Apie viską...

• Čikagoje šiuo metu veikia net 4 lietuvių sporto klubai: Grandis, Tauras, Ateitis, ir neseniai įsteigtas Lietuvių Futbolo Klubas “Lithuanica.”

•    Detroito (Mich.) LSK “Kovas” dalyvauja Detroito B klases pirmenybėse (krepšinio) ir pasiekė 2 laimėjimus ir pralaimėjo 1 rungtynes.

•    New Yorko futbolo rinktinėn (DAFB) pakviesti Lietuvių SportoKlubo Brooklyne 2 žaidikai: Vytautas Kalasinkas (centro puoliku) ir Albinas Gražys (kairiuoju puoliku), Ši rinktinė reprezentuos New Yorką būsimose futbolo rungtynėse (gegužės 6 d.) prieš Vokietijos “Oberligos” “Eintracht” Frankfurt vienetą.

•    Lietuvių Atletų Klubo Brooklyne iniciatyva š. m. kovo 3 d. įvyks pirmosios lietuvių šachmatų tarpmiestinės rungtynės Brooklynas-Bostonas.

•    LAK suorganizuotose Brooklvno šachmatų pirmenybėse pirmauja J. Repečka ir Ed. Staknys.

•    Lietuvių Sporto Klubo futbolininkai (I ir II vienetai) š. m. vasario mėn. pradeda žaisti New York State Cup ir Dr. Manning Cup turnyras. Jiems atsidėjęs vadovauja Jonas Atkočius, o treniruoja Kazys Brazauskas.

•    Vokietijoje futbole pirmauja: Muhlburg (31:13), Werder Bremen (.28:10). Schalke 04 (28:10), Prancūzijoje — Le Havre (28) ir Italijoje— FC Milano — (34).

•    Tarpvalstybinės stalo teniso rungtynės Vokietija-Austrija laimėjo vokiečiai pasekme 5:4. Vokietiją atstovavo: Braun, Than, Seifert.

•    Žinomas latvių ietininkas Sten-zenieks, kuris šiuo metu gyvena Pietų Amerikoje, nusviedė ietį virš 66 m. prieš vėją.

•    Naujas "Ledo ritulio” rekordas buvo pastatytas Olandijoje, kur iš vienos šeimos (Verhey) buvo sudarytas 11 žaidikų vienetas.

 

KRYŽIAŽODIS

Įrašykite į langelius šios prasmės .žodžius:

GULSČIAI: 1. Indijos miestas, 9. Universiteto salė, 10. Virvė karvei pririšti. 13. Santarve, 14. Sicilijos miestas, 15. Saugoja. 16. Svorio vienetas, 17. Popiežiaus vainikas, 18. Sen. graikų dievas, 19. Staklių dalis, 21. Tapatybės įvardis, 23. Prieveiksmis, 25. “Žemėlapis” angliškai, 27. Medinukas, 31. Moters vardas, 3.. Keturiolikta valanda, 34. Didelė beždžionė, 35. Dalba, 36. Cirko centras, 37. Paukštis, 38. Saldus vynuogių vynas, 39. Palestinos miestas. 40. žuvis.

STAČIAI:    1. Dėžutė fotografijosstiklams laikyti, 2. Namo dalis, 3. Lietuvos Himno autorius, 4. Raitininkai, 5. Prekės įpakavimo svoris, 6. Kraštas, kuris 1935 m. buvo prijungtas prie Vokietijos, 7. Mažiausia medžiagos dalelytė, 8. Romėnų pinigas, 11. Ruso vardas, 12. Triukšmas, 16. Argentinos svorio vienetas, 18. Lietuvos miestas, 22. Garsusis ispanų vartininkas, 24. Jūratės rūmai buvo pastatyti iš..... 26. Du balandžiai, 27.Labai smarkus lietus. 2S. Prieveiksmis, 29. Baldas, 30. Planeta, 32. Moters vardas, 34. Muzikos tonų eilė, 35. Ukrainiečių taryba.

ĮVAIRENYBĖS

Nekenčiamas darbo ministeris

Anglijos aristokratų luomas nė vieno taip nekenčia, kaip Darbo ministerio Aneurino Bevan. Ir Bevan nemažiau nekenčia britų aristokratų. Kada vieną kartą Britanijos Oro Jėgų v-kas maršalas sir John Slessor pakvietė Bevaną naktipiečių į kietakakčių Tory klubą White, tai jo nariai vos neapalpo iš nuostabos. “Mus sukrėtė pasibaisėjimas, bet mes negalėjome atsispirti", pasakoja vienas aristokratų. Tačiau kada Bevan po vakarienės ėjo namo, tai 43 metų John Fox-Strangways, Ilchesterio grafo sūnus, jam skaudžiai įspyrė į sėdimąją vietą. Bevan susvyravo, tačiau įlipo į savo automobilį “su žymiu užgavimu".

Kitą dieną Fox-Srangways iš klubo išstojo. o White klubas atsiprašė; Bevan atsakė, kad jis puikiai supratęs visas aplinkybes.

Moterų mobilizacija

Vasario mėn. laidoje “Ladies' Home Journal" Mildred McAfee Horton, II-jo Pas. karo metu vadovavusi moterims, pasisakė už silpnosios lyties mobilizaciją. Ji rašo: ‘Amerikai būtų geriau, jeigu mobilizacija būtų vykdoma16.000. 000 mobilizacinio amžiaus vyrų ir moterų tarpe, o ne kad visas pareikalavimas būtų užpildomas vien iš8.000. 000 jaunuolių. Vyrų ir moterų tarpe mes galėtume rasti pakankamai galinčių atlikti darbą pagal išsilavinimą ir kiekvieno specialybę.”

“GI-X" ir “Mr, - X”

Jeigu karas Korėjoje reikalaus žymių aukų. tad, pagal draudimo b-vių apskaičiavimus, visų JAV karų istorijoj milijoninis karys greitai kris kovos lauke. Tad milijoninio kario “GI-X" mirtis bus atkeliavusi tik po 176 metų (pirmasis karys žuvo Lexington Mūšyje 1775 m. balandžio 19 d.). Tačiau jeigu susisiekimo nelaimės, reikalaujančios mirtinų aukų, augs pagal, dabartinę kreivę, tad milijoninis pilietis (nuo 1900 metų), miręs auto katastrofose, bus užmuštas kurią nors dieną šių metų gruodžio mėn.