Į Laisvę 1984 91(128)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ................................................ 2

Vytautas Vaitiekūnas: Kritiškas žvilgsnis į save ................ 3

Popietė su žurnalistais ........................................ 20

Elliot Abrams: Paskutinis žodis netartas........................ 22

Dr. Kazys Ambrozaitis: Rezistencijos palikimas ................. 30

Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į Šiaurę 36

Dr. Vytautas A. Dambrava ....................................... 46

Baltijos Laisvės diena ......................................... 50

Dr. Adolfas Damušis: Kaunas Tautos sukilimo dienomis ........... 51

Posėdžiavo LFB taryba ir Centro valdyba ........................ 61

Julius Vidzgiris: Ištvermės simbolis ........................... 71


 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
21542 Beauford Ct Northville, MI 48167, USA

Vytas Petrulis, Tarybos prezidiumo sekretorius,
30115 Brookview Livonia, MI 48152, USA

Dr. Česlovas Kuras, Tarybos prezidiumo narys, Windsor, Ont. Canada

Jonas Urbonas, Tarybos prezidiumo narys, Clawson, ML

Vincas Akelaitis, Cleveland, OH.

Juozas Ardys, Fairview, Pa.

Dr. Kęstutis Girnius,Muenchen, Vokietija

Kęstutis, Ivinskis, Europos LFB pirm., Bonn, Vokietija

Bronius Nainys,JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas, 7 Glenview Lane Lemont, IL 60439

Juozas Mikonis, Richmond Hts, OH.

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” redaktorius, Independence, OH.

Dr. Adolfas Šležas, Flossmoor, IL.

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, ldtur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 91 (128) 1984 RUGSĖJIS

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA