Į Laisvę 1991 111(148)

     T U R I N Y S

Vedamieji ...................................................... 2

         Kaip pasukti sustojusį laisvės laikrodį?

         Prezidentas Landsbergis Amerikoje 

         Reikšmingos sukaktys

Skaitytojų žodis ............................................... 4

Adolfas Damušis, Rezistencijos siekis — valstybinis suverenumas  7

Mykolas Naujokaitis, 1941 sukilimui besiruošiant .............. 11

Česlovas Grincevičius, Karas... Pirmosios sirenos Kaune ....... 23

Vidmantas Valiušaitis, Demokratija kaip teisingumo ir

         socialinės taikos sąlyga ............................. 27

Į Laisvę Fondo filialo Lietuvoje veikla ....................... 31

Liudas Dambrauskas, Epilogas iš „Gyvenimo    akimirkų" ........ 32

Julius Keleras, Liudo Dambrausko „Gyvenimo akimirkos" ......... 34

Jaan Kaplinski, Baltijos kraštai — negyjanti žaizda sovietų

         imperijos kūne ....................................... 36

Audrys Antanaitis, Keli lietuviškojo švietimo klausimai ....... 40

Zenonas Prūsas, „Naujoji pasaulio tvarka" ir Lietuva .......... 43

Meilutė Bartusevičienė, Lietuvos jaunimo lūkesčiai ir tikrovė . 48

Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas III .. 54

Politinių studijų savaitgalis: Stasys Kašauskas, Alė Rūta,

         Bernardas Brazdžionis, Dalia Navickaitė, Andrėja

         Giedraitytė, Jonas S. Žmuidzinas ...................... 60

Juozas Kojelis, Laimėjimas besitraukiant ....................... 69


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI IR SKAITYTOJOS,

•    Susimokėkime Įlaisvę žurnalo prenumeratą,

•    Prenumeruokime po 3 žurnalo egzempliorius, iš kurių 2 siųskime į Lietuvą,

•    Savo auka paremkime Į Laisvę Fondo darbus išeivijoje ir Lietuvoje,

•    Dalyvaukime Lietuviškųjų studijų savaitėje Dainavoje.

Į LAISVĘŽURNALAS LINKI JUMS GRAŽIOS IR KŪRYBINGOS VASAROS!

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr.Kazys Ambrazaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVE (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Pakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

NR. 111 (148) 1991 VASARA

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.