Karys 1966m. 1-2 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

įsteigtas Lietuvoje 1919-Nepriklausomybės kovų-metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1418)  SAUSIS – JANUARY 1966 

V. Raulinaitis— Vėliavos ... viršelis

Nr. 2 (1419)    VASARIS - FEBRUARY    1966 

Trakų pilis žiemą ... viršelis

  T U R I N Y S

P. Dirkis — Karys ir skaitytojai

P. Būtėnas — Vėl sienos

Kpt. R. Aleksiūnas — Lietuvis karys Vietname

J. Jaskauskas — Tėvynės pašauktieji

Skelbiama taika, o vykdomas karas

J. Strumskis — Vasario Šešioliktoji

A. Budreckis — Priešmindauginė Lietuvos valstybė

P. Dirkis — Santarvės Misijos Lietuvoje

J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos

J. Miškinis — Karas—žmonijos nelaimė

K. G. — Parazitai neskelbia karo

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

*

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P.Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore .............. M. ŠIMKUS
Los Angeles_______ O. ŽADVYDAS
Chicago ........... A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ............V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — "Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, III. — J. Karvelis, "Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. -— Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Pricry Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue,Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firie,So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal doLa Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.