Karys 1956m. Nr.2-3 - Turinys, metrika

 


Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

V. Augustinas — Vainikai žuvusiems karžygiam, Sargyboje   Viršeliai

TURINYS

V. Jonikas — Ar Lietuva yra vaduojama? *

J. Rapšys — II-ją Karo Mokyklos laidą prisiminus *

J. Šarūnas — Užmirštas ištikimasis Kario draugas *

Dr. V. Sruogienė — Jonušas Radvila *

Kun. P. Veblaitis — Sąmokslas prieš lietuviškas pavardes *

V. Mingėla — Medinis Dievas, apysaka *

A. Galdikas — Partizano kapas, paveikslas *

St. Butkus — Nenaikinkime tautinių tradicijų *

Plk. O. Urbonas — Lietuvos senosios karinės vėliavos Švedijoj *

K. Bradūnas — Šventosios akimirkos *

R. Aukštaitis — Lietuvos kariuomenės štabo II sk. paskutinės dienos *

J. Šarūnas — Pirmasis paštas *

K. Stalšans — Latvių-Lietuvių vienybės veikla *

K. Pažėraitė — Vaidilos palikimas *

Pr. La. — Laisvasis pasaulis ir pavergtasis Pabaltijys *

Ksenofonas — 10.000 žygis *

Tremties Trimitas *

Kariai ir jaunimas *

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *

Kuprinės pabiros *

Karys 1956 m. 2 Fotografinė kopija 

Karys 1956 m. 3 Fotografinė kopija 

Vinjetės — dail. V. Raulinaitis

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Administratorius Leonas Bileris

*

Leidžia Kario leidykla

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus — Karinės žinios. L. š. S. T.— Tremties Trimitas.

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Aiženas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.

ATSTOVAI: Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y. Petras Jaudegis, Omaha, Nebr. Vytautas Kamantas,, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Carlton, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas, Boston, Mass.—“Baltic Florists”, Brooklyn, N. Y.—“Laima”,

Chicago, III.—J. Karvelis, P. Švelnis, “Terra” — A. Urbonas, Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, Detroit, Mich.—“Neringa",

Grand Rapids, Mich.—J. Belinis, Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas, Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, Rochester, N. Y.—P. Saladžius, Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

 

Prenumerata JAV ir užsienyje: Metams — $5.00, pusm. — $3.00

atsk. nr. — 55c. Skelbimai pagal susitarimą. Pinigus siųsti šiuo adresu: L. BILERIS, c/o KARYS,

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas, Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, Verdun, Montreal, Que. — “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, N. W. 6, Gr. Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė, 46 Abeidare Gdns., London, N. W. 6, Gr. Britain.

Keisdami adresą nedelsdami praneškite KARIUI, pažymėdami naująjį ir senąjį adresą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,

St. Kilda, Vic.

V.Šalkūnas. 240 Lygon St.,

Carlton, N. 3, Vic.

E. Stašys, 17 Belmore Avė., Belmore, Sydney, NSW.

VENEZUELOJE: Sr. V.Mažeika, Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE: Alb. Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

THE WARIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $5.00 per year. Single copy 55 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.