Karys 1956 m. 4-5 Turinys, metrika

 

 

Viršelis: Trakų pilis, Gen. Jokūbas Jasinskis, Lietuves sukilėliu vadas 1794 m.    

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 4 (1320)    BALANDIS - APRIL    1956– PDF fotografinė kopija 

1956 M.GEGUŽIS Nr. 5 (1321)– PDF fotografinė kopija 

T U I N Y S

V. Butautas — Mūsų Tautos Motina *

Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m.  *

T. Papartis — Lietuvoje nesisekė bolševikų desantininkams  *

Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Mes ir Velykos *

A. Kasakaitis — Pamarėnai priklauso baltams *

Plk. O. Urbonas — Lietuvos senosios karines vėliavos *

R. Aukštaitis — Lietuvos kariuomenės štabo II skyrius *

V. Jonikas — Anapilis, Užkeikto žvilgsnio daina *

V. Maželis — Audėjėlės *

A. Žygmantas — Karo pėdsakai proistorėje, I  *

V. Kareiva — Peilis, novelė   *

Ksenofonas — 10.000 žygis  *

V. Augustinas — Kariūnai paraduoja, nuotrauka  *

Tremties Trimitas *

P. Bliumas — Lietuviai prie Baltijos Jūros  *

A. Musteikis — Mūsų politinis kelias  *

Kariai ir Jaunimas *

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *

Kuprinės pabiros *

 

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apy-rubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla. P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas. J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, T. Papartis. P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis. V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K, Stalšans, E. šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. V. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.


Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Administratorius Leonas Bileris

Leidžia Kario leidykla

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus — Karines žinios, L. š. S. T. — Tremties Trimitas.

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill. Andrius Mart. Cieminas, Rochester, N. Y. Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr. Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Carlton, Australija. Morkus Šimkus,Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. K. Bradūnas, Boston, Mass.—“Baltic Florists’’, Brooklyn, N. Y.—“Laima’’.

Chicago, III.—J. Karvelis, P. Švelnis, “Terra” — A. Urbonas, Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,

Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas, Omaha, Nebr. — Elz. Ribokienė, Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, Rochester, N. Y.—P. Saladžius, Waterbury, Conn. —V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,

London, Ont. — Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas.

Toronto. Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Omolskis,

Verdun, Montreal, Que. — “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, N. W. 6, Gr. Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė, 46 Abeidare Gdns., London, N. W. 6, Gr. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St..St. Kilda, Vic.

V. šalkūnas. 240 Lygon St.,Carlton, N. 3, Vic.

E. Stasys, 17 Beimore Ave., Beimore, Sydney, NSW.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $5.00 per year. Single copy 55 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.