Karys 1969 5-6 Turinys,metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1452)GEGUŽĖS –MAY 1969 

V. Maželis -—- Ramovės New Jersey sk. pirm. P. Lanys priimdamas skyriaus vėliavą, ją bučiuoja. Iš k. krikštatėviai: p. Ambroziejienė, K. Tikninis irK. Mėlinis; gilumoje — Korėjos karo dalyvis Didžbalis.    (viršelis)

Nr. 6 (1453)  BIRŽELIS - LIEPA – JUNE 1969 

P. Maleta— Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis ir S. Statkevičienė uždega aukurą, minint Savanorių priesaikos 50 metų sukaktį (viršelis)

   TURINYS

K. Uoginis — Prisiminkime motinas

A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija

K. U. — Bolševikų kalėjimuose

J. V. Sūduvas — Drąsieji sakalai

Saulius — Tryliktasis Saigono kelias šiaurėn

Z. Raulinaitis — Kovos su danų varingais (II)

B. K. T. — Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų fronte

R. — Lietuva ir Ukraina

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS

Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Administratorius LEONAS BITLERIS

Leidžia :L. V. S, RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS


Atskirus skyrius redaguoja:

E. PETRAUSKAITĖ “Šaulė Tremtyje”

BRONIUS BALČIŪNAS "Karinės Žinios”

BALYS BRAZDŽIONIS Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

P. PETRUŠAITIS "Tremties Trimitas”


ATSTOVAI:

Baltimore .......  M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ......,,.. J. STANKŪNAS
Philadelphia ... A. IMPOLĖNAS
Cleveland ....... F.EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, Ill. — “Gifts International”, "Marginiai”’, "Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. -— J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) "Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas -— 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia

L. Vasiliūnas — 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 112*1, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents. —    ...    _.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.