Karys 1959 m. 5-6-7 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1352)    GEGUŽIS—MAY    1959 

žvejų laivai Kuršių Marėse    viršelis

Nr. 6 (1353)    BIRŽELIS - LIEPA - JUNE    1959 

Jonas Budrys, Klaipėdos sukilimo vadas  Viršelis

   T U R I N Y S

P. Dirkis — Gegužės 11 diena prieš 40 metų *

P. Bliumas —  Motinos Dienai *

T. Daukantas  — Modernus karas  *

P. Alšėnas — Vilnius ir rusai *

Kas yra ištikrųjų tas "Vyresnysis Brolis" ?

Br.Ragutis - Patriotinis heroizmas ar mieščioniškas gudravimas? *

E. Šulaitis — A. Smetona apie kariuomenę *

T. Daukantas — Modernaus karo archainė forma *

Z. R. — Klaipėdos atvaduotojui Jonui Budriui 70 metų *

J. Budrys — Klaipėdos miesto paėmimas *

Dr. K. R. Jurgėla — 1650 m. Puškino pasiuntinybė *

S. Butkus — Augino tėvas savanorį *

P. Dirkis — Pirmas Lietuvos Partizanas *

Poezija *

Tremties Trimitas *

Šaulės Tremtyje *

Veteranų veikla *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Reklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.


Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dali redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguojaVincas Jonikas

Administratorius Leonas Šileris

*

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje.
Justinas Liaukus — Karinės Žinios,
V. A. Mantautas — Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

 

ATSTOVAI:    

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas. Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas. Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.—"Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas. 
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas.
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičiua, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys, Z. Orvidas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas. A. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis;
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
“Dainora”, 49 Thornton Ave. London, West 4, Great Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas,9 Cowper St., St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown. So. Australia.
P. Mažylis. 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stasys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas,SDB Seminario Salesiano Altamira, Caracas.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave.. Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.