Karys 4-5 1951m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

 
Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Br. Aušrotas ir St. Butkus.

Vyr. redaktorius kpt. Sim. Urbonas.

Leidžia — leidykla KARYS

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Prenumerata: metams 4 dol.. pusm.—2,50 dol., atsk. nr. 45c. Adresas: KARYS, 156 Steamboat Rr., Great Neck, N. Y.

Spaudžia “AMERIKA", 417 Grand St., Brooklyn, .N. Y.

Application for 2nd class mailing is pending at Post Office of Brooklyn, N. Y.

Nr. 4-5 (1263-4) 1951 m. vasario-kovo men. Įsteigtas 1919 m.

Viršelyje — Nepriklausomos Lietuvos kariai ir vėliavos, prie Vilniaus Katedros, Vasario 16-sios iškilmėse, 1940 m. — Vyt. Augustino nuotrauka.