Karys 8 1951m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 8 (1267)  1951 m. Birželio-June mėn.   Įsteigtas 1919 m.

ŽMONIJOS SIAUBAS EINA

Didžioji lietuvių tautos tragedija

Dr. Kazimierą Grinių prisiminus

LIETUVOJE TEBESIAUCIA BAISUSIS BIRŽELIS

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINE 1944 METAIS

MŪSŲ PAREIGA

Atominė energija ir jos panaudojimas

PARAŠIUTININKAS PASAKOJA

Laiškas, eilės

SIAUBINGASIS BIRŽELIS LIETUVOJE-

ĮSPĖJIMAS VISAM PASAULIUI

LIETUVIŠKOJI KARINĖ SPAUDA

JUOZAS KRUMINAS.

POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU

EIK ARBA MIRK!

Po pietų kryžiumi

Karinės žinios, kultūrinės naujienos

Paskutinis lapas

Fotografinė žurnalo kopija PDF: 

 

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. Vyr. redaktorius kpt. Sim. Urbonas. Leidžia—leidykla KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. —2,50 dol., atsk. nr. 45 c. Adresas: KARYS, 15G Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. Spaudžia  “DARBININKAS” 417 Grand  St., Brooklyn, N. Y.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 417 Grand St., Brooklyn 11, New York. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn,