Karinės žinios

Mobilizuojamus skirs kur reikia

JAV žemyno kariuomenė (sutrumpintai vadinama — Army) greičiausiai laimės kovą su aviacija ir laivynu, kad būtų atsisakyta dabartinės į kariuomenę stojančių paskirstymo sistemos, kur naujokai gali pasirinkti ginklų rūšį. Armija nori, kad būtų grįžta prie Il-me Pasauliniam kare praktikuoto būdo, kada savanoriai ir mobilizuojamieji buvo skiriami ten, kur jie labiausiai buvo reikalingi. Nors laivynas ir aviacija palaiko dabartinę karių pasirinkimo tvarką, pagal kurią jie nugriebia "grietinėlę”, tačiau gynybos ministeris gen. S. Marshall griežtai stovi armijos pusėje.

Perginkluos naikintuvus
Priešginklis bombonešiams

Jungtinių Valstybių karo aviacija skubiai plės ginklų tobulinimo programą. Yra nuspręsta, kad sprausminiai naikintuvai būtų ginkluoti daug modernesniais ir galingesniais pabūklais. Pentagono žinovų nuomone, dabartiniai pabūklai sprausminiuose lėktuvuose galima palyginti su paprastomis strėlėmis senuose lėktuvuose.

Armija skuba planuoti, kad būtų kuo greičiausiai masiškai gaminamos raketos “Loki", kuriomis stratosferiniuose aukščiuose būtų galima sunaikinti greitai skrenda lėktuvai. Tikima, kad “Loki” esąs priešginklis bombonešiams, skrendantiems aukščiau, negu 15 km.

V—2

Amerikos strategai abejoja, ar rusai yra toliau pažengę, negu amerikiečiai, betobulindami vokiškąją V-2 raketą. Galimas dalykas. kad jomis jie gali šaudyti gana tiksliai ligi 350 km (200 mylių) atstumo, žinovai ta proga pabrėžia, kad jeigu rusams pavyktų užgrobti Europą, tada jie šiomis raketomis galėtų nusiaubti žymią Anglijos salų dalį.

Briuselio konferencija pasisekusi

Paskutinėje 12 Atlanto Pakto Valstybių Konferencijoje JAV delegacija pasiekusi šių tikslų: 1) kuo plačiausios veikimo dirvos gen. Eisenhower'iui, kaip sąjunginių armijų vyr. vadui: 2) neįsipareigoti, kaip greitai ir kiek JAV dalinių bus nusiųsta i Europą; 3) įkūrimo naujos galingos Europos gamybos tarybos; 4) užtikrinimo, kad Prancūzija, Belgija ir Olandija skubiai pradės ginkluotis.

Indai iš polyethylene

JAV ginkluotosios jėgos keičia stiklą į plastinę medžiagą, vadinama polyethylene. Iš šios medžiagos gaminami buteliai ir kiti indai nedūžta ir sveria mažiau negu 1/5 stiklo svorio. Oro transportą įgalina pervežti daugiau krovinių su mažesniais nuostoliais.

Stiprinama JAV aviacija

Karo aviacijos vadovybė paskelbė, kad jos karių skaičius kuo greičiausiai pasieks 917,000 vyrų ribą. Tuo būdu aviatorių skaičius beveik padvigubinamas. Taip pat yra nuspręsta atidaryti 13 naujų pagalbinių avio bazių, kad būtų realizuotas 94 Oro Grupių galingumas.

Iš 27 Tautinės Oro Apsaugos Grupių aktyvion tarnybon vėl pašauktos 5 grupės, šios grupės greičausiai bus paskirtos JAV kontinentalinei tarnybai. Šios grupės, su pagalbiniais vienetais, turės 7,500 vyrų ir nuo 240—375 lėktuvų, imtinai su sprausminiais. Jie pradės tarnybą nuo 1951 m. vasario 1 d.

Parengs aliaskiečius

JAV pradės apmokyti Aliaskos čiabuvius, kad juos galėtų panaudoti Aliaskos radaro tinklo pavojaus ispėjimo sistemai. Maži postai turėtų apjuosti Arktikos platybes.

Europos gynyba

Švedijos gynybos ministerija Stockholme, giliai granite, pradėjo dirbdinti priešatomines slėptuves, galinčias priglausti apie 200.-000 žmonių, kurie, manoma, jeigu kiltų karas, nepaliktų krašto sostinės.

Sovietų karių skaičius rytinėje Austrijoje pakilo ligi 55.000 vyrų. Tai rodo, kad nuo praėjusios vasaros Austrijoje rusų skaičius padidėjęs 50%.

Pentagonas susirūpinęs

Pentagono vadovai rimtai galvoja dėl vis besiplečiančio visuomenės reikalavimo, vykdyti plačią mobilizaciją. Jų nuomone, reikia kuo greičiausiai išplėsti uniformuotas jėgas. Tačiau jie pageidauja, kad tai būtų koordinuojama su pajėgia ginklus gaminančia pramone. Kariai nenori to sutrikimo, kuris pasireiškę praėjusio karo metu, kada vyrams buvo nurengiamos uniformos ir jie grąžinami į vario kasyklas ar radaro gamybą.

·         * *

Šių metų būvyje JAV naikintuvų grupės abiejų vandenynų pakraščiuose bus visiškai ginkluotos naujausiais sprausminiais naikintojais, galinčiais veikti bet kokiame ore ir skrendančiais 650 mylių į val. Aprūpinti radaru, šie lėktuvai gali manevruoti ne tik nakties metu, bet ir tirščiausiame rūke, kada priešas patogiausia gali užpulti.

Admirolas Sherman pakeis gen. Bradley

Vašingtone manoma, kad adm. Forrest Sherman galis tapti gen. Omar Eradley įpėdiniu, perimdamas Jungtinio štabo V-ko vietą. Nors ir nėra visiškai tikra, kad, pasibaigus Bradley terminui, jis nebūsiąs pratęstas, tačiau jau dabar svarstomas jo galimas įpėdinis.    Newsweek

Laivynas

Karo laivyno 830,000 neaktyvių atsarginių yra pranešta, kad jie, norėdami išvykti iš JAV 30 dienų laikotarpiui, turį gauti raštišką sutikimą iš laivyno vadovybės.

Gynybos Ministerija pasirengusi samdyti 218,366 civilius tarnautojus (dabar yra 1.2S7.036), kurių didžiuma dirbs laivyno statyklose, arsenaluose bei kitose karinės gamybos įmonėse.

 

TREMTIES JAUNIMAS SKAITO IR PRENUMERUOJA

KARĮ!

Čekai, rizikuodami savo gyvybe. iš rankų į rankas perdavinėjo šį atviruką, kuriame buvo išreikšta silpna viltis ir išblyškęs juokas. Vienas atviruko nuorašas pateko į Paryžių. Jame parašyta:

“Didžiai gedėdami pranešame, kad visų nekenčiamas prispaudėjas, Juozas Visiaranovičius Stalinas, gruodžio 21 d. 1950 m. sulaukė 71 meto amžiaus. Jis dar nėra miręs, tačiau kiekvienas gali tikėtis, kad šis laimingas įvykis greit išsipildys. Mes patariameįsigyti gedulo drabužius, užsakyti laidotuvių vainikus ir lavintis geriau išreikšti savo liūdesį.

Paliestoji šeima: “Komunistu (bolševikų) partija, Pasaulio Jaunimo Federacija, Pasaulio Moterų Sąjunga, Pasaulio Profesinių Sąjungų Judėjimas, Pasaulinė Taikos Darbuotojų Unija, Tarptautinė Studentų S-ga, Kominfor-mas.

Requiescat in inferno! (Ilsėkis pragaruose).

“Newsweek”

Karinės tvarkos sargyboje

 

IŠ ARTIMOS PRAEITIES LIŪDNŲPRISIMINIMŲ

 

Sovietinis politrukas, rusų karininko uniformoje, amerikiečių lydimas, skuba į savo automobilį, lietuvių tremtinių stovykloje, Vokietijoje. Tie raudonieji fašistai kelerius metus landžiojo tremtinių tarpe, terorizuodami ir visokiais būdais viliodami žmones grįžti į komunistini “rojų". įvairių tautybių DP Stalino “apaštalus" palydėdavo keiksmais ar net akmenimis, o jų raudonąjį "Tėvynės Balsą" ir kitus melu persunktus popiergalius— viešai sudegindavo amerikiečių akivaizdoje...

Sanitarinė Lietuvos būklė Nepriklausomybės kovų metais

Vokiečių okupacijos metu, o vėliau bolševikams, bermontininkams ir lenkams užėmus didelius plotus, visi okupantai gyveno krašto sąskaiton ir eksploatavo jį karo reikalams, neteikdami gyventojams jokios pagalbos.

Mūsų valdžiai, įsikūrusiai Kaune, teko su didžiausia energija rūpintis visais reikalais, o jų tarpe ir sanitarine būkle, steigiant Lietuvos Raudonąjį Kryžių, Sveikatos Departamentą, savivaldybės sveikatingumo įstaigas ir Kariuomenės Sanitarijos Skyrių.

Pradžioje visame krašte civilinėse ligoninėse tebuvo gal apie 300 lovų ir tai menkai aprūpintų. Vaistu, tvarsliavos, dezinfekcijos priemonių krašte nebuvo. Iš privačių vaistinių okupantai viską išgabeno. Kariuomenės įstaigos: Centrinė Karo Ligoninė Kaune, lazaretai, lauko ligoninės, pulkų gydyklos, evakuacijos punktai buvo irgi labai blogai aprūpinti. Ligonių ir sužeistų buvo labai daug ir teko juos net ligoninėse guldyti ant grindų. Pradžioje nebuvo nei sanitarinių automobilių. nei sanitarinių traukinių. Daugumas kareivių buvo menkai aprengti ir blogai apauti. Greta dėmėtosios šiltinės ir kitų ligų 1920-21 m. pasirodė naujoji pabaisa — Azijos cholera ir “ispan-ka". Buvo pastebėta, kad “ispanka" susirgęs kareivis kartais beeidamas staiga krisdavo nebegyvas. Apsirgę ta liga ligoniai lengvai persišaldydavo, ir liga komplikavosi pneumonijomis, empyemomis, pleuritais. Sužeistuosius tekdavo iš pulkų tvarstomųjų punktu gabenti kaimo vežimais ir guldyti kaimo pirkiose ant grindų, tik šiaudu paklojus, nes baltinių nebuvo. Belaisviai rusai-bolševikai (o jų buvo daug) atnešė mums dėmėtosios šiltinės masinius susirgimus, o tuo tarpu dezinfekcijos priemonių trūko visur, taipgi ir belaisvių stovyklose. 1920 m. susirgimai kariuomenėje siekė 15%. Gailestingieji piliečiai, komendantų raginami, žiemos metu geležinkelio stotyse mūsų pravažiuojantiems kariuomenės ešalonams steigė maitinimo punktus, kur kariai gaudavo karštos kavos ir sriubos. Buvo toks skurdas, kad epidemijos metu neturėjom už ką lentų ir vinių karstams nupirkti ir laidojom bendrose duobėse po keliadešimt lavonų, be grabų. Tokioms aplinkybėms esant, atsirado Amerikos Raudonojo Kryžiaus misija su gydytoju pulk. Ryanu priešakyje.