Turinys


Juozas Brazaitis: Pavargimo grėsmė .................................. 1
Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis 
                  (tęsinys iš ciklo “Į pilnutinę demokratiją”) ..... 10

J. Daumantas: Kalniškių mūšis ...................................... 20
Vilnis: Pavergtai Tėvynei (iš partizanų poezijos) .................. 21
Kęstutis Kudžma: Jaunimas Lietuvos laisvės kovoj ................... 22
Dokumentų šviesoje (4): Demokratinio ir vadistinio principų 
                  tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje ....... 24

DARBAI IR IDĖJOS: Tėvynėje: Kolchozai (L. Prapuolenis); 
                  Pasaulyje: Artėjame prie Rubikono (V. Grigas); 
                  Išlaisvinimo tragedija (J. B.); 
                  Tremtyje: Studijų savaitė, 
Naujoji stabmeldybė (A. Maceinos pranešimo studijų savaitėje santrauka); 
Europos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos; 
Pusmetinė apžvalga; 
Šiandienykštis ir vakarykštis raštai; 
Mažieji Vakarų ir Rytų klausimai; 
Krikščionių Demokratų jubilėjus; 
Rezistencija tremties dvasiai praktikoje; 
Patarimai politikams (St. Y.); 
Vardai įvykiuose; 
Laiškai: Mes rašom,
         Mums rašo.

 

Malonūs “Į Laisvę” Skaitytojai,

Pirmą kartą “Į L.” išėjo, kai dar tikros laisvės neturėjom, bet buvom pakėlę širdis ir ginklus jai atgauti. Tai buvo 1941 m. birželio 24 d. Kai atgautą laisvę vėl paglemžė kitas okupantas, "Į L.” ėjo pogrindyje.

Kova su okupantu tebeina. Jos galo nematyti. Ji tebereikalauja įtempti jėgas, kad fizinis ir moralinis tremties nuovargis nepalaužtų, kad neprarastume valios kovoti ir tikėjimo laimėti.

Daug "Į L.” kovos draugų paliko pakeliui — Rytų mirties plotuose, pavergtoje tėvynėje, nacių kacetuose. Išlikusiems didesnė atsakomybė juos pakeisti ir didesnis reikalas patvariau susitelkti. Susitelkti ne tik materialiniu — prenumeratos ar aukos — pagrindu, bet labiausiai bendros rezistencinės minties ir kovos pagrindu, tarpusavinio bičiuliškumo pagrindu.

Pirmųjų metų barą laisvoje, svetingoje Amerikoje išvariusi, “Į L.” džiaugiasi, kad bendromis skaitytojų, bendradarbių, rėmėjų ir leidėjų pastangomis yra įžiebtas šis rezistencinis židinys. “Į L.” noras, kad jos ugdomas Lietuvos išlaisvinimo kovos ryžtas ir tautinio sąmoningumo dvasia pasiektų koplatesnius mūsų išeivijos sluogsnius.

Su bičiuliškais sveikinimais

Redakcija ir Administracija

P. S. Labai ačiū už grąžintus vokelius.