BĖGIMAS

Laisviečių “pagerbimas” šerininkų suvažiavime, Brooklyne

VižUKAS

Laurynas Sliekelis, grįždamas iš darbo, vis dar negalėjo atsikratyti minties, kuri visą dieną ji slėgė. Paprastai jis darbo metu išspręsdavo visas sunkesniąsias gyvenimo problemas.

—Vadinas, mano teisybė, — pravėręs duris, tarė Sliekelis ir skubiai pasišaukė žmoną slaptai konferencijai.

—    Matai, brangute, — kalbėjo Sliekelis, — tu vis sakydavai, kad aš nenujaučiu, kada ir iš kokio miesto bėgti, kur apsistoti ir, bendrai, aš nieko nežinąs. Gerai, sutinku, kad tai galėjo būti Vokietijoj. Tačiau dabar čia, Amerikoje, tai tu turėsi manęs klausyti. Tiesa, dėka tavęs aš išsigelbėjau iš Berlyno griuvėsių, nes ant tavęs buvo durys užgriuvusios, o ne mane prispaudė; tau padedant išėjom iš degančio Dresdeno, nes tu turėjai nešti daugiau čemodanų, nei aš. Pagaliau — tavo giminės mus į čia atsiėmė. Viskas okey! Bet dabar paklausyk manęs: duok ir man bent kartą pasirūpinti tavimi ir šeima.

—    Beproti, asile tu nelaimingas, — nebeišlaikius riktelėjo savo žemu bosu 280 svarų Sliekienė. — Manai, kad aš tau atiduosiu valdžią į rankas čia, Amerikoje, kur moterų didesnės teisės, nei vyrų! Gal tau “razumėlis” susimaišė. Galėjai to reikalauti Vokietijoj, bet ne čia!

Skaityti daugiau: BĖGIMAS

Apie viską...

TIME apie Kasiulį

Vienas žymiausių JAV savaitinių žurnalų TIME 1950. XII. 25. patalpino mūsų garsaus dailininko paveikslo kopija “Bėgimas i Egiptą”. Apie dailininką žurnalas rašo: “Vytautas Kasiulis yra lietuvis. Į Paryžių jis atvyko prieš dvejus metus. Jo nuomone, kūrinys "Bėgimas į Egiptą” buvęs paskatintas atvaizduoti drobėje jo paties tremties išgyvenimų. Būdamas Pv.-Katalikų tikėjimo, jis tvirtina, kad Lietuvą, turėjusi puikias religinio meno tradicijas, “ligi atėjo rusai...”

—    Uršulė Žemaitienė, gyvenanti Čikagoje, aprašė Lankeliškių ir Alvito parapijų lietuviškų vestuvių papročius, laidotuvių apeigas ir -Kalėdas bei Sekmines, šie rankraščiai perduoti tautosakininkui dr. J. Baliui.

—    Juozas Vasiliauskas, tremtinys iš Waterbury, Conn., Čikagoje laimėjo 1950 m. visuotinio JAV fotografijos konkurso pirmąją didžiąją premija, 1.500 dol. sumoje,. už meniška nuotrauka, vaizduojančią vaiką, besidominti cigaretės dūmu kamuoliuku.

—Irena Gudeliūnaitė. gyvenanti Argentinoje, su vietine filmų bendrove pasirašė sutartį vaidinti.    .

-— Adelė Druktenytė per Kalėdų šventes dainavo Scalos operoje Milane, kur ji studijuoja dainavimą. Jaunoji dainininkė yra Amerikoje gimusi ir augusi.

—    Dail. K. Žeromskis pakviestas į Kolumbijos universitetą dėstyti dekoratyvinio meno.

—    Melbourne lietuviai, Australijoje, sumanė įsteigti biblioteką. Jau pradėtos rinkti knygos iš pavienių ašmenų.

—    Buenos Aires mieste šv. Cecilijos choras, kuris jau yra. įdainavęs dainų į plokšteles, dabar vėl, kompozitoriaus: V. Rymavičiaus vadovaujamas, akompanuojant A. Kuprevičiui, įdainavo visą seriją naujų dainų.

—    Australijoje esantieji lietuviai dailininkai susibūrė į dailės ratelį "Aitvaras”.

Skaityti daugiau: Apie viską...

Kuprinės pabiros

SVETIMOJ KUPRINĖJ PASIŽVALGIUS

Keliu, per plačiąsias Ukrajinos stepes, dūzgia transportine vora. Vienoje mašinoje, dengtoje brezentu, sėdi apie 20 vyrų. Smulkus lietus barbena į brezento viršų. Temsta...

—    Ach. — atsidūsta vienas iš jųjų. — Kada mes būsime vėl savo pastogėje...

—    Taip, žinoma, sulauksim to laiko, — taria viduryje sėdintysis senyvas kovotojas, tik ką baigęs rūkyti plerpiančią pypkę.

—    Juk po pergales turės vieną kartą ateiti taika. Tada ir mūsų tėviškės veidas gaus kitokią išvaizdą.

Ir taip šia tema prasidėjo pynimas naujųjų vaizdų. Suprantama, kad po karo bus viskas kitaip: ir miestai bus didesni, ir patogiau bus pritaikyti gyventi. Juk visi paskutiniai technikos stebuklai vien tik žmonijos gerovei tebus reikalingi.

Ir prasidėjo gausioji fantazija!

—    Žmogau, tik pagalvok, kas dėsis miesto gatvėse, esant tokiam dideliam auto mašinų kiekiui. Ir prasilenkti bus sunku!

—    Tai nieko, — taria toli numatantis, išradingasis grandinis, sėdįs mašinos gale. — Juk automašinų karoserijos forma bus pakeista: nuolaidi į priekį ir į užpakalį. Jei bus reikalo skubėti, galima bus kopti per priekyj pasitaikančiųjų viršų ir nebus jokio vargo prasilenkiant. O, be to, ir gatvės bus platesnės, šaligatvių nebus!

—    O kur gi pasidės pėstieji?

—    Pirma, tai pėsčiųjų labai nedaug ir iš viso teliks. Be to, jiems takai bus pravesti virš namų stogų, žinoma, gatvių sankryžose takai bus sujungti tilteliais.

Skaityti daugiau: Kuprinės pabiros