Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Rugsėjo mėn. 14 d. komunistai iš pasalų puolė Dung Ha vietovę, kur tarp kitų JAV karių žuvo ir lietuvis Joseph Butch Naimo, kilęs iš Brenford, Conn. Sovietams užimant Čekoslovakiją, ten irgi žuvo lietuvis karys, bet Sovietai to neskelbė viešai, nes jis žuvo tanke kartu su rusais. Kapitonas Jonas Rapšis, gyv. Nashua, spalio 25 d. žuvo Northeastern lėktuvų linijos lėktuvo katastrofoje. Buvęs Lietuvos karininkas Vladas Pliūra žuvo automobilio nelaimėje spalio 14 d. Detroite. Spalio 29 d. Detroite mirė plk. ltn. Balys Svilas. Rugsėjo mėn. 15 d. Čikagoje staiga mirė Bronius Pernaravičius, buvęs Lietuvos karys. Antanas Petkus, Dariaus ir Girėno Posto 271 narys, mirė lapkričio 1 d. Anglijoje mirė Juozas Štaras, sulaukęs 57 m., buvo Lietuvos kariuomenės karininkas. Jonas Jasutis, buv. karininkas, mirė liepos 27 d. Fresno mieste. Spalio 31 d. Čikagoje mirė I Pas. karo veteranas, bankininkas Jonas Kazanauskas, Dariaus ir Girėno 271 Posto narys.

—    Juozas Lapinskas, kurio tėvai gyvena Čikagoje, išbuvęs vienus metus P. Vietname, tapęs seržantu, grižo laimingas ir linksmas, tarnybą tęs Vung-Tau bazėje, Ft. Eustis.

—    Ana Barbora Sanvaitis, kilusi iš Čikagos, dabar tarnauja JAV aviacijoje, Sheppard, Texas; ten ji eina gailestingosios sesers pareigas.

—    Walteris Sabaliauskas, kuris buvo daug pasižymėjęs karo fronte Vietname, pabuvęs 6 m. West Point Karo akademijoje, vėl išvyko į Pietų Vietnamą, jau trečią kartą. Įstatymas sako, kad kariai išbuvę 6 mėn. JAV-se gali būti vėl siunčiami atgal į frontą. Taip atsitiko ir su W. Sabaliausku.

—    Bernardas Šimkus, jau trejus metus tarnauja JAV laivyne ir yra San Francisco, Calif.

—    Sgt. Gintaras Dambrava rugsėjo 16 d. tapo sužeistas Vietname ir po operacijos pervežtas į JAV. Jis yra dr. Vyt. ir Aid. Dambravų sūnus.

—    Jonas Garbavojus išbuvęs pusantrų metų Pietų Vietname, kovojęs daugiausia su komunistų partizanais, laimingai grįžo į Čikagą ir vėl įsijungė į lietuvišką veiklą.

—    Edvardas Uzemack tarnauja Signal Corps, Fort Mammonth, N.J.

—    Zigmas Krasauskas, iš Čikagos, gavo vyresnio seržanto laipsnį JAV aviacijoje. Jis yra baigęs aviacijos akademiją ir dabar užima vyriausio administratoriaus pareigas.

—    Kpt. dr. Kąstytis Jucas, iš Middletown, Conn., baigęs specialų kursą, išvyko į Pietų Vietnamą; jis yra akių ir ausų specialistas.

—    Gerardas Kukanauskas, kilęs iš Anglijos, yra karinėje tarnyboje V. Vokietijoje.

—    Kpt. Juozas Zalėnas jau 25 metai tarnauja United lėktuvų oro linijoj ir pasitaikė, kad tuo lėktuvu 9 savaites vežiojo dabartinį išrinktą prezidentą R. Nixoną. Zalėnas kilęs iš La Grange, Ill.

—    Dr. Jurgis Glaudys, kilęs iš Kalifornijos, rašytojo Glaudžio sūnus, gavęs teisių mokslo doktoratą, išvyko atlikti karinės prievolės.

—    Plk. ltn. M. V. Palatas, dabar P. Vietname, dėkoja už pakietėlius, kurie ateina iš Čikagos SW Herąld skaitytojų.

—    Sp4 Stasys Šerkšnys, kilęs iš Čikagos, dabar tarnauja JAV šarvuočių batalione ir yra P. Korėjoje. Ten pat yra ir čikagietis pfc. Jonas Deksnys.

—    Edvardas Žukauskas, kurio tėvai gyvena Čikagoje, dabar yra Pietų Vietname, o Kastytis Triukas, iš Waukegan, laimingai grįžo iš Vietnamo, kur karo laukuose išbuvo vienus metus.

—    Ričardas Kružikas, iš Waukegan, Ill., išvyko atlikti karinės prievolės. Jis buvo baigęs ekonominius mokslus ir baigiantis vasarai sukūrė šeimos židinį su T. Milašiūte.

—    Algirdas Makaitis tarnauja JAV armijoje. Dabar yra P. Vietname, kur pakeltas į kapitonus. Jis yra baigęs Harvardo u-tą. Grįžęs planuoja siekti dar augštesnio mokslo.

—    I Pas. karo veteranas Alfonsas Savickas, gyv. Rockforde, mirė rugs, mėnesį, sulaukęs 78 m. Jo sūnus yra aviacijos majoras.
Toronte birž. 23 d. mirė Augustas Frenzelis, Lietuvos savanoris-kūrėjas.
Brooklyne spalio 7 d. mirė brolis Didakas Pauliukaitis, tarnybą buvo atlikęs Kanadoje.
Hamiltone mirė mjr. N. Zabulionis, veteranų skyriaus veiklus narys, o Čikagoje, spalio 18 d., mirė plk. K. Babickas, Birutės Dr-jos pirmininkės vyras. Visiems netekusiems savo artimųjų, reiškiame gilią užuojautą.

—    Kęstutis Dailidė, iš Brookfield, Ill., baigė artilerijos apmokymą Ft. Sill, Okla

—    Algis Sviklas, iš Worcester, Mass., buvo sunkiai sužeistas P. Vietname, dabar jau pagijo ir atleistas iš karinės tarnybos pradėjo studijuoti kolegijoje.

—    Kazys Norvilas, iš Čikagos, išvyko savanoriu į JAV aviaciją. Pirmuosius karinius žingsnius žengia Lakeland, Tenn. bazėje.

—    Eilinis Vincas Matulis, kilęs iš Čikagos, buvo sužeistas du kartu P. Vietname. Pirmą kartą — liepos 28 d. ir antrą — rugsėjo 28 d. Jis kovojo demilitarizuotoj zonoj, kur komunistų judėjimas labai didelis.

—    Mjr. Simas Narušis buvo atvykęs iš Australijos į PLB seimą; Clevelande aplankė prez. A. Smetonos kapą.

—    Pfc Leonardas Dropas, kurio tėvai gyvena Čikagoje, rugpiūčio 27 d. buvo apdovanotas Purple Heart medaliu. Jis buvo kovoje prie Quang

Juozas Lapinskas, helikopterių mechanikas, Vietnamo karo dalyvis, gyv. Čikagoje.

Tri-Un sunkiai sužeistas į nugarą ir rankas. Dabar jis yra JAV laivyno ligoninėje, Great Lakes, 111.

—    Linas Ausiejus išvyko į JAV kariuomenę, jo tėveliai gyvena South Bostone.

—    Aviacijos mjr. Romas Biliūnas, kuris tarnauja Washingtone, buvo atvykęs į Čikagą.

— Marinų ltn. Jonas Šalčius išvyko į P. Vietnamą. Jo brolis Viktoras tarnauja aviacijoje, dirba New Hampshire valstybėje prie lėktuvų, seržanto laipsnyje.

—    Kpt. Robertas Perry’s parvyko iš Pietų Korėjos ir buvo atvykęs į Čikagą atostogų, o vėliau išvyko į Floridą baigti karinę tarnybą.

—    Plk. T. Vidugiris, kuris dabar gyvena Anglijoj, atšventė 75 m. amžiaus gyvenimo sukaktį. Jis yra savanoris-kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kavalierius.

—  Antanas Bilitavičius, iš Čikagos, sėkmingai baigęs karo tarnybą, buvęs P. Vietname, sukūrė šeimos židinį su Virg. Chodeckaite, kuri yra gailestingoji sesuo.

—    Robertas Jotautas, gavęs stipendiją iš Kanados karinės aviacijos, laimingai išlaikė piloto egzaminus ir pakeltas į kariūno viršilos laipsnį. Jis ir toliau numato pasilikti karo aviacijoje.

-— Stasys Lipčius, tarnaująs JAV aviacijoje, baigęs pagrindinį kursą Texas valstijoj, išsiųstas specializuotis elektronikos srityje į Kessler AFB , Miss. Jo tėvai gyvena New Haven, Conn.

—    Frank Zelvis, ištarnavęs 2 metus JAV kariuomenėje, sveikas grįžo į namus ir darbuojasi Čikagoje vienoje spaustuvėje.

—    Pfc G. E. Statkus, iš Čikagos, dabar tarnauja N. Carolinoje.

-— Ltn. Lee Rulis, iš Orenda, Calif., praeitą vasarą baigęs universitetą, įstojo į laivyną ir dabar yra Pietų Vietname.

Lietuviai JAV kariuomenėje pakelti į augštesnius laipsnius

Paskutinėmis žiniomis Prezidento karininkų pakėlimai buvo JAV Senato patvirtinti. Patvirtintųjų tarpe buvo ir šitie lietuviai:

1968 m. liepos 8 d. į aviacijos vyresnius leitenantus: Martynas J. Brakas (3170592), Richard E. Kitzis (3151026), Barry Rapalas (3171016).

1968 m. rugsėjo 4 d. į kariuomenės majorus: George Lapinskas (078183) ir John A. Zotcavage (Zotkevičius, OF103925), o į vyresnius leitenantus — Neal J. Senkus (Kornelijus Senkus, OF105543).

1968 m. rugsėjo 27 d. į Karo aviacijos majorus:    Robert B. Barkus, Richard M. Bayus (Bajus), George Jatras ir Algimantas J. Kuprėnas. Į kapitonus buvo pakelti: John Alenius, James G. Andrus (Andrius), Alexander Dulevitz (Dulevičius), Adolph Nemaksy Jr. (Nemokšas).

Algirdas Budreckis