Laiškeliai, įvairenybės

. . . KARYS—puiki priemonė jungti beveik viso pasaulio kraštų armijose tarnaujantiems lietuviams. Būtų maloniau matyti daugiau raštų iš dabarties, gal mažiau iš praeities, žinoma, reikia pasiekti visus karius ir visur, ir gauti iš jų raštų, nuotraukų. Bet žurnalas ir dabar puikus.    '

Geriausi linkėjimai,

Cpl. Jurgis Savaitis

Fort George.

* *

Didžiai Gerbiamas Kapitone, Šiandien teko pergyventi kažką nepaprasto. Saulėto džiąugsmo spindulys nušvietė mano kambarėlį: štai, astuoni KARIO žurnalo numeriai, laiškanešio man tik ką atnešti. Tai tikra staigmena. Savo akimis netikiu, jog savo rankose laikau taip mielą ir brangų seniai lauktąjį KARĮ. Neapsakomu įdomumu vartau ir skaitau gražiuosius KARIO puslapius. Juose taip gausu straipsnių ir visokiausių žinių iš karinio gyvenimo. Visi išsisklaidę kariai galime tik džiaugtis atgijusiu KARIU, kuris mus visus riša į vieną lietuvišką-karišką šeimą; jis duoda mums naujų jėgų ir dvasinio peno.

Nuoširdžiai esu Jums dėkingas, kad išklausėte mano ankstyvesnį prašymą ir “pagydėte alkstantį ligonį”. Aš niekuomet tai neužmiršiu.

Geriausi linkėjimai Jums,

Bronius Vrublevičius Oran, Alžyras,

Prancūzų š. Afrika.

   *    *

. . . Ačiū! Ar beverta sakyti ką daugiau. Sulaukus KARIO, mieliau pasidaro. Net ir ta saulė, išvaranti ‘‘devynis prakaitus”, atrodo tartum kuklutė raudonskruostė mergelė . . .

. . . Mėgstu KARĮ dar ir dėl to, kad jame niekas netempiama ant vieno “kurpalio”...

. . . Kartoju, KARYS yra tuo tikruoju Tėvynės šaukliu. Jis savo paprasta forma, kalba, mintimis, tarsi be žodžių, šaukia mums — pamiršti visus tarpusavio nesutarimus ir jungtis vienam didžiajam tikslui — Tėvynei.

Ačiū tau, mielas KARY!

Cpl. R. V. Mišauskas

Tyndal, Florida.

* *

... Laikraščiu esu patenkintas, tik pageidaučiau kiek beletristikos dalykėlių, būtų įvairiau.

Būtinai parašykite ir apie Mažąją Lietuvą, Rytprūsių klausimu, apie Lietuvos teises į dabar rusų valdomą Karaliaučių... Tais klausimais reikia patiems įsisąmoninti, kad būtume vieningi. Kitaip — mes vėl liksime nustumti į šalį.

Viso geriausio,

P. Bagdonas

* *

Mielieji Kariai,

Drįstu taip išsireikšti, ir su giliu įsitikinimu — pasigėrėtinai puikiai leidžiate KARĮ.

Lietuvoje, gimnazisčiokas būdamas, prarymodavau mielas valandėles su KARIU. Toks mielas, savas ir šnekus mano bręstančiai sielai buvo, — savas, lietuviškas. Lietuvis karys —laisvės ilgesio ir laisvės kovų simbolis. Lietuviškasis KARYS — lyg tremties dienų Nežinomas Kareivis! Taįp artimas, keliąs slypinčias lietuvio šauniąsias dvasios ir ryžtingumo jėgas. Dieve, padėk šiame bare. Tik spėkų, tik nepailskite!

Šešių dolerių padovanotą sumą siunčiu KARIUI, Vokietijoje esantiems TBC ir kitiems ligoniams (ypač studentams), adresuokite savo nuožiūra.

Gyvuokite!

Kun. J. Dėdinas

Watershei/L.

Belgija.

ĮVAIRENYBĖS

Kada Amerikoje buvo pirmą kartą švenčiama Darbo Diena — Labor Day? 1882 metais, kai “Darbo Ri-tieriai” pravedė šios dienos šventę. Tačiau tik 1894 m. Kongresas tą dieną paskelbė tautiniu šventadieniu. *

Ar Amerikos indėnai seka savo senąjj paprotį, pagal kurį miręs karys buvo laidojamas su maisto atsargomis, į laiminguosius medžioklės laukus? Kartais taip. Pvz. Ci-peewa giminės indėnai, gyveną Bebro saloje, Michigan ežere, ir šiandien tebelaidoja mirusius su maisto atsargomis, kad jo turėtų pomirtinėje kelionėje. Ir kada 1945 m. mirė jų giminės vadas Johnny Ant-wine, indėnai į jo karstą įdėjo pintinę vaisių, geriamo vandens ir jo maisto kortelių knygelę...

*

Ar visi eskimai gyvena sniego trobelėse? Ne. Srityse, kur galima rasti pakankamai miško medžiagos, jie stato savo trobeles iš medžio, akmenų ir samanų. Tačiau nuo Mackenzie upės žiočių į rytus, kur medžio veik nesutinkama, ten galima rasti tik iš sniego pastatytas eskimų trobas.

*

Kokio ilgumo liniją galima nubrėžti pieštuku? Vidutinio ilgio paišeliu galima nubrėžti apie 30 mylių ilgio liniją.

*

Kokio amžiaus sulaukdavo senovės romėnai? Manoma, kad senovės romėnų amžius retai kada prašokdavo 30 metų senumo. Taip pvz., kada Julius Cezaris buvo nužudytas, turėdamas 55 metus, tai visi laikė, kad jis buvo labai senas.

Daugiau plutos. Meksikos mieste, Meksikos valstybėje, policija suėmė tris duonkepius ir uždarė jų kepyklas už tai, kad šie į tešlą dėjo mašinoms tepti alyvos.

*

Ar žmogaus širdis ilsisi? Taip. Ji ilsisi tarp smūgių. Septyniasdešimties metų amžiaus senumo žmogaus širdis ilsėjosi viso apie 40 metų.

AVIO TECHNIKOS NAUJIENOS

•    Pagal General Electric B-vės pranešimą, Korėjoje sprausminiai varikliai yra užvedami “dirbtinio kvėpavimo” būdu. Šiuo metodu išpučiamasis smūgis duoda pradinį užsukimą tiesiai už užvestojo stovinčiam lėktuvui. Šis būdas pirmiausia buvo išbandytas su F-86 lėktuvais.

•    Pagal senąjį metodą, nušalusios kūno dalys pirmiausia buvo atšildomos šaltu vandeniu ar sniegu, tačiau tirpstąs sniegas dažnai pažeisdavo kūno audinius. Karo aviacijos medicinos eksperimentinėje mokykloje prieita išvados, kad greitas atšildymas su šiltu vandeniu ne taip kenkia audiniams ir sumažina gangrenavimo pavojų.

•    Republic F-84G bus pirmasis sprausminis naikintuvas, gaminamas serijomis ir turįs įtaisus, kurių pagalba galės gauti degalų-tepalų papildymus ore. Šis lėktuvas taip pat turi ir automatinį pilotą-

•    Dedamos pastangos, kad radijo pagalba žodinis balso ryšys su skraidančiomis įgulomis būtų galimas palaikyti visą laiką ir dideliuose atstumuose. Nenutrūkstąs balso ryšys buvo išlaikytas vieno bandomojo skridimo metu tarp bazės ir lėktuvo, turėjusio VHF radijo aparatūrą, 2.125 mylių skridimo atstume į Seattle. Bangos ilgumas buvęs taip numatytas, kad jam nekliudytų jonosferiniai trukdymai.

AIR FORCE

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jurgis Savickis, “Raudoni batukai”, novelės. Išleido Gabija 1951 m. 134 psl., kaina $1.50. Dail. V. Adam-kevičius. Knyga gaunama šiuo adresu: Gabija, 340 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus.

Šatrijos Ragana, “Sename dvare”, apysaka, trečiasis leidimas. Išleido Baltija, Toronto, 1951 m., 176 psl., kaina nepažymėta. Tai viena žymiausių Šatrijos Raganos apysakų, vaizduojanti dvaro likimą Lietuvoje.

Leidinį redagavo A. Pauliukonis. Knyga išleista skoningai.

“Technikos žodis”, nr. 5, rugpiūtis, 1951 m. Technikos darbuotojų nepriklausomas populiarus mėnesinis laikraštis. Leidžia: Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-ga Chicagoje, Technikinės spaudos sekcija. Redaguoja Red. Kolegija.

Malonu pastebėti, kad kolegų inžinierių laikraštis daro sparčiai gerėjančio įspūdžio, stengdamasis suburti pasaulyje likimo išblaškytus šios taip svarbios srities specialistus, išlaisvintos tėvynės didžiajam atstatymo darbui. Geriausios sėkmės!

Red. adresas: TŻ, c/o G. J. Lazauskas, 2419 W. Potomac Ave., Chicago 22, Ill.

PRANEŠIMAS KNYGOS BIČIULIŲ KLUBO NARIAMS

Antroji Knygos Bičiulių Klubo nariams skirtoji knyga — Jurgio Savickio novelės “Raudoni batukai” — jau išleista ir išsiuntinėta visiems klubo nariams. Atskirai perkant, ši 134 psl. knyga kainuoja $1.50. Sekančioji knyga — Nelės Mazalaitės apysaka “Mėnuo, vadinamas medaus” — jau renkama, šią knygą klubo nariams bus galima atiduoti rugsėjo mėn. pabaigoje ar spalio mėn. pradžioje. Tai bus virš 250 psl. knyga, kurią klubo nariai gaus perpus pigiau, negu ji kainuos ne klubo nariams. Puikusis Jurgio Jankaus romanas “Paklydę paukščiai” taip pat atiduodamas į spaudą, ir po poros mėnesių jis pasieks skaitytojus.

Visus klubo narius maloniai prašome paraginti savo pažįstamus rašytis į Knygos Bičiulių Klubą. Tuo bus aktyviai prisidėta prie lietuviškų raštų išleidimo. Klubo nario mokestis, kaip žinoma, yra $5.00, o naujausių knygų gaunama daugiau kaip už $8.00. Mokestis siunčiamas šiuo adresu: Gabija, 340 Union Avenue, Brooklyn 11, N. Y.

KRYŽIAŽODŽIŲ SPRENDIMAI

NR. 1

Gulsčiai: 2. GOP, 4. VAKAR, 6. KORIKAS, 8. BALBO, 9. ŠOK, 11. BINGO, 12. PADAS, 14. MERGA, 15. MILANAS, 17. VARŽA, 18. ŠILAS, 19. LAK, 21. KARTA, 22. TOLIS, 23. LAKAS, 24. NARSA, 25. KŪNAS, 26. VOKAS, 27. ISA, 28. GAZAS, 29. KAPAI, 30. ALMINAS, 32. BADAS, 33. AIDAS, 34. VORAS,35.    KAD, 36. VYRAS, 37. SONETAS, 39. SENIS, 40. TOS.

Stačiai: 1. TOKIO, 2. GARBO, 3. PAK, 4. VOLGA, 5. RAŠALAS, 6. KANGA, 7. SODAS, 8. BIRŽA, 10. KAN, 11. BERTA, 12. PILIS, 13. SALAKAS, 14. MARSALA, 15. MILAS, 16. SAKAI, 17. VARSA, 18. ŠONAS, 20. KAS, 21. KAI, 22. TŪZAS, 23. LOPAS, 25. KANADOS,26. VADAS, 28. GIDAS, 29. KARAS, 31. MIK, 32. BORAS, 34. VYTIS,36.    VENOS, 38. NET,.

NR. 2

Gulsčiai: 1. KALKUTA, 9. AULA, 10. SAITAS, 13. SANDORA, 14. AVOLA, 15. GINA, 16. GRAMAS, 17. TIARA, 18. URANAS, 19. SKIETAS, 21. SAU, 23. TEN, 25. MAP,27.    PINOKIS, 31. MONIKA, 33. ANTRA, 34. GORILA, 35. RITA, 36. ARENA, 37. SAKALAS, 38. MALAGA, 39. DURA, 40. KAROSAS.

Stačiai: 1. KASETĖ, 2. LANGAS, 3. KUDIRKA, 4. ULONAI, 5. TARA, 6. SAARAS, 7. ATOMAS, 8. ASAS, 11. IVAN, 12. ALASAS, 16. GRANO, 18. UTENA, 22. ZAMORA, 24. GINTARO, 26. PORELĖ, 27. PI-LAGA, 28. KAIKUR, 29. STALAS, 30. MARSAS, 32. NINA, 34. GAMA, 35. RADA.

NR. 3

Gulsčiai: 1. PUNIA, 4. BUKAS, 7. KUBAS, 8. BĖGIS, 10. KAKTA, 12. ITA, 13. DANAS, 16. SŪRIS, 19. AMEN, 20. KATĖ, 21. ARAS, 22. KAVA, 23. STOP, 24. NATA, 26. KILAS, 28. MANAU, 29. UNA, 30. RASOS, 32. Ž^SIS, 34. LATAS, 35. SIMAS, 36. SAMOS.

Stačiai: 1. PABADA, 2. IKI, 3. AUSIS ,4. BAKAS, 5. USA, 6. SKALSĖ, 9. GENEROLAS, 11. KARAVANAS, 14. AMATI, 15. ANAPA, 17. ŪKANA, 18. ITATA, 23. SKĖRYS, 25. AUKSAS, 27. SUSAS,28.    MAŽAS, 31. OLA, 33. 4SA.

*

Šiuos tris kryžiažodžius geriausiai išsprendė:    St. Skorupskas, Detroit,Mich. — pirma vieta; Raimundas Žičkus, Boston, Mass., — antra vieta; E. Penkauskaitė, Boston, Mass., -— trečia vieta.

Laimėjusiems bus išsiųstos numatytos dovanos (KARYS nr. 3, 20 psl.) knygomis.