Į Laisvę 1959 18(55)


  T u r i n y s

Andrius Baltinis: Lietuvos laisvės kovos prasmė ...................... 1
Adolfas Damušis: Prof. J. Brazaičiui Į Laisvę Paliekant ............. 10
Vytautas Vardys: Kersteno komitetas ................................. 15
J. Brazaitis, M, Mackevičius, V. Rastenis, V. Sidzikauuskas,
A. Trimakas: Lietuvos laisvinimo problemos .......................... 17
A. Gečiauskas, V. Kavolis, T. Remeikas: Jaunosios kartos
atstovai jaunimo ir politikos klausimu .............................. 27

Julius Vidzgiris: Okupacijos padariniai lietuvių visuomeninei raidai  45
Antanas Musteikis: Lietuvių kultūros pavidalai ...................... 52
DARBAI IR IDĖJOS: ............................................ 60-80 
        Lietuvoje (M. Musteikis). 
        Lietuvių bendruomenėje: Kultūrinio bendradarbiavimo pagunda? 
        Studentai kultūrinio bendradarbiavimo klausimu. 
        Opera ir kultūrinė reklama (VI. B-s). 
        Lituanistinė mokykla. 
        LB Tarybos suvažiavimas. 
        Studijų ir poilsio savaitė. 
        Chicagos LFB iškyla. 
        Idėjos spaudoje (J. B.) 
        Vardai įvykiuose 

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 


 

“Į LAISVĘ” RAŠĖ:

V. V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, dr. A. Baltinis, St. Barzdukas, K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, kun. V. Dabušis, dr. A. Damušis, St. Daunys, A. V. Dundzila, A. Gečiauskas, dr. J. Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, kun. St. Yla, V. Kavolis, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, dr. V. Maciūnas, prof. M. Mackevičius, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, dr. K. Pakštas, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. J. Puzinas, dr. A. Ramūnas-Paplauskas, V. Rastenis, inž. A. Sabulis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, A. Trimakas, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, dr. V. Vardys, B. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, dr. V. Vygandas.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Pasikeitė “Į Laisvę” Redakcijos ir Administracijos adresai. Adresus skaitykite trečiame viršelio puslapyje.

“Į Laisvę” skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite administracijai.

NUO ŠIO NUMERIO “Į LAISVĘ” LEIDIMAS PERKELTAS ĮCHICAGĄ.

“Į LAISVĘ” IŠEIS REGULIARIAI KAS TRYS MENESIAI.