Į Laisvę 1965 37-38 (74-75)

    T u r i n y s
Sukakties perspektyvoje .................................................. 1
Žodis nebaigtos kovos sukakčiai .......................................... 3
Algirdas Budreckis: 1941 metų tautinis sukilimas ......................... 9
Julius Vidzgiris: Sovietų koegzistencijos samprata ...................... 26
K. V. Garbutas: “Dialogas” .............................................. 36
E. Čeginskienė: Baltijos valstybių istoriją “perrašinėja" ir Vakaruose .. 41
Winston Churchillis ir Lietuva .......................................... 50
Lietuva sovietinės okupacijos 25-siais metais:
       V. Vaitiekūnas: Politinė padėtis ................................. 52
       Mečys Musteikis: Okupuotos Lietuvos kultūrinis gyvenimas 1964 .... 63
       Vt. Vt.: Pastarųjų metų antireliginės pastangos .................. 77
       J. Kernius: Kas nauja Lietuvos mokyklos gyvenime ................. 84
       K. Digrys: Okupuotos Lietuvos ūkio sėkmės ir nesėkmės ............ 90
       K. V. Jonaitis: Sukolchozintas žemės ūkis ........................ 96
DARBAI IR IDĖJOS. Anapus. J. V.: Laisvės kovotojai sovietinėje propagandoje;
       Migdomieji narkotikai varvinami lašais ...................... 104-107
Laisvųjų lietuvių. J. Gr.: Ar momento reikalai atskirai nuo principų
reikalavimų;

       Ateitininkai prieš kongresą;

       Kai nevietoj dedamas lygybės ženklas;
       Ekumeniniame klimate ........................................ 108-114
Pasaulyje. K. Astikas: JT — ginklas prieš sovietinį kolonializmą;
ELI: Satelitų kultūriniai mainai su Vakarais;
       E. V. ž.: Ar didvyriškumas ‘apsimoka’?;
       R. D.: Nedarbingų kolchozninkų aprūpinimas .................. 115-123
VARDAI ĮVYKIUOSE ................................................... 124-129


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1 Ladbroke Gardens, London W. 11

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 189 Glenholme Ave., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Puida, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Alina Grinienė, 8 Muenchen 54, Kristallstr. 8

Į Laisvę metinė prenumerata: JAV ir Kanadoje $3.00. Visur kitur — $2.00 Atskiras numeris $1.00.

Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai

Redaktoriai: dr. Antanas Klimas, Kęstutis Kudžma, dr. Antanas Musteikis

Redakcijos adresas: Į LAISVĘ, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus

Administratorius: Vytautas Žiaugra, 16 Bellaire Rd., Roslindale, Mass. 02132

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly published by the Friends of the Lithuanian Front, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.