SKAITYTOJŲ ŽODIS

Tautos demoralizacija

Dėkoju bič. Vincui Akelaičiui ut dėmesį mano pernykščiam straipsniui. Jis teisingai pastebi, kad “šiuo metu demoralizacija yra priešas Nr. 1” (Į Laisvę, 90/ 127). Čia, be abejo, reikia priskirti jo suminėtas ydas, kaip “besaikis girtavimas, darbo vengimas, šeimų irimas, gimimų mažėjimas, valkatavimas ir chuliganizmas”. Ne paskutinėje vietoje liūdnai nuteikia ir kiti dorovinio nuosmūkio reiškiniai, kaip įvairiai pasireiškianti kolaboracija (įskundimai, išdavimai, žuvusiųjų ut laisvę niekinimas, istorinės tiesos klastojimas ir pan.). Tai atskira tema, kurios reikšmingumo neneigiu, bet ir nesirengiu liesti dėl jos sudėtingumo. Laimingu būdu į mano rankas pakliuvo laisvosios pogrindžio spaudos rašinys, kuriame ši tema gana įžvalgiai, ir ne vienu požiūriu, gvildenama. TaiJuozo Bočio “Katalikybė ir inteligencija šiuolaikinėje Lietuvoje” (autorius, pasirašęs slapyvardžiu, gyvena ir kuria Lietuvoje; galimas dalykas, jog ir pats priklauso aprašomai “vidutiniškai” inteligentijai). Kiek žinau, tik “Tėv. Žiburiai” (Nr. 19, 1984) šį straipsnį trumpai paminėjo. Būtų gera jį ištisai perspausdinti. Tai būtų iš dalies tas papildymas, kurio pageidavo ir bič. Akelaitis.

J. Vidzgiris,
Muenchenas, Vak. Vokietija

Minimą straipsnį atspausdinsime š. m. gruodžio numeryje. Red.

Įdomus pasiūlymas

A. Plukas savo straipsnyje “Bandymai iškelti Baltijos valstybių laisvės bylą

Jungtinėse Tautose” (Į Laisvę Nr. 90 Balandis, 1984) padaro įdomų pasiūlymą. Aprašęs istoriją visų bandymų Baltijos valstybių bylą iškelti Jungtinėse Tautose, jis rašo: “Mums reikėtų pasimokyti iš Puerto Rico bylos, kurią kelia ne kokia didžioji valstybė, bet Kuba . . . mes patys turėtume susirasti savo “Kubą”, kuri imtųsi, jei reikėtų, net kasmet įnešti rezoliuciją dekolonizacijos komisijoje dėl Baltijos valstybių laisvės . . Tai labai rimtas ir įdomus pasiūlymas.

Visa bėda susirasti tokią mažą valstybę, kuri sutiktų šito uždavinio imtis. A. Plukas nepateikia nei vieno pavyzdžio, į kurią valstybę vertėtų bandyti kreiptis.

Logiškai galvojant, tik kuri nors Europos valstybė galėtų sutikti, nors, kaip A. Plukas rašo . . .“sovietų branduolinės raketos į jas yra nukreiptos ir jos jau jaučia sovietų šantažo grėsmę”. Sunku betgi tikėtis, kad kitų kontinentų didesnės ar mažesnės valstybės būtų suinteresuotos mažai joms žinomų Baltijos kraštų reikalais.

Čia norėtųsi kyštelti savo dvylekį, kad vertėtų išsiaiškinti galimybes su Didžiąja Britanija. Tiesa, kad ji nėra maža valstybė, bet ji, ypatingai dabar valdoma konservatorių, gal mažiausiai boja sovietų šantažo, o svarbiausia ji turi savo rankose didžiausią kozirį - tūzą, būtent, tai valstybė, kuri po antrojo pasaulinio karo dekolonizavo savas kolonijas. Jos pasiūlymas Jungtinių Tautų dekolonizacijos komisijoje gali daryti rimtą įspūdį ir atkreipti dėmesį bei susilaukti pritarimo ir iš kitų kontinentų tautų, kurios savo nepriklausomybę gavo iš Didžiosios Britanijos.

V. Akelaitis
Cleveland, Ohio