Sausio 7-8 d. žuvę partizanai

Šarūno rinktinės partizanai.
Pagal KGB sužymėjima trečias - Valeras Abeciūnas-Smauglys, ketvirtas - Petras Simonavičius-Ąžuolas, šeštas - Juozas Gegužis-Diemedis. Apie 1948 m. (Genocido aukų muziejus)

Simonavičius Petras-Ąžuolas gimė 1918 m. Alytaus apskrities Miroslavo valsčiaus Obelijos kaime. Į partizanų gretas įstojo 1947 m. rudenį. Priklausė Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Br. Tamkevičiaus-Beržinio būriui, vėliau pats tam būriui vadovavo. Suimtas 1950 m., sušaudytas 1951 m. sausio 8 d. 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

PILIPAVIČIUS Kazys, Jono, g. 1919 Gausantiškiuose, Veliuonos v. Žuvo 1945 01 07 Burbinės miške.

MOCKAITIS Juozas, žuvo 1945 01 08 Užšešuviuose, Batakių v.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Voveruška Antanas, Juozo s., g. 1928 m., slapyvardis Banga, nukautas 1952 m. sausio 7 d.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Ratkelis Vincas - Žentas. G. 1924 m. Stuomenų k. Šilavoto vlsč. Geležinio Vilko rinktinės Apynio kuopos partizanas. 1946 m. rudenį buvo perkeltas į Žiedo kuopą ir paskirtas I būrio vadu. 1947.10, žuvus kuopos vadui Viesului, ėjo kuopos vado pareigas. Žuvo 1948.01.07 Rokelių k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. Strazdo brolis.

Brūzga Juozas - Žvalgas iš Mikališkių k. Marijampolės apskr. 1927-1950.01.08. Geležinio Vilko rinktinė, Apynio 54-oji kuopa, 2-asis būrys. Ūkininkas. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Živavodės k. Marijampolės apskr. pas Šmulkštį. Kartu žuvo V. Kučinskas-Robinzonas.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Domas Matulionis-Eimutis, Šimonių vls., Butėnų k, Blindos b. Ž.1949 01 07

Petras Luža, Juodupės vls., Vladislovo k., Vyžuonos b. Ž.1949 01 08.

Antanas Palevenis, Kavarsko vls., Pipinių k. Ž.1949 01 08, Algimanto apyg.

Algimantas Šalčius, Skapiškio vls., LLA būrio vadas. Ž.1945 01 08.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

GRAŽYS LEONAS, Tado, g. 1913 m. Gyliškių k., Užpalių vls. Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės ir žuvo su Baliu Leika Butiškių vienkiemyje 1945 01 07.

LEIKA BALYS ,g. 1921 m. Butiškių k., Užpalių vls. Ūkininkas. Nušovė prie namų kaip besislapstantį nuo kariuomenės 1945 01 07.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

1949 01 08 Žuvo apyg. štabo virš. A.Povilonis. Pareigas perėmė V.Česnakavičius, vėliau — A.Pajarskas

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_partizanai.htm

 

Sausio 8 d. prie Kriaunų rusų kareivių dalinys pastebėjo į mišką besitraukiančią 13 partizanų grupę: mūšyje prie Sartų ežero žuvo 8 vyrai - Antanas Puslys, Vilius ir Vytautas Zablackai, Jonas Zarakauskas, Jonas Kokinas, Jonas ir Bronius Gražiai, Bronius Vaikutis(917). Septynetas partizanų kūnų buvo išniekinti Kriaunų aikštėje.

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

 

Saugumo agentas Beržas (Jurgis Pakalnis) migdomuoju preparatu Neptūnas 22 užmigdė savo brolį Praną Pakalnį - Briedį ir jo kovos draugą Balį Putrimą-Vaidūną. Abu buvo suimti ir 1953 01 08 sušaudyti.

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

 

Mockaitis Juozas. Žuvo 1945 01 08 Batakių vls. (Už-šešuvyįe). Kapas Viduklėje. Palaikiai rasti šulinyje prie Eržvilko 1990 m.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Antanas PALAVENIS - Skirmantas. G. 1918 m. Pilypų k., Kavarsko vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 20 ha žemės. Gydytojas. Algimanto apygardos štabo viršininkas. Žuvo 1949 m. sausio 8 d.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Kalėda Vytautas, Petro, - Dobilas, g.l930m. Šutronių kaime, žuvo 1952 01 07 Abarauskų kaime.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

1945 m. sausio 8 d trylikos partizanų grupė, žygiavusi link Kriaunų, ties Baršėnų kaimo (prie Kriaunų, dab.Rokiškio raj.) kryžkele (rytinė Sartų ežero pakrantė) susidūrė kariuomenės daliniu. Kareiviams pradėjus supti, liko vienintelė išeitis - kirsti ežero kampą ir trauktis mišku kitoje ežero pusėje.

Nematydami kitos išeities, partizanai pasidalijo pusiau: dalis liko dengti, kiti traukėsi per ežerą į mišką. Tąkart žuvo septyni vyrai: Antanas Pūslys, Jonas Kokanas, Vytautas Zablackas, Vilius Zablackas, Jonas Zarakauskas, Bronius Gražys ir Bronius Vaikutis.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/A-Druckus-Laukit-sugrisim.pdf