Karys 6 1951m. Turinys, metrika


PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

KOVOS ŽENKLAS

JIS YRA MŪSŲ TARPE

JUNGTINĖS TAUTOS IR LIETUVA

AMERIKOS BALSAS LIETUVOJE GIRDIMAS 6 KARTUS PER DIENĄ

MŪSŲ SANTYKIAI IR KOVOS SU LENKAIS

1920. XI. 19.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ DALINIŲ ORGANIZAVIMOSI REIKALU

GINKLO IR DARBO KARIAI

LIETUVOS KARIUI

VISAME PASAULYJE

... Lyg būtume iš Marso :

Atominė energija ir jos panaudojimas

LIETUVOS SUKILĖLIAI PRIEŠ MASKOLIUS 1863 M.

KAI KOMUNISTAI UŽĖMĖ CHUANGĄ

REKRŪTŲ DIENOS

IŠ II JO PASAULINIO KARO DIENORAŠČIO

Paskutinis lapas

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. Vyr. redaktorius kpt. Sim. Urbonas. Leidžia—leidykla KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. —2,50 dol., atsk. nr. 45 c. Adresas: KARYS, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. Spaudžia "AMERIKA”, 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Nr. 6 (1265)

1951 m. Balandžio-April mėn.

Įsteigtas 1919 m.

THE WARIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 417 Grand St., Brooklyn 11, New York. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Application for 2nd class mailing is pending at Post Office of Brooklyn, N. Y.