Į Laisvę 1987 99(136)

    T U R I N Y S

Vedamosios mintys .......................................... 2

Skaitytojų žodis ........................................... 4

A.†A. profesorius Antanas Maceina .......................... 6

A. Jasmantas — eilėraštis .................................. 7

J. Vidzgiris — Jis savo tremtį įprasmino ................... 8

Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka (II) ........... 14

Ingrida Bublienė — Kultūros ir politikos sąveika išeivijoje 26

Edis Sabas — Laisvė — aukščiausias tautos tikslas ......... 33

Česlovas Grincevičius — Brazaitis vėl mums kalba........... 36

Vaclovas Kleiza — Lietuvos konsularinė tarnyba............. 40

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiškas bičiuliams............ 46

Papartis — Dabartinė Lietuva turisto akimis................ 48

Dr. R. S. Tautkus — OSI: pasitarnavimas teisingumui

                        ar suplanuotas siaubingas žaidimas? 56

Bronius Nemickas — Kokia išeivijos politinio

                   ir kultūrinio darbo ateitis? ........... 61

Literatūros vakarų tradicijos srovėje ..................... 64

Kazys Bradūnas — Poezija ir Lietuva, Kraujo žiedai (eil.) . 65

J. Kj. ir Angelė Nelsienė — XIX politinės studijos ........ 69

Vardai ir įvykiai ......................................... 75

Nauji leidiniai ........................................... 78

Į Laisvę Fondo informacija ................................ 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Pasimatysime šią vasarą

*    Romoje, minėdami Lietuvos krikšto atnaujinimo 600 metų sukaktį,

*    o vėliau — Dainavoje, trisdešimt pirmojoje LFB studijų ir poilsio savaitėje.


Visiems skaitytojams ir skaitytojoms Į LAISVĘ linki gražaus pavasario ir brandžios vasaros!


Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 7225 W. Higgins Ave., Chicago, IL 60656, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR., 99 (136) 1987, BALANDIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.