Į Laisvę 1980 78(115)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................................... 2

Bernardas Brazdžionis: Archipelago gulage .................................. 4

Juozas Kojelis: Juozas Brazaitis ........................................... 6

Jurgis Šarauskas: Neišnaudojamos galimybės Lietuvos laisvinimo veikloje ... 16

Alė Rūta: Mūsų širdys paliko Vilniuje ..................................... 25

G.Giedra, J.Gliaudą ir J.Šarauskas: Trys žvilgsniai į Helsinkio susitarimus 31

D. Barauskaitė, A. Grakauskaitė, G. Grušas, D. Gudauskaitė ir R. Polikaitis:

                                          Jaunimo politinis sąmoningumas .. 44

Kunigas ir Lietuva neša kryžių ............................................ 52

P. Algis Raulinaitis: Nei idėjų, nei planų ................................ 53

Vytautas Vardys: Konservatyvizmas ir ekstremizmas ......................... 60

P. Pamataitis: Šventas naivumas ........................................... 62

Bičiuliai kūryboje, veikloje ir gyvenime .................................. 65

“Į Laisvę” vedamieji ...................................................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Fairview, Penn.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas, Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis, Paterson, New Jersey Dr. Kęstutis K. Girnius, Muenchen, Vokietija Juozas Kojelis, “Į Laisvę” red., Santa Monica, Calif.

Linas Kojelis, Washington, D.C.

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 747 — 23rd Street, Santa Monica, CA 90402

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 78 (115) 1980 — BALANDIS

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor 747 — 23rd Street Santa Monica, CA 90402

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA