5 broliai iš Rukaičių k. Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947 m. žuvę partizanai. /Iš laiško/

TAMOŠIŪNAS, 22 m., Pinigėlių k., Panevėžio vls.    ir aps., 1945 ma. Žaliojoj girioj, Panevėžio-Subačiaus vls. minimas partizanas. Priklausęs A.Birbilo- "Baltušio" būriui. /5-79/.

TAMOŠIŪNAS PETRAS, ūkin., Bancionių k., Pumpėnų vls., Panevėžio aps., 1948 m. minimas apyl. part. vadas. /20:163-164;    "Draugas" 1965 m. Nr.92/.

TAMOŠIŪNAS PRANAS, Ignalinos k., Daugailių vls., Utenos aps., žuvęs part. 1944 m. rusams veržiantis į Lietuvą. /"Draugas" 1973.VI.15/.

TAMULEVIČIUS- TAKOLIŪNAS POVILAS, g.1902 m., laisvės kovotojas, 1954 m. nuteistas 25 metams, kalintas Permės konc. stov., Mordovijoje. /"Lith. Inf. Service"- 1980 Noveraber /.

TAMULEVIČIŪTĖ ZOSĖ., Dainavos k., Varėnos vls., Alytaus aps., 1950 m. minima part. ryšininkė./8:146/.

TAMULIONIS BRONIUS, 25 m., batsiuvys, Kibyšių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945.III NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

TAMULIONIS M., Vabalninko vls., Biržų aps., po karo partizanas, vėliau ilgą laiką dirbęs viename kolchoze Pasvalio raj. Buvo suimtas, Panevėžyje nut. IO-čiai metų lag. /"Karys" 1967 m. Nr. 3, psl.9l/.

TAMULIAI- tėvas ir sūnus- Tauragės raj., 1945 m. Purviškių miške minimi partizanai. /11:16/.

TAPARAUSKAS JONAS, Trakų aps., Žaslių vls., Gegužinės apyl., Jašiūnų k. būrio part. nuo 1945.III. /4:163/.

TARASEVIČIUS, Alytaus aps., Daugų vls., "Kęstučio" apg. part., spv. "V ė t r a", 1951 m. minimas Pavarėnio miške. /8:113/.

TARASEVIČIUS JONAS, Alytaus-Lazdijų raj., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., 1948-1949 m. minimas Dirmiškio miške ir apylinkėje, /7:52,54,55,63-67/.

TARASEVIČIUS PRANAS, "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos partizanas, 1948-1949 m. minimas Alytaus-Lazdijų raj. ir Dirmiškio miške. /7:54,63-67/.

TARASEVIČIUS VIKTORAS, 44 m., ūkin., Vergakiemio k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.V.10 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

TARCIJONAS JONAS, 40 m., ūkin., Angininkų k., Simno vls., Alytaus aps., MGN 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

TARUŠKA JONAS, Stetiškių k., Panevėžio vls. ir aps., vokiečių ok. metais tarnavęs Panevėžio kal., nuo 1944.VII LLA org. narys. Pasitraukęs nuo artėjančio fronto į Žemaitiją, Platelių miške parinktas kandidatas į radistų mokyklą Vokietijoje. Tolimesnis likimas nežinomas. /10:73-75/.

TARUTIONIS, ūkin., Ežerynų k., Merkinės vls., Alytaus aps., part. talkininkas: jo sodyboje 1945.I.15-16 viešėjo partizanai. /10:138/.

TAUNYS L., ats. aviac. kpt., "Geležinio Vilko" org. narys, baigęs Prekybos institutą, Lietuvos aero klubo sportinės eskadrilės vadas. Po karo Suvalkijoje, Marijampolės aps., Skardupiuose 1945.VI paskirtas "Tauro" part. apg. štabo virš. Buvo pirmasis apg. vadas. 1945.X.21 sov. saugumo suimtas, kalintas ir nuteistas. Apkaltintas, kad "1945 m. kartu su hitlerine žvalgyba organizavo buržuazinių nacionalistų šnipų, teroristų, diversantų gaujas". Papildomai: Taunys Leonas, s.Miko, g.1894 m., Pasuduonio k., S.Kalvarijos vls., Marijampolės aps.,1945.X suimtas. /1:23; 4:12,195-197,200,204,205; 9:12,42,54,63,65,66,69,70,76,78-92,55,97,99,100,107,109,139; 23: 259,265,266,329,331; 52:91,93,214,216,386; "Karys"- 1968 m. Nr.9, psl.305/.

TAUPŠAITĖ, ūkin., Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., 1948 m. minima partizanų talkininkė. /5:109/.

TAUTKUS-TAUTKEVIČIUS JUOZAS, s.Juozo, g.1902 m. Užventyje, Šiaulių aps., gyveno Pajudrio k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1928-1940 m. tarnavo policijoje nuovados virš. pad., vėliau nuovados virš. Grinkiškyje, Pašušvyje, Tytuvėnuose. Nuo 1947.II "Kęstučio" apg., "Dariaus" raj., "Rambyno", vėliau "Vilko" būrių part., spv. "G e n y s". Minimas Šilalės, Priekulė Rietavo raj. Suimtas 1954.VI.20, kalintas, tardymo parod. iš 1954.VI.22, VII.5, XI.20 ir 1955.I.29 d. paskelbti sovietinėje spaudoJe. Nuteistas 25 metams, išv.į Mordovijos lag. 385/3. /11:116, 123-134; "Draugas"- 1974.IX. 23; "Lith. Inf. Service" 1980 November/.

TEBELSKAS, 1944 m. išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje. Likimas nežinomas. /10:l6l/.

TEKORIUS BRONISLOVAS, ūkin., Pavandenė, Varnių vls., Telšių aps., po karo pirmasis apyl. part. vadas, bolševikų žiauriai nukankintas. /48:77; 59:59,67,68,81/.

TELŠINSKAS KAZYS, 25 m., iš Kretingos apyl., 1944 m. įstojo į LLA org., 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, 1944.XI parašiutu nusileido netoli Plungės, Telšių aps. Legalizavosi ir iki 1945.V gyveno Gargždų m., Kretingos aps. Mokytojavo pradžios mokykloje ir gimnazijoje. 1945.III minimas LLA Kretingos aps. štabo narys, spv. "A r ū n a s". /10: 57 ,77-83,108/.

TENIKAITIS JURGIS, Tauragės apyl., "Kęstučio" apg, part., spv. "D ūd a". Minimas 1949 m. /11:22,23/.

TENIKAITIS PETRAS, a. 22 m., ūkin.. Meškų k., Gaurės vls., Tauragės aps., apyl. part. ryšininkas, spv. "M a r s a s". Vėliau buvo "Kęstučio" apg., "Rolando" būrio partizanas, minimas 1948-1949 m. /11:40, 41,52/.

TIKUIŽA ALBINAS, Einorių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps. po karo žuvęs partizanas. /Iš laiško/.

TYLOS- 39-42 m., 3 broliai partizanai, Leliūnų apyl., UtenoB aps.,

1945 m. per Velykas bolševikų nukankinti. /33:72; 45:224; LE XIV,375; "Draugas"- 1984.VII.25, Nr. 146, psl.3/.

TYLIUŠIS JONAS, g.1910 m., iš Panevėžio aps., Telšiuose 1944.IX įstojo Į LLA org., IX.13 išvyko Vokietijon į žvalgybos mokyklą. Spv. "V ė ž y s" su ltn. Vl.Jazoko- "Petraičio" grupe 1944.XII.22 parašiutu nuleistas į Žaliąją girią, Panevėžio aps. /10:149-152/.

TIMINSKAS MYKOLAS, s.Mykolo, g.1913 m. Vilkų Lauko k., Vainuto vls., Tauragės aps., 1944.VII paskirtas Vainuto vls., "Vanagų" gr. virš. ir LLA org. nariu. Nuo 1946 m. pradžios "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt, part., spv. "A l v y d a s", "B a l a n d i s", "R i m a n t a s", Buvo eilinis narys, būrio vadas, nuo 1946.VI kuopos vado pav., nuo 1946.IX iki 1947.IV dalinio štabo agitacijos ir propagandos skyr. virš., nuo 1947.IV "Žaibo" būrio vadas, part. teismo sekr., vėliau pirm., rajono vadas. 1948.VII išvykęs gydytis legalizavosi, 1949 m. teisiant part. Šeputį buvęs liudininku. Suimtas, kalintas, tardytas 1957.VIII.2,6,21,22 ir 23. /11:12,66,67,71-79/.

TINDŽIULIS ALBINAS, g.1910.IX.II Rokiškio aps., aviac. kpt., 1933 m. baigė Karo mokyklos XV laidą, tarnavo 4 pėst. pulke, 1935 m. baigė karo aviacijos mokyklą. Po karo Biržų, Vabalninko, Pandėlio apylinkių part. vadas, žuvo 1949.I. /7:133,134; LE XXIX,469; LE XXXVI,508; "Karys"-1966 m. Nr. 3, psl.8l/.

TINTNERIS POVILAS, vokiečių ok. metais tarnavo Savisaugos daliniuose, po karo kurį laiką partizanavo. Bolševikų saugumo suimtas, 1962 m. buvo teisiamas. /23:1Ol/. .

TIŠKUS ALFREDAS, a.26 m., LLA org. narys, artėjant frontui 1944 m. išvyko Vokietijon, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "K r u k e l i s”

1944.XI parašiutu nusileido į fronto užnugarį netoli Plungės, Telšių aps. Legalizavosi ir gyveno Kretingoje. 1945.II bolš. saugumo suimtas. /10:52,53,57,79/.

TOCENIS PETRAS, Alovės vls., Alytaus aps., 1946 m. minimas partizanas. /5:102,103/.

TOLEIKIS ANTANAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., 3-os kuopos, 2-ro būrio part., 1948-1949 m. minimas Šilalės, Šilutės, Žygaičių vls. ir Pagėgių aps. /11:67-68/.

TOLIUŠI JOKIMAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg. part., spv. "Ž i b ut i s", 1951-1952 m. minimas Tauragės, Gaurės apyl. ir Mickiškės miške. Žuvo kautynėse 1952 m. rudenį. /11: 24-26,28,30,31/.

TOLOČKA KOSTAS, Jiezno vls., Alytaus aps. Gyvendamas Kaune buvo vieno orkestro muzikantu ir part. vado A.Ramanausko- "Vanago" ryšininku. Jo tėvo sodyboje buvo įrengta "Vanago" slėptuvė. Jis suimtas apie 1951-1952 m. /50:154; 58:87/.

TOLUŠIS POVILAS, ūkin. , Valakų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., 1940-1941 m. bolševikmečiu slapstėsi, priklausė LAF. Vokiečių ok. metais tarnavo pardavėju kooperatyve. 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi radistų mokykloje, 1945.1.21 parašiutu nusileido Subačiaus apyl., buvo part. būrio vadas, bunkeryje stribų apsuptas, žuvo kautynėse Palevenės miške. /10:l60; 50:37,38,49; LE X,28l/.

TOMAŠAUSKAS AUGUSTINAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt., "Šalnos" raj. partizanas, 1948-1949 m. minimas Laukuvos vls. /11:87-89/.

TOMKEVIČIUS ZIGMAS, LLA "Vanagų" org. narys, būrio vadas Lauksodėje, Žarėnų vls., Telšių aps., minimas 1944-1945 m. /10:70-71/.

TRAKENAVIČIUS, Alytaus aps. , Daugų vls., prie Eigelionių miško part. ryšininkas, minimas 1951 m. /8:114/.

TRAUKUS VLADAS, 22 m., ūkin., Ilgininkų k., Merkinės vls., Alytaus aps., partizanas, 1945 m. bolševikų nužudytas. / 3 /.

TREČINSKAS, 1944 m. išvykęs į Vokietiją mokėsi radistų mokykloje. Minimas 1944.VIII ir vėliau. /10:l6l/.

TREIDARAS STASYS, 24 m., darb. , Balbieriškis, Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.7 nušautas laisvės kovotojas. / 3 /.

TREIDARAS VINCAS, 28 m., darb., Balbieriškis, Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.7 nušautas laisvės kovotojas. / 3 /.

TREIDERIS STASYS, 27 m., Balbieriškis, Marijampolės aps., nuo 1945.VII "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" grupės part. skyr. vadas, spv. "V i j ū n a s", minimas 1945-1947 m. /8:47,50/.

TREIGYS VYTAUTAS, 22 m., stud. , Dakučkos k., Merkinės vis., Alytaus aps., 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

TTRIJONIS JONAS, sūnus Bronius ir duktė Ona, ūkininkai, Pakoplyčio k., Šilalės vls., Tauragės aps., 1950 m. minimi part. ryšininkai. /11:98/.

TRIJONIS PRANAS, s.Juozo, g.1927 m. Dryžų k., Šilalės vls., Tauragės aps. 1945 m. part. ryšininkas, nuo 1946.VI "Kąstučlo" apg. , "Butegeidžio" rinkt., "Šalnos" raj., "Gintaro" būrio part., spv. "J a u n ut i s". Nuo 1949.IV "Šalnos" raj. žvalgybos ir ūkio skyr. virš., vėliau rajono štabo virš. Suimtas 1950.IV. Tardymo parod. iš 1950.IV.30, VI.23, VIII.13,14,15 ir IX.19 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:90-91,102-108/.

TRILUPAITIS MEČYS, s.Stasio, Šilininkų k., Girkalnio vls., Raseinių aps., 1944.XI-XII minimas partizanas. /11:160/.

TRILUPAITIS VYTAUTAS, s.Stasio, g.1924 m. Šilininkų k., Girkalnio vls., Raseinių aps., 1944.XI Lokupio miške minimas partizanas. Iš partizaninės veiklos pasitraukė 1944.XII pabaigoje ar 1945 m. pradžioje. Sovietų saugumo suimtas ir kalintas. /11: 160-161/.

TRINKA ANICETAS, Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt. part., p. "T i t n a g a s", minimas 1950 m. Sovietinėje spaudoje rašyta, kad vienas Trinka "niekšingos mirties susilaukė". /"Draugas" 1964 m. Nr. 274/.

TRINKA KAROLIS, Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt. part., spv. "D r u g y s". Jis ar jo brolis buvo nut. mirti. /"Draugas"-1964 m. Nr. 274/.

TRUKLICA, Žemaitijoje, Tėvynės apsaugos rinktinės karys - minosvaidininkas, prasidėjus raudonarmiečių ofenzyvai, žuvo prie Sedos 1944.X.7

TRUMPYS BENEDIKTAS, iš Radviliškio vls., Šiaulių aps., ats. puskar., vokiečių ok. metais tarnavo Savisaugos daliniuose. Nuo artėjančios pakartotinos sovietų okupacijos, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Ansbacho lietuvių pabėgėlių stov. Tarnavo sargybų kuopose. Spv. "R y t i s", 1950.X.3 su K.Širviu atlydėjo grįžtantį ok. Lietuvon krašto rezistencijos įgaliotinį Juozą Lukšą parašiutu nusileisdami Žygaičių miške, Tauragės aps. Visi 3 persikėlė į Kazlų-Rūdos miškus. 1951.IV.19 MGB-lstų nušautas P.Vengraičio-"Žilvičio" slėptuvėje, Altoniškių miške, Lekėčių apylinkėje, Šakių aps. /19:-; 52:240,241; LE XXXVI,510; "Karys"-1982 m. Nr. 2, psl.93/.

TRUNCĖ BRONIUS, 29 m., Dvarčėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., part., 1945.VII.9  suimtas, kalintas ir nuteistas. /8:88; 55:47-49,52/.

TRUNCĖ IGNAS, 35 m., ūkin. , Dvarčėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., apyl. veikęs partizanas, 1945.VIII.9 suimtas, sumuštas, kankintas. /3; 8:88; 55:47-49,52/.

TRUNCĖ JONAS, 20 m., ūkin., Arciūnų k., Alovės vls., Alytaus aps., MKGB 1945.VII.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

TRUNCĖ VINCAS, 23 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.X.15 / 3 /.

TRUNCĖ VLADAS, ūkin., Dvarčėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., part., minimas 1945.VIII. Suimtas ir nuteistas. /55:47-49,52/.

TŪBINĖ JUOZAS, 28 m., ūkin. , Kazokiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.I.1 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

TRUČAS ROBERTAS, po karo laisvės kovotojas, "Už tėvynės išdavimą" 58 str.I bolš. teismo 1954 m. nut. 25 metams ir išv. Mordovijon į Permės konc. stov. /Lith. Inf. Service" 1980 November; "Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa" /.

TUGAUDIS JONAS, po karo Kauno apyl. veikęs partizanas, Kauno senamiestyje bolš. nušautas. /Liudijimas Kerstono komitete/.

TUMAS DOMAS, Smilgių vls., Panevėžio aps., nuo pakartotinos rusų okupacijos 1944 m. pabėgo į Vokietiją, baigė žvalgybos mokyklą, priskirtas ltn. Br.Giedriko grupei, 1945.I.21 parašiutu nusileido Smildų apylinkėje. /10:159-160/.

TUMASONIS, ūkin., Noragėlių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Daina-vos" apg. , "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part. talki-ninkas, minimas 1949 m. /7:55/.

TUMOSA ALFONSAS, 29 m., ūkin., Mikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, MGB nužudytas 1947.IX.21. / 3 /.

TURCINAS JUOZAS, 25 m. , ūkin., Gudonių k. , Seirijų vls. , Alytaus aps., partizanas, 1946.VI.5 bolševikų nužudytas. / 3 /.

TURKEVIČIUS MYKOLAS, eigulys, Stumbriškio k., Vabalninko vls., Biržų k, 1945 m. minimas part. talkininkas. /5:78/.

TURSKAS, 1945 m. Daugų apyl., Alytaus aps., veikęs partizanas. 8:86/.

TURSKAS GABRYS, g.a.1920 m. Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" rinkt., 2-ro skyr. part. vadas, slp. "B i e l i ū n a s", minimas 1947-1949 m. Alovės vls. ir Varčios miške. /8:105-108/.

TUTINAS KAZIMIERAS, kunigas, Upninkų par., Kauno aps., sovietinės spaudos buvo kaltinamas, kad tuojau po karo buvo part. vado J.Misiūno-"Žaliojo Velnio" talkininkas-ryšininkas ir part. pogrindžio laikr. "Žalioji Giria" red. Minimas 1945 m. /4:157-158; 13:93/.

TURKEVIČIUS, Telšių aps., Rietavo miškuose 1952 m. žuvęs part. /35:98/.

TVASKUS PETRAS, s.Viktoro, g. 1925 m. Vidugirio k., Kupiškio vls., Panevėžio aps., 1944-1945 m. minimas A.Birbilo- "Baltušio" būrio part., spv. "Š p o k a s", veikęs Žaliojoj girioj, Subačiaus-Panevėžio vls. MKGB suimtas, kalintas, jo tard. parod. iš 1945.X. 26 ir 27 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /5;6l-70/.

TVIRAGA ČESLOVAS, Ukmergės aps., Musninkų vls., Čiobiškio apyl., 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, 1944-1945 m. vietinio part. būrio vadas, spv. "V i l k a s". /4:172-176/.

TVIRAGA MYKOLAS, Ukmergės aps., Musninkų vls., Čiobiškio apyl. part, minimas 1945-1946 m. Žuvo 1946 m. /4:172/.

TVIRAGAITĖ ONA, Ukmergės aps., Musninkų vls., Čiobiškio apyl. part. ryšininkė, minima 1945 m. /4:176/.

UBEIKIENĖ-KUMELYTĖ REGINA, g.1913 m. Ruklių k., Daugailių vls., Utenos aps., mkt., baigusi Utenos gimn ir Pedagoginį institutą Klaipėdoje, buv. skaučių draugovės draugininke. Mokytojavo Kurklių k., Vyžuonų vls. , Utenos aps., 1943/1944 m. bolš. banditų 4 šūviais peršauta į abi kojas / tuo metu žuvo jos vyras ir kūdikis/. Gydėsi Utenos ligoninėje. Pasveikusi sumaniai vadovavo pokario part. daliniui, kautynėse buvo sužeista ir nuo žaizdų mirė, manoma, 1949 m. /29:685» "Karys" 1976 m. Nr. 2, psl. 66-67/.

UBERTA VACLOVAS, 37 m., ūkln., Navininkų k., Simno vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

UBONIS KAZIMIERAS, g.a. 1914 m. Želmeniškių k., Salako vls., Zarasų aps. , polic. vachmistras, pasitraukęs nuo pakartotinos rusų okupacijos, Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktine, buvo I-mo būrio skyr. skyrininkas. Prasidėjus ofenzyvai žuvo prie Sedos 1944.X.7. /"Karys"-1968 m. Nr.9, psl. 287 ir Detroito šaul. byla/.

UKSAS PETRAS, ūkin., Gaidienų k., Upynos apyl., Skaudvilės vls., Tauragės aps., 1949 m. minimas part. ryšininkas. /11:100,112/.

ULBINAS JUOZAS, 26 m., gim. Varėnos vls., AlytauB aps., ūkin., šaulys, po karo partizanas, 1945 m. rudeniop suimtas ir prie Ulbinų k. sušaudytas. /46:127; jo brolio Stepono laiškas iš 1979.VIII.20 d./.

ULECKAS, po karo Kazlų-Rūdos miškuose veikęs part. vadas, žuvęs kautynėse 1955 m. /"Dirva" 1957.X.17 Ir 24 d. /.

ULECKAS VINCAS, Uosupėlio k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ULICKAS, Deveikiškių k., Grinkiškio vls., Kėdainių aps., ūkin., po karo partizanas. Jo sodyba ir jis gyvas bolševikų sudeginti. /"Draugas" 1965 m. Nr.72/.

ULINSKAS, virš 20 m. , Gelgaudiškis, Šakių aps., 1945-1946 m. kautynėse sužeistas partizanas, Pajotijo k. suimtas, išvežtas į Griškabūdį ir nužudytas / Žinios sutelktos asmeniškai/.

UOSLYS JUOZAS, 25 m., ūkin., Liepiškių k., Leipalingio vls., Seinų aps., 1944 m. NKGB nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

URBA LIUDVIKAS, Jagučionių k., Raseinių raj., 1944 m. rudenį minimas partizanas. /11:168/.

URBA PETRAS, Norkūnų k., Kražių vls., Kėdainių aps., partizanas, bolševikų sušaudytas 1944.XII.17. /"Karys" 1972 m. Nr.5. psl.179/.

URBANAVIČIUS KASTULIS, g.a.1904 m. Duokiškio m., Kamajų vis., Rokiškio aps., 1941.VI Duokiškyje sukilimo dalyvis, būnant su ginklu lauko miškelyje 1944.VII rusų pagautas ir sušaudytas. /50:68/.

URRBANAVIČIUS PRANAS. g.1916 m. Duokiškyje, Kamajų vls., Rokiškio aps. po NKVD teroro 1941.VI slapstėsi Duokiškio ežero saloje. 1941.VI didžiųjų trėmimų metu, Trumponių ir Kamajų šile ties pakalne apšaudė enkavedistus. Nuo 1944.VII partizanas, dalyvavo Salagirio ir kt. kautynėse, susprogdino kelis sovietų tankus. Žuvo kautynėse 1945 m. 50:68/.

URBANAVIČIUS STASYS, 4l m., ūkin. , Daugai, Alytaus aps., laisvės ko-votojas, 1944.VII bolš. nužudytas. / 3 /.

URBANAVIČIUS VYTAUTAS, Dūmiškių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.II.17. / 16 /.

URBONAITĖ, part. ryšininkė, 1945 m. minima Ukmergės aps./4:185/.

URBONAS, Telšių aps., Rietavo miškuose 1952 m. ar vėliau žuvęs partizanas. /35:98/.

URBONAS BRONIUS, iš Panevėžio, 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, artėjant frontui, 1944 m. išvyko į Vokietija, baigė diversantų-radistų mokyklą, priskirtas ltn. A.Gogelio grupei, 1945.1.21 parašiutu nusileido Šimonių apyl., Panevėžio aps. /10:l60/.

URBONAS JUOZAS, bažnyčios sargas, Skardupiai, Marijampolės vls. ir aps., nuo 1945.VI.19 vietinio būrio part., spv. "M e š k a". Tolimesnis likimas nežinomas. /4:195-196/.

URBONAS JUOZAS, Tauragės aps., Gaurės vls. pogrindžio org. virš. pav. nuo 1947 m. Suimtas 1949.X. /11:58-63/.

URBONAS KAZYS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

URBONAS VIKTORAS, g. 1928 m., Sutronių k., Veisiejų vls., Seinų aps 1949 m. buvo mobilizuojamas į sovietų kariuomenę, bet įstojo į "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt, "Vytenio" tėvūniją partizanu, spv. "V a rn a s". Kovojo prieš kolchozų steigimą, minimas 1950 m. Veisiejų, Leipalinglo apyl. /7:73,79,81,82,84,86/.

URBONAS VYTAUTAS, Likiškėlių k., Alytaus vls. ir aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiaus" tėvūnijos part., spv. "G i r i n i s", žuvo kautynėse 1947.XII.8 Talokių k. laukuose, Alytaus vls. ir aps. 8:56; LE XXXVI, 394/. URBONAS VYTAUTAS, Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijoje 1934 m. įkurtos skautų draugovės draugininkas, po karo žuvęs partizanas. /29:134,684/.

URBONAS VLADAS, 30 m., darb., Medvišių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.XI.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

URBONAVIČIUS, Daunorų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / I 6 /.

URBONAVIČIUS JUSTAS, s.Justo, g.1913 m. Tryškių m., Telšių aps., šaulys, 1941.VI Tryškių būrio part., vėliau policininkas, "1944-1950 m. gyveno nelegaliai". 1950 m. suimtas, tardytas 1950.V.24. /40:262-263/.

URBONAVIČIUS JUSTINAS, s.Kosto, g.1890 m. Antanavo m., Kretingos aps., kunigas, Pavandenės par. klebonas, Varnių vls., Telšių aps. Sovietinės spaudos apkaltintas, kad po karo veikęs su Lietuvos partizanais,.. "organizuodamas nacionalistų gaują teigęs, kad "bedievybės pavojus gresia visai tautai, o mūsų prakaitu suvilgyta žemė ir pūslėtom rankom sukrautos gėrybės yra išgrobstomos ir atiduodamos tiems, kas jų neužsitarnavo". Jis rašąs ir platinąs atsišaukimus. Viename rašoma: "Broliai lietuviai! Mūsų tėvynė verkia kruvinomis ašaromis suklupusi sunkiame gol-gotos kelyje, kada jos kūną, mūsų pūslėtomis rankomis išpurentą, gausiu prakaitu suvilgytą žemę gabalais plėšo užmiršę Viešpatį ir jo prisakymus bedieviai". /l3:92-93/. Nuo 1949.VII Darbėnų par. klebonas, ten 1949 m. suimtas, kalintas, 1950.II.10 d. tard. parod. paskelbtas sovietinėje spaudoje. 1950 m. išv. į Sibirą ir ten žuvo. /4:250-252; 35:117; 48:77-79,426; 59:58-82/.

URBONAVIČIUS K., pokario part., Šilavoto vls., Marijampolės aps. /34:240/.

URBUTIS, ltn., po karo part. vado Pr.Gužaičio pavad. Raseinių aps. 1945 m. suorganizavo part. rinktinę Kražių-Nemakščių apylinkėse. 1947 m. iš part. veiklos pasitraukė. /11:207,210, 215/.

URNIEŽIUS ZIGMAS, g.1925 m., "Už tėvynės išdavimą" &64 bolš. 1967 m. nut. 15-ai metų. Išv. Mordovijon į Permės srities lag. 389/35. /"Draugas" 1974.IX.23, 1975.VI.9 ir 1982.XII.11/.

URVINIS ALEKSAS, Skuodo apyl., Kretingos-aps., 1947-1948 m. minimas part., 1948 m. legalizavosi. Jo tėvas, part., 1948 m. žuvo. /5:92, 104,105/.

ŪSELIS ALFONSAS, 23 m., ūkin., Avižienių k., Seirijų vls. , Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1946.VI.24. / 3 /.

ŪSELIS JONAS, Meškasalio pradž. mokyklos mkt., Alovės vls., Alytaus aps., part., 1945-1946 m. minimas A. Ramanausko- "Vanago" junginyje. /8:100-104/.

ŪSELIS JUOZAS, g.1909.XI.24 Lauknų k., Ukmergės aps., ateitininkas Ukmergės gimn., 1933.X.25 baigęs Karo mokyklos XIII laidą tarnavo I pėst. pulke Ukmergėje., majoras. 1940-1941 m. Vilniaus karo mokyklos kuopos vadas. 1941-1942 m. tarnavo Savisaugos daliniuose. 1944 m. Vietinės rinkt, karo mokyklos kuopos vadas. Nuo 1945.1 Ukmergės aps. part. vadas, spv. "P a k a l n i s". Jo vadovaujami partizanų būriai veikė Taujėnų vls. miškuose, priklausė "Vyčio" apygardai. 1947.X.7 suimtas, išv. į Sibirą konc. stov. 1958.I.15 atlikęs bausmę apsigyveno Norilske, dirbo elektromonteriu. Ten buvo suimtas, atvežtas į ok. Lietuvą, kalintas, 1962.X.11-20 d. teismo nuteistas mirti ir sušaudytas. /4:179,183,184; 29:687; LE XXXVI,513; "Draugas"-1963.1.15 Ir 1965-Nr. 92; "Karys"-1963 m. Nr.4, psl. 128; "Laisvoji Lietuva"- 1981.I.8/.

UTENIS SILVESTRAS, ats. viršila, šaulių būrio vadas, Vepriai, Ukmergės aps., 1944 m. Širvintų miškuose komunistų sušaudytas laisvės kovotojas. /"Nepriklausoma Lietuva", 1965 m. psl.362/.

UŽDAVINYS ADOLFAS, s.Antano, g.1921 m. Trakiškių k., Kalvarijos vls., Marijampolės aps., 1945-1946 m. "Geležinio Vilko" rinkt. "Rugio" būrio part., spv. "D o b i l a s". Veikė Onuškio-Valkininkų vls., Trakų aps. Suimtas 1946.III pabaigoje ar IV pradžioje, kalintas, tard. parod. iš 1946.IV.3,5,8 ir 15 d. paskelbti sov. spaudoje. /8:97-100/.

UŽKURAITIS, Panevėžio aps., 1941.VI part. Ramygaloje, po karo Žaliojoje girioje, A.Birbilo- "Baltušio" būrio part., veikęs Subačiaus apyl., minimas 1945 m. Žuvo. /5:50; 40:200/.

UŽUBALIS ANTANAS, a.30 m., Stuburų k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1941.VI sukilėlių vadas, 1945-1946 part. gr. vadas, žuvęs kautynėse 1946 m. /7:132-137; 33:729; LE XXIX,469 ir XXXVI,476/.

UŽUKAUSKAS STASYS, Skirsnemunė, Jurbarko vls., Raseinių aps., part., bolš. nužudytas 1945.VI. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

UŽUSIENIS POVILAS, g.a.1925 m., ūkin. sūnus, lentpiūvės darb. , po karo nuo 1944 m. part., grupės vado D.Marcinkevičiaus adjutantas, išdaviko Alf. Stankevičiaus išduoti, patekę į stribų spąstus abu žuvo Pakryžių-Gitėnų miške. Veikė Panevėžio aps., Kupiškio, Šimonių, Subačiaus apylinkėse. /50:37,49; LE X,28l/.

VABALAS, Jaunas ūkin., Raseinių aps., po karo bolš. nušautas partizanas savo km. laukuose. Lavonas pamestas Skirsnemunės m. gatvėje. /35:589/.

VABALAS, Alytaus aps., Seirijų vls. part., spv. "B i j ū n a s", minimas 1947 m. /4:68/.

VABALAS ALBINAS, Alytaus-Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Mindaugo” gr. vieno būrio part. vadas, spv. "V a r n a s". Minimas 1945-1950 m. Seirijų, Šventežerio vls. ir Kalniškės miške. Su keturiais part. 1950 m. žuvo bunkeryje nuo buv. stribo L.Kimževo kulkų.    Jis buvo infiltruotas į "Varmo" būrį. /4:68; 8:155-160; 50:139-141/.

VAIČEKAUSKAS POVILAS, g.1925 m. Skapiškio m., Rokiškio aps., 1944 m. slapstydamasis išvengė mobilizacijos į sovietų kariuomenę, 1944-1945 m. partizanas, spv. "K l e v a s", buvo suimtas, vežant pabėgo, 1946 m. stojo į Kauno kun. sem., baigė 3 kursus. 1949 m. klierikus išvaikius buvo suimtas, nut. 25 metams "už religinę propagandą", išv. į Vorkutos konc. stov., Komi ASSR, vėliau buvo perkeltas į Sibirą prie Baikalo ežero esančius lagerius. 1956 m. amnestuotas grižo į ok. Lietuvą, studijavo statybos inžinieriją Kaune. Vedė Lauryną Juodvalkytę, visa šeima 1979.II.17 atvyko į Chicago, Ill., JAV. /Žinios suteiktos asmeniškai "Draugas" 1979.II.23, "Dirva"-1979.III.8, "Tėviškės Žiburiai"-1986.I.2l/.

VAIČEKAUSKAS VIKTORAS, s. Petro, g.1921 m. Aukštaslynio k., Raseinių raj. Vokiečių ok. metais tarnavo policijoje, 1944.XII.9 įstojo į part. "Nemuno" junginį, 1945.VIII NKGB suimtas Jurbarko raj./11: 142-143/.

VAIČIONIS KAZIMIERAS, g.1921 m., kunigas, įšv. 1945 m., būdamas Aušros Vartų bžn. klebonu Vilniuje, sovietinės spaudos žiniomis, 1948 m. rudenį su kitais suorganizavo iš akademinio jaunimo pogrindinę grupę, pavadintą "Aušros Vartų kolegijos" vardu, kurios tikslas: "Lietuvos Jaunimo tarpe aktyviai propaguoti religinę-idealistinę pasaulėžiūrą; platinti antitarybinę literatūrą, nukreiptą prieš komunistų partijos politiką, esamomis priemonėmis kovoti, kad jaunimas nestotų į komjaunimą, skleisti antitarybines nuotaikas ir skatinti gyventojų pagarbą ginklu kovojantiems buržuaziniams nacionalistams". Jis važinėjęs ir kitur,"ieškodamas tiesioginių ryšių su teroristinėmis gaujomis". Buvo suimtas, kalintas ir tardytas. /13:128-129/. 1975 m. minimas Pabradės-Pavoverės klebonas.

VAIČIUKONIS, Biržų aps., Kupreliškio apylinkės partizanas, minimas 1949m. /20:16l; LE XXXVI, 327-328/.

VAIČIULIS, Tauragės aps., Vainuto vls., "Kęstučio" apg. part., minimas 1948 m. /11:72/.

VAIČIULIS, apie 50 m., ūkin., Mankūnėlių k., Seirijų vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Juozapavičiau" tėvūnijos, "Ąžuolo" gr. part. ryšininkas: Jo sodyboje 1948-1949 m. buvo įrengtas part. bunkeris. /7s4-9,64/.

VAIČIULIS PRANAS, g.a.1920 m. Nemaniūnų k., Kamajų vls., Rokiškio aps., po karo, netoli namų miške rastas nukautas ir įmestas į bulvių duobę. /50:68/.

VAIČIŪNAITĖ TERESĖ ir brolis KLEMENSAS, Kubilių k., Daugailių vls., Utenos aps., 1944 m. rudenį žuvo partizaninėje kovoje. /46-a/.

VAIČIŪNAS Antanas ir brolis VLADAS, Siesikai, Ukmergės aps., pokario laisvės kovoje žuvo prieš 1952 m. /Elta-1952. IX.I, Nr.17/.

VAIGAUSKAS, Pašilės bžk. , Kražių vls., Raseinių aps., part. talkininkas, 1945.III-IV slėpė parašiutu nuleistus parašiutininkus. /4:129,130/.

VAIGINAS, Suostų bžk., Nem.Radviliškio vls., Biržų aps., prieš 1948 m. apyl. žuvęs partizanas. /l4:50-52,56; "Draugas"-1965 m. Nr.87/.

VAIKUTIS, Zarasų aps., 1944 m. artėjant rusų frontui pasitraukė į Žemaitiją, įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę ir žuvo 1944.X.7 kautynėse su raudonarmiečiais prie Sedos, Mažeikių aps. /42:28o/.

VAILIONIS JUOZAS, Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part. vadas, spv. "P a p a r t i s", nuo 1948 m. minimas Veisiejų-Leipalingio vls. Žuvo 1950.VI Didžiasalio k., Leipalingio vls. /7:72,76,84,86,89-91; 8:162/.

VAILIONIS PRANAS, 26 m., ūkin., Rockių k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, MGB nužudytas 1946.VI.25. / 3 /

VAINEIKIS V., po karo 3 kartus komunistų teistas "už antitarybinę veiklą". /49:182-183; "Jaunimo Gretos" 1965 m. Nr.1, psl.25/.

VAINIUS PETRAS, g.1926 m., kaunietis, apie 5 metus partinazavo tarp Rumšiškių ir Pravieniškių. 1951 m. žiemą užkluptas būrio MGB-istų gynėsi iki mirties ir žuvo. /"Tėviškės Žiburiai" 1984.V.31/.

VAISULEVIČIUS KAZYS, Pentupių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.27 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

VAIŠNORA /1940 m. buv. finansų komisaro Juozo brolis/, po karo partizanas, asm. dok. gavęs iš brolio/23:137; 26:38/.

VAIŠTORAS JUOZAS, m., ūkin., Žilinčiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.I.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VAIŠVILA ZIGMAS, Danykų k., Raseinių aps., Al.Čepausko išduotas ir stribų apsuptas, žuvęs partizanas 1946 m. Al.Čepausko sodyboje, Kareiviškių vnk. , Kražių vls., Raseinių aps. /LE XXXVI, 288-289; "Draugas"- 1965 m. Nr.65/.

VAITELIS, Raseinių aps. part. dalinio vadas, su savo 45 kovotojais 1945 m. pradžioje legalizavosi. Taip aprašo komunistų autoriai. /23:196/.

VAITELIS DANIELIUS, g.1913.VIII.5, art. jaun. ltn., 1939 m. prie karo aviacijos baigęs 7 mėn. lakūnų-žvalgų kursus. Po karo Vidurinėje Lietuvoje, Ukmergės aps. veikęs part. vadas, spv. "P i l i ak a l n i s", buv. "Didžiosios Kovos" rinkt, vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" pad., 1945 m. įsteigtos "Vyčio" apg. pirmasis vadas.

Minimas 1945-1946 m. / su barzdele ir ūsais /. Sovietų saugumo suintas, kalintas, nuteistas mirti ir 1948.V.8 viešai pakartas Panoterių m. aikštėje, Ukmergės aps. Iš kalėjimo, paskutiniame prieš mirtį savo laiške žmonai rašė:

"Brangioji, aš išvogiau Tave iš gyvenimo. Norėjau Tau laimės, o nesupratau Tavo širdies ir tos tragedijos, kuri laukia mūsų. Norėjau žvaigždes sukloti Tau po kojų, o dabar tiesiu Tau tolimą kelionę į baisų vargą ir nežinią.

Nors aš pamilau daugiau Tėvynę, negu Jus visus tris, Tu supratai mane ir esi man tyli ir ištikima žmona. Džiaugiuosi ir tuo didžiuojuosi.

Aš greit mirsiu. Tu liksi viena, dar jauna ir žavi. Ištekėk, o gal vėl sutiksi savo mylimą?... Viena, ko Tavęs prašau: būk gera mūsų mažiukams..."

Po jo mirties, žmona, sūnus, duktė ir uošvė buvo išvežti į Sibirą. Po ilgų tremties metų grįžo. /1:103-104; 4:155-158,161,164, 165,167,169,173,174,176,180,18l; 23:215,279; 33:576; 46 a:191-198; "Plieno Sparnai"-1973 m. Nr.4, psl. 183; "Karys"-1968 m. Nr.9 /.

VAITIEKŪNAS, ats. karininkas, Panevėžio aps., Šimonių-Kupiškio apyl vieno fabriko dir. ir part. talkininkas. /50:52/.

VAITIEKŪNAS VLADAS, g.1906.X.17 Vainolių k., Vaškų vls., Biržų aps., buv. valst. saugumo dpt. valdininkas, 1941.III.4 suimtas, kalintas ir kankintas. Kilus rusų-vokiečių karui išsilaisvino 1941.VI 23. Artėjant frontui 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, mokėsi diversantų mokykloje. 1945.IV pabaigoje vykstant į ok. Lietuvą, NKGB suimtas, išv. į Sibiro lag. /l6-a:95; 15:127; 36:108; 10:40-41/.

VAITKEVIČIUS VITAS, ūkin., Plentos k., Lazdijų raj., apyl. part. talkininkas, minimas 1949 m. /7: 58-60/.

VAITKUS, po karo partizanas, suimtas Ukmergės aps., 1949 m. buvo kalintas Vilniaus Lukiškių kal. /iš liudijimo Kersteno komitetui/.

VAITKUS JONAS, Raseinių aps., po karo part. vieneto vadas. Kautynių metu buvo sunkiai sužeistas ir dalinai suparalyžuotas. Mirė 1967 m. /"Karys"-1968 m. Nr.I, psl.22/.

VAITKUS KLEOPAS, Jucaičių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt. part. talkininkas, minimas 1948-1949 m. /11:6l/.

VAITKUS PETRAS, s.Dominyko, g.1910 m. Mergažerio k., Varėnos vls., Alytaus aps., nuo 1945.IV part., spv. "G e n y s',' priklausė "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt. 1945.VII paskirtas skyr. vadu, vėliau buvo būrio vadas. 1945-1952 m. minimas Varėnos, Merkinės, Perlojos ir Rudnios apylinkėse. 1945 m. dalyvavo Rudnios, Merkinės ir Perlojos užpuolimuose. Suimtas 1952.X, kalintas, tardytas 1952.X.24, tard. parod. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /8:120-132/.

VAITKUS PRANAS, Jucaičių k., Gaurės vls., Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt. part. talkininkas, minimas 1947 m. /11:60/.

VAITKUTĖ EMILIJA, Žemaitijoje veikusi partizanė, suimta, nuteista 25 metams, kalinta Klaipėdos kal., minima 1955 m. /26: 288/.

VAITULIONIS ANTANAS, Vilkininkų k., Veisiejų vls. , Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "L a k ū n a s". Minimas 1950 m. /7:73/.

VAIVADA ANTANAS, Žadeikių k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1945 m. Kupreliškio apyl. minimas partizanas. Vėliau iš part. veiklos pasitraukė. /7:175/.

VAIVADA ANTANAS, g.1900 m., savanoris, Nepriklausomybės kovų dalytis, 1944 m. Vietinės rinktinės karys. Laisvės kovotojas, už "tėvynės išdavimą" 1968 m., pagal &64 nut. 15-aii metų, išv. į Mordovijos lag. 385/19. /"Draugas"-1974.IX.23 ir 1977.X.10; "Tėviškės žiburiai" 1985.II.14/.

VAIVADA BRONIUS, 1950-1951 m. Biržų-Rokiškio aps. minimas partizanas. Žuvo kautynėse 1951 m. Žadeikių k. laukuose, Biržų aps. /7:113,116,117,133,138,140-143/.

VAIVADA ROMAS, Rokiškio aps., Papilio vls., Kadarų miške 1949 m. minimas partizanas. /7:124/.

VAIVADA STASYS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt, Lelijos" būrio part., spv. "K a r a l i u s". Minimas 1948-1949 m. Tauragės-Gaurės vls., Sakalinės, Pameižių miškuose. /11: 20-22,41, 12-55/.

VALAIKIENĖ:, ūkin. , Dirmiškių pamiškės vnk. , Alytaus ar Lazdijų raj., 1948 m. minima part. talkininkė. /7:44,45/.

VALAITIS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg. , "Vaidoto" rinkt., "Mindaugo" būrio part., spv. "B i č i u l i s". 1952 m. minimas Jurbarko raJ., Pavidaujo miške. /11:20I/.

VALAITIS ANTANAS, 35 ma., ūkin. , Lapkalnio k., Ariogalos vls., Kėdainių aps., Žuvo kautynėse 1945.I Graužų miške /"Naujienos" 1965 m. Nr.25-27/.

VALAITIS ANTANAS, b.Juozo, g.1906 m. Skaisgirių k., Sintautų vls., Šakių aps., 1937-1939 m. studijavo visuom. mokslus Lille univ. Prancūzijoje. Lietuvos kat. Jaunimo s-gos "Pavasarininkai" gen. sekr., 1941.VI Kėdainių aps., Krakėse sukilimo dalyvis. "Pokario metais aršiai kovojęs prieš tarybinę santvarką Lietuvoje". 1951 m. suimtas, nuteistas 25 metams, kalintas Mordovijos lag. 1976 m. grįžo į ok. Lietuvą. /40:l42-l43; 41:82; "Draugas"-1974. IX. 23/.

VALANČIUS, ūkin., Sudėnų k., Kretingos aps., 1948 m. minimas part. ryšininkas. /10:96/.

VALANČIUS ALEKSAS, Šiaulių aps., Gruzdžių vls., Skaistgirio miškuose 1946-1947 m. minimas part., spv. "O k s a s". /4:210; "Draugas"- 1965 m. Nr. 46/.

VALANTIEJUS PRANAS, Tauragės aps., Šilalės vls., Karklėnų apyl. būrio part., minimas 1945 m. /4:133; "Draugas"-1965 m. Nr.34/.

VALATKA JONAS, 21 m., mokin. , Jundeliškių k., Birštono vls., Alytaus aps., NKGB 1945.V nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VALATKA PETRAS, g.1909 m., kunigas, Trakų aps., Žaslių vls., Paparčių par. klebonas. Sovietinės spaudos žiniomis, nuo 1944 m. rudens buvo part. vado J.Misiūno-"ŽalioJo Velnio" ryšininkas-talkininkas, rėmęs partizanus maistu, pinigais ir religiniais patarnavimais. Minimas 1944-1945 m. Buvo suimtas, nut. 5 metams, iš Sibiro grįžo 1951 m. 1971-1975 m. Beižonių par. klebonas. /4:157,172,176; "Draugas"-1978.VI.22/.

VALATKEVIČIUS STASYS, 34 m., polic., Bakaleriškių k., Onuškio vls., Trakų aps., part. gr. vyresnysis, spv. "N i v a", minimas Burbonių miške. Žuvo kautynėse 1945.VIII.13 Dusmenų k. /3 ir 8:82,83,89/.

VALATKEVIČIUS VLADAS, 28 m., tarnaut., Bakaleriškių k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.IV.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VALEIKA MATAS, inž., Kaunas, rezistencijos veikėjas, partizaniniam veikimui vyrus verbavęs, pats 1944.VIII išvyko Vokietijon į žvalgybos- diversijos mokyklą, spv. "P u t i n a s  M a t a s". Ten dar minimas 1945.I. Tolimesnis likimas nežinomas. /10:38-44,151,166/.

VALENČIUS JUOZAS, Gudelių k., Jurbarko vls., Raseinių aps., 1947-1948m. minimas partizanas. /11: 144-145/.

VALENTA KLEMENSAS, Padvariškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VALENTA PETRAS, 24 m., ūkin., Kikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1946.X MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

VALENTĖLIS ERNESTAS, Mikalatiškių k., Vabalninko vls., Biržų aps., Kupreliškio būrio partizanas, žuvo kautynėse 1945 m. rudenį. /7:175/.

VALENTĖLIS KAZYS, 1948-1950 m. Biržų aps., Vabalninko vls. bei Galvokų miške minimas partizanas, spv. "P a v a s a r i s". /7:11/, 114, 116,132-134,138,139/.

VALENTĖLIS LEONAS, 1951 m. Biržų girioje minimas partizanas. /7:112/.

VALENTĖLIS STASYS, Rokiškio aps., Pandėlio miškuose 1950 m. minimas partizanas. /33:188/.

VALENTĖLIS VYTAUTAS, Biržų-Rokiškio aps., Vabalninko-Panndėlio apyl. bei Galvokų-Pandėlio miškuose 1950-1951 m. minimas partizanas, spv. "K a r u k a s". /7:113,114,117,132-134, 138-142,146,161/.

VALENTINAS VLADAS, pokario partizaninio judėjimo dalyvis, "už tėvynės išdavimą" 1947 m. nut. 25- riems metams, išv. Mordovijon į Permės lag. 389/35. Ten dar buvo nubaustas 3 metams. Grįžo 1975 m. /"Draugas" 1974.IX.23 ir 1975.VI.9; "Laisvoji Lietuva" 1977 m. Nr.15/.

VALENTUKEVIČIUS ADOMAS, 21 m., ūkin., Kabelių II k., Marcinkonių  vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1947 m. MGB nužudytas. / 3 /.

VALENTUKEVIČIUS ANDRIUS, 30 m., prekyb., Kabelių I k., Marcinkonių vls. , Alytaus aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. /3/.

VALENTUKEVIČIUS JONAS, 21 m., ūkin., Kabelių II k. , Marcinkonių vls., Alytaus aps., MGB 1947 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VALENTUKEVIČIUS KAZYS, 38 m. , ūkin., Daržinėlių k. , Marcinkonių vls., Alytaus aps., 1946 m. MGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VALENTUKEVIČIUS PETRAS, 25 m., siuvėjas, Liškiava, Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945. IX. 17 nužudytas partizanas. / 3 /.

VALENTUKEVIČIUS STASYS, 24 m., Iš Rietavo, Telšių aps., pokario partizanas, suimtas, 1952.V nutremtas į Bielojar- Tavdos stov. už Uralo. /Elta- 1954.III. 10, Nr.7, psl. 9 ir 1954.XI.II, Nr. 30, psl. II/.

VALINSKAS VYTAUTAS, 17 m., Naujakaimio k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps., part., NKGB 1945.V.20 nušautas. /Elta-1949 m. Nr.1/.

VALYS JUOZAS, 19 m., ūkin. sūnus, Margų k., Leipalingio vls., Seinų aps., partizanas, NKGB nužudytas 1945.IV.8. / 3 /.

VALIUKEVIČIUS JONAS, parduotuvės vedėjas. Šventežeris, Seinų aps., 1948 m. minimas part. bendradarbis. /8:159/.

VALIŪNAS, Alytaus aps. , "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part., spv. "S a u s i s", 1946 m. minimas Butrimonių vls. apylinkėse ir Šilaičių miške. /8:23,26/.

VALIŪNAS JURGIS, Aleksandravos k., Alytaus vls. ir aps., "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. part., minimas nuo 1946 m. Suimtas 1946.X.4 Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps. /8:34,35/.

VALIŪNAS KOSTAS, Alytaus ir Butrimonių vls. bei Punios šile 1944 m. minimas partizanas. /8:34/.

VALIŪNAS PETRAS, s.Kosto, "Dzūkų" rinkt., "Margio" gr. partizanas, 1944-1946 m. minimas Alytaus- Butrimonių vls. ir Punios šile. /8: 34,35/.

VALIŪNAS VINCAS, Alytaus- Butrimonių apyl., 1944.XII kautynėse sužeistas partizanas. /8:34/.

VALKŪNAS JONAS, g.1919 m. Telšių aps., 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "R ū t a" 1944.XI.18 parašiutu nuleistas į fronto užnugarį Panevėžio aps. /10:153/.

VALTERYTĖ ALEKSANDRA, d.Alekso, g.1919 m. Miknaičių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., nuo 1945 m. vasaros Jurdaičių miške veikusių partizanų talkininkė; tarpininkavo gauti suklastotus dokumentus, parūpindavo jiems maisto ir spaudos. /4:211,212,217,218/. Suimta 1947.X, tardyta 1947.X. 27.

VALŪNAS JUSTINAS, Balkūnų k., Krokialaukio vls., Alytaus aps., part. ryšininkas, minimas 1948 m. /8:7l/.

VANAGAS, Biržų aps., po karo žuvęs partizanas. Žmona ir 2 vaikai išvežti į Sibirą. /14:68/.

VARANAVIČIUS JUOZAS, Panevėžio aps., Šimonių girioje 1948 m. minimas partizanas. /33:639; 50:54/.

VAREIKA JUOZAS, artėjant frontui Žemaitijoje buvo LLA org. narys. Likimas nežinomas. /29:690/.

VAREIKIS, jaun. ltn., Raseinių aps., Bedančių raiške, "Žebenkšties" rinkt, vieno part. būrio vadas. Nuo 1946 m. "Vaidoto" rinkt, štabo virš. Veikė Girkalnio, Seredžiaus, Veliuonos ir Šimkaičių vls. Žuvo kautynėse 1947 m. vasarą Birbiliškės miške, Ariogalos vls. /11: 208-215/.

VARKALA ALGIS, Marijamoolės aps., "Tauro" apg., "Geležinio Vilko" rinkt, štabo narys, rinkt, vadui Juozui Stravinskui 1946.VI žuvus,-rinkt, vadas. MGB 1948 m. sušaudytas. /23:295; 34:240; "Britanijos Lietuvis"-1950. VI.9/.

VARNAITĖ KAZIMIERA, Rūšupių k., Skuodo raj., part. talkininkė: pas ją buvo įrengtas bunkeris part. slėptis. Minima 1949 m. /5:93/.

VARTAVIČIUS ANTANAS, 27 m., ūkin., Paliūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, bolš. nužudytas 1946.VIII. / 3 /.

VASILIAUSKAS, Telšių aps., Varnių vls., Pavandenės apyl. part. ryšininkas, minimas 1948 m. /59:8o/.

VASILIAUSKAS ANTANAS, Alytaus aps. ir vls., Ūdrijos apyl. 1947.XII minimas part. bendradarbis. /8:38,39/.

VASILIAUSKAS BRONIUS, g.1922 m. Budriškių k., Dusetų vls., Zarasų aps., mažažemio ūkin. sūnus, vokiečių ok. metais rezistencijos veikėjąs, po karo 1944.IX minimas partizanas. /50:68-69/.

VASILIAUSKAS BRONIUS, Marijampolės aps., Balbieriškio apyl., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" grupės partizanas, 1946-1947 m. minimas Balbieriškio apyl. Suimtas 1947.III. /8:53/.

VASILIAUSKAS JUOZAS, 44 m., darb., Balbieriškis, Marijampolės aps., MGB 1946.VII.16 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VASILIAUSKAS STASYS, a.30 m., Kriaunų k., Alytaus vls. ir aps., "Dainavos" apg., "Dzūkų" rinkt., "Vaidoto" gr. , 2-ro būrio part. vadas, spv. "K i r v i s", 1948-1949 m. minimas Balbieriškio, Šilavoto, Gudelių ir Prienų vls. /8:72,73/.

VASILIAUSKAS VLADAS, 23 m., darb., Balbieriškis, Marijampolės aps., KGB 1945. IV. 12 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VASILIŪNAS-VASILIAUSKAS JUOZAS, s.Adomo, g.1916 m. Mažiūnų k., Butrimonių vls., Alytaus aps., 1944.IX įstojęs į LLA org. išvyko Vokietijon į žvalgybos-diversijos mokyklą, spv. "R u g i s". Paskirtas radistu į Vl.Jazoko- "Petraičio" gruoę, 1944.XI.22 lėktuvu nuskraidintas ir parašiutu nuleistas Panevėžio apyl. Suimtas 1945 m., tardytas 1945.X.16. /5:42; 10:148-150,165/.

VAŠKEVIČIUS ANTANAS, ūkin., ats. puskar. , Padaigių k., Gegužinės apyl., Žaslių vls., Trakų aps., nuo 1945.IV "Didžiosios Kovos" rinkt, vado J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" part., spv. "S v y r ū n ė li s". Vėliau buvo I-mo bataliono 2-ro būrio vadas. /4:154,158,159/.

VEČKYS JONAS, 39 m., ūkin., Žeimių k., Merkinės vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VIII.I nužudytas partizanas. / 3 /.

VEČKYS JONAS, 28 m., ūkin., Gudelių k., Merkinės vls., Alytaus aps. , part., MGB nužudytas 1946.IX.14. / 3 /.

VEČKYS JUOZAS, 22 m., ūkin., Gudelių k., Merkinės vls., Alytaus aps. part., bolševikų nužudytas 1946.XII.31. / 3 /.

VEIVERYS ALFONSAS, Paviemonio k., Veiverių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

VELAVIČIUS PRANAS, s.Antano /kpt. Igno Vyliaus-Velavičiaus brolis/, Pavandenės bžk., Varnių vls., Telšių aps., artėjant frontui, 1944 m. brolio kpt. Igno išsiųstas Vokietijon į žvalgybos-diversijos mokyklą Likimas nežinomas. /9:115; 10:36,39,161/.

VĖLAVIČIUS VINCAS, g.1914 m., kunigas, 1943-1946 m. Šilutės aps., Viešvilės par. klebonas, sovietinės spaudos apkaltintas už ryšių palaikymą su partizanais. 1947 m. persikėlė į Vilkaviškio vyskupiją, ten suimtas, 1948 m. išv. įSibirą, grįžo 1955 m. 1971 m. - Skaudvilės par. klebonas. /4:240-24l; 13:109; 48:427; "Draugas" 1978.II.25/

VELIČKA, Raseinių aps., "Kęstučio" apg.. "Kalniaus" rinkt, part., spv. "A l b i n a s", minimas 1946-1947 m. /11: 184-185/.

VELIČKA ANTANAS, 25 m., ūkin., Gruožnykų k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.II.17 nežudytas partizanas. / 3 /.

VELIČKA VINCAS, ūkin., Puvočių k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1947.X apylinkėje minimas partizanas. /8:150/.

VELUTIS, po karo partizanų grupės vadas Utenos aps., sovietų šaltinių žiniomis, su savo 84 partizanais 1945 m. legalizavosi. /23:196/.

VENCKAI- 3 broliai, vienas iš jų part. dalinio vadas, po karo visi 3 kautynėse žuvę partizanai. /29:684/.

VENCKUS KAZYS, gim. Paluobės k., Ylakių vls., Mažeikių aps., ūkin., buv. Ylakių vls. viršaitis ir šaulių būrio vadas, 1941.VI sukilimo organizatorius ir dalyvis Ylakiuose. Po karo part. dalinio vadas Skuodo raj. ir Latvijos pasieny. Žuvo kautynėse. /5:90,112; "Laisvoji Lietuva"-1977.V.19 , Nr.10; "Naujienos"- 1979.V.25, Nr.12l/.

VENCLAUSKAS, Raseinių aps., "Žebenkšties" rinkt, vieno part. būrio vadas, 1945-1947 m. minimas Bedančių miške. Žuvo kautynėse 1947 ar 1948 m. Sujainių k., Raseinių raj. /11:208,210,214/.

VENCLAUSKAS JONAS, s. Antano, g. 1919. III .9 Tomske, Rusijoje, gyveno Juodeikių II k., Plungės vls., Telšių aps., ats. Jaun. ltn. Baigė Šiaulių gimn. ir 1940 m. Karo mokyklos XV kariūnų aspirantų laidą. 1944.VI įstojo į LLA org. ir buvo Žarėnų kuopos vadas. Po karo "Žemaičių legiono" vieno part. būrio vadas, spv. "K y m a n t a s". 1945.III     kurį laiką gyvenęs "Žemaičių legiono" štabo slėptuvėje Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps. 1945.IV.4 NKGB suimtas, kalintas, tardytas 1945.IV.8,21, VII.12,18. /10:65-73,109,110,116; "Karys"- 1968 m. Nr.9, psl.304 ir 1981 m. Nr.7, psl. 302- žuvęs/.

VENCLOVAS ANTANAS, Vartų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VII.20 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

VENCLOVAS JONAS, g.a.1921 m. Baibių k., Degučių vls., Zarasų aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Degučiuose, po karo part., minimas 1945 m. Žuvo kautynėse 1945 m. /40:3l8; "Karys"-1976 m. Nr.6, psl.238/.

VENGRAITIS PETRAS, po karo part. vadas, spv. ""Ž i l v y t i s", Jankų vls., Šakių aps. Netoli Altoniškių k., Lekėčių vls., miške turėjo savo slėptuvę. Joje kurį laiką slapstėsi 1950.X.3 su J.Lukša iš Vakarų atvykęs Ben. Trumpys, kuris MGB-istų 1951.IV.19 nušautas. P.Vengraitis tą pačią dieną išėjęs iš slėptuvės buvo suimtas. /19:48,53,166,184/.

VENSKUS STEPONAS, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" rajono part., spv. "Š v y t r ū n a s", 1950-1954 m. minimas Šilalės Ir Klaipėdos raj. /11: 116,123-127,130,132-134/.

VENSKŪTĖ BIRUTĖ, Tauragės aps., "Kęstučio" apg., "Dariaus" rajono partizanė, minima 1952-1954 m. /11:132/.

VERSECKAS ALEKSAS, šaulys, Trakų aps., Onuškio vls., Žilinų k., nuo 1949.VII "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" gr. part., spv. "P a v a s a r i s", minimas Grendavės miške. /8:92/.

VETINSKAS JUOZAS, 49 m., ūkin., Seiliūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., 1947.IV bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

VEVERSKIS KAZYS, g.a.1912 m. Vilkijos vls., Kauno aps. Brandos atestatu įsigijo "Aušros" berniukų gimn. Kaune. 1939-1940 m. buvo Vilniaus m. ir aps. kat. Jaunimo organ. vadas. 1940.VI.15 Sov. Sąjungai Lietuvą okupavus, pabėgo į Vokietiją. Slaptai grįžo 1941.XI. Slaptos karinės org. LLA 1942 m. steigėjas. Likęs Lietuvoje buvo part. vadu, spv. "D ė d ė" ir "S e n i s". 1944.XI pabaigoje su part. daliniu buvo įsiveržęs į Seredžių ir iš kalėjimo išlaisvino politinius kalinius. 1944.XI.29 nukautas prie Raudondvario, kai vežė LLA archyvus iš Žemaitijos į Kauną. /10:7,18-33,69,97,98,106,120,166; 11:210; 23:103,203,206,227;4l:122; 50:9-l4; LE XXXVI,522/.

VEVERSKIS PRANAS, 28 m. /Kazio brolis/, gyveno Kaune, 1944 m. buvo LLA Kauno apg. štabo virš. pad. Po karo bolševikų saugumo suimtas, nut., kalintas Mordovijos lag. Išėjo į laisvę 1956 /?/ m. /10:99; 41:122,126/.

VĖŽYS PRANAS, pokario partizanas, suimtas ir sušaudytas. Sesuo- Zofija, part., 7 metus kalinta, /iš laiško 1956.III.19/.

VIBRYS PRANAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas, spv. "B a ng a". Minimas 1948 m./lO:96/.

VIČĖNAS KAZYS, Subačius, Panevėžio aps., 1944.VIII Išvyko į Vokietiją, lankė žvalgybos- diversijos mokyklą. Su J.Aleknos grupe 1945.I.21 lėktuvu permestas lr parašiutu nusileido Subačiaus apyl. /10: 160/.

VIČKAČKA JUOZAS, 35 m., ūkin. , Kaniūkų k., Onuškio vls. , Trakų aps., NKGB 1945.XII.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VIČKAČKA MARTYNAS, s. Jurgio, g.191I m. Kaniūkų k., Onuškio vls., Tra-kų aps., ats. jaun. ltn., šaulys, nuo 1940.III tarnavo pasienio policijoje. 1944.XII Burbonių miške įstojo į partizanus, nuo IS45.IV Onuškio apyl. part. būrio vadas, spv. "Va s a r a", priklausė "Geležinio Vilko" rinktinei. Kautynių metu buvo sužeistas ir suimtas. Jo tard. parod. Iš 1945.VIII.27 ir IX.4 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:5,6,78-84; LE XXXVI,418,523; "Karys"- 1968 m. Nr. 9, psl. 306 ; '"Draugas"- 1965 m. Nr. 127/.

VIDUGIRIS JUOZAS, g.1892.III.19 Plaukių k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., pulkininkas. Iš Lietuvos kariuomenės 1935 m. išėjo į atsargą. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje, buvo Utenos aps. komendantas. Likęs Lietuvoje, po karo buvo "Žalgirio" part. apg. vadas, žuvo kautynėse 1946.XI.7 Žaliojoje girioje, 9-10 km į rytus nuo Panevėžio. /"Karys"- 1978 m. Nr.3, psl. 132- T.Vidugirio pranešimas; LE XXXVII ,647/.

VYGANTAS JUOZAS, s.Juozo, g.1904 m. Liepojoje, Latvijoje. Vokiečių ok. metais buvo policijos nuov. virš. Vilniuje. Po karo partizanas, 1945-1948 m. Mažeikių aps., "Žemaičių" apg., "Alkos" rinkt, vienas iš vadų, asm, dok. turėjęs Normanto ir Čepaičio pavardėmis. Suimtas 1948.VII, kalintas, tard. parod. iš 1948.VII.12 paskelbtas sovietinėje spaudoje. /39:159-160/.

VIGELIS STEPAS, s.Kosto, g. 1922 m. Subačiaus m., Panevėžio aps., gyveno Stetišklų k., Panevėžio vls. Mokėsi Panevėžio gimn. 1942 m. įstojo į Kauno kun. sem. Sveikatai sušlubavus po 5 mėn. grįžo į tėviškę. Nuo artėjančio fronto 1944.VII pasitraukė į Telšių aps. Platelių miške 1944.VIII įstojo į LLA org. ir išvyko Vokietijon į žvalgybos-radistų mokyklą, spv. "R a m u n i s". Apmokymą baigė 1944.XI. 15/16. Grįžo į ok. Lietuvą. Žlnoma, kad sov. saugumo buvo suimtas. Jo tard. parod. iš 1949.VII.5 d. paskelbtas sovietinėje spaudoje. /10:73-75,149,161,166/.

VIGELIS VYTAUTAS, s.Kosto, Stetiškių k., Panevėžio vls. ir aps., pasitraukęs nuo fronto 1944.VII įstojo į LLA org. 1944.VIII išvyko į Vokietiją žvalgybos-radistų mokyklon, spv. "D a i n i u s". Tolimesnis likimas nežinomas. /10:73,75/.

VIKSVA JONAS, apie 23 m., Akmenės k., Vabalninko vls., Biržų aps., part. vieneto vadas, 1945-1947 m. minimas Vabalninko-Salamiesčio vls. Žuvo kautynėse 1947.II. /7:132,137; LE XXXVI,476/.

VIKSVA PETRAS, apie 25 m., Akmenės k., Vabalninko vls., Biržų aps., 1545-1947 m. minimas partizanas. Žuvo kautynėse 1947.III. /7:132, 137,156; LE XXXVI,476/.

VILČIAUSKAS JONAS, 30 m., Leoniškių k., Tauragės raj.,, "Kęstučio" apg., "Butegeidžio" rinkt., "Šalnos" raj.part., minimas 1949-1950 m. /11:42/.

VILČINSKAS KLEMENSAS, s.Viktoro, ūkin., iš Olgavos k., Girkalnio vls., Raseinių aps., partizanas, minimas 1944.XII. Vėliau iš part. veiklos pasitraukęs. /11: 162/.

VILEIŠIS ADOLFAS, agron. stud., Vabalninkas, Biržų aps., po karo žuvąs partizanas. /"Draugas" 1977.XII.10/.

VILEITOS- tėvas ir sūnus- ūkininkai, Adutiškio vls., Švenčionių aps., nuo 1944 m. apylinkėje veikę ir 1948 m. žuvę partizanai, /iš laiško/.

VILIMAVIČIUS JONAS, g.a.1921 m., ūkin., šaulys, gyveno š. Lietuvoje. Artėjant frontui Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, kovoje su raudonarmiečiais žuvo 1944.x.6 ties Seda, Mažeikių aps. /"Karys"- 1953 m. Nr.5, psl.99/.

VYLIUS-VELAVIČIUS IGNAS, s.Antano, g.1904 m. Pavandenės bžk., Varnių vls., Telšių aps., aviac. kpt., Klaipėdos atvadavimo dalyvis, šaulys, skautų draugovės draugininkas, GV /Geležinio Vilko/ narys. 1940/41 m. bolševikų kalintas Kauno s.d.kal. Vokiečių ok. metais 1941-1944 m. Kauno s.d.kal. virš. Vienas iš LLA vadų, parūpinąs iš vokiečių ginklų Lietuvos partizanams. LLKS /Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos/ aktyviausias veikėjas. Artėjant frontui 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945.XII suimtas netoli Stetino, kalintas, tard. parod. iš 1945.XII.20,26, 1946.I.16,28,29, II.15,20, III.1 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. Pagal bolševikinį žargoną "susilaukė pelnyto atpildo". Euvo viešai pakartas. /9:15,58,61,63,65-70,75,76,90,112, 127,140; 10:9,34-43,166; 23:101; 25:50; "Tėviškės Žiburiai" 1980.III.6; "Plieno Sparnai"- 1973 m. Nr.4, psl. 177; "Karys"- 1975 m. Nr.7/

VILIUS JURGIS, kpt., po karo part. vadas veikęs tarp Veliuonos - Nemuno ir Raseinių. "Jo vadovaujami partizanai ilgai kontroliavo kelius ir geležinkelius, išlaisvindami į Sibirą vežamas šeimas". /"Laisvoji Lietuva" 1988.1.21, Nr. 2, psl.5/.

VILKAUSKAS BRONIUS, s.Petro, g.1928 m. Mikniūnų k., Merkinės vls., Alytaus aps. Partizanų ryšininkas, nuo 1949.IV.5 "Dainavos" apg., "Girinio" būrio part., spv. "B i j ū n a s", veikęs Merkinės,Subartonių, Perlojos apyl. Suimtas 1949.IX ar X.I bunkeryje, Giraitės k., Perlojos vls. Jo tar. parod. Iš 1949.X.I ir 26 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:8,138-144/.

VILKAUSKAS JONAS, 24 m., ūkin., Maselišklų k., Merkinės vls., Alytaus aps., MGE 1946 m. nužudytas partizanas. / 3 /.

VILKAUSKAS JONAS, 25 m., siuvėjas, Žilinčiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., part., spv. "L i e p a", minimas Burbonių miške. Žuvo 1945.VIII.14. /3 ir 8:83/.

VILKAUSKAS JULIUS, s.Petro, Mikniūnų k., Merkinės vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., E.Navicko- "Girinio" būrio partizanas, žuvo kautynėse 1949.VII. /8:144/.

VILKAUSKAS PETRAS, s. Petro, Mikniūnų k., Merkinės vls., Alytaus aps., nuo 1949. IV "Dainavos" apg., E.Navicko- "Girinio" būrio part., veikęs Merkinės- Perlojos apyl. Žuvo kautynėse 1949.VII. /8:l44/.

VILKELIS PETRAS, buv. skautų draugininkas, Seinų aps., "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part. vadas, spv. "L a-b u t i  s". 1947-1948 m. minimas Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio vls. žuvo kautynėse. /7:71,73,74; "Draugas" 1964.IX.28/.

VINCEVIČIUS, Panevėžio aps., Žaliojoj girioj, A.Birbilo- "Baltušio" būrio part. , 1945 ro. minimas Panevėžio-Subačiaus vls. /5:67,68/.

VINKEVIČIS STASYS, Vartavalakio k., Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., E.Navicko-"Girinio" būrio part., spv. "J a u n ut i s", 194-9 m. vasarą kovoje žuvęs skyr. vadas. /8:l42/.

VITKEVIČIUS VINCAS, apie 20 m., Vartavalakio k., Varėnos vls., Alytaus aps., "Dainavos" apg., "Kazimieraičio" rinkt. part. būrio vadas, spv. "Ž v a l g a s" 1947-1951 m. minimas Varėnos-Subartonlų apyl. /8: 134-144/.

VINKŠNELIS TITAS, g. 1904.III.27, kunigas, nuo 1937 m. Biržų aps., Nem.Radviliškio kuratas. Sovietinės spaudos apkaltintas, kad 1941.VI veikęs su Lietuvos partizanais, o 1944 m. sukvietęs ir prisaikdinęs 40 partizanų. 1949 m. suimtas, išv. į Sibirą, 1956 m. grįžo. 1971 m. Užpalių par. klebonas, 1975 m.- Suvainiškio. Mirė 1982.VI.21. /20:131,137-139; 48:428; "Draugas"-1965 m. Nr.78, 1978.I.4, 1985.V.II; "Tarybinis Mokytojas"-1963 m. Nr.4/.

VIRBICKAS KOSTAS, ūkin., Punios k., Butrimonių vls., Alytaus aps., bolševikų 1945.II.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

VIRBICKAS VINCAS, ūkin., Aleksandravo k., Alytaus vls. ir aps., MGB 1946.XI.28 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VIRBYS JONAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, part., minimas 1947.X. /10:93/.

VIRKIETIS ALOYZAS, ūkin., Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps., 1945.II minimas partizanų talkininkas. /4:120/.

VIRKIETIS LEONAS, b.Vlado, etud., Kaunas, po karo part. ryšininkas ir tiekėjas, spausdino ir platino part. atsišaukimus, sekė priešo judėjimus, kaupė ir tiekė maistą ir amuniciją. 1945.VI.19 Kaune, Aukštaičių g. 15-a Nr. suimtas, kalintas, teistas ir sušaudytas. /"Draugas"- 1973 m. Nr. 263 ir 1980.XII.11, Nr. 289/.

VIRKŠA, ūkin., Alsėdžių vls., Telšių aps., part. talkininkas: 1945.VI pas save slėpės "Žemaičių legiono" žvalgybos skyr. virš. ir dar vieną partizaną. /10:117/.

VIRKUTIS ALFONSAS, ats. puskar., Mažeikių rinkt. Tirkšlių būrio šaulys, 1941.VI sukilimo dalyvis, buv. Lentupio polic. punkto vedėjas. 1944 m. rusams pakartotinai Lietuvą okupavus, apyl. veikęs partizanas, priešo apsuptas nepasidavė - rankine granata susisprogdino Balėnų k., Pievėnų apyl., Tirkšlių vls. /"Karys"- 1975 m. Nr.7, psl.265/.

VIRŠAITIS JONAS, iš Vokietijos lėktuvu atskraidintas ir parašiutu nuleistas į Telšių aps. Plungės miškus. Minimas 1945.V. /57:109/.

VIRŠILA TADAS, ūkin., Šarkės k., Skuodo raj., part. talkininkas, minimas 1948 m. /5:92/.

VIRŠILAITĖ, mkt., Širvintų m., Ukmergės aps., 1945 m. minima part. ryšininkė, spv. "V i o l a n t a". 1945.VI suimta. /4:178-179/.

VIRŽAITIS JUOZAS, ūkin., Šakių aps., Griškabūdžio vls. pamiškės gyventojas tarp Griškabūdžio ir Lekėčių, part. ryšininkas. 1951.IV.27 nuvedęs į slėptuvę iš Vakarų atvykusius Jul.Butėną lr J.Kukauską. Dar vėliau- Petrą Jurkšą- "Beržą" ir K.Širvį,-"Sakalą". 1951.V "Beržo" slėptuvėje J.Kukauskas buvo suimtas ir tardant išdavė bendradarbius. J.Viržaitis 1951.V pasikorė. /19:187,190,191,214/.

VIŠČIŪTĖ ZINA, d. Jono, Smilgių vls., Panevėžio aps., partizanė, 1945 m. suimta, išvežta į Sibirą, po 20 tremties ir kančių metų grįžo. Jos sesuo, partizanė, 1945 m. suimta, nut. IO-čiai metų, išv. į Sibirą, grįžo. Tėvas Jonas, šaulys, Bernatonių eiguvos eigulys, 1945.IV.28 suimtas, kalintas Panevėžio kal., išv. į Sibirą, mirė 1956 m. prie Pečioros. Motina- Elzbieta Andrišiūnaitė, 64 m., 1945.V.12/13 naktį sudeginta su ūkio trobesiais. /"Draugas"-1965.V.8 Ir 1983.III.8/.

VYŠNIAUSKAS BRONIUS, 18 m., Naujakaimio k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V.20 nušautas laisvės kovotojas. /Elta 1945.V.20/.

VYŠNIAUSKAS JONAS, Ilgakiemio k., Garliavos vls., Kauno aps., MGB 1946. V.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

VYŠNIAUSKAS JONAS, 16 m., Naujakaimio k., Liudvinavo vls., Marijampo-lės aps., NKGB 1945.V.20 nušautas laisvės kovotojas. /Elta 1949 m. I Nr.

VYŠNIAUSKAS JUOZAS, Marijampolės aps., Balbieriškio apyl. partizanas, bolševikų 1946.I.22 sunkiai sužeistas, nuvilktas į Balbieriškio m., aikštėje pamestas, 3 dienas kovojęs su mirtimi. Lavonas užkastas miestelio sąšlavyne. /34:222-223/.

VYŠNIAUSKAS VACLOVAS, g.1923 m. Simno vls., Alytaus aps., mažažemio ūkin. sūnus, 1946 m. Žaliosios miškuose, Kalvarijos vls., kautynėse žuvęs partizanas. / Iš laiško/.

VIŠTARTAS JUOZAS, Gaudikių k., Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947 m. žuvęs partizanas. Tėvai išv. į Sibirą. /45:233/.

VYTENIS, majoras, part. vadas Aukštaitijoje, 1945.VIII.25 dalyvavo partizanų vadų suvažiavime Vilniuje steigiant VGP /Vyriausiąjį ginkluotų pajėgų štabą . /23:280/.

VITKAUSKAS BRONIUS, 23 m., ūkin., Jablanavo k., Merkinės vls. , Alytaus aps. , 1947 m. bolševikų nužudytas partizanas. / 3 /.

VITKAUSKAS PRANAS, 24 m., mkt., Mikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, bolševikų nužudytas 1946.X. / 3 /.

VITKAUSKAS VIKTORAS, ats. karininkas, ūkin., Čekiškės vls., Kauno aps. , po karo Marijampolės aps., "Tauro" apg. part., 1948 m. apygardos vadas, spv. "K a r i j o t a b" ir "S a i d o k a s". Žuvo prieš 1949.II. /1:382; 11:219,226; 23:285,292/.

VITKŪNAS JONAS, 20 m., Sintautų k., Anykščių vls., Utenos aps., part., 1945 m. bolševikų nušautas. Lavonas kelias dienas laikytas Anykščių miestelyje. /"Draugas" 1984.VII.25, Nr.146/.

VITKŪNAS KAZIMIERAS, 17 m., Sintautų k., Anykščių vls., Utenos aps., po karo žuvęs partizanas. /"Draugas" 1984.VII.25, Nr.146/.

VITKŪNAS SIMONAS, Sintautų k., Anykščių vls., Utenos aps., po karo žuvęs partizanas. Nušautas savo namuose. Lavonas kelias dienas laikytas Anykščių m. /"Draugas" 1984.VII.25, Nr.146/.

VITKUS JUOZAS, g.1901.XII.10 Tirkšliuose, Mažeikių aps., plk. ltn., karo inž. 1921 m. baigė Lietuvos karo mokyklos IV laidį, 1926 m. Aukštųjų karo technikos kursų statybos skyr. I laidą, 1934 m.- Karo inžinierijos mok. Briuselyje. Iki 1940 m. Karo mokyklos lektorius. Vokiečių ok. metais "Kęstučio" karinės org. vadas. Po karo part. vadas, spv. "K a z i m i e r a i t i s". 1945 m. Marcinkonių miškuose "Dzūkų" rinkt, vadas, vėliau "A" apg. vadas. Nuo 1946.IV.16 apsijungusios Pietų Lietuvos partizanų /PLP/ srities vadas. Žuvo 1946.VII.2 Merkinės vls., Alytaus aps., Žaliamiškyje susišaudymo metu. /l:198,217; 3:/ 4:186,190-192; 8:6,9,14-19,46,52; 10:9,166; 55:63,66; "Dirva"-1965.V.19; LE XI,261, XXXIV,414 ir XXXVI, 526; 23:116,215,225,262,267,268,269/.

VITKUS VINCAS, s.Vinco, g.1917 m. Rudaičių k., Šilalės raj., nuo 1947 m. "Kęstučio" apg., "Aukuro" rinkt., "Šalnos" raj. part. spv. "Ž v i r b l i s". Veikė Pr.Karbausko- "Margio" būryje, nuo 1948.IV Alf. Martinavičiaus- "Ąžuolo" būryje, nuo 1949.IX "Aušrelės" būrio 2-ro skyr. vadas. Minimas Šilalės, Kaltinėnų, Tauragės ir Skaudvilės vls. Suimtas 1950.IV.26, kalintas, tardymo parod. iš 1950.IV.26 ir VI.22 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:12,86-90,95-100/.

VIZGAUDIS, Ylakių vls., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. /"Laisvoji Lietuva" 1982. II. 18, Nr.4./.

VIZGIRDA VINCENTAS, g.1874.XI.13 Zigmantų k., Jankų vls., Šakių aps., kunigas, kanauninkas, 1904-1912 m. klebonavo Wilkes-Barre, Pa., JAV. 1912 m. grįžęs į Lietuvą buvo klebonas, gimn. dir. , sem. rektorius, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris. Nuo 1947.VII tos vyskupijos valdytojas, 1949 m. sovietų saugumo areštuotas, apkaltintas sudarymu "slaptos klėrikalinė s-naclonalistinės grupės", kurios pasitarime 1948.I.28 buvę aptarti svarbiausi uždaviniai: "tiekti materialinę paramą nacionalistų gaujoms, vesti agitaciją tarp valstiečių prieš žemės ūkio kolektyvizaciją, vesti antitarybinę agitaciją jaunimo tarpe ir auklėti jį religine bei nacionalistine dvasia, į pogrindinę antitarybinę organizaciją verbuoti naujus narius". Jo nuomonė buvusi, kad "būtina materialiai remti nacionalistų gaujas, kaip realią ginkluotą jėgą". /13:89,90/. 1949.V.3 išv, į Sibirą, kalintas Verchne-Uralsko konc. stov., grįžo 1954 m. Mirė 1966.1.15 Marijampolėje. /48:204, 408; 49:205; LE XXXIV,428; "Zanavykija" II t., psl. 134-135/.

VOGONIS, ūkin. Ir jo sūnus, Veiverių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1947.1.5 KGB nužudyti. /Elta-1949 m. I Nr., psl.19/.

VOSYLIUS JONAS, g.1913.I.29, kav. ltn., Žemaitijoje Tėvynės apsaugos rinkt. I-mo bataliono, 2-ro s kuopos, I-mo būrio vadas, žuvo kovoje su raudonarmiečiais 1944.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps. /"Karys"-1968 m. Nr.9, psl.282,286; 1965 m. Nr.4, psl.113 ir 1984 m. Nr.IO/.

VOVERIS JUOZAS, g. 1912 m., kunigas, Ukmergės aps., Musninkų par. klebonas, sovietinės spaudos žiniomis, 1945 m. pinigais ir maistu rėmęs apylinkėje veikusius partizanus. Vėliau buvo iškeltas į Daugus, Alytaus aps., iš ten į Joniškį, Utenos aps., ten suimtas, nut. 8 metams, išv. į Sibiru. Grįžo 1955 m. 1971-1975 m. buvo Trakų aps. , Aukštadvario par. klebonas. /4:176; 48:428; "Draugas"-1978.VI.22/.

VOVERIS PETRAS, 31 m., siuvėjas, Varlių k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.VIII.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

VOVERIS ROMAS, 36 m., kalvis, Varlių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.VIII.11. / 3 /.

VOVERIS VACLOVAS, g.1914 m., ats. ltn., 1941.VI sukilimo dalyvis Merkinėje, Alytaus aps. Vokiečių ok. metais Alytaus aps. organizavo apsigynimo būrius nuo rusų bolševikų ir lenkų partizanų. 1945.V Varčios miške, Alytaus aps., part. būrio vadas, spv. "Ž a i b a s". Veikė Daugų vls., vėliau buvo paskirtas "Geležinio" Vilko" gr. vadu, 1947-1949 m. "Dainavos" apg., "Dzūkų", vėliau "Kazimieraičio" rinkt. vadas. Išduotas buvusio partizano, žuvo 1949 m. pradžioje, MGB-istams susekus part. štabo slėptuvę . /8:13,25,30,82,108,133; 11:229; 23:244, 267; LE XXXVI, 527/.

VOVERIS VLADAS, 28 to., tamautojas, Bakaleriškių k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1946.II.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /

VOVIERUŠKA ANTANAS, Kalvių k., Veisiejų vls., Seinų aps. nuo 1949 m. vasaros "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "B a n g a". Minimas 1949-1951 m. /7:73,79,81,93,94/.

ZABITA JONAS, 21 m., ūkin., Damantonių k., Alovės vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1946 m. MGB nužudytas. / 3 /.

ZABKUS ALEKSAS, ats. Jaun. ltn. , mokyt., Viekšniai, Mažeikių aps., 1941.VI sukilimo organizatorius, vieno būrio vadas. 1944 m. tarnavęs Vietinėje rinktinėje, vėliau Tėvynės apsaugos rinktinėje. Žuvo Vokietijoje. /29:689; "Karys"- 1981 m. Nr.8, psl. 347/.

ZABLACKAS VILHELMAS, g.a.1923 m. Kirkiliškių k., Antazavės vls., Zarasų aps., 1941.V NKVD suimtas ir kalintas Zarasų kal. 1941.VI.24/25 kalinius šaudant laimingu būdu išvengė mirties. Vokiečių ok. metais įsijungė į LLA org. ir apylinkės jaunimą aprūpindavo ginklais. Po karo partizanas, 1944.VII dalyvavo Antazavės šilo kautynėse, vėliau kovėsi prie Salų ir Panevėžio. Žuvo 1945 m. prie Kriaunų, Rokiškio aps. /50:69; LE XXXVI,536/.

ZABLACKAS VYTAUTAS, g.a. 1927 m. Kirkiliškių k., Antazavės vls., Zarasų aps., 1945 m. be žinios dingęs partizanas. Manoma, kad žuvo kautynėse Antazavės šile. /50:67-70/.

ZAIKAUSKAS STASYS, ats. karininkas, Žiežmarių vls., Trakų aps., tarnavo Savisaugos daliniuose, 1943 m. įstojo į LLA org. Artėjant frontui 1944 m. pasitraukė į Kretingą ir organizavo partizanus. Vėliau grįžo į Žiežmarių vls. ir sudarė 3 part. būrius. Buvo suimtas, kalintas, tardytas, nut. ir išv. į Mordovijos lag. Paleistas 1956 m. /4l: 14-135/.

ZAILSKAS ALBERTAS, apie 23 m., pienininkas, Marijampolės aps., Kalvarijos vls., Žaliosios miškuose 1946 m. žuvęs partizanas. /Iš laiško/.

ZAJANČAUSKAS JUOZAS, klierikas, Nedingė, Alytaus aps., sovietinės spaudos minimas part. ryšininkas 1945-1946 m. /4:l87,191; 8:10/.

ZAKARAS JONAS, 24 m., gim. Panevėžyje, LLA org. narys, 1944.VIII.8 išvyko į Vokietiją, lankė žvalgybos mokyklą, spv. "P a j a u j i s". Iš lėktuvo 1945.III.26 parašiutu nuleistas "Žemaičių legiono" štabo rajone, Skirpsčių k., Alsėdžių vls., Telšių aps. /10:6l,98,100,116, 123,166/.

ZAKARAUSKAS, Degsnės k., Antazavės vls., Zarasų aps., 1943 m. įstojo į LLA org. Po karo partizanas, parūpinąs daug ginklų. Kautynėse mirtinai sužeistas, susisprogdino granata, kartu susprogdindamas ir 4 bolševikų kareivius. /50:70/.

ZAKARKA, Baltriškių apyl., Antalieptės vls., Zarasų aps., po karo "už lietuvišką veiklą" bolševikų sušaudytas. /32:600/.

ZALECKAS STASYS, Trakų aps., Onuškio apyl. Burbonių miške 1945 m. minimas skyr. vadas, spv. "R y t a s". 1949-1951 m. minimas Varėnos apyl., Pivašiūnų bei Kalesninkų miškuose. /8:81,82,111-115,145-147/.

ZALECKIS, Šiaulių aps., "Kunigaikščio Žvalgaičio" rinkt, part., minimas 1950 m. Suimtas Ir nužudytas- "susilaukė niekšingos mirties". /"Draugas"-1964 m. Nr. 274/.

ZALIECKAS VLADAS, 20 m., ūkin., Kazokiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., 1945.I.1 NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

ZAMKAUSKAS JUOZAS, Panevėžio aps., A.Birbilo- "Baltušio" būrio partizanas, 1945 m. minimas Žaliojoj girioj, Panevėžio-Subačiaus vls. /5:48,58/.

ZAPASNINKAS JONAS, 20 m., ūkin., Snaigupės k., Leipalingio vls., Seinų aps., 1944 m. NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

ZAREMBA BRONIUS, ūkin., Ilčiūnų k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., po karo Ant.Juškos- "Vilko" būrio partizanas, klastingai žuvęs nuo sovietų saugumo agento J.Kanapecko šūvio. /50:43-49; LE X,28l/.

ZAREMBA JUOZAS, Subačiaus vls., Panevėžio aps., artėjant frontui, 1944 m. vasarą išvyko į Vokietiją, mokėsi žvalgybos mokykloje, spv. "V a r e i k a". Su ltn. A.Šilo- "Kovo" grupe 1944.XI.18 iš lėktuvo parašiutu nuleistas Žaliojoj girioj, Panevėžio aps. 1945 m. minimas Subačiaus-Panevėžio vls. /5:42,43; 10:144-145/.

ZASKEVIČIUS A., spv. "T a u t v a i š a", 1945 m. part. vadas Kelmės apyl., Kėdainių aps. 1946 m. vienas iš vadų "Jungtinės Kęstučio" apg. 1947 m. suimtas. /23:280,281,283; "Draugas"-1965.I.19, Nr.15/.

ZATURSKIS, Jurbarko raj., "Kęstučio" apg. part., minimas 1947-1948 m. /11:144-145/.

ZAUTRA JUOZAS, 23 m., darb., Druskininkai, Alytaus aps., 1946 m. MGB nužudytas partizanas. / 3 /.

ZAVACKAS JUOZAS, g. 1908 m. Steponiškių k., Antalieptės vls., Zarasų aps., prekyb., buv. šaul. būrio vadas, 1941.VI sukilėlių būrio vadas. Po karo Baltriškių apyl. part. būrio vadas, žuvo 1947 m. /32:600; 40:314,315,320,321; "Laisvoji Lietuva" 1976.XII.20, Nr.25/.

ZDANAVIČIUS JONAS, Alytaus aps., Seirijų vls., part., spv. "V y t i s". Minimas 1947.II. /4:68/.

ZDANAVIČIUS JUOZAS, Alytaus aps., Seirijų vls., part., spv. "T r is p a l v i s". Minimas 1947.II. /4:68/.

ZEIPARTAS VLADAS, Telšių aps., Varnių vls., Pavandenės bžk. , vokiečių ok. metais tarnavo policijoje, 1944-1948 m. apylinkėje veikęs part., spv. "Š ė t o n a s". Žmona- partizanė, veikusi kartu, spv. "P o n i a p a n e l ė". Abudu kartu suimti 1949.1. /59: 58-81/.

ZEKAS JONAS, 25 m., ūkin., Vainiūnų k., Seirijų vls., Alytaus aps., partizanas, 1944.XII.15 NKGB nužudytas. / 3 /.

ZEMECKAS PETRAS, ūkin., Palolyčio k., Vainuto vls., Tauragės aps., part. ryšininkas, minimas 1948 m. /11:76/.

ZENKEVIČIUS FELIKSAS, g.1909.VI.II, kunigas, sovietinės spaudos apkaltintas, kad po karo, nuo 1944 m. rudens, būdamas Ukmergės aps., Taujėnų vls., Lėno par. klebonu, palaikąs ryšį su apylinkėje veikusiais partizanais, slėpęs juos nuo stribų, klausydavęs išpažinčių. Vėliau buvo iškeltas į Panevėžio aps., Pumpėnų vls., Kriklinių par. klebonu ir ten 1950 m. buvo suimtas, kalintas, IX.29 tardytas, nuteistas ir kalintas. 1962 m. buvo Kriaunų klebonas, 1971-1975 m. minimas Burbiškio par. klebonu, Anykščių vls., Utenos aps. /20:162-165; 48:428; LE XXXV,77; "Draugas"- 1965 m. Nr. 92/.

ZENKEVIČIUS JONAS, 16 m., ūkin. sūnus, Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., part. ,NKGB 1945.IV su surištomis rankomis įmestas į ugnį. / 3 /.

ZENKEVIČIUS JONAS, 29 m., ūkin., Demeniškių k., Seirijų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.VII nužudytas partizanas.  / 3 /.

ZENKUS VLADAS, g.1903 m. Krakių m., Kėdainių aps., 1944.XII.17 nužudytas partizanas. /"Karys"- 1972 m. Nr.5, psl.179 ir 1973 m. Nr.2/.

ZIMBERGAS BORISAS, apie 25 m., ltn., Iš Panevėžio, 1944.VIII įstojo į LLA org. ir išvyko į Vokietiją. Diversantų mokykloje buvo vertėju, spv. "D a i n u t i s". /10:75,144,148,151/.

ZINEVIČIUS PETRAS, ūkin., Pieriškių k., Merkinės vls., Alytaus aps., part. talkininkas: 1945.1.31 savo namuose priglaudė pas jį atėjusius partizanus, kurie, 1945.11.2 raudonarmiečių buvo apsupti, kautynėse P.Zinevičius buvo nušautas, namas sudegintas. /10:139/.

ZOZA, Subačiaus vls., Panevėžio aps., artėjant frontui 1944.VIII išvyko į Vokietiją, mokėsi diversijos-radistų mokykloje. Su J.Aleknos grupe 1945.1.21 iš lėktuvo parašiutu nuleistas Subačiaus apylinkėje. /10:160/.

ZUBKEVIČIUS VACLOVAS, g.1914 m. prie Šėtos, Kėdainių aps., 1941 m. baigė VU teisės fak., ten pat iki 1945 m. buvo jaunesniuoju asistentu. 1945 m. ištrūkęs nuo arešto iki 1947 m. rudens dalyvavo partizaninėje veikloje. Tada, vykdamas į Lenkiją, sovietų saugumo agento J.Markulio-Erelio" išduotas, už Vilniaus traukinyje MGB-istų suimtas, ištremtas konc. stov. į Sibirą, kur išbuvo 8-nerius metus. Grįžo invalidas. Mirė 1970 m. /"Aušra" Nr. 26 /66"- "Draugas" 198l.VII.II, Nr.l6o/.

ZUBRICKAS, ltn., Tėvynės apsaugos rinkt, vieno būrio vadas. Prasidėjus raudonarmiečių ofenzyvai, 1944.x.7 žuvo prie Sedos, Mažeikių aps. /"Karys"- 1968 m. Nr.9, psl. 287/.

ZUBRYS, Biržų, Vabalnlnko, Pandėlio apylinkių part. būrio vadas ir ryšininkas tarp part. rinktinės ir atskirų. grupių. Minimas 1951-1952 m. /7:111-112,158/.

ZUBRYS VITAS, Alytaus aps., Simno ar Miroslavo vls., veikusių partizanų talkininkas pokario metais. /8:38-39/.

ZUJUS ANTANAS, Trakų aps., Žaslių vls., 1945 m. minimas partizanas. /4: 154/.

ZULUMSKIS IPOLITAS, vokiečių ok. metais tarnavo Savisaugos daliniuose, kovėsi Latvijoje, Kuršių apsupime, iki vokiečių kariuomenės kapituliacijos buvo bataliono vado ryšininku. 1945.V.8/9 naktį pasitraukė į mišką, atvykus į Telšių aps. Plungės miškus užmezgė ryšius su partizanais. /57:108-109/.

ZURAUSKAS LIUDAS, 23 m., ūkin. , Netiesos k., Merkinės vls., Alytaus aps., 1945 m. NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

ZVONKA /Dzvonka ?/ PETRAS, a.35 m., ūkin., buv. seniūnas, Jaščiagalių /Aukštuolių ?/ k., Subačiaus vls., Panevėžio aps., part., būrio vado A.Juškos- "Vilko" pav., žuvo apie 1950-1951 m. Lavonas išmestas Subačiaus m. aikštėje. /50:23-49; LE XXXVI, 281/.

ŽAKONIS JONAS, ūkin., Višteliškio k., Panevėžio vls. ir aps., 1945 m. minimas part. ryšininkas. /5:49,62/.

ŽALIADUONIS VINCAS, g.1910.XI.2, ltn., "Vytauto" apg. vadas, minimas 1947 m. /23:282; "Karys"- 1988 m. I Nr./.

ŽALIKAS, Kretingos aps., Skuodo raj. , 1948 m. minimas part. grupės vadas. /5:115-116/.

ŽALIŠAUSKAS, Kretingos aps., Skuodo raj., 1948 m. veikęs partizanas. /5:95,107/.

ŽALNIERUKYNAS VYTAUTAS, 20 m., Marijampolė, nuo 1946 m partizanas, 1946.XI.7 nušovęs čekistą ltn. St.Naujoką. 1948 m. suimtas, nuteistas 25 metams, išv. į Sibiro lag. /58:58/.

ŽEIMYS ADOMAS, Kretingos aps., "Kardo" rinkt, partizanas. Minimas 1946-1948 m. /10:95.96/.

ŽEIMYS PRANAS /Antanas ?/, Troškūnai, Panevėžio aps., 1941.VI sukilimo dalyvis Troškūnuose, 1949 m. minimas partizanas. /4:10l/.

ŽEKONIS, artėjant frontui, 1944 m. išvyko į Vokietiją, iš radistų- diversijos mokyklos su A.Gogelio grupe 1945.1.21 iš lėktuvo parašiutu nuleistas Šimonių apyl. , Panevėžio aps. /10:16o/.

ŽEIMAVIČIUS, g.1910 m., po karo, "už tėvynės išdavimą" & 58, nuteistas 25 metams. Kalintas Permės konc. stov., Mordovijoje. /"Draugas" 1982.XII.11, Nr. 252/.

ŽELNIA VAITIEKUS, g.1896.I.1 Pivašiūnuose, Alytaus aps., kunigas, vikariavo Dauguose, klebonu buvo Pusnėje ir Nemunaityje. Ten 1946.XII buvo suimtas, apkaltintas partizanų rėmimu, nuteistas IO-čiai metų ir išv. į Karagandą. 1956 m. grįžo, buvo klebonu Butrimonyse, Alytaus aps. mirė 1973.IX Kaune, palaidotas IX.12 Pivašiūnuose. /LE XXXVI,539, "Draugas"- 1973 m. Nr. 248 ir 1978.VI. 21, Nr. 144/.

ŽELNYS VLADAS, s.Petro, g.191I m. Vilkelių k., Naujamiesčio vls., Panevėžio aps., 1944.VIII išvyko į radistų mokyklą Vokietijon, būdamas grupės vyresniuoju 1945.1.21 iš lėktuvo parašiutu nuleistas Smilgių vls., Panevėžio aps. 1945.III suimtas, 1945.111.12 tardytas. /10:158- 159/.

ŽELVYS JUOZAS, g.1899.III.26, kunigas. Būdamas šv. Antano bžn. klebonu Kaune, vokiečių ok. metu už žydų gelbėjimą ir žydų kūdikio pakrikštijimą gestapo areštuotas ir kalintas. Sovietinės spaudos kaltinamas bendravimu su partizanais, 1948-1949 m. suimtas, kalintas konc. stov. Mordovijoje. Grįžo ligonis. 1971-1981 m. minimas altaristas Kaune. /LE XXXVII,675/.

ŽEMAITIS, Jurbarko raj. veikęs partizanas, minimas 1944.XII. /11:l4l/.

ŽEMAITIS, ūkin., Janionių k., Čiobiškio par., Musninkų vls., Ukmergės aps. part. talkininkas: po 1945.III jo sodyboje buvo spausdinamas J.Misiūno- "Žaliojo Velnio" vadovaujamos "Didžiosios Kovos" rinktinės laikr. Minimas 1945-1946 m. /4:177/.

ŽEMAITIS ALBINAS, Padgelumbiškių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ŽEMAITIS ALFONSAS, Kaunas, 1944.XII minimas parašiutininkų-partizanų talkininkas. /10:54,59/.

ŽEMAITIS JONAS, s.Jono, g.1909.III.15 Palangoje, Kretingos aps., gen. štabo kpt., baigęs Paryžiaus karo akademiją. 1940-1941 m. bolševikmečiu tarnavo 617 pulke. 1941.VI.22 kilus rusų-vokiečių karui gavo įsakymą su pulko štabu trauktis rytų kryptimi, bet su 12-15 kareivių grupe sąmoningai atsilikąs ir Valkininkų m. pasidavė vokiečių kariuomenės nelaisvėn. Nuo 1942 m. rudens iki 1944.III dirbo Šiluvos kooperatyvo vedėju. 1944 m. Vietinės rinktinės 310 bataliono vadas Seredžiuje. 1944 m. Sov.Sąjungai pakartotinai Lietuvą okupavus slapstėsi. Nuo 1945.III LLA org. narys. Į ginkluotą kovą įsijungė 1945.VI.2 Raseinių vls. ir aps., Bedančių miške, buvo paskirtas "Žebenkšties" part. rinkt, štabo virš. 1945-1951 m. rūpinosi viso ginkluoto pogrin-džio centralizavimu ir vieningos vadovybės sudarymu. Velkė spv. "V yt a u t a s". Dar turėjo spv. "K l e b o n a s" ir "S e n i s". 1948. III jo vadovaujama "Jungtinė Kęstučio" apg. apėmė didžiąją dalį Lietuvos vakarų nuo Kauno iki Klaipėdos. 1948 m. vasarą perėmė EDPS vadovybę. 1949.III LLKS tarybos prezidiumo pirm. ir vyr. ginkluotų pajėgų vadas sėkmingai vadovavo krašto rezistencijai. 1949-1951 m. jos vardu siuntė įgaliojimus užsienin ir priėmė iš ten sugrįžusių ryšininkų pranešimus. 1951.XII susirgo ir pareigas perdavė A.Ramanauskui- "Vanagui". Paralyžuotas dvejus metus praleido slėptuvėje Šimkaičių miške, Jurbarko raj., prie Pavidaujo k. 1953.V.23 buvo suimtas, kai tą dieną sovietų saugumui pavyko suimti jo saugotoją part. J.Palubecką- "Simą", kuris tardant išdavęs slėptuvės vietą. Kalintas, tardytas, nuteistas mirti ir 1954.XI.23 Vilniuje sušaudytas. /11:7,8,10,11,13,199-231; 23:196,215,228,248,257,272,273,276,282-285,288,309,310,317,246,378, 392; 26:299; 55:64-66; LE XXXVI,540; "Karys"-1968 m. Nr.9, psl.304-305; "švyturys"-1966 m. Nr.10/. ŽEMELIS, Klaišių k., Skuodo raj., 1947-1950 m. apylinkėje veikęs partizanas. /5:93-100, 111-114/.

ŽEMELIS ADOMAS, Kretingos aps., Vaineikių miške, "Kardo" rinkt, štabo sekretorius, minimas 1946-1947 m. /10:89-93; LE XXXVI,288/.

ŽEMEPATIS JUOZAS ir jo brolis, Gaudikių , Žagarės vls., Šiaulių aps., 1945-1947 m. žuvę partizanai. /45:235/.

ŽEMGULYTĖ PRANĖ:, buv. skautė ir jos 2 broliai, Kretingos aps., partizanai, po kautynių visi trys 1948 m. suimti ir sušaudyti. /29:690/.

ŽIČIUS, Trakų aps., Žaslių vls., 1945 m. minimas partizanas. /4:154/.

ŽIČKUS STASYS, Raseinių aps., 1944 m. rudenį minimas part. /11:165/.

ŽIČKUS STEPAS, s.Petro, g.1926 m. Mozeriškės k., Tauragės raj., nuo 1948.VI pabaigos part., spv. "B e n y s", o 1948.IX- "V a s a r i s". 1949 m. rudenį paskirtas "Kęstučlo" apg. štabo virš., "Jūros" asmeniniu sargybiniu. Minimas Purviškių miške, Gaurės, Eržvilko vls. Suimtas 1950.V, kalintas, tard. parod. iš 1950.V.10 ir VIII.10 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:148-150/.

ŽIDECKAS JUOZAS, s.Motiejaus, g.1928 m. Pakalninkų k., Onuškio vls., Trakų aps., nuo 1944 m. rudens "Vilko" būrio part., spv. "Ž e m a it i s". 1944-1949 m. minimas Onuškio, Varėnos vls. ir Grendavės miške. Priklausė "Dainavos" apg., "Geležinio Vilko" rinktinei. 1944.XI dalyvavo Onuškio užpuolime. 1949.VIII ar IX suimtas, kalintas, tardymo parod. Iš 1949.IX.2,8,9,11 ir 29 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /8:89-96/. Jo brolis part., spv. "L a p ė", 1946-1947 m. minimas Karaliūnų, Onuškio miške ir apylinkėje. /89-90/.

ŽIEDAS KAZYS, ūkin., šaulys, Šeimaties k., Tauragnų vls., Utenos aps., po karo Minčios miške žuvęs partizanas. /33:22,35; 45:235, "Karys"- 1976 m. Nr.2, psl. 67/.

ŽIEMININKAS PIJUS, 35 m., ūkin., Makrickų k., Gudelių vls., Marijampolės aps., MGB 1946.VII.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽYGAS ANTANAS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, iš radistų mokyklos su Vl.Želnio grupe 1945.1.21 Iš lėktuvo parašiutu nusileido Smilgių apylinkėje, Panevėžio aps. /10:159/.

ŽILĖNAS ADOMAS, ūkin., Gudžiūnų ? vls., Kėdainių aps., part. talkininkas: Jo sodyboje slapstėsi 1945.II iš Vokietijos atvykę lietuviai parašiutininkai. /10:50/.

ŽILINSKAS, Panevėžio aps., Viešintų vls., 1944-1946 m. minimas partizanas. /20:l40/.

ŽILINSKAS ADOLFAS, 21 m., ūkin., Ginakiemio k., Onuškio vls., Trakų aps., part., NKGB nušautas 1945.VII.29. / 3 /.

ŽILIONIS ANTANAS, 52 m., darb., Seirijai, Alytaus aps., partizanas, MGB nužudytas 1947.X.l4 / 3 /

ŽILIONIS MIKAS, Trakų aps., Onuškio vls., part. skyr. vadas, spv. "M a r t y n a s", 1945 m. minimas Burbonių miške. /8:8l-85/.

ŽILIONIS VALENTINAS, 4o m., ūkin., Mikabalių k., Seirijų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, KGB nužudytas 1947.III. / 3 /.

ŽILYS JONAS, a.45 m. , ūkin., Čivų k., Panevėžio vls. ir aps., apyl. part. talkininkas, minimas 1945 m. /5:78-79/.

ŽYPRĖ ALGIRDAS, s.Prano, g. 1927.VII.7 Pakalniškių k., Skuodo vls., Kretingos aps., gimn. mokinys. 1947-1950 m. partizanas Skuodo-Ylakių apylinkėse. Pasinaudojęs amnestija legalizavosi, dirbo Kaune prie statybos darbų. Ten už ankstyvesnę partizaninę veiklą buvo suimtas, kalintas, 1958.IV.23 Vilniuje nuteistas 25 metams, kalintas konc. stov. Mordovijoje, Baraševo zonoje. 1972.VII.9 perkeltas į Permės lag. 1979 m. kalintas spec. psichiatrinėje ligoninėje Kazanėje, prievarta "gydytas" jo sveikatai pavojingais vaistais, nors psichiškai buvo sveikas, tik fiziškai nusilpęs. 1981 m.- psichiatrinėje ligoninėje Rybinsko m., Jaroslavlio srityje. 1983.1.14 iš vergijos išleistas. /5:92,94-96,98-100,109,110,117; LE XXXVII,684; Elta-1980 m. Nr 2 ir 1983 m. Nr. 5; "Draugas"-1974.IX.23, 1975.VIII.2, 1977.VIII.20-23 ir IX.9, 1978.I.16, VII.17 ir VII.24, 1979.VIII.6, VIII.14, 198l.III.16/.

ŽITKUS ANTANAS, Ylakių via., Mažeikių aps., po karo žuvęs partizanas. /"Laisvoji Lietuva"- 1982.II.28, Nr.4, psl. 4/.

ŽITKUS ANTANAS, 37 m., ūkin. , Žemaitkiemio k., Birštono vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1946.III.6 MGB nužudytas. / 3 /.

ŽITKUS JONAS, 22 m., ūkin., Gelažūnų k., Birštono vls., Alytaus aps., NKGB 1945.II.16 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽITKUS VLADAS, s.Antano, g.1926 m., Arkšvos k., Ylakių vls., Mažeikių aps., 1946-1950 m. minimas partizanas. 1950 m. išvykęs į Vievį ir kitur, 1951 m. suimtas nusikaltėlis. /5:89,117-120/.

ŽIUROMSKAS VINCAS, 22 m., ūkin., Pelekonlų k., Jiezno vls., Alytaus aps. , NKGB 1945.V nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽIVOTKAUSKAS BRONIUS, s.Juozo, g.1926 m. Didvėjo k., Raseinių raj., mokėsi gimn. , nuo 1945.XII apyl. part. ryšininkas, spv. "K e r š i s" 1949 m. pašauktas į Raudonąją armiją nestojo ir nuo 1949. IX slapstėsi 1950.VII Pušynės miške perėjo pas partizanus. Nuo 1950.VIII "Kęstučio" apg., "Birutės" rinkt., "Dubysos" raj. informacijos skyr. virš., spv. "D a n i l a" ir "Ž i l v y t i s". 1951.III suimtas, kalintas, tardyme parod. iš 1951.III.24, IV.5 ir VII.9 d. paskelbti sovietinėje spaudoje. /11:188-196; 23:118/.

ŽIŽMARAS, po karo "Šarūno" rinkt, vienos grupės part. vadas veikęs netoli Ūtos. /Gudelių vls. ?/ /23:294/.

ŽUKAITIS STASYS, a. 23 m., teisių stud. , po karo part. ryšininkas, 1949 m. buvo kalintas Lukiškių kal. Vilniuje. /Kerstono rezolicijų byla- ALTA archyve/.

ŽUKAS, 1944.VIII išvyko į Vokietiją, diversijos mokykloje buvo dėstytojas. /10:156,16l/.

ŽUKAS BERNARDAS, 18 m., Dzingeliškių k., Birštono vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, KGB nužudytas 1946.III. / 3 /.

ŽUKAS JUOZAS, 27 m., ūkin., Naudžiūnų k., Birštono vls., Alytaus aps., MGB 1946.X nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽUKAUSKAS, Didžiulių k., Girkalnio vls., Raseinių aps., 1944.XII minimas partizanas. /11:163/.

ŽUKAUSKAS, viršila, Tėvynės apsaugos rinktinės I-mo bataliono, 4-tos sunk. kulkosv. kuopos I-mo būrio vadas, prasidėjus raudonarmiečių ofenzyvai prie Sedos, Mažeikių aps., gavęs savo būriui įsakymą trauktis, 1944.V.7 Iššokęs iš apkasų, iš 30 m atstumo, susprogdino raudonarmiečių tanką ir kulkų pakirstas pats žuvo. /"Karys"-1968 m. Nr.9/.

ŽUKAUSKAS, partizanų vieneto vadas, 1952 m. minimas Jonavos rajone, Kuigalių miške. /23:246/.

ŽUKAUSKAS BALYS, Butkiškių k., Anykščių vls., Utenos aps., "Algimanto" aps. partizanas, 1947.X.27 suimtas apg. vado A.Slučkos- "Šarūno" slėptuvėje, esančiojo savo brolio J.Jovaišo /kito tėvo/ namų rūsyje. Jo part. spv. "P r i n c a s". /58:152-155/.

ŽUSINAS VINCAS, ūkin., Punia, Butrimonių vls., Alytaus aps., NKGB 1945.II.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽUTAUTAS ANTANAS /Pranas ?/, Rudaičių vnk. , Gargždų vls., Kretingos aps., LLA org. štabo narys Kretingoje. Minimas 1945.III. /10:83,108/.

ŽUTAUTAS JONAS, a. 24 m., Rudaičių vnk., Gargždų vls., Kretingos aps., mokėsi pranciškonų gimn. Kretingoje. Artėjant frontui 1944 m. išvyko į Vokietiją, lankė žvalgybos mokyklą, 1944.XI-XII parašiutu nusileido netoli Klaipėdos. Iki 1945.V legaliai gyveno Platelių m. ir buvo pradžios mokyklos mokytojas, LLA org. narys ir "Kardo" rinkt, partizanas, nuo 1946.III.20 rinkt, štabo inspektorius, naudojo spv. "R a m ū n a s" vėliau "R o k a s". 1946.VII žuvo kautynėse Vaineikių raiške. /10:79, 82,83,87,89,95,IO6-IO8; LE XXXVI,288 ir 543/.

ŽUTKAUSKAS MEČYS, Raseinių aps., "Kęstučio" apg., "Lukšio" būrio partizanas ir būrio teismo pirm. pav., spv. "K ę s t u t i s". Minimas 1949-1951 m. Arlogalos-Dotnuvos apyl. /11:172/.

ŽVALIAUSKAS JUOZAS, 29 m., ūkin., Dubių k., Alytaus vls. ir aps., NKGB 1945.VI.9 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ŽVINGILA JUSTINAS, a. 24 m., ūkin., Oškasvilių k., Marijampolės vls. ir aps., artėjant frontui 1944 m. išvyko į Vokietiją, tais pačiais metais grįžęs žuvo partizaninėje kovoje. /Žinios sutelktos asmeniškai/.

ŽVYNYS BRONIUS, g.1915 m., "Už tėvynės išdavimą" 1966 m. nut. 15-ai metų, išv. Mordovijon į Permės lag. 389/36. /"Draugas"-1974.IX.23 ir 1975.VI.9/.

ŽVIRBLIS STASYS, beturtis, šaulys, Vyžuonos, Utenos aps. , po karo partizanas, 1945.XI.3 NKGB sušaudytas ant Kartuvių kalno. /42:262; "Karys"- 1976 m. Nr. 2, psl.66/.

LAISVĖS KOVOTOJŲ PAPILDOMAS SĄRAŠAS

ABASEVIČIUS JUOZAS, Daunorų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945 m. nužudytas. / 16 /.

ABRAMAVIČIUS PETRAS, g.1530 m., "už tėvynės išdavimą" 1952 m. nuteistas. / &58-1 / 25 metams, išv. Mordovijon į Permė b srities Kučino lag. 351/36. /"Draugas"-1974.IX.23, 1975.VI.9 ir 1977.X.10/.

ABRAMINAS VYTAS, g.1935 m., "už tėvynės išdavimą" 1955 m. nuteistas 25 metams, išv. į Mordovijos lag. 385/19. /"Draugas" 1574.IX.23.

AKELAITIS, Vilkabūdės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

AKELAITIS JONAS, Maražiškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.12 NKGB nužudytas. / 16 /.

AKELAITIS JONAS, Igliaukos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV.12. / 16 /.

AKELAITIS PETRAS, Maražiškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

AKELIS EDMUNDAS, g. 1910.XI.17, kpt., 1945 m. įsteigto BDPS komiteto, nuo 1947.I.10 EDPS prezidiumo narys, spv. "T a u č i u s". 1947.XI pabaigoje suimtas, kalintas, išvežtas. Žuvo Kolymoje, Tolimiausiuose Rytuose. /23:336; "Karys" 1587 m. Nr. 8, psl. 366/.

ALABURDA, Vilkabūdės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ALABŪRDA JUOZAS, Grigaliūnų k., Veiverių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV. / 16 /.

ALABŪRDA ANTANAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ALEKSYNAS ANTANAS, 26 m., darb., Gojaus k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGN nužudytas 1945.IX.10./3/.

ALIŠAUSKAS JONAS, Žemaitkiemio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945. IV. 24 NKGB nužudytas. / 16 /.

ALIŠAUSKAS MATAS, 37 m., ūkin., Vėžionių k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1946.X.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ALIUKONIS BRONIUS, 18 m., ūkin. sūnus, Samnykų k., Onuškio vls., Trakų aps., part., NKGB nužudytas 1945.I.29. / 3 /

ALIUKONIS VINCAS, 27 m., ūkin., Gruožnykėlių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, nužudytas 1944 m. / 3 /

ALIUKONIS VLADAS, 23 m., ūkin., Žuklijų k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.VII.4 / 3 /

AMBRAZEVIČIUS VINCAS, 22 m., ūkin., Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., part., 1945.IV NKGB nušautas. / 3 /

AMBRAZIEJUS KAZYS, Pamargių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., part., NKGB nužudytas 1944.VIII. / 16 /.

ANDRIUKEVIČIUS PETRAS, 31 m., siuvėjas, Angininkų k., Simno vls., Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1946 m. / 3 /

ANTANAITIS ALFONSAS, laisvės kovotoja, buvo suimtas, išvežtas, kalintas, po 25 tremties metų grįžo į ok. Lietuvą 1971 m. /Elta-angl., 1977 m. Nr.B, psl.6; "Aušra" 6 Nr.- "Laisvoji Lietuva", 1977 m. Nr. 15/.

ANTANYNAS JURGIS, 42 m., ūkin., Makrickų k., Gudelių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1947.IV.17. /3/.

ARBAČIAUSKAS BRONIUS, 19 m., ūkin., Diržaminių k., Onuškio vls., Trakų aps., part., 1944.IX.8 NKGB nužudytas. / 3 /.

ARBAČIAUSNAS BRONIUS, 21 m., ūkin., Deškonių k., Daugų vls., Alytaus aps., part., 1945.IX.2 NKGB nužudytas. / 3 /.

ASTRA, ltn., 1946.III jo vadovaujami desantininkai buvo nuleisti į Prienšilio apylinkes. Jis buvo provokiškos orientacijos, kovoje greit žuvo. /23:213/.

AŠMONA PETRAS, Mačiuliškių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., MGE 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

ATMANAVIČIUS ANTANAS, 24 m., ūkin., Panemuninkų k., Alytaus vls. ir aps., part., NKGB nužudytas 1945.XII.10. / 3 /.

AUGUSTINAVIČIUS KAZYS, Aukštosios k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

AUGUSTINAVIČIUS VIKTORAS, Uosupėlio k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., 1945 m. NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

AUKŠTAKALNIS KAZYS, Šiauliškių k., Prienų vls. ir aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.X.2 nužudytas./ /

BAČĖNAS PRANAS, Jurginiškių k., Garliavos vls., Kauno aps., NKGB 1945.V.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BAGDONAS POVILAS, g.1917 m., po karo Tauragės aps., Kaltinėnų vls. II gr. part. vadas. "Už tėvynės išdavimą" 1957 m. nuteistas 25 metams griežto režimo bausme, išv. į Mordovijos lag. 385/17. /"Draugas" 1974.VIII.23/.

BAGDONAVIČIUS AUGUSTINAS, g. 1914 m., ats. puskar., Mažeikių rinkt., Lūšės gelež. stot. būrio šaulys, 1941.VI partizanas, 1944 m. Tėvynės apsaugos rinkt, karys, 1944.x dalyvavęs kautynėse su raudonarmiečiais prie Papilės ir Sedos. Pasitraukęs nuo fronto kautynių, 1945 m. pavasarį žuvo Rytprūsiuose prie Heiligenbeil, ten ir palaidotas. /46:15; "Karys"- 1975 m. Nr.7, psl.265/.

BAJORAS ANTANAS, 28 m., ūkin., Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945.IV NKGB su surištomis rankomis įmestas į ugnį. / 3 /.

BAJORAS JUOZAS, 33 m., ūkin., Anglininkų k., Jiezno vls., Alytaus aps., NKGB 1944.VII.21 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BAKŪNAS JONAS, 27 m., darb., Ąžuolų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.12 NKGB nužudytas. /3 /.

BALČIŪNAS VACLOVAS, ats. san. puskar., tarnavo pasienio policijoje, vokiečių ok. metais Kauno s.d.kal. tarnautojas. Gyveno Rokų k., A.Panemunės vls., Kauno aps. Priklausė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai /LLKS/. Antros rusų ok. metu buvo išv. į Sibirą, grįžo, mirė 1984.II.26. /"Laisvoji Lietuva" 1984.III.22, Nr.6. /.'

BALYNAS JONAS, ūkin., Strielčių k., Alytaus vls. ir aps., MGB 1946.XII.15 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BALIUKONIS ANTANAS, 21 m., ūkin., Dirmiškės k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1947.IV.11. / 3 /.

BALIULIS VINCAS, Janaukos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., 1945.IV.12 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BALKŪNAS JURGIS, Pakarapiškių k., Prienų vls. ir aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.23 NKGB nužudytas. / 16 /.

BANIŠKEVIČIUS JUOZAS, 35 m., eigulys, Gudakiemio k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.I.1 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BARANAUSKAS IPOLITAS, 27 m., ūkin., Švobiškės k., Alovės vls., Alytaus aps., MGB 1946.XII nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BARANAUSKAS JONAS, 35 m., ūkin., Rakščios k., Daugų vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1944.VIII.13. / 3 /.

BARANAUSKAS JONAS, 26 m., ūkin., Vėžionių k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.II.11 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BARANAUSKAS JULIUS, 33 m., darb., Premezio k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, nužudytas 1945.IV.17. /3/.

BARANAUSKAS PRANAS, ūkin., Punia, Butrimonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945.III.7 NKGB nužudytas. / 3 /.

BARDZILAUSKAS JUOZAS, 22 m., ūkin., Luksnėnų k., Alytaus vls. ir aps., 1945.IV NKGB nužudytas partizanas. / 3 /.

BARKAUSKAS STASYS, 24 m., polic., Pakulnykų k., Onuškio vls., Trakų aps., part., NKGB 1945.VIII.18 nužudytas. / 3 /.

BAZEVIČIUS BRONIUS, 27 m., ūkin., Alytaus kolonija ir vls., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BELIAUSKAS PETRAS, Žemaitijoje, 1944 m. Tėvynės apsaugos rinkt. Pasvalio būrio eilinis karys, 1944.X po kautynių su raudonarmiečiais prie Sedos, Mažeikių aps., pateko į Vokietiją. Prie nežinomų aplinkybių 1944 m. žuvo Rytprūsiuose 1944 m. /J.Paužuolis "Paskutinė Rinktinė" 1972 m., psl.44/.

BENDINSKAS, Skersabalio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945 m. / 16 /.

BENDORAITIS ANTANAS, Degimų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BENDORAITIS JUOZAS, Degimų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BERNATAVIČIUS JONAS, ūkin., Žagariu k., Alytaus vls. ir aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.I.23. / 3 /.

BERNATAVIČIUS PETRAS, ūkin., Žagarių k., Alytaus vls. ir aps., MGB 1946.IV.14 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BIELIAKAS JUOZAS, 22 m., ūkin., Jundelišklų k., Birštono vls., Alytaus aps., part., NKGB 1945.IV nužudytas. / 3 /.

BIKULČIUS, Žemaitijoje, 1944 m. Tėvynės apsaugos rinkt. eil. karys, kovodamas su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps. /"Karys"- 1968 m. Nr.9, psl. 287/.

BINGELIS STASYS, 32 m., ūkin. , Rudnios k., Daugų vls. , Alytaus aps., NKGB 1945.II.10 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

BISTRICKAS, ltn., Žemaitijoje, Tėvynės apsaugos rinktinės I pulko vienos kuopos vadas, Mažeikių aps., Sedos kautynėse su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.7. /J.Paužuolis "Paskutinė Rinktinė", 1972 m., psl.31/.

BOBELEVIČIUS JUOZAS, 26 m., ūkin., Žilinčiškių k., Onuškio vls., Trakų aps., part., 1945.VIII.14 NKGB nužudytas. / 3 /.

BORUTA JONAS, rašytojo Kazio brolis, ateitininkas, 1947 m. buvo išrinktas BDPS prezidiumo pirm. , po 3-4 mėnesių buvo suimtas. /23:337/.

BORUTA KAZYS, g.1905.I.6 Kūlokų k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps., poetas, beletristas, rašytojas. Baigęs Marijampolės mokyt. sem., 1924-1926 m. LU lr 1926-1930 m. Vienos univ. studijavo literatūrą, istoriją, filosofiją. Priklausė stud. socialistų aušrininkų draugijai. Veikė socialistinio jaunimo ir profesinėse darbininkų organizacijose. Antros rusų ok. metu priklausė 1945 m. įsteigtam "Vienybės komitetui". 1946 m. buvo suimtas ir teistas už "antitarybinę veiklą", kalintas Sibire. 1949 m. amnestuotas grįžo į ok. Lietuvą. Mirė 1965.III.9 Vilniuje. /23:135,327; LE III,150-151 ir XXXVI,124-125/.

BOZA VACIUS, 19 m., ūkin. sūnus, m.Ūdrlja, Alytaus vls. ir aps., part., NKGB nužudytas 1945.IV.15. / 3 /.

BRIEDIS VALDEMARAS, BDPS org. narys, spv. "T e o f i l i s", partizaninei kovai 1949.V. 2/3 naktį išlaipintas Lietuvos pakrantėje su K.Pypliu ir J.Deksniu. /23:338/.

BRUNDZA VINCAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BRUSOKAS ADOMAS, 36 m., darb., Naujienų k., Gudelių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1944.x.14. / 3 /.

BUBNYS VINCAS, Skersabalio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., MGB 1946.IX.13 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BUNDZA VINCAS, Vilkabūdės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV. 12. / 16 /.

BURKAS, iš Zarasų aps., artėjant frontui 1944.VII Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę ir kovoje su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.7    prie Sedos, Mažeikių aps. /42:28c/.

BURKEVIČIUS PETRAS, g.1914.III.12 Laborų k., Linkuvos vls., Šiaulių aps., ats. jaun. puskar., Žemaitijoje 1944 m. įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, 1944.X Mažeikių aps. prie Sedos kovojo su raudonarmiečiais, išvengęs mirties pasitraukė į Vokietiją. Emigravo į Angliją. /"Karys"- 1971 m. Nr.6, psl.211/.

BURLINSKAS JONAS, 42 m., ūkin., apyl. pirm., Kabelių I k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1947 m. nužud. /3/.

BUTKUS JONAS, Užbalių , Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VII    nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

BUTRIKAVIČIUS BRONIUS, 27 m., ūkin., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945.III. / 3 /.

BUTRIMAVIČIUS JONAS, 24 m., Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part., NKGB 1945.III nužudytas. / 3 /.

BUTRIMAVIČIUS PRANAS, 25 m. , Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.III. / 3 /.

ČAPLIKAS ALGIRDAS, 23 to., ūkin., Vinkšninės k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IX.23 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ČEBETAVIČIUS KAZYS, 38 m., darb., Naravų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.12 nužudytas. / 3 /.

ČEGLYS JUOZAS, 20 m., ūkin. sūnus, Miguičionių k., Onuškio vls., Trakų aps., part., NKGB nužudytas 1945.II.7. / 3 /.

ČEPUKAITIS VLADAS, 33 m., tarnaut., Jurgiškių k., Alytaus vls. Ir aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.II. / 3 /.

ČERKEVIČIUS JONAS, Sarginės k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.9 NKGB nužudytas. / 16 /.

ČERNIAUSKAS JONAS, 34 m., ūkin., Rakatanskų k., Daugų vls., Alytaus aps., 1945.XII.15 nukankintas laisvės kovotojas. / 3 /.

ČERNOCKIS MOTIEJUS, Juodbūdžių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., 1946.XI.6 MGB nukankintas laisvės kovotojas. / 16 /.

ČĖSNA JONAS, g.1897.IV.20 Raseiniuose, kpt., gusarų pulke Kaune ryšių eskadrono vadas. Pirmos rusų ok. metu bolševikų kalintas, kilus vokiečių-rusų karui, išėjo į laisvę 1941.VI.23. Žemaitijoje 1944 m. vienas iš Tėvynės apsaugos rinktinės steigėjų ir dalyvių. 1944.x raudonarmiečiams frontą pralaužus, pasitraukė į Vokietiją. Mirė 1975.II. 20 St.Paul, Minn. , JAV. Palaidotas šv.Kazimiero kapinėse Čikagoje. /"Karys"-1960 m., Nr.4, psl.110-115; "Dirva"- 1975.III.15 ir "Draugas" 1975.III.8/.

ČIPKUS JONAS, ūkin., Punia, Butrimonių vls., Alytaus aps., NKGB 1945.III.7 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ČIUPAS JUOZAS, 24 m., ūkin., Strazdiškių k., Jiezno vls., Alytaus aps. , 1945.VI NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

ČYŽIUS JUOZAS, 36 m., ūkin., Rymėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945 m. nužudytas. / 3 /.

DABAŠINSKAS JUOZAS, Topetiškių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /

DABULEVIČIUS KOSTAS /?/, 25 m., ūkin., Simnas, Alytaus aps., MGB 1946.X.19 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

DABULEVIČIUS VINCAS, 22 m., ūkin., Simnas, Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1947.VI.19. / 3 /.

DAILIDŪNAITĖ ALBINA, Mačiūnų k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1945.V. 13 nužudyta laisvės kovotoja. / 16 /.

DAMBRAUSKAS JONAS, ūkin., Bakaleriškių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, 1946.IX.I MGB nužudytas. / 3 /.

DAUDA PETRAS, 28 m., ūkin., Burbonių k., Onuškio vls., Trakų aps., MGB 1946.VIII.18 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

DAUGINAS JONAS, Židikai, Mažeikių aps., 1941.VI sukilimo dalyvis, po karo- partizanas.

DAUGMANDIENĖ-BALČIŪNAITĖ; Iš Šiaulių aps., Gruzdžių vls., 1947.1 tarpininkavusi partizanams gauti asmens dokumentus, kad jie galėtų legalizuotis. /4:211-212/.

DAUNORAS JURGIS, Žiegždrių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / / 16 /.

DEGESYS JUOZAS, 27 m., ūkin., Vėžionių k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945.VI.6 NKGB nužudytas. / 3 /.

DEGUTIS ALBINAS, Pašlavančio k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV. / 16 /.

DEŠKUS STASYS, 34 m., ūkin., Gruožnykų k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1944.IX. 19 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

DUBEIKA JUOZAS, Žemaitijoje 1944 m. Tėvynės apsaugos rinktinės eil. karys, kovoje su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps. /"Karys"-1968 m. Nr.9, psl. 287/.

DUDĖNAS JONAS, g.a.1904 m. Didžiasalio k., Salako vls., Zarasų aps., šaulys, buv. policininkas, 1944.VII Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktiną. Kovoje su raudonarmiečiais 1944.x.7 žuvo prie Sedos, Mažeikių aps. /P.Matekūnas "Karas Zarasuose"-"Draugas" 1974 m. atkarpa 36 tęsinys/.

DUDONIS ANTANAS, Topetiškių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

DULIUS JONAS, 31 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1946.IX.4. / 3 /.

DUMBLIAUSKAS JUOZAS, 36 m., ūkin., Luksnėnų k., Alytaus vls. ir aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IX nužudytas. / 3 /.

DUSEVIČIUS PETRAS, 25 m., ūkin., Vaikantonių k., Daugų vls., Alytaus aps., part., NKGB 1945.IV.8 nužudytas. / 3 /.

DZENKAUSKAITĖ BRONĖ, 22 m., ūkin., Škėvonių k., Birštono vls., Alytaus aps., NKGB 1945.III.12 nužudyta laisvės kovotoja. / 3 /.

DZENKAUSKAS VYTAUTAS, 24 m., ūkin., Škėvonių k., Birštono vls., Alytaus aps., part., 1946.XII.23 nukankintas. / 3 /.

DZINGELIS VINCAS, 30 m., ūkin., Matiešonių k., Birštono vls., Alytaus aps., NKGB 1945.11.5 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

DŽERVIŪTĖ BRONE, ūkin., Pievagalių k., Alytaus vls. ir aps., MGB 1947.VII.17 nužudyta laisvės kovotoja. / 3 /.

EIVA ALEKSAS, g.1917 m., Siesikų vls., Ukmergės aps., 1944 m. rudenį stribų nukankintas ir sušaudytas partizanas. Buvo pririštas prie arklio uodegos ir tampomas po Lakėnų k. Palaidojo motina. /Žinios suteiktos asmeniškai/.

FRANKA ANTANAS, 38 m., darb., Medvišių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.I.1 nužudytas. /3/.

FRANKA MOTIEJUS, Čiudiškių k., Prienų vls. ir aps., MGB 1946.VIII.17 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

GABREVIČIUS ANTANAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.V nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

GAIDYS TOMAS, 21 m., mkt., Musteikos k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945 m. nužudytas. / 3 /.

GAINAITĖ ELENA, 18 m., ūkin., Damanonių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotoja, MGB 1947.III.19 nužudyta. / 3 /.

GARBARAVIČIUS KLEMENSAS, Pužiškių k., Šilavoto vls,, Marijampolės aps. , 1945.VI.8 NKGB nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

GARMUS MARTYNAS, 27 m., darb., Daunorų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IX.10 nužudytas laisvės kovotojas. /3/.

GAVELIS PETRAS, 34 m., ūkin., Melnytėlės k., Daugų vls., Alytaus aps., MGB 1946.V.16 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

GEČIONIS VACLOVAS, ūkin., Pikuškių k., Butrimonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.VI.I. / 3 /.

GERGELIS MATAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB 1945.IV.12 nužudytas. / 16 /.

GIEDRAITIS JONAS, 18 m., ūkin. sūnus, Kazimieravo k., Daugų vls., Alytaus aps., part., 1944.VII.16 nukankintas. / 3 /.

GYLYS JUOZAS, Elzbiecinkos k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB 1946.VI.7 nužudytas. / 16 /.

GINEITIS ALFONSAS, advokatas, liaudininkų atstovas VLIKe, sovietų saugumo 1944.XII suimtas ir kalintas. Neišlaikąs tardymo kančių, psichiškai sutriko, buvo pripažintas neteisiniu. Mirė apie 1984 m. /23:325/.

GLINSKAS PETRAS, jaun. puskar., Žemaitijoje, Tėvynės apsaugos rinktinės sunk. kulkosvaidžių skyrininkas, kovoje su raudonarmiečiais žuvo 194v.X.7 prie Sedos, Mažeikių aps. /"Karys" 1968 m. Nr.9/.

GLUŠINSKAS JUOZAS, 23 m., ūkin., Gluosninkų k., Simno vls., Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1947.IV.19. / 3 /.

GRAMBA JONAS, 23 m., ūkin., Deškonių k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB 1946.VII.19 nužudytas. / 3 /.

GRATKAUSKAS JUOZAS, g.1908 m. Vilniuje, dipl. ekonomistas, ateitininkas ir skautas. VDU univ. Kaune ekonomija baigė 1936 m. Buvo banko dir. Kaišiadoryse. Vokiečių ok. metais talkino. LF pogrindžiui. Likęs ok. Lietuvoje, buvo atstovu VLIKe. 1947 m. suimtas, nut. 8 metams, kalintas konc. stov. Sibire. Grįžo 1958 m. Mirė 1967 m. Vilniuje. /23:325; LE XXXVII,201/.

GRIGONIS ANTANAS, 32 m., ūkin., Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, sušaudytas 1945.IV. / 3 /.

GRIGONIS VINCAS, 29 m., ūkin., Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, 1945.IV NKGB nukankintas: su surištomis rankomis įmestas į ugnį. / 3 /.

GRIMALAUSKAS PETRAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.12 NKGB nužudytas. / 16 /.

GRIMALAUSKAS VINCAS, Stuomenų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.IV.12 NKGB nužudytas. / 16 /.

GRIŠKONIS VACIUS, 20 m., ūkin. sūnus, Paberžynės k., Simno vls., Alytaus aps., MGB 1946.III.19 nužudytas laisvės kovotojas. /3/.

GRUZDYS ANTANAS, Žirmiškių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV.12. / 16 /.

GUDAUSKAS ANTANAS, Išlaužo k., Prienų vls. ir aps., laisvės kovotojas, NKGB 1944.XI.I nužudytas. / 16 /.

GUDYNAS LEONAS, Žlvavodės k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IV.12 nužudytas. / 16 /.

GUDYNAS VYTAUTAS, Gustaitynės k., Prienų vls. ir aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1947.11.5. / 16 /.

YLAKAVIČIUS JUOZAS, ūkin., Užlaukių dv., Mažeikių aps., Ukrinų būrio šaulys. Sovietų Sąjungai Lietuvą okupavus, 1940 m. NKVD suimtas, kalintas ir kankintas Telšių kal., 1940 m. rudenį vežant į Kauno s.d.kal. pabėgo. 1941.VI sukilimo dalyvis, 1944 m. tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje Žemaitijoje, 1944.x po kautynių su raudonarmiečiais Vokietijoje buvo įjungtas į vokiečių pionierių dalinį, nuo sprogimų bombardavimo metu visiškai nustojo klausos. Susirgo džiova, gydėsi Gautingo ligoninėje. Mirė. / J.Ilakavičiaus liudijimas Kerstono rezoliucijų byloje I19-4-ALTA ir "Karys" 1975 m. Nr.7, psl.265-266/.

IŠKAUSKAS PETRAS, 31 m., darb., Balbieriškis, Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IV.7 nušautas. / 3 /.

JAKINEVIČIUS PETRAS, Vazgaikiemio k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VIII.5 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JAKUČIONIS DOMINIKAS, Pajiesio k., Garliavos vls., Kauno aps., MGB 1947.VII.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JAKULEVIČIUS JUOZAS, Veisiejų vls., Seinų aps., nuo 1951 m. pavasario "Dainavos" apg., "Šarūno" rinkt., "Vytenio" tėvūnijos part., spv. "V i l t i s". /7:73/.

JAKUTAVIČIUS LIUDAS, 23 m., ūkin., Balksodžio k., Miroslavo vls. , Alytaus aps., part., MGB 1946.II.14 nužudytas. / 3 /.

JANKAUSKAS ANTANAS, 32 m., tarnaut., Naravų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, 1945.VI.20 nužudytas. /3/.

JANKAUSKAS JUOZAS, pulkininkas, pirmos rusų ok. metu Berlyne vienas Iš LAF vadovų. VLIKo narys, Lietuvių fronto karinės org. "Kęstutis" vienas iš vadų. J.Deksnio išduotas, sovietų saugumo 1953 m. pradžioje suimtas, kalintas, 1953.II.18 tardytas, to tard. parod. paskelbtas sovietinėje spaudoje. Buvo nut. 25 metams. /23:325,340, 341; 57:6/.

JANUŠKA JONAS, teisininkas, prokuroro pad. Kaune, VLIKo reikalų vedėjas-sekretorius, likęs ok. Lietuvoje. 1945.I.9 sovietų saugumo suimtas, kalintas, bolševikų Karo tribunolo 1946.II.9 nut. 10-čiai metų, išv. į Vorkutos lag. Komi ASSR. Ten žuvo 1947/1948 m. žiemą garvežio mašinos užkliudytas. /23:325; "Tėviškės Žiburiai" 1980. III.6, Nr.10, psl.3- V.Domeika "Pastangos gelbėti žudomuosius"/.

JARAMINAS JONAS, 31 m., polic., Kaniūkai, Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.VIII.15 nužudytas. / 3 /.

JARUŠEVIČIUS ADOMAS, ūkin., Kružiūnų k., Butrimonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB 1946.II nužudytas. / 3 /.

JARUŠEVIČIUS ALFONSAS, ūkin. , Pikuškių k., Butrimonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, nužudytas 1947.III. / 3 /.

JEKEVIČIUS ANTANAS, Topetiškių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945 m. nužudytas. / 16 /.

JONAVIČIUS VLADAS, 24 m., ūkin., Varstociškės k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part., NKGB nužudytas 1945.IX. / 3 /

JONIŪNAS KAZYS, Vartų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.XII.8 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JUOČYS JUOZAS, Pakuprio k., Prienų vls. ir aps., NKGB 1944.XII.2 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JUOČYS KAZYS, Pakuprio k., Prienų vls. ir aps., MGB 1946.II.22 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JUODELIS PETRAS, g.1909.VII.I Aukštadvaryje, mokytojas, literatūros kritikas. Slavistiką studijavo VDU, diplomą gavo 1942 m. VU. Mokytojavo Virbalyje, Panevėžyje ir Vilniuje. 1944-1946 m. dėstė VU, priklausė 1945 m. Vilniuje įsteigtam Vienybės komitetui. Sovietų saugumo 1947 m. suimtas, kalintas, nuteistas ir ištremtas į Sibiro gulagus. Šeima irgi buvo išvežta. Grįžo po 1956 m. su palaužta sveikata. Nuo 1959 m. Vilniaus dailės muziejaus mokslinis bendradarbis. Vertėjas. Mirė 1975.VIII.24 Vilniuje. /23:136,327; LE X,80, XXXVI,277; "Draugas" 1975 m. Nr. 208 /36/, psl.5/.

JUODSNUKIS, Daunorų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., NKGB 1945 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JUODSNUKIS ANDRIUS, Pagirėlių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.VII.I nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

JUODSNUKIS PETRAS, Pagirėlių k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.VIII. / 16 /.

JUONYS ALFONSAS, 4o m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IX.15 nužudytas. / 3 /.

JUONYS JONAS, 36 m., ūkin., Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus aps., NKGB 1945.IV.4 nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /

JUOZAITYTĖ MARCELĖ, Grabavos k., Garliavos vls., Kauno aps., NKGB 1945.VII.8 nužudyta laisvės kovotoja. / 16 /.

JURAVIČIŪTĖ IZABELĖ, Išmanų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotoja, NKGB nužudyta 1945.VIII.5. / 16 /.

JUREŠIUS KAZYS, Gudelių k., Veiverių vls., Marijampolės aps., MGB 1946 m. nužudyta laisvės kovotojas./ 16 /.

JURKEVIČIUS VYTAUTAS, Naravų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB nužudvtas 1946.VIII.23. / 16 /.

JUSAS JULIUS, ūkin., Strielčių k., Alytaus vls. ir aps., laisvės kovotojas, NKGB 1944.XII.17 nužudytas. / 3 /.

JUČKELIS JUOZAS, 23 m., ūkin., Obelijos k., Miroslavo vls., Alytaus aps., part., MGB nužudytas 1946 m. / 3 /.

KAČĖNAS JUOZAS, 42 m., ūkin., Kaniūkų k., Onuškio vls., Trakų aps., NKGB 1945.V.II nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /

KALINAUSKAS JUOZAS, 24 m., ūkin., Slabadėlės k., Alovės vls., Alytaus aps., part., NKGB 1945.VII nužudytas. / 3 /.

KALINAUSKAS VINCAS, Aukštosios k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1946 m. / 16 /.

KAMANDULIS ADOMAS, 37 m., ūkin., Bukaučiškės k., Daugų vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1946.XII.23. / / /.

KAMIČAITIS JUOZAS, Dambavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.IV.12 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

KAMINSKAS ADOMAS, 23 m., ūkin., Petrauskų k., Onuškio vls., Trakų aps., part., NKGB nužudytas 1945.VIII.25.

KARALEVIČIUS KAZYS, 23 m., ūkin., Spindžiaus k., Onuškio vls., Trakų aps. , part., NKGB nužudytas 1945.IX.5. / 3 /.

KARDIŠAUSKAS JUOZAS, 29 m., ūkin., Krokininkų k., Simno vls., Alytaus aps., MGB 1946 m. nužudytas laisvės kovotojas. / 3 /.

KAROBLIS JONAS, jaun. puskar., iš Pasvalio, Biržų aps., Žemaitijoje 1944 m. Tėvynės apsaugos rinktinės karys, kovoje su raudonarmiečiais žuvo 1944.X.6 prie Sedos, Mažeikių aps. /J.Paužuolis "Paskutinė Rinktinė", 1972 m., psl.44/.

KARSOKAS JUOZAS, 32 m., ūkin., Taučionių k., Onuškio vls., Trakų aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945.IV.12. / 3 /.

KARSOKAS VLADAS, 25 m., ūkin., Paradukio k., Marcinkonių vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, MGB nužudytas 1947 m. / 3 /.

KELIUOTIS JUOZAS, g.1902.VIII.22 Joniškio k., Rokiškio vls. ir aps., žurnalistas, rašytojas, redaktorius. 1923-1926 m. studijavo LU teologijos filosofijos fak., 1926-1929 m. studijavo žurnalistiką Sorbonos univ. Paryžiuje. Nuo 1935 m. rudens dėstė žurnalistiką VDU, o 1942-1944 m. filos.fak. buvo žurnalistikos katedros vedėjas. 1932-1940 m. leido ir redagavo "Naująją romuvą". Vokiečių ok. metais aktyviai dalyvavo antinaciniame Vienybės sąjūdyje. 1944 m. pabaigoje vadovavo Lietuvos išlaisvinimo tarybai. 1945 m. rusų ištremtas į Sibirą. Iš gulago siunčiant sunaikinimui Vorkutos link, bandito žmogžudžio buvo apiplėštas, kankintas, su papirosu akis išdeginta. Grįžo 1947 m., bet vėl netrukus buvo suimtas ir vėl išvežtas. Grįžo po 9 tremties metų. 1987 m. Chicagoje išleisti jo atsiminimai "Dangus nusidažo raudonai". /23:136,320,326,331; LE XI,340; XXXVI,300; "Draugas" 1957.IX.28/. Mirė 1983.III.25 Vilniuje. /LE XXXVII,280-281; "Draugas" 1983.IV.16, Nr.75/.

KENSTAVIČIUS ANTANAS, s.Silvestro, g.1906 m. Dapšių k., Židikų vls., Mažeikių aps., ats. ltn., Klaipėdoje ir Mažeikiuose buv. šaulių būrio vadas. Bolševikmečiu nuo 1940.VIII pogrindžio org. vadas Mažeikių aps. 1941.IV.28 NKVD suimtas, kalintas Kauno s.d.kal. IV skyr. 123 kam. ir 224 kam. Jo tard. parod. iš 1941.V.9 paskelbtas sovietinėje spaudoje. Kilus rusų-vokiečių karui 1941.VI.23 išėjo į laisvę ir buvo sukilėlių-partizanų gr. vadas Kaune, vėliau Mažeikiuose. Vokiečių ok. metais buvo policijos vadu Mažeikiuose, Švenčionyse ir Trakuose. 1944 m. Žemaitijoje įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, vadovavo 2-ro bataliono 4-tai kuopai. 1944.X dalyvavo Sedos gynime. Raudonarmiečiams visu frontu prasiveržus, pasitraukė į Vokietiją. Po karo apsigyveno Kanadoje. / Jo laiškai; 6:224-227; 42-a:62; Kerstono komiteto byla 119-4- ALTA; "Naujienos" 1979.V./.

KRINICKAS, pokario part. vadas Švenčionių aps., vadovavęs stambiam part. daliniui. /23; 252/.

MICKUS JUOZAS, 34 m., ūkin., Pelekonių k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IV su surištomis rankomis įmestas į ugnį. / 3 /.

MICKUS MOTIEJUS, 22 m., ūkin., Pelekonlų k., Jiezno vls., Alytaus aps., laisvės kovotojas, NKGB 1945.IV su surištomis rankomis įmestas į ugnį. / 3 /.

MOTŪZA VINCAS, 35 m., ūkin., Makrickų k., Gudelių vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, MGB 1947. IV. 17 nužudytas. / 3 /.

PEČIULAITIS POVILAS, Amerikos naturalizuotas pilietis, g.1923 m. iš Amerikos piliečių tėvų, gyveno Lietuvoje. 1945.VII.24 tėvui atsisakius išsižadėti Amerikos pilietybės, ir su kai kuriais šeimos nariais išvežus į Sibirą, Povilas pabėgęs prisijungė prie Lietuvos partizanų. 1952 m. suimtas, kalintas, 1953.XI.19 nut. 25 metams ir išv. į konc. stovyklą Sibire. 1972 m. paleistas be teisės grįžti Lietuvon, bet nepaisant draudimo grįžo į Kauną. 1975 m. buvo suimtas ir nuteistas vieneriems metams. 1976.IV.25 paleistas. Vėl suimtas 1980.I.9, kalintas, 1980.XII.20 nuteistas trejiems metams griežto režimo lag. ir 5 metama tremties. 1987.X.26 grįžo į Vilnių. Jo vienas brolis po karo žuvo partizaninėje kovoje. /37,III-138, "Draugas" 1975.V.28 ir X.2, 1987.XI.13 ir XII.19/.

STANKŪNAS JUOZAS, g.1908.I.28 Mackonių k., Kurklių vis., Ukmergės aps., kunigas, rašytojas, 1934-1940 m. Kauno šv. Kryžiaus par. vikaras, gimn. bei kt. mokyklų kapelionas, 1944 m. Kauno kun. sem. prokuratorius, 1945 m. Kauno Prisikėlimo bžn. klebonas. 1947.I.10 įsteigto BDPS prezidiumo narys. 1947 m. sov. saugumo suimtas, buvo gundomas organizuoti nuo Romos nepriklausomą kat. bažnyčią. Nors ir kankintas, atsisakė. Nuteistas 25 metams, išv. į Karagandos vario kasyklas. Grįžo 1956.VII. Buvo Lapių, vėliau Babtų par. klebonas. Mirė 1968.VII.30. /23:336 ; 48:198; LE XXVIII,448-449; XXXVI,492/.

ULECKAS JUOZAS, Degimų k., Šilavoto vls., Marijampolės aps., NKGB 1945.I.6 nužudytas laisvės kovotojas. / 16 /.

VALIUKEVIČIUS PETRAS, Surgučių k., Sasnavos vls., Marijampolės aps., laisvės kovotojas, NKGB nužudytas 1945 m.

Papildomai

GEDVILAS R., pokario partizanas, Tauragės aps. suimtas, kalintas ir tardytas. /"Gimtasis Kraštas", 1987 m. Nr.20, psl.7/.

BIBLIOGRAFIJA- ŠALTINIAI

1. Daumantas, Juozas. "Partizanai", antras leidimas, Chicago, 1962

2. Daumantas, Juozas. "Partizanai",trečias leidimas, Chicago, 1984.

3. "Dainavos" apg. part. vado J.Rimvydo 1947 m. pasirašyti komunistų nužudytųjų ir suimtųjų lietuvių sąrašai.

4. Archyviniai dokumentai, II rinkinys, "Žudikai bažnyčios prieglobstyje", antras papildytas leidimas, Vilnius, 1963.

5. Archyviniai dokumentai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą, III rinkinys, Vilnius, 1961.

6. Archyviniai dokumentai, IV rinkinys, "Hitlerininkų penktoji kolona Lietuvoje", Vilnius, 1961 m.

7. Archyviniai dokumentai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą, V rinkinys, Vilnius, 1962.

8. Archyviniai dokumentai, VI rinkinys, "Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje", Vilnius, 1964.

9. Archyviniai dokumentai, VII rinkinys, "Geležinis Vilkas", Vilnius, 1965.

10. Archyviniai dokumentai, VIII rinkinys, "Hitleriniai parašiutininkai", Vilnius, 1966.

11. Archyviniai dokumentai, IX rinkinys, "Kruvinos žudikų pėdos-nacionalistų antiliaudinė veikla pietinėje Žemaitijoje", Vilnius, 1968.

12. Amerikos lietuvių vardynas, Los Angekes, 1953.

13. Aničas, J. "Socialinis politinis katalikų bažnyčios vaidmuo Lietuvoje 1945-1952 metais", Vilnius, 1971.

14. Armonlenė, Barbora. "Palik ašaras Maskvoje", 1965.

15. Audrūnas, Jonas ir Svyrius, Petras. “Lietuva Tironų pančiuose", Cleveland, 1947.

16. BDPS- Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Užsienio delegatūros biuletenis, 1948 m. Nr.4/5.

16-a. Bielinis, Kipras. "Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija", New Yorkas, 1963.

17. Bistrickas, S. "Ir sušaudytieji prabyla", Vilnius, 1960.

19. Chienas, M., Šmigelskis, K. ir Uldukis, E. "Vanagai iš anapus", antras leidimas, Vilnius, 1961.

20. Dagelis, A. "Dviveidžiai", Vilnius, 1962.

21. Gedminaitė, Eugenija. "Duokit antrą gyvenimą"- "Švyturys", 1966 m., Nr.9 ir 8-10.

22. Girnius, Juozas. "Pranas Dovydaitis", Chicago, 1975.

23. Girnius, Kęstutis K. "Partizanų kovos Lietuvoje", Chicago, 1987.

24. Grišmanauskas, Juozas. "Tolimieji kvadratai", New York., 1952.

25. Joffe, M. /red/."Hitlerinė okupacija Lietuvoje", Vilnius, 1961.

26. Juciūtė, Elena. "Pėdos mirties zonoje", Brooklyn, 1974.

27. Juciūtė, Elena, "Igarkos Naujamiestis", Putnam, 1983.

28. Jurgaitienė, V. "Nebuvo kada drobelių austi", Vilnius, 1963.

29. Jurgėla, Petras. "Lietuviškoji skautija", Brooklyn, 1975.

30. Yla, Stasys, "Žmonės ir žvėrys Dievų miške", Putnam, 1951.

31. Kudirka, Simas. "For those still at sea", New York, 1978.

32. Kviklys, Bronius. "Mūsų Lietuva", I tomas, Boston, 1964.

33. Kviklys, Bronius. "Mūsų Lietuva", II tomas, Boston, 1965.

34. Kviklys, Bronius. "Mūsų Lietuva", III tomas, Boston, 1966.

35. Kviklys, Bronius. "Mūsų Lietuva", IV tomas, Boston, 1968.

36. "Lietuvių archyvas - Bolševizmo metai", IV tomas, Vilnius, 1943.

37. "Lietuvos katalikų bažnyčios kronika", Chicago.

38. "Linkuvos monografija", Chicago, 1978.

39. "Masinės žudynės Lietuvoje", I t., Vilnius, 1965.

40. "Masinės žudynės Lietuvoje", II t., Vilnius, 1973.

41. Miniotas, V. "Atsargiai Balfas!" Vilnius, 1973.

42. "Nepriklausomai Lietuvai", Chicago, 1965.

42-a. "'Neužmiršime', apie buržuazinių nacionalistų nusikaltimus Hitlerinės okupacijos metais Mažeikių apskrityje", Vilnius, 1961.

43.  Pakalniškis, Aleksandras. "Metai praeityj", Chicago, 1976.

44.  "Pasaulio lietuvių katalikų žinynas", Putnam, 1975.

45.  Prunskis, Juozas. "Lietuva bolševikų okupacijoje", Chicago, 1979.

46. Prunskis, Juozas. "Bolševikų nužudyti šauliai", Chicago, 1982. 46-a. Prunskls, Juozas. "Lietuviai Sibire", Chicago, 1981.

47.  Puzinas, Jonas. "Petras Avižonis", Chicago, 1979.

48.  Raišupis, Matas. "Dabarties kankiniai", Chicago, 1972.

49. Rakūnas, A. "Klasių kova Lietuvoje 1940-1951 metais, Vilnius, 1976.

50. Ramojus, Vladas. "Kritusieji už laisvą", II d., Chicago,1969.

51. Rukienė, Stefanija. "Vergijos kryžkeliuose", 1968.

52. Sūduvis, N.E. "Vienų vieni", Broklyn, 1964.

53. Štaras, P. "Kareiviai be milinių", Vilnius, 1962.

54. "Švėkšna", monografija, Chicago, 1974.

55. Vabalas, A. "Kraują sugėrė Dzūkijos smėlis", Vilnius, 1960.

56. Valaitis, J. "Praeities apybraižos", Čikaga, 1974.

57. Vicas, J. "SS tarnyboje", Vilnius, 1961.

58. Viršulis, A. "Nematomasis frontas", Vilnius, 1967.

59. Žemaitis, E. "XX amžiaus inkvizitoriai", Vilnius, 1961.