Gruodžio 26 d. žuvę partizanai

Mindaugo grupės partizanu priesaika.
Stovi (kairėje) Jonas Uzdyla-Vieversys, sėdi (dešinėje) Pranas Vaitkevičius-Tigras. 1949-1950 m.
(Genocido aukų muziejus)

Uzdyla Jonas -Vieversys gimė 1923 m. Seinų apskrities Šventežerio valsčiaus Agarinių kaime. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės partizanas, būrio vadas. Žuvo 1951 m. gruodžio 26 d. Lazdijų rajono Bagdononių kaime įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB pajėgomis kartu su Šarūno rinktinės vadu Alfonsu Petruškevičiumi-Rimvydu, Algirdu Marcinkevičiumi-Laime, Jurgiu Adomavičiumi-Artoju, Vladu Jarmala -Ąžuolu

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadas Alfonsas Petruškevičius-Rimvydas. 1948–1951 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

 

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje iš dešinės: pirmas – Mindaugo tėvūnijos vadas Jonas Uzdila-Vieversys; antroje eilėje iš kairės: antras – Jonas Jutkevičius-Bajoras; trečioje eilėje iš kairės: trečias – Vaclovas Vaivada, ketvirtas – Šarūno rinktinės vadas Alfonsas Petruškevičius-Rimvydas. 1948–1951 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

 

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos būrio vadas Algirdas Marcinkevičius-Laimė (centre) su bendražygiais. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201612_DA_SR_zutis.pdf

 

Tumosa Adomas iš Valių k. Jankų vlsč. 1928 -1947 12 26.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Uzdila Jonas, Petro s., - Vieversys, nukautas 1951 12 26.

Petruškevičius Alfonsas, Antano s., nukautas 1951 12 26.

Adomavičius Jurgis, Antano s., nukautas 1951 12 26.

Krukonis Stasys, Juozo s., nukautas 1951 12 26.

Jarmala Vladas, Antano s., nukautas 1951 12 26.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Baltrušaitis Klemensas - Skirgaila, Kurtas iš Mikalinės k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. 1924-1947.12.26. Baigė Kauno lengvosios pramonės technikumą. Nuo 1945 m. vasaros Geležinio Vilko pulko partizanas. 1946 m. pr. paskirtas Algirdo grupės vadu, gegužės mėn. - Geležinio Vilko rinktinės ryšių skyriaus viršininku, o metų pab. - dar ir ūkio skyriaus viršininku. Su žvalgybos skyriaus viršininku S. Lukša-Tautvydu surado ir likvidavo buvusį Tauro apygardos vado pavaduotoją išdaviką Feliksą Kutkaitį-Žalgirį. Žuvo Šūrupio k. Šilavoto vlsč. Prienų apskr. (buvo sunkiai sužeistas ir mirė). Palaidotas Šilavoto kapinėse.

Bieliūnas Antanas iš Pilėnų k. Bartininkų vlsč. 1888- 1947.12.26. Žuvo Smalnyčėnų k. pas Ferensą kartu su J. Čiupliu-Zyle. Išdaviko Kabelio tėvas. Vytauto rinktinė.

Čiuplys Jonas - Zylė. G. 1919 m. Pilėnų k. Bartninkų vlsč. Gyveno Trakėnų k. Kalvarijos vlsč. Partizanauti pradėjo 1945 m. pr. Perkūno rinktinėje. 1946.06 išformavus rinktinę, perkeltas į Vytauto rinktinę. Žuvo 1947.12.26 Smalnyčėnų k. pas Ferensą (Kalvarijos vlsč.). Kartu žuvo Kabelio tėvas Antanas Bieliūnas. Užkastas Bartninkų durpyne.

Pėčelis Viktoras - Vairas. 1928-1947.12.26. Žuvo kartu su Apyniu ir Aidu. Vytauto rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Julius Kazlauskas, Pandėlio vls., Eidžionių k. Ž.1944 12 26.

Antanas Mickis, Rokiškio vls., Kuosių k., Algirdo b. Ž.1945 12 26.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

LAURAITIS Izidorius, Kazimiero - Briedis, g. 1916. Partizanas nuo 1945. Žuvo 1947 12 26 Kėbaičiuose, Raseinių v. Kūnas gulėjo prie Raseinių stribynės, vėliau buvo išvogtas ir palaidotas Kalnujų kapinėse.

ŠIMKEVIČIUS Edmundas, Aleksandro, g. 1924 Raseiniuose. Žuvo 1944 12 26 Paliepių Pušynėje, Ariogalos v., mūšyje su enkavedistais.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Masiukas Ignas, sl. Uosis, Marytė, B rinktinės Vėtros, Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1947 12 26 Mišniūnų k. Palaikai išniekinti Šešuoliuose, užkasti apkasuose prie MVD poskyrio pastato

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

BUIVYDIS JUOZAS - Grafas, g.1917 m. Antakalnio k., Saldutiškio vls. Pokario metais partizanavo, buvo Keršto būrio , o nuo 1946 m. rudens - Liepos kuopos vadas. 1947 12 26 Jono Godos sodyboje Pagaigalės kaime čekistai, pasinaudoję informatoriaus Vaniušos pranešimu, užklupo partizanus. Žuvo J.Buivydis, Aleksas Giedraitis - Genys ir Stasys Kunigėnas - Vytenis.

GIEDRAITIS ALEKSAS - Genys, gimęs prie Labanoro. Priklausė Liepos (Ėg-liaus) kuopos Beržo (Keršto) būriui, veikusiam Labanoro apylinkėse. Partizanai buvo užklupti Jono Godos sodyboje Pagaigalės II (Pakryžės) kaime. Pranešė informatorius Vaniuša. 1947 12 26, išbėgę iš sodybos, žuvo Juozas Buivydis -Grafas, Aleksas Giedraitis - Genys ir Stasys Kunigėnas - Vytenis.

PUODŽIŪNAS STASYS - Aitvaras, g.1928 m. Lementiškio k., Leliūnų vls. Žemės tėvai turėjo 8 ha, o augo 6 vaikai. Į sovietų kariuomenę nėjo. Išėjo 1950 05 15 partizanaut. Priklausė Liūto būriui, kuris veikė Skudutiškio - Alantos apylinkėse. Žuvo 1950 12 26 prie Antano Rudzinsko sodybos.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1947 metų gruodžio 26 dieną, apie 11 valandą vakaro, į mūsų namus atėjo partizanai Juozas Buivydis - Grafas [„Liepos" kuopos vadas], Aleksas Giedraitis - Genys ir Stasys Kunigėnas - Vytenis. Jie pasidžiaugė, kad tylu, ramu. Pasidėję ginklus, susėdo valgyti. Lyg ką nujausdama, mama išėjo laukan pasiklausyti ir tamsoje išgirdo rusų balsus. Netrukus pamatė prie trobų kaip šešėlius slenkančius žmones ir įbėgusi pasakė partizanams. Partizanai šaudydami šoko bėgti, bet buvo jau vėlu: sodyba buvo apsupta. Visi trys partizanai buvo nušauti, 

https://partizanai.org/failai/html/zadejom-laisve-parnesti.htm