Kuprinės pabiros

SVETIMOJ KUPRINĖJ PASIŽVALGIUS

Keliu, per plačiąsias Ukrajinos stepes, dūzgia transportine vora. Vienoje mašinoje, dengtoje brezentu, sėdi apie 20 vyrų. Smulkus lietus barbena į brezento viršų. Temsta...

—    Ach. — atsidūsta vienas iš jųjų. — Kada mes būsime vėl savo pastogėje...

—    Taip, žinoma, sulauksim to laiko, — taria viduryje sėdintysis senyvas kovotojas, tik ką baigęs rūkyti plerpiančią pypkę.

—    Juk po pergales turės vieną kartą ateiti taika. Tada ir mūsų tėviškės veidas gaus kitokią išvaizdą.

Ir taip šia tema prasidėjo pynimas naujųjų vaizdų. Suprantama, kad po karo bus viskas kitaip: ir miestai bus didesni, ir patogiau bus pritaikyti gyventi. Juk visi paskutiniai technikos stebuklai vien tik žmonijos gerovei tebus reikalingi.

Ir prasidėjo gausioji fantazija!

—    Žmogau, tik pagalvok, kas dėsis miesto gatvėse, esant tokiam dideliam auto mašinų kiekiui. Ir prasilenkti bus sunku!

—    Tai nieko, — taria toli numatantis, išradingasis grandinis, sėdįs mašinos gale. — Juk automašinų karoserijos forma bus pakeista: nuolaidi į priekį ir į užpakalį. Jei bus reikalo skubėti, galima bus kopti per priekyj pasitaikančiųjų viršų ir nebus jokio vargo prasilenkiant. O, be to, ir gatvės bus platesnės, šaligatvių nebus!

—    O kur gi pasidės pėstieji?

—    Pirma, tai pėsčiųjų labai nedaug ir iš viso teliks. Be to, jiems takai bus pravesti virš namų stogų, žinoma, gatvių sankryžose takai bus sujungti tilteliais.

—    Taigi, jeigu panorėsi kur nors nueiti, tai reikės pirma užlipti ant namo stogo? Irgi patogumas!

—    Tai nieko nepaprasto! Juk kiekviename name bus riedami laiptai.

—    Na, o jeigu panorėsi kur nors į krautuvę užsukti, tai vėl reikės žemyn nusileisti?

—    Krautuvių visai tada nebebus.

—    Kaip tai?!..

—    Na, tik žiūrėk! Naujais moderniais laikais nieko nereikės pačiam pirktis. Gal jau esate girdėję apie paveikslinius telefonus (televiziją). Nustatytomis valandomis įsijungiate į atitinkamą mėsininko ar kito krautuvininko telefoną ir spalvotai matote jūsų pageidaujamas prekes: šviežią roliadą, keptą žąsieną, rūkytą dešrą, ar riebią kiaulieną. Ko tik širdis nori, užsakote ir po 5 min. per vamzdinį pakietu paštą jums atpus tiesiai į namus. Galbūt skaitėte, kad po karo vamzdinių pakietų paštas bus labai išplitęs.

Pas visus nuotaika neapsakoma.

—    Na, o kaipgi bus su svetainių laikymu?

—    Jų daugiau nebebus. Visokie gėrimai bus suvalstybinti.

Greta vandens ir degamųjų dujų — bus ir alaus bei vyno įvadai. Žinoma,' pritaisant prie kiekvieno atskirą skaitliuką.

Išradėjas jaučiasi patenkintas ir išdidus.

Bet klausytojai nori jį kiek sumalti:

—    Visa labai gražu, bet, sakyk, kaip gi bus galima vaikščioti namų stogais patamsyje? Juk gatvių apšvietimo lempos siekia ne daugiau, kaip iki medžių viršūnių.

—    Ach, jūs avingalviai!. Turbūt dar nesate skaitę apie dirbtinęsaulę? Juk kiekviename mieste bus atitinkamam aukštyje pakabinta centralinė elektr. saulė ir visokios gatvių apšvietimo lempos išnyks.

— Taip! Na, o kur bus auto mašinų garažai, jeigu jos gatvėse jau viena per kitą laipios?

—    Juokingas jūsų klausimas! Auto mašinoms garažai visai nebus reikalingi. Jūs. matėte, turbūt, paskutinįjį fronto magiko F, parodymą, kuris su juoda skepetaite pamoja, ir dingsta gyvas išaugęs dramblys. Ateityje, prie kiekvienos auto mašinos bus pridedama tokia skepetaitė: išlipai iš mašinos, pamosavai, ir mašinos nebėr! Paprasta ir praktiška: netrukdys judėjimo ir niekas nepavogs!

Pakankamai dar daug visokių išradimų pripasakojo jiems gudragalvis grandinis... ir kad po karo nebus jokio susigrūdimo prie kino teatrų, nei gatvių autobusuose.

Kino teatrai bus dviejų salių: priekyj ir užpakalyj ekrano. Pirmojoj salėj bus rodoma I seansas, antrojoj — II. Autobusai, pagal reikalą, bus iškeliami iki 3 aukštų namų.

Paskutinė viltis besiklausančiųjų buvo prispirti gudragalvį:

—    Kaip gi suartės besimylinčios širdys, jeigu dėka naktinės saulės nebeliks jokio tamsaus takelio, jokios aikštelės?...

Kurį laiką jis tylėjo, lyg pajuodęs. Tik, užsirūkęs cigaretą, prabilo:

—    Girdėjote, turbūt, kad gydytojai yra išradę būdą širdies plakimui matuoti foto pagalba. Bus tokie kišeniniai aparatai, kurių pagalba, praeinant, kad ir nepažįstamai, bus galima nustatyti širdies plakimą. Jeigu abiejų širdies plakimai sutampa — aparatas suskamba ir galima vesti! Nebereikės tada ilgai patamsyje glamonėtis ir gaišti taip brangų jaunystės laiką.

ML

Pagal “Landserlachen”,

JUOKAI IŠ“ROJAUS”

Vaistas nuo ilgesio

Į Berlyno laisvuosius sektorius atbėgusį rusą klausinėja policija:

—    Kas čia?—klausia pareigūnas, suradęs buteliuką su vaistais.

—    Tai nuo galvos skausmų,— aiškina perbėgėlis.

—    O kas čia? — teiraujasi valdininkas, rodydamas antrąjį piliulių buteliuką.

—    Čia nuo dantų gėlimo, —atsako rusas.

Pagaliau, giliai kišenėje, tardytojas suranda Stalino paveikslą.

— O, kas čia? — tardo policijos įgaliotinis toliau.

—    A, tai nuo namų ilgesio,— ramiai atsako rusas.

Nuostabi vagystė

Miuncheno alaus baruose paskutiniu metu teko nugirsti šį sąmojų: “Vokietijoje vagis įsilaužė į Sovietų zonos centrinę propogandos įstaigą ir išvogė visų busimųjų rinkimų duomenis...”

Prieš Kalėdas

Grandinis: “Kodėl ant savo stalo jūs laikote indą .su aukso žuvelėmis?”

Viršila: “Man yra didelis malonumas ir naujovė turėti prieš save ką nors atverta burna ir neprašantį trijų dienų atostogų”.

Rusai visur pirmauja...

Paryžiuje pasakojamas šis anekdotas:    “Malenkovas paskutiniu

metu pranešęs Stalinui, kad visai neseniai įrodyta, jog Adomas ir Jieva yra buvę rusai."

—    Tačiau, kas bus, jeigu “Amerikos Balsas” šį rusiško pirmavimo visose gyvenimo srityse pareiškimą apšauks vien propoganda,— teiravosi Stalinas. — Ar turime šiam faktui paremti reikalingų įrodymų?

—    Nesugriaunamus pasaulyje!

—    atsakė Malenkovas. -—Adomas ir Jieva neturėjo drabužių, jiems nereikėjo buto, o maistui jie naudojo tik obuolius, tikėdami gyveną rojuje. Jie galėjo būti tik rusai...

NYT Magazine—RD

žmona: “Aš nupirkau piliulių, kad vyrą atpratinčiau nuo gėrimo ir slaptai jas įdėjau į kavą”,

—    guodžiasi p. Lušvikienė.

Kaimynė: “Ir jos pagelbėjo?”

žmona: “Taip! Jis nenori daugiau liesti kavos”.

Stalino “taika” tremtinių akimis ...

Geriausias žmogaus draugas

Traukinyj trys vyrai ginčijasi, kas yra geriausias žmogaus draugas.

Pirmasis: “Geriausias žmogaus draugas yra šuo, nes jis yra ne tik lojalus, bet ir niekada neprieštarauja.”

Antrasis: “Ištikimiausias žmogaus draugas yra arklys. Jis yra ne tik paslaugus, nešdamas visas naštas, bet ir gelbėdamas žmogų visokiame pavojuje.”

Trečiasis:    “Jūs abu klystate.

Tikrasis žmogaus tarnas yra aligatorius. Patelė neršto metu sudeda apie 10,000 kiaušinėlių, kurių 9.999 suryja patinas. Jeigu patinėlis jų nesurytų, tada mus surytų aligatoriai.”

 

Kalėjimo sargas:    “Na, vyručiai, aš jums leidau žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį, o jūs vis murmate. Tad, kurios sporto šakos dar jums trūksta?!”

Kalinys (ligi gyvos galvos): “Kažin kaip būtų su “skersai kraštą” lenktynėmis?...”

 

Istorijos profesorius:    “Hawkins, kada išėjo iš mados paprotys bučiuoti moterims rankas?”

Hawkins: “Kada vyrai pradėjo nudegti savo nosį į uždegtas cigaretes”.