LAISVĖS KELIAIS

Jonas Minelga

Ak, matau, tėvyne,
Tavo eitą kelią...
Vieškelėliai dygūs,
Kruvini takeliai.

Šimtmečiai iš lėto
Vienas kitą sekė,
Tu gyva ar mirus —
Niekas nepasakė.

Klupdama nuo skausmo,
Spiaudoma i veidą.
Tu šaukei: “O, sūnūs,
Kam mane apleidot!”


O gyvent norėjai, —
Praeitis gaivino...
Ir tave išgirdo
Ainiai Gedimino.

Ne perkūnas griovė,
Ne žaibai žaibavo,
Savanoriai kovės
Už laisvužę tavo.

Tūkstančiai išėjo,
Daugel jų negrįžo,
Bet mirtim išpirko
Šimtmečiais ką ryžos. 

Alytus, Kėdainiai 
Ir sriauni Širvinta,
Jūsų vardą minint
Vėl viltis prašvinta.

Daug narsiųjų vyrų
Ten kalneliai glaudžia,
Jų nemarūs žygiai
Lyg varpai mums gaudžia. 

Krito jie didvyriais 
Kai laisvužę nešė,
Laisvės testamentą
Mums krauju išrašę.

Jų dvasia į kovą
Vyrai, mus jau šaukia... 
Tėviškėlėj kraujas 
Nemunėliais plaukia. 

Gimtoje pirkelėj 
Židiniai užgesę,
Sibiran išėję
Tėvas, brolis, sesė ...

Gauskite trimitai,
Oškit girios uosiai,
Laisvės žygio dainą
Su jumis dainuosim!


MŪSŲ MALONIESIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS IR TALKININKAMS

•    Dėl spaustuvės perkrovimo spaudos darbais, nesuspėdami laiku išleisti vasario mėn. numerį, šį kartą nusprendėm išeiti padidintu dvigubu 4-5 (vasario-kovo mėn.) nr. Tuo būdu išlyginsime laiką, ir balandžio mėn. nr. išeis tokiu apskaičiavimu, kad žurnalas mūsų skaitytojus pasiektų to pat mėnesio būvyje. Ateityje bus dedamos visos pastangos, kad normalus kiekvieno mėn. nr. būtų gaunamas tame pat mėnesyje. Antra vertus, KARIO nr. n r. 2 ir 3 buvo leidžiami padidinti (24 psl.), o tai irgi kiek užtęsė spaudos darbą, tuo būdu sumoje skaitytojams nėra jokios skriaudos.

•    Redakcija gerai žino, kad ligšiolinis KARIO formatas nebuvo patogus, tačiau savotiški pas mus esamo popieriams standartai ir taupumo principas — neleidžia naudotis senuoju įprastu formatu. Dabar techniškai prieita irnusistatyta laikytis bent kiek patogesnio šio nr. formato.

•    Rankraščius ar foto nuotraukas 6-jam nr. siųsti iki balandžio mėn. 10 d.

•    Visi mūsų talkininkai—platintojai ir dar nesumokėjusieji prenumeratoriai — maloniai prašomi galimai greičiau atsiskaityti.

•    Visi ligšioliniai KARIO skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai maloniai prašomi pakviesti bent po vieną naują skaitytoją.