Žinios trumpai

MŪSŲ SKAUTAI

Prieš 33 metus, 1918 m. lapkričio 1 d., Vilniuje vyr. sktn. Petro Jurgėlos iniciatyva buvo suorganizuotas pirmasis Lietuvos skautų vienetas. Per skautiškas eiles Lietuvos Nepriklausomybės laikais perėjo per 60.000 narių. Paskutiniais Lietuvos Nepriklausomybės metais Lietuvos Skautų organizacija turėjo 22.000 aktyvių skautų ir skaučių.

* * *

— š. m. birželio 17 d. J. E. Vysk, Vincas Padolskis Romoje buvo apdovanotas Liet. Skautų Sąjungos Padėkos ženklu.

—    Artinantis šv. Kalėdoms, lietuvių skautų vienetai Bostone, Chica-goje ir Detroite pasiruošė nors kukliais siuntinėliais aplankyti mūsų brolius, likusius Vokietijoje ar atsidūrusius varge. Panašias talkas daro New Yorko ir Clevelando skautai.

—    Šią vasarą 14 lietuvių skautų sėkmingai atstovavo Lietuvą VII Pasaulinėje skautų Jamboree Austrijoje.

—    Š. m. rugpiūčio mėn. 12 d. Toronto lietuvių jūros skautų D. L. K. Vaidoto laivas pakrikštijo savo būrinę valtį DAIVOS vardu.

—    Kanadoje rugsėjo 1—3 d. d. mūsų skautai vyčiai dalyvavo pirmame Kanados sk. vyčių sąskrydyje-stovykloje. Gražų pasisekimą turėjo pasktn. J. Gaižučio suorganizuota parodėlė.

—    Australijoje, Adelaidėje, lietuviai akademikai skautai suorganizavo visuomenei eilę paskaitų.

—    Spalių 15-16 dienomis Bostone įvyko gausus 31-sis Tautinis Amerikos skaučių vadovių Sąskrydis. Jame dalyvavo per 8.000 atstovių. Taip pat dalyvavo didelis būrys viešnių iš įvairių pasaulio kraštų. Buvo atstovaujamos ir lietuvės skautės.

Spalio 16 d. parade, tarp 5.000 Amerikos skaučių, dalyvavo ir Bostono BALTIJOS vietininkijos lietuvių skaučių skiltis. Gražiai pasirodė

O. Ivaškienės vadovaujama lietuvių tautinių šokių grupė.

TIK SKAUTAI PRIMINĖ BOSTO-NIŠKIAMS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Lapkričio 25 d. per Minkų vedamą radijo programą, LAPINŲ būrelio skautai dainomis, eilėraščiais ir kt. priminė gausiai Bostono lietuvių kolonijai LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTŲ IR JOS REIKŠMĘ.

Vairas

Bostono Skautų Vietininkijos, LAPINŲ būrelio iniciatyva, lapkričio mėn. buvo renkamos piniginės aukos Šv. Kalėdų ir N. Metų šventėms, Diephloze, Vokietijoje, esantiems skautams. Surinkta apie $80. Pinigai ir rūbai išsiųsti.

Gerbiamai visuomenei, prisidėjusiai prie šio labdaringo darbo savo aukomis, LAPINŲ būrelis taria nuoširdų skautišką ačiū

Lapinų būrelio Vadas

 

KARINES ŽINIOS

KORĖJOS PAMOKOS

Pagrindinis 6 savaičių pėstininkų apmokymas, pagal Korėjos karo patyrimą, daug daugiau lavinimosi valandų skirs granatų svaidymui ir durtuvų kautynėms.

GYNYBA PALIES SENUOSIUS

Reikia laukti, kad JAV armija skirs daug dėmesio kai kuriems pasiūlymams Amerikos teritorijoje priešlėktuvinės apsaugos baterijose sutelkti daugiau vyresnio amžiaus, ne visai sveikų vyrų ir moterų.

ANGLŲ KALBA VYRAUJA

Šiaur. Atlanto Pakto valstybių karinių jėgų organizacijoje anglų kalba yra pagrindinė, o prancūzų pagalbinė. Susižinojimo ir slaptų šifrų sistema paremta anglų ir prancūzų kalbų žodžiais. Asmuo, mokąs vieną šių kalbų, gali šiuo kodu naudotis.

MIRTĮ NEŠĄS RŪKAS

JAV armija yra dar labiau ištobulinusi priemones nuodingoms dujoms, bakterijoms ir radioaktyviosioms dalims paskleisti erdvėje. Tai gali būti atlikta dirbtinio rūko pagalba. Šis rūkas limpa prie medžių, šaligatvių ir pastatų. Yra prieita išvados, kad bakterijoms išbarstyti geriausiai tinka mažesnės, negu 5/1.000.000 colio skersmens dalelytės.

SPRAUSMINIS NAIKINTUVAS PRIEŠ TANKĄ

Naujausi bandymai parodė, kad sprausminis naikintuvas turįs įvykdyti ligi 18 skridimų, ligi jis sunaikina prie vietos prisitaikiusį ir artilerijos pabūklo pareigas atliekantį tanką.

NAUJOS ORO BAZĖS

JAV Karo Aviacijos ministeris Finletter pareiškė, kad ateinantį pavasarį pirmiausia bus pastatyti keturi laikini aerodromai Prancūzijoje ir oro bazės Newfoundlands, Labradore, Grenlandijoje ir Islandijoje.

—    Karo Aviacijos žinovų nuomone, kas treti metai vienas trečdalis naikintuvų turės būti pakeičiamas naujais tipais.

—    JAV Armija iki šiol naudojamus sunkvežimius keičia helikopteriais.

BRANGI AKIS

Naujas fantastinis K-2 taikiklis be klaidos suranda taikinį bet kokiame ore, dienos ar nakties metu iš 8 mylių aukščio. Lakūnas tik atveda lėktuvą prie artimiausio išsiskiriančio žemės paviršiaus, kaip upės posūkio, o visa kita atlieka sudėtingi K-2 smegenys. Šis taikiklis, palyginus su II Pasaulinio karo taikymo įtaisu Norden, sveria vieną toną ir kaštuoja 225 000 dol. Norden bombų taikymo įtaisas kaštavo tik 8 000 dol. ir buvo nešamas paprastame maišelyje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pulgis Andriušis — Sudiev, Kvietkeli!apysaka, 1951 m. išleido "Australijos Lietuvis”, Australijoje. 181 psl. Kaina $1.50. Knyga gaunama: V. Šulaitis, 4544 California Avenue, Chicago, Ill.

Kazimieras Sapiega.Balys Sruoga. 4 veiksmų, 9 paveikslų istoriška kronika. Knygos gale pridėta J. Blekaičio straipsnis — "Balio Sruogos teatro bruožai”. Viršelį ir titulinį puslapį piešė Albinas Bielskis. Tiražas 700 egz. Kaina $2.50. Išleido Knygų Leidykla TERRA, 748 West 33rd St., Chicago 16, 111. 1951 m. Knyga gaunama leidykloje arba pas platintojus.

Bronius Kazys Balutis.Jo gyvenimas ir darbai. Spaudai paruošė Vyt. Širvydas. Išleido J. J. Bachunas, Sodus, Mich. 1951 m. Atspausdinta 2,b00 egz. kreidiniame popieryje, 128 psl. didumo, su Mykolo Biržiškos įvadu.

Šis leidinys išleistas Br. K. Balučio 70 m. amžiaus sukakties proga ir gausiai iliustruotas vaizdais iš jo asmeniškos, visuomeniškos ir diplomatinės veiklos. Tai vertinga monografija apie tą nenuilstamą mūsų tautos darbuotoją ir šiuo metu tebeesantį Lietuvos Respublikos įgaliotą ministerį Londone.

Jaunuolių Maldos.Paruošė kun.P. K. Kirvelaitis. Išleido Edv. Vilutis, East Chicago, Ind. Spaudė “DRAUGO” spaustuvė Chicagoje, Ill. Galima gauti pas spaudos platintojus.

Skautų Aidas,Nr. 11, 1951 m. lapkričio mėn., su dail. T. Valiaus viršeliu ir gausiom iliustracijom iš skautų veiklos.

Technikos žodis,Nr. 8, 1951 m. lapkritis. Technikos darbuotojų nepriklausomas populiarus laikraštis, 4 psl. Turinyje: Lietuvos ūkio Atstatymo Studijų Komisijos darbai, Ks. K., J. Gimbuto “Lietuvos pastatai prof. Kolupailos veikale “NEMUNAS”, J. Ruokio “Plastinės medžiagos ir jų pritaikymas ’, Technikos pasaulio naujienos, informacijos apie lietuvių- technikos darbuotojų veiklą ir kt.

Paskiro Nr. kaina 20 centų. Gaunamas: T. ž., K. Bertulis, 1616 So. Christiana Ave., Chicago 23, Ill.

ŠIRDIES RŪMAITai nepaprastas naujas romanas, kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų dukrele, kuri vaikščioja su save gydytoju širdies rūmuose... Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdinta: kaina doleriai.

ŠLIUPTARNIAIpirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas, apie Amerikos lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio šviesesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai graži spauda; kaina 3 doleriai.

Abidvi knygos sykiutik už 6 dolerius! Persiuntimo lėšas apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 So.

VAIKUČIAI!

Kalėdų Senelis, nesuskubdamas aplankyti visų Jūsų prieš Kalėdas, susitarė su paštu, kad “MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ” galėsite gauti ir po Švenčių. Taigi, Kalėdų Senelis laukia vaikučių adresų su priedu — $2. Ši puiki knyga bus Jums tuojau pasiunčiama tiesiai į namus.

Užsakymus siųsti:    J. KAPOČIUS, 680 BUSH WICK AVENUE. BROOKLYN 21, N. Y.

“MEŠKIUKO RUDNOSIUKO”taip pat reikalaukite ir pas platintojus, kurie knygą gavo iš Kalėdų Senelio, kad ja aprūpintų visus mūsų geruosius vaikučius.

IEŠKO:

JUOZO PIPYNĖS,kilusio iš Kirkilų km., Biržų aps. Jo tėvai gyvena Philadelphijoj. Rašyti šiuo adresu: DANUTĖ PUZINAITĖ, 44 Rue Dumanoir, Oran, Algėrie, Afric du Nord.