POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Los Angeles mieste 1991 sausio 26-27 buvo surengtas iš eilės jau 23-čias Lietuviškųjų politinių studijų savaitgalis. Pagrindinė savaitgalio mintis buvo pažvelgti į išeivijos ir Lietuvos tarpusavio santykius kultūrinėje, politinėje bei ekonominėje plotmėje ir tragiškųjų sausio įvykių šviesoje. Rengėjai buvo Los Angeles LFB sambūris, tad ir savaitgalį atidarė LFB pirmininkas Mečys Šilkaitis.

Šeštadienį buvo net trys simpoziumai. Pirmojo simpoziumo tema: ,,Išeivijos talka, sprendžiant Lietuvos kultūrines problemas". Kalbėjo: rašytoja Alė Rūta, poetas Bernardas Brazdžionis ir rašytojas Stasys Kašauskas, svečias iš Lietuvos, AT atstovas.

Simpoziume ,, Išeivijos misija, Lietuvai paskelbus nepriklausomybę" dalyvavo: dr. Ričardas Kontrimas, dr. Jonas Žmuidzinas ir Zigmas Viskanta.

Trečiasis simpoziumas buvo skirtas temai „ Baltų bendravimo problemos Lietuvoje ir išeivijoje". Pranešėjai: dr. Vytautas Dambrava, Linas Kojelis, Angelė Nelsienė ir Stasys Kašauskas.

Tą pačią dieną įvyko dar ir dviejų jaunosios kartos lietuvaičių — Dalios Navickaitės ir Andrėjos Giedraitytės — pokalbis, kuriame buvo gražiai iškeltos mintys apie jaunimo įnašą kovoje už pilnutinę Lietuvos laisvę. Abi jos dirbo paskutiniuoju laiku Lietuvoje, abi yra gavusios Lietuvos pilietybę.

Zigmas Viskanta ir Dalia Trotmanaitė dar painformavo apie Los Angeles Lietuvių veiklos centro darbus ir planus.

Sekmadienį, po pamaldų Šv. Kazimiero parapijos Bažnyčioje, savaitgalio programoje buvo įdomus pranešimas ką tik iš Lietuvos grįžusio dr. Emanuelio Jarašūno apie jo pergyventus sausio 13 nakties tragiškuosius įvykius. Išsamią paskaitą apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Mokslų akademijos perorganizavimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius dr. Algirdas Avižienis. Užbaigiamąją kalbą pasakė dr. Vytautas Dambrava. Prasmingai buvo pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusieji. Prie uždegtos žvakutės poetas Bernardas Brazdžionis skaitė savo naujai sukurtą odę žuvusiems Vilniuje. Savaitgalį uždarė ir dalyviams bei rengėjams padėkojo LFB tarybos narys dr. Zigmas Brinkis

Kai kurie savaitgalio pranešimai buvo ištisai išspausdinti lietuviškoje spaudoje. Čia pateikiame tik kelių pranešimų ištraukas.