Karys 1968m. 9-10 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1446)   LAPKRITIS –NOVEMBER 1968 

P. Jurkus— Lietuvos Laisvės simbolis: Nežinomo Kareivio paminklas —(viršelis)

Nr. 10 (1447)    GRUODIS - DECEMBER  1968 

R. Kisielius— Kalėdinės nuotaikos... viršelis

    T U R I N Y S

K. Škirpa — Žodis

K. Ališauskas — Lietuvos kariuomenės atkūrimas

Kalpas Uoginius — Generolas Motiejus Pečiulionis

K. Ališauskas — Bermontininkai Šiaurės Lietuvoje

J. V. Sūduvas — Kautynės prie Sedos

V. Č. — Rytų fronte

K. U. — Rytų Lietuvos gyventojų sargyboje

V. Ramojus — Lietuvos karininkai laisvės kovose

Dr. P. Rėklaitis — M. Lietuvos dragūnai

Gen. S. Dirmantas — Kautynės ties Klecku

Kariuomenės atkūrimo 50-čio jubilėjus

A. Novickis — Kariuomenės atkūrimo auksinis jubilėjus

A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Administratorius —Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės Žinios

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:
Baltimore ..........M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ........... J. STANKŪNAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........F. EIDIMTAS
Australija ........  V. ŠALKŪNAS

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — “Gifts International”, “Marginiai”, “Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas

- PLATINTOJAI -

Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. -— Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia

L. Vasiliūnas — 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB

Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription f 7,00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.