Į Laisvę 1987 100(137)

     T U R I N Y S

Vedamosios mintys .............................................. 2

Skaitytojų žodis ............................................... 5

Šimtinė prieš skliaustelius .................................... 6

Pokalbis su dr. Rože Šomkaite .................................. 8

Buvę redaktoriai pasisako (Juozas Kojelis, Alė Rūta,Vacys Rociūnas,

     Vytautas Vardys, Leonardas Valiukas, Anatolijus Kairys) .. 10

Gintė Damušytė — Kas daroma ir kas darytina Lietuvai? ......... 22

Vytautas Volertas — Klausimai sau patiems ..................... 30

Laurynas A. Vismanas — Lietuviška politinė galvosena ir metodai 38

Dr. Jonas Kunca — Reikia įeiti į svetimąją spaudą ............. 44

Zenonas Prūsas — Ar Gorbačiovas yra „slaptas liberalas"? ...... 45

Apie „glasnost" kalba Juozas Kojelis, Gintė Damušytė ir

     Saulius Kondrotas ........................................ 55

Gailė Radvenytė — Kongresas žada naujos ugnies ................ 57

Paulius Viskanta — Kodėl Lietuvių jaunimo sąjunga? ............ 60

Aloyzas Baronas vėl mūsų tarpe ................................ 63

Dr. Gediminas K. Jokantas — Lietuviškos spaudos užduotis

    Lietuvos laisvinimo darbe ................................. 65

J. Vaičjurgis — Tada Irmija Zaksas, o dabar ................... 68

J. Baužys — Visi keliai vedė į Romą ........................... 72

Vardai ir įvykiai ............................................. 76

LFB ir LKD pokalbis ........................................... 78

Nauji leidiniai ............................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LFB Centro valdyba praneša, kad 1987 gruodžio mėnesį įvyks NAUJOS LFB CENTRO VALDYBOS IR TARYBOS rinkimai. Rinkimai bus vykdomi korespondentiniu būdu. Rinkiminė komisija sudaryta Clevelande. Greitu laiku bus paruoštas specialus biuletenis, tačiau jau dabar galima siūlyti kandidatus rinkiminės komisijos pirmininkui bič. Juozui Damušiui, 1017 Rushleigh Road, Cleveland Heights, OH 44121.

*

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra pasikeitęs ĮLAISVĘ redakcijos adresas. Visi laiškai ir korespondencija siunčiama naujuoju adresu.

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 100(137) 1987, RUGSĖJIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.