Karys 1961m. 3-4 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1370)    KOVAS — MARCH    1961 

V. Stančikaitė — Vaidila ...  Viršelis

Nr. 4(1371)    BALANDIS - APRIL    1961 

Trakų pilis ... Viršelis

TURINYS

E. Čekienė — Nepriklausomybės sukakties minėjimų prasmė

A. Žygmantas — Indijos užkariautojai arijai

V. Mantvydas — Seniausi lietuvių pėdsakai Amerikoje

J. Baublys — Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi

V. Sirvydas — Senovės Lietuva II

L. B. B. — Gen. Vlasovo armija

Šaulė Tremtyje

V. Liulevičius — Užsienio lietuvių kariniai daliniai

TU MILŽINAS

Dr. J. Šliūpo paskutinis raštas

A. Novaitis — 1920 m. kareivių sukilimas

A. Valeška — Lietuvos kryžių kalnas (paveikslas)

A. Bernotas — Šutuvas, novelė

P. Dirkis — Praną Eimutį prisimenant

Poezija

Kronika, Veteranų veikla

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.


Redaktorius —  Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus — Karinės žinios 
Kunig. Kodatienė — šaulė Tremtyje


ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. -— J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. —- J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. —- Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora", 49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE;

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St.Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stasys, 174 Prince’s Highway Amcliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas,SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S . A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.