Įvairios žinios, laiškai

KARINĖS ŽINIOS

Tarptautinė karo mokykla

Gen. Eisenhowerio būstinės pranešimu, Europoje įsteigiama tarptautinė mokykla, kurioje bus lavinami Atlanto Pakto Sąjungos ginkluotoms jėgoms priklausą karininkai ir kiti aukštieji pareigūnai. Pirmuoju tos mokylos viršininku būsiąs paskirtas prancūzų admirolas Lemonnier.

Nauja JAV laivyno raketa

White Sands, Naujosios Mexicos valstijoj, Amerikos laivyno bandymų laukuose neseniai buvo išmėginta nauja raketa, pasiekusi 135 mylių (217 km.) aukštį. Raketa turinti automatinius instrumentus atmosferinėms sąlygoms perduoti iki šiol tyrinėtuose aukščiuose. Ši raketa išbuvo ore apie dešimtį minučių, pasiekdama 5.600 mylių (beveik 9.000 km) greitį į valandą. Ji nukrito apie 60 km. į šiaurę nuo paleidimo vietos.

Amerikiečių pėstininko žygio krūvis

JAV pėstininko lauko krūvis sudaro 67,35 svarų. Lengvasis žygio krūvis — 40,57 svarų, o minimalinis kautynių krūvis — 34,51 svarų.

Atominiai varikliai povandeniniams laivams

Pov. laivams atominis variklis pradėtas gaminti 1948 m. Dabar jau sakoma, kad esanti padaryta didelė pažanga, kad atominis variklis įgalins povandeninius laivus pasiekti fantastinius nuotolius, plaukiant visiškai nepastebimiems. Westinghouse E. C. ir General Electric Co. stato po vieną atomine energija varomą variklį pov. laivams. Darbą manoma baigti 1952 m.

Atominiai šaudmenys lėktuvams

“Jau netoli ta diena, kada mūsų lėktuvai-naikintuvai turės sviedinius atominiais užtaisais. Lėktuvai tada galės atlikti visai skirtingus taktinius uždavinius, negu dabar. Visiškai pasikeis ir lėktuvų panaudojimo būdai. Lėktuvai galės būti naudojami kaip oro atominė artilerija”-— neseniai pasakė JAV sen. Hill. Tam reikalui yra atitinkamai padidintas ir karinis biudžetas.

AKIRAČIO ŽODYNĖLIS

ameba (gr.) — vienaląstis gyvūnėlis 

audiencija (lot.) — oficialus aukštųjų asmenų priėmimas; Ispanijoje ir P. Amerikoje aukštasis teismas

autonomija (gr.)— savivalda

biologija (gr.)    — mokslas, tiriąsbendrus organinio gyvenimo dėsnius; biologas — to mokslo specialistas

dešifruoti (pranc.) — perskaityti sutartinais ženklais parašytą raštą

detalė (pranc.) — visumos dalis, smulkmena; detališkas — smulkus, tikslus iki smulkmenų 

ekstremistas (pr.) — kraštutinių pažiūrų ir priemonių šalininkas 

fanatizmas (lot.) — aklas sekimas, kitokios nuomonės nekentimas 

fakelas (vok.) — atvirame ore gerai degąs žibintas 

fermentacija (lot.) — rūgimo procesas

imperializmas (lot.) — grebiamoji politika; valdymas paremtas ne teise, bet jėga

intervencija (lot.)— ginkluotas ar diplomatinis įsikišimas į kitos valstybės vidaus reikalus; tarpininkavimas

infekcija (lot.) — apkrėtimas ligos mikrobais

korupcija (lot.)— papirkimas, kyšininkavimas; moralinis sugedimas komplikacija (lot.) — apsunkinimas, painiava; kelių ligų pasireiškimas vienu metu

konfliktas (lot.)— susikirtimas, kivirčas; kova

memorandumas (lot.)— pastaba, pastabų užrašų knyga; diplomatinis aktas, nota, kurioje išdėstyta vyriausybės nuomonė apie tam tikrus reikalus; asmenų grupės ar organizacijų pareiškimas valdžiai svarbiais gyvenimo klausimais 

mikroorganizmas (gr.)— labai mažas organizmas; bakterija; mikrobas

neutralizuoti arba neitralizuoti (lot.)— panaikinti ar sulaikyti veikiamąsias savybes; ką nors padaryti neveiksmingą, bešališką preventyvinis karas — karas, kuris pradedamas norint sulaikyti kitą karą

psichozė (gr.)— sielos pakrikimas;ligūstas dvasios stovis

substancija (lot.)— visa ko pradmuo; pradminė masė, medžiaga; esmė, esmingumas 

 

virusas (lot.)— apkrečiamos ligos sukėlėjas

IŠ RAMOVĖNŲ VEIKLOS

Waterbury, Conn.— A. L. Sąjungos RAMOVES Waterburio skyrius nepoilgo švęs įsikūrimo metines: Nors ir negausus nariais, energingo pirmininko mjr. Henriko Kazakaičio vadovaujamas, skyrius gražiai, sėkmingai veikia. Kiekvieną mėnesį net ir vasaros metu, skyrius daro susirinkimus, kurių metu daromi pranešimai, skaitomos paskaitos iš anksto nustatytomis temomis

Rugsėjo mėn. skyriaus narių sueigoje ltn. V. Kuzmickas darė pranešimą tema: “Ar įmanomas Lietuvos išlaisvinimas be III-jo pasaulinio kare?” Po pranešimo buvo labai gyvos ir įdomios diskusijos.

*

Skyriaus narys ltn. dr. Viktoras Jasaitis išvyko į naują darbovietę Lewiston, Idaho. Ten jis dirbs karo pramonėje, savo specialybėje, kaip chemikas. Dr. V. Jasaičiui linkime geriausios kloties.

*

Spalio 6 d. skyrius suruošė pirmąjį viešą vakarą — šiupinį, kurio pelno dalį skyrė Lietuvos karo invalidams paremti. Vakaro programą paruošė dramos artistas V. Vaitkus. Dalyvavo: pianistė Šmulkštienė, Malakauskaitė, solistas Selickas, Vaitkus ir tautinių šokių grupė, vadovaujama Maurutienės. Pranešėju buvo Brazauskas. Į vakarą buvo atvykęs ir tarė žodį KARIO vyr. redaktorius kpt. S. Urbonas. Taip pat buvo atvykęs prof. V. Biržiška ir daugiau buv. karių iš Hartford, Torrington ir kt.

 

Šokių metu speciali komisija nustatė geriausią vakaro šokėjų porą: Ireną Bajalytę, Waterbury (apdovanota gėlėmis) ir Juozą Ardinską, Hartford (gavo metinę KARIO prenumeratą).

Vakaras praėjo jaukioje nuotaikoje, tik reikia apgailestauti, kad atsilankiusiųjų skaičius buvo mažokas. Vakaro programos dalyviams, o taip pat visiems prie šio vakaro suruošimo prisidėjusiems, RAMOVĖS skyriaus Valdyba yra nuoširdžiai dėkinga.

*

Skyrius baigia pasiruošti S-gos RAMOVĖS atstovų suvažiavimui, kuris lapkričio mėn. įvyks Chicagoje. Suvažiavime skyrių atstovaus plk. prof. dr. J. Žilinskas.

Didieji tremtinių geradariai Waterburyje

Waterburio, Conn., lietuvių bendruomenė iš tikrųjų gali didžiuotis gražiu būriu mūsų senųjų ateivių-geradarių.

Šių geradarių priekyje ryškiai matome stovinčius Anelę ir Juozą Kazlauskus. Juodu vieni savo lėšomis jau yra išsiuntę tremtiniams apie 400 siuntinių ir parūpinę 82 asmenims darbo ir buto garantijas.

Anelė Malinauskaitė - Kazlauskienė, gimusi 1892 m. Lietuvoje, Alytaus apskr. Ūdrijos parap. Į JAV atvyko 1907 m., vos būdama 15 metų, ir nuo to laiko beveik visą gyvenimą sunkiai dirbo įvairiuose fabrikuose. Yra judri, labai gyvo būdo, maloni moteris. Lietuvos reikalais rūpinasi visada, net 3 kartus (1926, 1934 ir 1938 m.) buvo apsilankiusi Lietuvoje. Nesvetimas jai ir vietos lietuvių visuomeninis gyvenimas: ji yra kelių katalikiškųjų organizacijų narys, remia lietuvišką spaudą, parengimus ir kt.

Juozas Kazlauskas, gimęs (berods 1880 m.) Lietuvoje, Skaudvilės parapijoje. Į Ameriką atvyko 1899 m. Šiemet atšventė savo 70 m. sukaktį. Sunkus darbas nepajėgė sumažinti gražios išvaizdos, gero būdo ir energijos. Tai buvo nuostabiai ramaus ir kilnaus būdo žmogus, kuriam lietuviški reikalai buvo jo asmenybės dalis. Tačiau gyvenimo ir metų našta palenkė šį geradarį. Juozas Kazlauskas mirė š. m. kovo 28 d. Tebūnie lengva veloniui šios šalies žemė. A. Kazlauskienė ir dabar, viena pasilikusi, tebesirūpina tremtiniais.

Garbė Anelei ir Juozui Kazlauskams, garbė Waterburio lietuviams, garbė visiems seniesiems ateiviams-patriotams, ne žodžiais bet darbais įrodžiusiems savo vertę, sunkiomis tėvynei ir jos žmonėms valandomis.

A. G.

*

Spalio 21 d. eilinėje skyriaus narių sueigoje kpt. S. Lipčius padarė pranešimą tema: “Lietuvos partizanų veiksmai dabar ir ateityje”.

*

Lietuvos Kariuomenės ir Sąjungos RAMOVES metinę šventę (lapkričio 23 d.) skyrius minės viešai ir iškilmingai. Išvakarėse bus radijo valandėlė, o XI. 22—iškilmingos pamaldos, aktas ir arbatėlė. Visi skyriaus nariai jau dabar vykdo jiems pavestus uždavinius.

Į minėjimo iškilmes pakviesti ir žadėjo atvykti gen. Pundzevičius ir KARIO vyr. redaktorius kpt. S. Urbonas.    žvalgas

Maloniai kviečiame visus RAMOVĖS skyrius, visus Amerikos Lietuvių Legiono Postus, nelaukiant kvietimo, rašyti iš savo organizacinės, kultūrinės, visuomeninės veiklos. KARYS — visų mūsų bendras ir vienintelis žurnalas JAV ir pasaulyje.

Redakcija

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS IR KAR. MINDAUGO KRIKŠTO 700 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS BROOKLYN E

Amerikos Lietuvių Legiono Dariaus-Girėno Postas, drauge su A. L. Sąjungos RAMOVES vietos skyriumi ir KARIO redakcija, rengia viešą Lietuvos Kariuomenės šventės ir Mindaugo krikšto 700 metų sukakties minėjimą. Minėjimas įvyks lapkričio 25 d., sekmadienį, Brooklyne, N. Y., Apreiškimo parapijos didžiojoj salėje.

Iškilmingas minėjimas prasidės pamaldomis Apreiškimo parapijos bažnyčioje 11 val. Po pamaldų visi dalyviai renkasi salėn, kur vyks minėjimo programa — paskaitos apie Liet. kariuomenę ir Kar. Mindaugo krikštą. Programoje taip pat dalyvaus visų mėgiamas Operetės vyrų choras, vadovaujamas M. Liuberskio.

Įėjimas į šį iškilmingą minėjimą visiems laisvas. Tikimasi, kad Didžiojo New Yorko lietuviai, vyresnioji karta ir ypač jaunuomenė, gausiai dalyvaus šioje dviguboje patriotinėje šventėje.

I. M. K.

LAPKRIČIO 23-SIOS PROGA remkime

 

mūsų brolius —

karo invalidus!

 

IŠ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KULTŪRINIO GYVENIMO

• Liepos 15 d. Adelaidėje įvyko Australijoj gyvenančių inžinierių ir architektų steigiamasis susirinkimas. Susirinkimas nutarė įsteigti PLIA S-gos Adelaidės skyrių. Į valdybą išrinkti: Kostas Tymukas — pirmin., A. Pacevičius ir J. Riauba — nariais. Numatoma, kad tokie patys skyriai bus įsteigti Sydnėjuj ir Melbourne.

•    Rugpiūčio 11 d. Sidnėjaus sambūris “Šviesa” surengė paskaitą apie Mažąją Lietuvą. Paskaitą skaitė J. Reizgys, buv. Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininko, žuvusio Vokietijos kacete, Reizgio sūnus.

•    Australijos Lietuvių Katalikų D-ja Sidnėjuj rugpiūčio 19 d. Cam-perdown parapijos salėje surengė iškilmingą Vyskupo Mot. Valančiaus 150 m. gimimo sukakties minėjimą. Buvo paskaita ir meninė dalis.

•    Rugpiūčio 5 d. Sidnėjuj įsteigtas Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio skyrius.

•    Rugpiūčio 3 d. solistė Elena RUKŠTELIENE dainavo lietuviškas dainas per Australijos Adelaidės radijo stotį — Australian Brite Commission 5 AN.

•   Rugpiūčio 11 d. Sidnėjaus konservatorijos salėje įvyko žymiosios lietuvaitės E. KEPALAITĖS išraiškos šokio koncertas. Dalyvavo daug lietuvių ir australų. Koncertas labai pavykęs ir apie jį gan palankiai rašė ir vietinė australų spauda.

•    Nuo rugpiūčio 12 d. Melbourne veikia sekmadienio lituanistinė mokykla. Mokyklos vedėjas mok. A. KRAUSAS, mokytojai: kun. Pr. VASERIS, V. KAZLAUSKIENE, K. MIELDAŽYS ir M. BULAKIENE. Mokykla įsteigta, aprūpinama patalpomis ir priemonėmis vietinio Liet. Kult. Fondo skyriaus pastangomis.

•    Visuose didesniuose Australijos miestuose veikia Mažosios Lietuvos Biičulių Draugijos skyriai.

•    Rugsėjo 2 d. per Adelaidės valdinę radijo stotį 5 AN buvo transliuojama lietuvių liaudies dainos. Programą išpildė dvigubas mišrių balsų kvartetas, vadovaujamas J. ZDANAVIČIAUS. Minimas kvartetas yra stoties vadovybės pakviestas radijo programos eilėje “Music of Tradition” dainuoti nuolatos.

TECHNIKOS NAUJIENOS

 

Atominė energija elektros energijai gaminti

Nevadoje sėkmingai vyksta baigiamieji bandymai elektros energijai gaminti atominės energijos pagalba. Tad mokslininkai pradės naująją atominio amžiaus erą. Šis pritaikymas padarys didžiulį perversmą visoj milžiniškoj JAV pramonėj.

Naujas Diezelio variklis

Skridinio pavidalo Dieselio variklis jau yra bandomas JAV laivyne. Tai bus dviem trečdaliais mažesnis (už turimą tokio pat galingumo variklį) ir svers perpus mažiau. Pvz., 16 cilinderių variklio stūmokliai, horizontaliai apskritimu išdėstyti nuo centro, suks vieną centre esančią variklinę ašį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

“GABIJA”

Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje “Gabija”, užsimojusi leisti knygas ir, palyginti, nemažai jų išleidusi, štai pradėjo leisti ir literatūros žurnalą “Gabiją”. Jis būsiąs leidžiamas keturis kartus per metus. Žurnalą redaguoja rašytojas Stepas Zobarskas. Pirmajame “Gabijos” numeryje sutelktas gausus bendradarbių būrys. Jame apstu poezijos, beletristikos ir kultūrinių straipsnių. Linkime, kad “Gabija” įstengtų išsilaikyti ir ilgainiui taptų mūsų kultūriniu židiniu.

“Gabija” nr. 1 — 96 psl. Kaina $1.00. Adresas: 340 Union Avenue, Brooklyn 11, N. Y.

Dr. A. Garmus, NEMUNO PAKRANTĖMIS,Copyright, 1951 by Irene Garmus, Chicago, Ill. Išleido “NEMUNAS”, 136 psl. Autoriaus jaunų dienų prisiminimai, 28 dalykai. Daugumas čia duodamų vaizdų liečia carizmo prislėgtą Lietuvą 1885-1895 m. laikotarpyje, šią knygą autorius skiria gimtinę apleidusiems lietuviams Tėvynei prisiminti. Spauda švari, viršelis dviejų spalvų, kiana $1.25.

SKAUTŲ AIDAS,nr. 9 — rugsėjis — 1951 m., 24 psl., viršelis. Spaudė BANGA, Toronto, Ont., Canada. Įdomus, turiningas numeris. Spauda graži, dviejų spalvų. Pradžioje įdėtas J. E. Vyskupo Petro - Pranciškaus Bučio žodis “Mylimiems skautams ir skautėms”. Paminėta L. S. S-gos įkūrėjo-Pirmūno Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus 50 m. amžiaus sukaktis. Daug iliustracijų ir kit. Pren. met. — $2, pusm. — $1.

ATITAISYMAS

KARIO nr. 10-11, psl. 21, eilėraščio “Vilties žiburiai” autorius yra ne J. Minelga, bet F. Bočiūnas. Abu mūsų malonius bendradarbius atsiprašome.

Redakcija