Paskutinis lapas

Nuoširdžiai sveikinu KARĮ ir jo Redakciją. Neapsakomai džiaugiuosi vėl matydamas KARĮ prieš save. Tos penkios raidės — KARYS — apipintos ąžuolo lapais, įsminga širdin... vaizduotėje — ąžuolinė Lietuva... Gediminas, Vytautas Didysis, Lukšys, Juozapavičius... Ak, kažkas dega krūtinėje neišpasakytai...

KARYS vėl sustiprina dvasią, vėl atstato žmogų į lygsvarą, užgrūdina veikti ir laukti to momento, kada Rambyno kalno viršūnė sužėrės žėrės aukso raidės — LAISVA LIETUVA...

Tad dar kartą sveikinu KARĮ ir linkiu gyvuoti, gyvuoti, gyvuoti ir vesti mus mielon tėviškėlėn.

M. Kymantas

Bathurst, Australija,

1951 m. birželio 9 d.

* * *

GERBIAMIEJI,

Ačiū už atsiųstus pavyzdžius. Pridedu čekį prenumeratai ir linkiu tolesnio pasisekimo.

Žurnalas įdomus, gerai redaguojamas, sugebąs jungti viso pasaulio lietuvius.

J. Zabelskis,
ats. ltn., inž.

P. S. Tiesa, aš susirašinėju su Australijoje esančiais mūsų karininkais. Jie gauna KARĮ ir juo džiaugiasi. Prašo sveikinti redakciją ir padrąsinti dirbti toliau. Stebisi red. gabumais ir sumanumu. KARYS labai visiems patinka. Tad tai ir perduodu.

K. Ališauskas

* * *

GERB. ADMINISTRACIJA,

Prašau nuo sekančio numerio siuntinėti ir man KARĮ. Dabar siunčiu $5. KARIO straipsniais esu patenkintas. Įdomu pasiskaityti apie buvusią Lietuvos kariuomenę ir kitų šalių karinius dalykus.

Reiškiu pagarbą,

Pvt. Antanas T. Adomaitis

Fort Sam Houston, Texas,

1951 m. birželio 25 d.

* * *

Birželio 23 d. gavau KARIO 6-jį nr., kuriame radau gana daug man aktualių žinių, ypač apie “Ramovę.” Matai, ir mes, šios planetos užkampyje gyvenantieji, nusprendėm susiorganizuoti. Birželio 7 d. sušaukėme steigiamąjį susirinkimą ir įsteigėme Adelaidės Liet. Karininkų savišalpos Draugiją. Laikinai narių turime 21, bet artimiausiu laiku tikimės turėti per 30... Tuoj rašau į “Ramovę” ir, jei sąlygos leis, persikrikštysim į Šiaip — nieko naujo. Gyvename tomis pačiomis viltimis, kaip ir jūs. Tikiu, kad nepoilgo susilauksit daugiau prenumeratorių ir iš mūsų draugijos, nes ir mes KARĮ laikome savo oficiozu.

Jūsų Alb. L-kis

Adelaide, Australija,

1951 m. birželio 26 d.

* * *

ŠYPSOMĖS...

Iš praeities

“Dvidešimt penkerių metų amžiaus anglas, apie 5 pėdų 8 colių aukščio, nekokios išvaizdos, eina priekin pasilenkęs, raudonai rudi plaukai, nublyškęs, kalba per nosį, neteisingai ištaria “S” ir nė kiek nemoka olandiškai” (iš 1899 m. gruodžio mėn. Pretorios kalėjimo skelbimo, kurį perdavė Transvalio vyriausybė, siūlydama 25 svarus už suėmimą Winstono Spencerio Chur-chillio, tuo metu karo belaisvio, pabėgusio iš kalėjimo).

Ilgai lauktas...

Danijoje, Aarhus uoste, šventinant naujus įrengimus, ten šias iškilmes savo atsilankymu pagerbė ir karalius Kristijonas X. Visa karališkosios kelionės pakele buvo išsirikiavę daugybės vaikučių, kurie plevėsavo vėliavėlėmis ir draugiškai šūkavo.

—Mano Viešpatie, iš kur šie vaikai susirinko? — stebėjosi karalius.

—Jūsų šviesybe, — atsakė miesto galva. Šiai didžiai dienai mes ruošėmės daugel metų...

Jaučiasi lyg pulkininkas...

Eilinis amerikietis GI grįžta į stovyklą girtutėlis. Po 24 valandų jis privalo prisistatyti savo kuopos vadui.

—Taip besaikiai gerti jums negalima, — aiškina karininkas. — Jeigu jūs būtumėte blaivus vyras, jūs galėtumėte pasiekti puskarininkic, net viršilos, laipsnį. Ar tai jums nepatiktų ?

—Kapitone, — atsako karys. — Kai aš paragaunu šio skysčio keletą lašų, tai, jūs netikėsite, jaučiuosi lyg pulkininkas!...

Negirdėtas derlius

Komunistas, mėgindamas įtikinti skeptiką, kad šis įstotų į kompartiją, aiškina, kad Rusija yra žemdirbių rojus.

—Ir kodėl? — jis sušunka. —Sovietai per metus gauna keturius kviečių derlius!

—Bet kaip toks dalykas yra galimas ?

—Labai paprastai, — aiškina partietis. — Vienas derlius iš Rusijos, antras iš Lenkijos, trečias iš Rumunijos ir ketvirtasis iš Vengrijos...

Tai nepaprasta!

Šiuo metu, kada visi žiūri didžiausio saugumo, viena karo laivyno įstaiga, norėdama sugalvoti ką nors aukščiau, negu “labai slaptai,” pradėjo rašyti “kosmiškai aukšta paslaptis”. O Pentagone, pagal vieną karininką, yra nauja raidžių klasifikacija, žinoma kaip DBR — Destroy Before Reading (sunaikink neskaitęs).

Gudruolis

Jaunas kareivis, žinodamas, kad jo laukia sunki bausmė už miegojimą sargyboje, kai buvo pakeistas ankstybą rytą, poste laikėsi, kiek įstengdamas. Pagaliau stačias užsnūdo. Pažadintas menko garso, jis pakėlė savo akis ir pamatė ateinantį budintį karininką. Naujokas nepakeitė savo padėties ir stovėjo minutę žemai nusilenkęs. Tada lėtai išsitiesė, pažvelgė maldingai į dangų ir sumurmėjo “Amen”.

—Nejaugi dar ligšiol neskaitai

KARIO?!

—Šiandien siunčiu pusmetinę prenumeratą.

VISI SKAITOME

 

KARĮ!

MŪSŲ KARYS KVIEČIA VISUS Į TALKĄ!

MES PRADEDAME VASAROS OFENZYVĄ!

Telkiame naujus bendradarbius, ryžtamės gyvinti žurnalo turinį, norime visokiais būdais padėti seniesiems Lietuvos kariuomenės veteranams ir palaikyti mūsų jaunųjų karių dvasią JAV ir kitų demokratinių šalių armijų eilėse. Mes ryžtamės tęsti gražiąsias Lietuvos kariuomenės tradicijas ir skleisti šios didžiosios tautos mokyklos dvasią po visą pasaulį išblaškytų ar ten jau seniau įsikūrusių lietuvių tarpe.

Tačiau —

“Vienas vyras—ne talka,

Vienas žodis — ne šneka.”

Tad: nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius, karius JAV armijoje ir kitur, visus Lietuvos savanorius - kūrėjus, visus buv.

Lietuvos kariuomenės vyrus, visus iki vieno Sąjungos “Ramovės” narius, legionierius, buv. šaulius, partizanus, abiejų okupacijų rezistentus — vieningai stoti į talką senajam Lietuvos laisvės kovų veteranui

KARIUI

Pradedant jam 33-sius nenuilstamo žygio metus, visi supuolę padarykime KARĮ tokį populiarų, turiningą ir puošnų, koks jis buvo Nepriklausomoje Lietuvoje. Bendromis jėgomis nėra sunku tai pasiekti. Savo plunksna ir kukliais centais greitai galime padvigubinti

KARIO tiražą, žurnalo apimtį, ir tuo pačiu palengvinti redakcijos darbo sąlygas.

KARIO skaitytojų šeima diena dienon pamažu didėja. Mūsųvyrai atsišaukia iš tolimiausių pasaulio kraštų — iš fronto Korėjoje, iš svetimšalių legionų, iš anglių kasyklų Belgijoje, iš Australijos, N. Zelandijos, o taip pat mūsų invalidai ir sergantieji iš ligoninių bei sanatorijų Europos žemėje. Todėl talkos būdu norime KUO GREIČIAU susirišti su visais senaisiais KARIO bičiuliais. Prašome visus lietuvius, kurių šeimos nariai, draugai ar pažįstami išėjo JAV armijon, atsiųsti redakcijai turimus JŲ ADRESUS. KARYS jiems bus siuntinėjamas nemokamai. Galintieji atsilygins, o visus kitus galėsime aprūpinti visokeriopos KARIO rėmimo talkos dėka.

Nežiūrint, kad spaudos darbai žymiai pabrango, KARIO metinė prenumerata, palyginti, yra žema. Ją galima sumokėti ir dalimis, po l,2...dol. Tad visi stokime KARIO talkon! Nelaukime nė vienos dienos! Artimiausiu laiku sudarykime KARIUI sąlygas išsitiesti visu ūgiu! Išlaikykime mūsų gražiąją kultūrinę tradiciją. Tai yra mūsų garbės reikalas. Sėkminga KARIO talka yra vienas įrodymų apie buvusios Lietuvos kariuomenės auklėjimo reikšmę, apie jos vyrų patriotinę dvasią, jų nuotaikas.

Jaunime ir senime! Vyrai ir moterys! KARIO ofenzyva eina! Šiandien visi esame kariai, sunkiame mūsų pavergtos tėvynės išlaisvinimo žygyje.

Tad sėskime ir rašykime —

KARIO redakcijai:    156

Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.; administracijai: 417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.