Spalio 6-7 d. žuvę partizanai

Babeckas Pijus - Vytenis. G. Kubiliškės k. Jankų vlsč. Šakių apskr. 1926-1947.10.06. Žalgirio rinktinėje partizanavo nuo 1946 m. Kartu su P. Griškonių žuvo Meškinių k. gyventojo Žemaičio sodyboje.

Griškonis Petras - Rytas iš Sparvinių k. Griškabūdžio vlsč. 1924-1947.10.06. Žuvo Miškinių k. Barzdų vlsč. Žalgirio rinktinė.

Zablockas Vytautas - Vytenis. Žuvo 1947.10.06. Žalgirio rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Kancevičius, Jonas Kalvaitis 1923 11 04 Mikalinos k. 1946 05 12 Eilinis 1946 10 06 Abarau.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

JANUŠAS Antanas - Skudutis, g. 1925 Kalniškiuose, Nemakščių v. Žalpių būrio vadas. Žuvo 1951 10 06 Lypjaunio miškelyje, Antapusinio k.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Balys Bislys, Antazavės vls., Pakriaunos k. Ž.1947 10 06.

Jonas Jozėnas, Obelių vls., Kriaunų k., Daiaus ir Girėno b. Ž.1947 10 06.

Jonas Tamošiūnas, Kriklionių k. Ž.1946 10 06.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

LIUTATINSKAS JUOZAS-PANTERA, 1945 10 06 žuvęs Užgirėlio k., Kruonio vlsč., J. Radzevičiaus grupės partizanas,

RADZEVIČIUS JUOZAS, 1945 10 06 žuvęs Užgirėlio k., Kruonio vlsč., grupės vadas,

ŠIPULIS ALEKSAS-PLAUKAS, 1945 10 06 žuvęs Užgirėlio k., Kruonio vlsč., J. Radzevičiaus grupės partizanas,

URBONAVIČIUS ALEKSAS, 1945 10 06 žuvęs Užgirėlio k., Kruonio vlsč., J. Radzevičiaus grupės partizanas,

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

GRAŠYS STASYS, Juozo, g.1926 m. Grašių k., Tauragnų vls. Vilniaus amatų mokykloje mokėsi staliaus amato. Žuvo 1945 10 06 vakarą savo kieme, kai čekistai užklupo jų sodyboje maistą renkančius partizanus. Dar buvo nušautas partizanas Balys Leleiva, o sodyba (gyvenamasis namas ir tvartas su gyvuliais) sudeginti.

GURSKIS ANTANAS, Jeronimo, g.1914 m. Klovinių k., Utenos vls. Partizanas. Nušovė 1945 10 06 bėgant iš namų. Palaidotas Dičiūnų k. kapinėse.

LELEIVA BALYS - Medinis, g.1922 m. Šarkių k., Saldutiškio vls. Partizanas. Priklausė K.Zinkevičiaus vadovaujamam Žalgirio būriui. Žuvo 1945 10 06 Juozo Grašio kieme, Grašių k., apsuptas skrebų ir enkavedistų.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Mataušas Kurklietis - iš Kirkūnų kaimo (Rokiškio aps., Obelių vls.). Partizanas. Žuvo 1946 m. spalio 6 d.

Petras Petkūnas    - iš Antanošės kaimo (Rokiškio aps., Obelių vls.). Gimęs 1920 m. Vyties kuopos partizanas. Žuvo netoli Alizavos dvaro prie Audronių kaimo (Rokiškio aps., Obelių vls.) 1946 m spalio mėn. iš 6 į 7 d.

https://partizanai.org/failai/html/A-Druckus-Laukit-sugrisim.htm

7

Valtys Jurgis - Lokys iš Pūstauniškių k. Lukšių vlsč. 1910 - 1945 10 07. Valkų mūšio vadas.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

KARVELIS JONAS, g.1924 m. Dusynių k., Vyžuonų vls. Partizanas. Žuvo 1945 10 07 prie savo namų.

TUSKENIS JUOZAS, g.1921 m. Šileikių k., Vyžuonų vls. Partizanas. Žuvo netoli namų per kariuomenės siautimą 1945 10 07. Palaidotas Vyžuonose.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Marijonas ČESNELIS - Ruonis. G. 1924 m. Repšėnų k., Kavarsko vls. Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1945 m. spalio 7 d. Palaikai

buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų kapinių teritorijoje.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Šerputis Silvestras-Narsūnaitis, Jono, g.1931 m. Leviškių k. Šilalės vls. Šilalės gimnazijos mokinys. Partizanavo nuo 1951 m. Žuvo 1953 10 07 mūšyje Gvaldų k. Kvėdarnos apyl.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm