Į Laisvę 1992 113(150)

TURINYS

Vedamieji .................................................... 2

      Išeivijos rūpesčiai

      Iustitia est fundamentum regnoram

Skaitytojų žodis ............................................. 4

Julius Keleras, Kovo Vienuoliktoji ištaisė istorijos klaidą .. 6

Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą .......................... 10

Feliksas Jucevičius, Visu veidu į Vakarus! .................. 16

Lietuva, išeivija ir Lietuvių Bendruomenė (pokalbis) ........ 20

Birutė Jonelienė, Išėjo sūnūs keturi tėvynės ginti .......... 28

Jonas Pabedinskas, Naujas uždavinys — formuoti krikščionišką

      politinę mintį ........................................ 32

Vytautas Bagdanavičius, Nepasaulėžiūriškumas — ar tai kliūtis

      krikščioniškam frontui? ............................... 36

Vaidotas Daunys, Gyventi iš naujo (Putino gimtadienio proga)  38

Vaidotas Daunys, Iš „Paguodos kvartetų" (eilėraščiai) ....... 40

Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos kultūra nelaisvės metais .... 42

Henrikas Kudreikis, Žvilgsnis į dabartinės Lietuvos spaudą .. 45

Zenonas Prūsas, Solženicino nacionalistinės idėjos ir Lietuva 50

J. Kj. Į antrą šimtmečio ketvirtį ........................... 54

Valentinas Markevičius, 20 metų be Zenono Ivinskio .......... 58

Adolfas Damušis, Laiškas AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui 61

Jaunosios kartos dvasinė transformacija (simpoziumas) ....... 62

Vilius Bražėnas, Konstitucijos ir sąvokų klausimais ......... 68

Nauji leidiniai, informacija ................................ 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Šio numerio puslapiuose pastebimas džiaugsmingas dėmesys Lietuvai ir kartu bauginantis nerimas. Kur eisime, kaip spręsime iškylančius klausimus? Ar prisikels tauta ir dvasiškai, kaip prisikėlė valstybinei nepriklausomybei, ar pasuks visu veidu į Vakarus? Ar suras išeivija savo naujų uždavinių kryptį, ar susilauks teisingesnio traktavimo bei įvertinimo iš Lietuvos vyriausybės?

·           * *

Redaktorius laukia skaitytojų laiškų. Rašykite tiek ir šio numerio minčių klausimais, tiek ir kitomis temomis. Pasidalinkime savo nuomonėmis.

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr. Kazys Ambrozaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Pakapas..

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė:

. 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 113 (150) 1992 PAVASARIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Viršelyje — Laisvės angelas, dail. A. Žiupsnytė.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.