Ženkime SU MALDA

 

Grįžti į pradinį meniu


 

BENDROJI MALDA

Dieve Ramintojau, ateik į neramias, išvargusias mūsų širdis, pripildyk jas savo rimtim,išsklaidyk abejones ir netikrumą, pašalink baimę. 
Dieve Pašventintojau, pašvęsk mūsų darbą ir nemigo naktis, mūs kančią ir sielvartus, mūs viltis ir ilgesius.

Dieve, didžioji Šviesa, nuskaidrink mūs mintis ir jausmus, apvalyk mus nuo pikto.

Dieve, mūsų Vienytojau, laikyk mus viename būry, derink mūsų nuotaikas, lygink mūsų pažiūras, glausk mus vienus su kitais savo didžiosios meilės ryšiais.

Dieve, išminties Davėjau, mokyk mus tikro gyvenimo kelio, kurstyk mumyse norą pažinti tiesą, padėk teisingai suprasti vieniems kitus.

Dieve,tiesos Liudytojau, duok, kad ir mes išpažintume tiesą savo žodžiu ir gyvenimu, išpažintume drąsiai ir be baimės.

Dieve, valių Stiprintojau, grūdink dvasines mūsų galias, didink mūsų valios ryžtą, ugdyk mumyse norą pamėgti Tavo tvarką.

Dieve, meilės Liepsna, kurstyk geruosius mūsų pasiryžimus, skaidrink mūs papročius. 
Amen.

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: