Karys 12 1951m. Turinys, metrika

ŠIAME NUMERYJE:

DR. VLADAS VILIAMAS Spalio nuotaikomis atsigręžus į Lietuvą 

TOMAS ŽIŪRAITIS Mūsų didysis rūpestis

JURGIS LENGVENIS Faktų ir idėjų pakopomis 

VL. VRUBLEVIČIUS Septyneri kovų ir vargo metai 

DR. KAZYS SRUOGA-VERŽIKAS Didžiųjų diplomatija ir mažųjų kova

DOM. PENIKAS  JAV tarptautinės politikos lūžiai

PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietinė Rinktinė 1944 m.

DR. INŽ. J. VĖBRA  Atominė energija ir jos panaudojimas 

SIMAS URBONAS Vestuvės (apysakos fragmentas)

RED. JON. PR. PALUKAITIS Akiratis (literatūra, tėvynės prisiminimas, karyba, mokslas, politinės aktualijos ir kt.)

*

VIRŠELYJE: Lietuvos raitininkai joja pro Vilniaus Katedrą 1939. X. 28 (fotomontažas) KARIO klišė.

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

*

šis nr. padidintas — 36 psl. (su viršeliu), per 20 iliustracijų. Kaina — 45 c.

KARIO reikalaukite knygynuose, spaudos kioskuose, krautuvėse, pas vietos platintojus arba tiesiai iš mūsų redakcijos-administracijos. Išsirašykite II-jam pusmečiui — $2.50.

PAGERBKIME ŽUVUSIUS,  PRISIMINKIME GYVUOSIUS

Lapkričio mėn. 23 d. minėsime Lietuvos kariuomenės įsikūrimo sukaktį. Ta proga specialiomis pamaldomis siusime Aukščiausiajam maldas, prašydami mūsų žuvusių karžygių vėlėms amžinosios ramybės. Lietuviškų kolonijų salėse rengsime minėjimus, kur prelegentai nušvies Lietuvos savanorių-kūrėjų atliktus žygius bei pakeltas sunkias kovas iki mūsų Tėvynei buvo iškovota laisvė. Kolonijų chorai bei kiti meno kolektyvai pagerbs jų atminimą menine programa. Visa tai labai gražu ir yra reikalinga, nes vyrai, kurie paaukojo gyvybę už savąjį kraštą, tikrai yra nusipelnę savo tautiečių meilės ir pagarbos. .

Bet tai ne viskas. Prisiminkime, jog dalis savanorių-kūrėjų grįžo iš kovų lauko netekę sveikatos ar invalidai. Laisvoje Tėvynėje jie turėjo valstybinę globą ir jų būtis buvo užtikrinta. Tėvynei netekus laisvės, jie neteko visko ir be sveikatos atsidūrė svetimame krašte. Jais pasirūpinti dabar mūsų visų lietuvių ir pareiga ir garbės reikalas!

Omahos Lietuvių Tremtinių Bendruomenė š. m. rugsėjo mėnesio 30 dieną specialiai tam reikalui sušauktame susirinkime nutarė:

1.    Minint Lietuvos kariuomenės šventę, savo tarpe pravesti piniginę rinkliavą vargan patekusių Lietuvos Karo Invalidų naudai.

2.    Kadangi Omahos lietuvių kolonija, minėdama š. m. Vasario 16-tąją, pirmoji išpildė ALTo nustatytą Laisvės Mobilizacijos Vajaus kvotą net 120%, todėl jaučiasi turinti moralinės teisės kviesti visas lietuvių kolonijas lapkričio 23čiosios proga pravesti pas save rinkliavas Lietuvos Karo Invalidų naudai ir surinktus pinigus siųsti Invalidams šelpti Komiteto Pirmininkui Gen. Nagiui-Nagevičiui.

Baigiant norėtųsi pridėti, jog ši mūsų materialinė parama invalidams bei sveikatos nustojusiems savanoriams-kūrėjams nebus nei išmalda, nei auka, o tik parodymas širdies už tai, ką jie mūsų kraštui, o drauge ir mums, yra padarę. Keliaudami per pasaulį, turbūt, pilnai įsitikinome poeto žodžių teisingumu:

Nerasi, oi niekur,

Niekur nerasi, —

Ką tau savanoriai

Parnešė basi ...

Tad už tą brangiąją dovaną — Laisvę, kurią jie mums buvo iškovoję, lapkričio 23-čią nepamirškime ir jų!

Garbė ir šlovė pirmųjų kovų už Nepriklausomybę savanoriams-kūrėjams!

J. POVILAITIS
Omahos Liet. Tremt. Bendr.Pirmininkas

E. PETRAŠKA

Sekretorius

REDAKCIJOS PASTABA, šis svarbus atsišaukimas gautas jau atspaudus visą žurnalo tekstą. Atsiprašome Omahos LTB ir mūsų skaitytojus, kad atsišaukimą talpiname viršelyje, atsisakydami kai kurių skelbimų.

MŪSŲ K A R Y S — KIEKVIENO
LIETUVIO NEATSKIRIAMAS BIČIULIS!

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.— $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas: redakcijos — 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., administracijos — 680Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.


THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE^OF'POBL-ICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. L, N. Y.

Nr. 12 (1271)1951 M. SPALIS-OCTOBERĮSTEIGTAS 1919 M.