Sausio 14-15 d. žuvę partizanai

1951 m. sausio 14 d. Panemunės r. (dabar – Kauno r. sav.) Ilgakiemio k. per MGB Panemunio r. skyriaus ir MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių vykdomą operaciją žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Jonas Pužas-Gintaras ir adjutantas Karolis Jazumas-Lokys.

Žuvusiųjų užkasimo vieta neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 153.

Tauro apygardos partizanai. 1949 m. Vytauto rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Juozas Ališauskas-Klaidas (kairėje) ir apygardos štabo skyriaus viršininkas Antanas Pužas-Gintaras (dešinėje). Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Dainavos ir Tauro apygardų partizanų susitikimas. 1950 m. Iš kairės: pirmas – Feliksas Žindžius-Tigras, antras – Antanas Pužas-Gintaras, trečias – Viktoras Vitkauskas-Karijotas, ketvirtas – Albinas Švedas-Radastas, penktas – Juozas Gegužis-Diemedis, septintas – Konstantinas Baliukevičius-Rainys, aštuntas – Sergijus Staniškis-Litas. Kiti – neatpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

ANTANAS JONAS PUŽAS- GINTARAS

1924 08 24–1951 01 14

Antanas Jonas Pužas gimė 1924 m. rugpjūčio 24 d. Kauno aps. Garliavos vls. Jonučių k. Partizanas nuo 1946 m. Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas, vėliau – apygardos štabo skyriaus viršininkas. 1950 m. kovo 25 d. Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu Nr. 6 paskirtas laikinai eiti Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas. 1950 m. gegužės 5 d. apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto įsakymu Nr. 3 patvirtintas eiti šios rinktinės vado pareigas. Tų pačių metų gegužės 27 d. apygardos vado Karijoto įsakymu Nr. 12 jam suteiktas puskarininkio laipsnis.

2012 m. gruodžio 21 d. A. J. Pužui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

KAROLIS JAZUMAS- LOKYS

1928–1951 01 14

Karolis Jazumas gimė 1928 m. Kauno aps. Jiesios k. Po 1945 m. rugpjūčio 20 d. Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo įsakymu Nr. 2 pasirašė kaip apygardos Patrimpo rinktinės vado adjutantas. Nuo 1946 m. birželio 1 d. buvo Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko, Daumanto adjutantu. 1948 m. kovo 17 d. A. Varkalai žuvus, tų pačių metų balandžio 9 d. K. Jazumas-Lokys tapo šios rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro adjutantu. 1949 m. liepos 22 d. pastarajam žuvus ėjo l. e. Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas Jono Valentos-Čempiono adjutanto pareigas. 1950 m. gegužės 5 d. Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto įsakymu Nr. 3 paskirtas Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro adjutantu.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201601_TA_GVR.pdf

 

Kučinskas Jurgis - Apuokas. 1920-1946.01.14. G. Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopos partizanas. Į partizanus išėjo 1945 m. Galėjo pasidaryti dokumentus ir gyventi legaliai, bet tėvai norėjo turėti sūnų - tėvynės gynėją. Žuvo toje pačioje Rudelėje, pas Vinicką. Ten pat buvo suimti J. Vinickas ir V. Šiupšinskas.

Marčiulaitis Vitas - Vėjelis, Vėjas iš Stuomenų k. 1925- 1951.01.14. Žuvo Kižių k. prie Marijampolės. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas po P. Burinsko-Tetervino. Justino, Klemenso ir Kosto brolis.

Anušauskas Vaclovas - Klajūnas iš Jonavkos k. Jiezno raj. 1930-1952.01.15. Žuvo Sudros k. Alytaus apskr.

Beleišis Jokūbas, Simono s., - Kęstutis iš Pilėnų k. Panemunės vlsč. 1918-1948.01.15.

Liukaitis Petras iš Plokščių vlsč. Šakių apskr. 1945.01.15 desanto į Seirijų apylinkes vadas ir radistas. Suimtas 1945.02.02. Nuteistas.

Stučka Vincas, Petro s., - Briedis iš Vytautų k. Lazdijų raj. 1926-1947.01.15. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Žuvo Gaištų k. Veisiejų vlsč. kartu su Ežiu.

Šimoniūtis Antanas - Ežys iš Veisiejų vlsč. Gaištų k. 1924-1947.01.15.    Žuvo tėviškėje pas Žukauską. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Kartu žuvo V. Stučka-Briedis.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Povilas Vitkevičius, Tumasonių k. Ž.1947 01 14.

Juozas Valonis-Merkys, Jovarų k., ž.1952 01 14.

Povilas Vitkevičius, Šimonių vls., 'Ibniaronių k., Montės b. Ž.1947 01 14.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Astrauskas Antanas, Petro, sl. Litras, g. 1927 Obelių k., Deltuvos vlsč. B rinktinės Vėtros būrio partizanas, 1948-4-o rajono vadas. Žuvo 1951 01 14 Kulunžių k. išbėgant iš V. Lazausko vienkiemio kartu su V. Dabužinsku. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Sausio 15 d. pasaloje žuvo Žalgirio rinktinės partizanas dvidešimtmetis Albinas Markevičius-Klajūnas.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

 

Šimoniutis, Antanas 1924 Gaištų k. Ežys 1945 10 05 1947 01 15

Stučka, Vincas 1922 Gaištų k. Briedis 1946 03 03 1947 01 15

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

KOSTINAS LEONTIJUS - Kietis, g.-1925 m. Gojų k., Utenos vls. Draugavo ir partizanavo su Inkartų Petravičiais (Albertu ir Vytautu), mokytoju Vyt. Baltušiu. Utenos skrebai L.Kostiną užtiko 1947 01 15 Alių k., pas O.Dzikavičienę ir kieme nušovė.

LIEGUS VLADAS - Švidras, g.1927 m. Klovinių k., Utenos vls. Buvo paimtas į sovietų kariuomenę, bet pabėgo. Slapstėsi ir partizanavo apie Biliakiemį, Račiūnus. Priklausė Aitvaro būriui. Žuvo su Jonu Mikulėnu 1950 01 15 netoli Kačiūnų. Palaidoti Biliakiemy.

MIKULĖNAS JONAS, Antano - Audrūnas, Beržas, g.1926 m. Klovinių k., Utenos vls. Partizanas. Priklausė Vytauto apygardos štabo Margio apsauginiam būriui, paskui Aitvaro būriui. Žuvo 1950 01 15. Palaidotas Puodžių kapinėse, Utenos vls.

PAŠKONIS JUOZAS - Ąžuolas, g.1924 m. Davainių k., Dusetų vls. Išėjo į partizanus iš paskutinės gimnazijos klasės. Čekistai užtiko 1950 01 15, varydami žmones į kolchozo steigiamąjį susirinkimą ir nušovė Dikmonių k., Liesio Antano sodyboje.

SKUNČIKAS PRANAS, g.1924 m. Bajorų k., Kazitiškio prp.  jo partizaniškas slapyvardis Žaltys,. Veikė Salako apylinkėse. Žuvo 1946 01 15 Želmeniškių k. Su juo žuvo dar 21 partizanas.

STANĖNAS (STANEVIČIUS) KAZIMIERAS - Pipiras, gimęs Makniūlaukės k., Švenčionių apsk. Paskelbus mobilizaciją, su broliu Juozapu slapstėsi, paskui Kazitiškio, Kiauneliškio apylinkėse partizanavo. Žuvo 1946 01 15 Želmeniškių k. su dar 21 partizanu. Palaidotas Ignalinoj su Pr.Skunčiku.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

1951 m. sausio 15 dieną pelkėje prie Utenykščio ežero, bunkeryje, žuvo Pranas Račinskas - Žaibas, Drugys, Lokio rinktinės vadas. Kartu su juo žuvo Simonas Purevičius

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

 

Jasiukevičius Zigmas, Stanislovo, sl. Eglė, Marytė, g. Aukštagalos/Aukštygalių k., Vandžiogalos vlsč. A rinktinės 6-o bataliono, P.Lukšio rinktinės Žilvičio kuopos Vaclovo būrio partizanas. Žuvo 1948 01 15 Gineikių k. pas Reinį kartu su V. Antanavičiumi-Alksniu ir P. Mingaila-Banginiu. Išniekinti ir užkasti Vandžiogaloje.

Mingaila Pranas, sl. Banginis, Liepa, g. 1925 Čiudų k., Kulvos vlsč. Dirbo Svilonių girininkijoje. Nuo 1945 07 - DKR Pelėdos būrio, A rinktinės 6-o bataliono, P.Lukšio rinktinės Žilvičio kuopos partizanas. Žuvo 1948 01 15 Gineikių k. pas Reinį kartu su V. Antanavičiumi-Alksniu ir Z. Jasiukevičiumi-Maryte. Išniekinti ir užkasti Vandžiogaloje. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

BUKAUSKAS Vytautas - Žaliūnas, g. 1929. Žuvo 1948 01 15 Lesčiukuose, Pernaravos apyl., kulkosvaidžio ugnimi dengdamas būrio atsitraukimą iš apsuptos sodybos.

 

PAKALNIŠKIS Antanas - Žalgiris, g. 1925 Girininkuose, Judrėnų v. Mokėsi Žemaičių Naumiestyje. Ten iškėlė trispalvę. 1946 pasitraukė į mišką. Kovojo Dariaus rajono Pušies rinktinės Vilko būryje. Žuvo 1951 01 15 Skomantuose, Veiviržėnų apyl., patekęs į pasalą.

 

ŠTARAS Augustas, Boleslovo, g. 1914 Šulaičiuose, Krakių v., ūkininkų šeimoje. Sužeistas mūšyje Paliepių Pušynėje 1944 12 16. Gydėsi bunkeryje Zembiškio miške. Be tinkamos medicininės pagalbos mirė 1945 01 15. Palaidotas Šulaičių kapinaitėse.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Baranauskas Edvardas, Juozo, g.1923 m. Juodžių k. Pernaravos vls. Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške kartu su 22 vyrais iš Pabarčiaus būrio.

Baranauskas Vytas, Juozo, g.1926 m. Juodžių k. Pernaravos vls.. Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške Pabarčiaus būryje - viso 22 vyrai.

Bartkus Bolesas, g.1912 m. Pavinsnių - Paskardžių k. Žuvo 1945 01 15 Pabarčiaus būryje (viso 22 vyrai) Zambiškių miške. 

Beržinskas Jonas, Kazio, g.1924 m. Kalniškių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 18 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške kartu su Pabarčiaus būrio partizanais (viso 22 vyrai).

Bukauskas Vytas-Žaliūnas, g.1929 m. Žuvo 1948 01 15 rytą, Kėdainių aps. Lenčiukų k. apsuptyje, kulkosvaidžio ugnimi dengdamas būrio atsitraukimą.

Butkus Zenonas, Prano, g.1921 m. Kalniškių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 16 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške su Pabarčiaus būriu (viso 22 vyrai).

Gaižauskas Andrius, Apolinaro, g.1921 m. Negirvos k. Ariogalos vls. Žuvo 1944 01 15 Zambiškių miške Pabarčiaus būryje.

Gaižauskas    Simas, Apolinaro, g.1925 m. Negirvos k. Ariogalos vls. Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške Pabarčiaus būryje.

Galinauskas Antanas, Antano, g.1926 m. Paginevių-Šližių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 3 ha). Žuvo mūšyje 1945 01 15 Zambiškių miške su Pabarčiaus būriu.

Gvildys Kazys, Igno, g.1900 m. Molupių k. Čekiškės vls. Žemdirbys. 1944 m. gyveno Zambiškio ūkininko Visockio sodyboje, netoli miške įrengto bunkerio, kuriame slėpėsi partizanai. Padėjo partizanams: arkliu vežė maistą, vandenį, malkas. Žuvo 1945 01 15.

Ylius Julius, Vinco, g.1923 m. Paginėvių-Šilų k., Ariogalos vls. Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške su Pabarčiaus būriu (viso 22 vyrai).

Kiaukė Antanas, Igno, g.1916 m. Paginevio k. Ariogalos vls. 1945 01 15 mūšyje Zambiškių miške žuvo su Pabarčiaus būriu.

Kiaukė Jonas, Igno, g.1912 m. Paginevyje, Ariogalos vls. 1945 01 15 Zambiškių miške žuvo su Pabarčiaus būriu.

Mažeika Bronius, Kazio, g.1912 m. Šliūžių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 14 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške su Pabarčiaus būriu (viso 22 vyrai).

Mažeika Vladas, Kazio, g.1919 m. Šliūžių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 14 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške su Pabarčiaus būriu (viso 22 vyrai) kartu su broliu.

Pabarčius Vladas, g.1912 m. Krakių vls., karininkas, LLA narys. 1945 01 15 Zambiškių miške dideliame mūšyje žuvo su visu būriu (22 vyrai).

Pilypas Bronius, Adomo, g.1922 m. Šliūžių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 4 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miške kartu su Pabarčiaus būrio 22 vyrais.

Poška Klemensas, g.1924 m. Ilgižiukų k. Betygalos vls. (tėvų ūkis - 1 ha). 1944 12 16 mūšyje Paliepio pušyne sužeistas, pasitraukė į bunkerį Zambiškių miške. Žuvo 1945 01 15 apsuptyje kartu su 22 vyrais. 

Stašinskas Vincas, Juozo, g.1919 m. Paliepių-Daujotėlių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 14 ha). Žuvo 1945 01 15 mūšyje Zambiškio miške, Pabarčiaus būryje (viso 22 vyrai).

Štaras Augustas, Boleso, g.1914 m. Šulaičių k. Krakių vls. (tėvų ūkis 30 ha). Sužeistas 1944 12 16 Paliepių pušyno mūšyje. Gynėsi bunkeryje Zambiškių miške. Sužeistas mirė 1945 01 15. Palaidotas Šulaičių kapinaitėse.

Valaitis Antanas, Martyno, g.1922 m. Lapkalnio k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 8 ha). Žuvo 1944 01 15 Zambiškių miške Pabarčiaus būryje. Kartu žuvo 22 vyrai.

Volskis Petras, Jono, g.1910 m. Šližių k. Ariogalos vls. Ūkininkas (11 ha). Žuvo 1945 01 15 Zambiškių miško kautynėse kartu su Pabarčiaus būriu

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Jonas BANIONIS - Kurmis. G. 1903 m. Balelių k. Vyčio apygardos J. Krikštaponio būrio partizanas, žuvo 1945 01 15 Vėjeliškių pievose.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

 

Pranas Skunčikas, jo partizaniškas slapyvardis Žaltys, žuvo 1946 metais sausio 15 dieną 13 valandą Želmeniškių kaime kartu su kitais 22 partizanais. 

https://partizanai.org/failai/html/vaiceno-burio-zutis.htm

Juozas Jančys - Lakštingala. Gimė 1913 m. Gyveno Jotkonyse. Žuvo bunkeryje pas ūkininką Šimonių vls. 1950 ar 1951 m. sausio 15 d. kartu su Aldona Repšyte iš Denionių ir Maryte Gečiūnaite iš Kušlių (Svėdasų vls.). Visi trys slapčia palaidoti Adomynėje

Marytė Gečiūnaitė. Janės sesuo, gimusi apie 1926 m. Kušliuose. Žuvo 1950 ar 1951 m. sausio 15 d. kartu su Aldona Repšyte iš Denionių bunkeryje pas Šimonių valsčiaus ūkininką, greičiausiai šeimininkui išdavus. Buvo palaidota Adomynėje, vėliau artimieji palaikus perkėlė į Panevėžį. 

Repšytė Aldona (1926-1950 ar 1951 01 15 ž.n.)

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Vytas Antanavičius-Alksnis

Gimęs 1923 m. Kvietkuičių k. Jonavos r. Gyveno Vanagiškių k. neturtingoje šeimoje. Sugrįžus "išvaduotojams", buvo paimtas į armiją, tačiau pabėgo. Neužilgo vėl susektas, sugautas ir grąžintas atgal. Nenorėdamas tarnauti okupantams, antrą kartą pabėgęs, įsijungė į rezistentų būrį. Veikė Žilvičio būryje, buvo drausmingas ir atkaklus kovotojas.

Žuvo išduotas 1948 m. sausio 15 d. pas Reinį kartu su Zigmu Jasiukevičiumi-Egle (Maryte) ir Pranu Mingaila-Banginiu (Liepa). Buvo nuvežti į Vandžiogalą ir pamesti netoli stribų būstinės.

Pranas Mingaila-Banginis, Liepa

Gimęs 1925 m. Čudų k. Jonavos r. ūkininko šeimoje. Buvo baigęs Ragožių pradinę mokyklą. Sugrįžus "vaduotojams", dirbo Svilonių girininkijoje ir susitikinėdavo su draugais, besislapstančiais nuo armijos, aptarinėdami ateities planus. 1945 m. liepos mėn., kada Vacys Treščinskas pabėgo nuo stribų, buvo galutinai nuspręsta organizuoti būrį ir su ginklu kovoti prieš okupantus, nešančius lietuviams vien priespaudą ir pražūtį.

Pranas-Banginis, Liepa buvo vienas iš Pelėdos būrio kovotojų, griežtas ir principingas.

Namuose prasidėjo kratos, bet vis laimingai pasisekdavo išvengti ir nepakliūti į saugumo nagus. Dažnai prisiėjo dalyvauti ir susirėmimuose, bet visada Dievas saugojo. Buvo atvejų, kai ne vieną dieną prasėdėjo su draugais Pukynės raisto vandenyje, kol atslūgdavo pavojus. Visi aplinkiniai miškai tapo antrais namais, nes į gimtuosius ne visada galėjo pareiti.

Žuvo išduotas 1948 m. sausio 15 d. Gineikiuose pas Reinį. Patyčioms buvo nuvežtas į Vandžiogalą ir pamestas prie stribų būstinės. Vėliau užkastas žvyrduobėse

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

Kostas Padvaiskas - Erškėčio kuopos Mingailos būrio Mazgelio skyriaus skyrininkas. Žuvo kartu su dar 21 savo skyriaus partizanu 1946 m. sausio 15 d Želmeniškio (Želmeniškių) kaime.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/A-Druckus-Laukit-sugrisim.pdf