Į Laisvę 1963 31(68)

        T U R I N Y S

Jonas Grinius: Lietuvių rezistencija vokiečių akimis ...................... 1
A. Tyruolis: Gladiatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Kazys Gimbutis: Lietuvoje mokslas pakeičiamas melu .......................... 13
Kruvinas kelias per Romintos tiltų (ištrauka iš J. Daumanto Partizanų knygos) 20
Kazys Jurgaitis: Pokarinės deportacijos pavergtoje Lietuvoje ................ 24
Kovotojai ir mes (Bronės Jameikienės kalba) ................................. 30
Vytautas Volertas: Vieninga politinio darbo vadovybė ........................ 34
Kultūros kongrese pasižvalgius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Mes neliksime nutildyti žmonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Vladas Ramojus: “Kultūrinio bendradarbiavimo” pinklėse . . . . . . . . . . .  47
Jonas Šoliūnas: ... be namų negerai . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  49
Balys Raugas: Vienybės problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Idėjos Spaudoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Darbai ir Idėjos,
                  Vardai įvykiuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

 

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 2801 W. 38 St., Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorius— Kostas Bružas
Administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill. Tel. IN 8-6189

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

JAV ir Kanadoje .... $3,00; Užsienyje ..................$2,00.

ATSKIRA.S NUMERIS: Vienas doleris

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.