Gruodžio 11-12 d. žuvę partizanai

Vytenio būrio partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas -Antanas Mateiko-Krapylas, ketvirtas - Antanas Ivanauskas-Vakarietis,
 penktas - Jonas Marozas-Šaragas, šeštas - Vincentas Makarauskas-Tigras,
septintas - Leonas Kriščiūnas-Obundu-mundu, aštuntos - Vladas Klerys-Sakalas, devintas - Albinas Pakulevičius-Strelčius.
(Genocido aukų muziejus)

Pakulevičius Albinas-Strelčius gimė Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus Tvankstės kaime. Vyčio apygardos Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1947 m. gruodžio 12 d.

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Žaldarys Juozas - Savanoris iš Balsupių k. 1924 -    1949 12 12. Žuvo prie Rumokų. Žuvo kartu su V. Karasevičium -    Topoliu.

Karasevičius Vytas - Topolis. ? - 1949 12 12. Žuvo prie Rumokų. Žuvo kartu su J. Žaldariu - Savanoriu.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Kazlauskas Leonas -Bijūnas iš Rudenų k. Gudelių vlsč. 1930-1952.12.12. Žuvo Miknonyse. Geležinio Vilko rinktinė.

Kučinskas Petras -Tyla, Kirvelis iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1923-1952.12.12. Žuvo Miknonyse, nušautas S. Babarskio. Spyruoklio ir Gegučio brolis.

Skatikas Jonas iš Starkų k. Alksnėnų vlsč. 1946 m. jau buvo baigęs Marijampolės mokytojų seminariją. Žuvo prieš 1946.12.12 Vilkaviškyje, nušautas tardant. Kuopos vadas. Vytauto brolis.

Skatikas Vytautas iš Starkų k. Pilviškių vlsč. 1927(?)- 1945.02.12. Žuvo Zanavykijoje. Partizanavo trumpai.

Stanaitis Vitas - Aidas iš Būdnykų k. Prienų raj. 1928-1952.12.12. Žuvo Mikonyse, išduotas Babarsko.

Vitkauskas Juozas - Jonas iš Gudelių vlsč. 1933- 1952.12.12.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Trakų aps. gruodžio 12 d. Žaslių vls. Karsakų k. 11 P.Petkevičiaus-Dramblio partizanų kovėsi su milicija, žuvo partizanas Kranklys (sl.)

Zigmas Vaikšnoras-Budrys, žuvęs gruodžio 12 d

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

 

Zaturskas Kleopas-Anupras, Aleksandro, g.1922 m. Girdžių k. Partizanavo nuo 1945 05. Žuvo 1945 12 12 Kavolių k. (kartu su Ūsu).

Ūsas, g.1915 m. Kalnujų k. Žuvo 1945 12 12 Girdžių k. kartu su K.Zaturskiu. Kūnai išniekinti Jurbarko aikštėje.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Felikas Blažys, Rokiškio vls., Sineikių k., Mikėno b. Ž.1946 12 12 Notigaloje.

Juozas Blažys, Rokiškio vls., Sineikių k., Mikėno b. Ž.1946 12 12 Notigaloje.

Antanas Dilys-Litas, Dusetų vls., Čivilių k., Audros b. Ž.1952 12 12.

Jonas Viduolis, Panemunėlio mstl., Libeno? b. Ž.1946 12 12.

Juozas Zelba, Panemunėlio vls., Naktigonės k. Ž.1946 12 12.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

DOBILAITIS Jonas - Ūsas, g. 1915 Girkalnio v. Girdžių būrio partizanas. Žuvo Girdžiuose, Jurbarko r., 1945 12 12 kartu su broliais J. ir K. Zaturskiais. Kūnai buvo išniekinti Jurbarko aikštėje.

Marija ŠIMKIENĖ (kairėje) su pussesere

ŠIMKIENĖ - DIRGINČIŪTĖ Marija, Jono - Pušis, g. 1910 Buitkiškiuose. Žuvo 1950 12 12 mūšyje Globių miške kartu su vyru Antanu. Palaikai buvo išniekinti Jurbarke prie enkavedistų būstinės. Žūties vietoje pastatytas paminklas.

ŠIMKUS Antanas, Petro, g. 1914 Balneliškiuose, Eržvilko v. Kalvis. LLA karys nuo 1949. Žuvo 1950 12 12 kartu su žmona Marija mūšyje Globių miške. Išniekinti kūnai gulėjo Jurbarko aikštėje. Užkasti prie Jurbarko.

UNDRAITIS Stasys - Paganinis, kilęs iš Šakių v. Rolando būrio partizanas, virėjas. Žuvo 1950 12 12 bunkeryje Globių miške, Žindaičių apyl., Jurbarko r. Kapas nežinomas.

ZATURSKIS Jonas, Aleksandro, g. 1927 Girdžiuose, Jurbarko r. Žuvo 1945 12 12 savo tėviškėje kartu su broliu Kleopu ir J. Dobilaičiu. Kūnai buvo išniekinti Jurbarko turgavietėje.

ZATURSKIS Kleopas, Aleksandro - Anupras, g. 1922 Girdžiuose, Jurbarko r. Partizanas nuo 1945 gegužės mėn. Žuvo 1945 12 12 Girdžiuose kartu su broliu Jonu ir J. Dobilaičiu. Kūnai buvo išniekinti Jurbarko turgavietėje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

BITKEVIČIUS VLADAS, Jono, g.1922 m. Nečioniškio k., Tauragnų vls. Praėjus frontui, slapstėsi be ginklo. 1944 12 12 čekistai užtiko bulvių duobėj, išsivedė laukan ir su Jonu Jankūnu nušovė. Jankūno namą sudegino. Abu palaidoti Inkartų kapeliuose.

JANKŪNAS JONAS, g.1925 m. Nečioniškio k., Tauragnų vls. Slapstėsi be ginklo namie. 1944 12 12 enkavedistai jį ir Vladą Bitkevičių surado pasislėpusius bulvių duobėj, pasivarė už pirties ir nušovė, o sodybą sudegino. Palaidotas Inkartų k.kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Žalnieraitis Juozas - Savanoris iš Balsupių(?) k. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo 1948.12.11. Vytauto rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Balčiūnas Zigmas - Agurkas iš Aitekonių k. Kaišiadorių valsč., g. 1923 m., ž. 1951 12 11 Būdos miško bunkeryje.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Bronius Zuoza-Šlaikaitis, Subačiaus vls., Žvirblonių k. Ž.1945 12 11.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

MISEVIČIUS Antanas, Ipolito - Mėnulietis, g. 1921 Aušros k., Dotnuvos v., Kėdainių apskr. Partizanas nuo 1944. Kovojo Kraujelio būryje. Žuvo 1946 12 11 Paliepių miške, netoli Ariogalos - sužeistas į koją, nenorėdamas pasiduoti, nusišovė.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Zavistanavičius, Alfonas, Jono s. (1926-1946-12-11)

Kilęs iš Darsūniškio. Į partizanų gretas įstojo 1946 metais.Po kelių dienų žuvo apsuptyje, Užgirėlyje. Kūnas atvežtas į Jiezną ir numestas Jiezno stribyne. Tėvas suimtas, tardomas, žiauriai mušamas. Jiezno stribai priverčia tėvą (Joną Zavistanavičių) užkasti savo sūnų. Tėvas, užkasęs savo sūnų, dar sugebėjo suskaičiuoti 10 žingsnių nuo Bijomino kluono, nes tikėjosi jį išsikasti. Alfonsas buvo su lietuvišku diržu.

Tačiau į partizanų gretas įsimaišė išdavikų, kurie 1944 m. gruodžio 12 d. susprogdino bunkerį. Žuvo pirmieji partizanai, nesuspėję gauti slapyvardžių: Juozas Manarka, Jonas Nemeikštis, Aleksas Kamsiukas, Bronius Rubliauskas.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

Jonas Balčiūnas-Varnėnas (g. 1930 m.) 1951 12 11 žuvo Būdos miško bunkeryje.
Eitekonių k. gyvenanę partizanai broliai Jonas Balčiūnas-Varnėnas ir Zigmas Balčiūnas-Agurkas Beištrakių miške buvo pasidarę bunkerį. Kartais jie užeidavo pas savo tetą Mariją Šavirienę, gyvenusią Beištrakių kaime. Jie ja pasitikėjo ir viską pasakodavo. Teta buvo užverbuota Kaišiadorių stribų (gal buvo mušta ar kankinta?). Ji viską ką sužinodavo iš sūnėnų, pranešdavo stribams. 1951 12 16,6 val. ryto, sovietų įgulos kareiviai apsupo bunkerį. įvyko kautynės. Partizanai žuvo. Jų kūnus kareiviai pasiėmė ir išsivežė. Užkasimo vieta nėra žinoma. Pasakojama, kad Marija Šavirienė išdavė savuosius ir gavo už tai 4000 rublių premiją. Žuvimo vietoje 1999 m. sesers Stanislovos rūpesčiu pastatytas  kryžius.

1944 12 12 Rubikonių k. Šešuolių stribų buvo nušauti ūkininko Petro Jočio sodyboje susirinkę vyrai: Stasys Jočys, Vladas Gudonis ir Jonas Pusvaškis. Jie sėdėjo troboje, susirinkę pasitarti, nes buvo gavę šaukimus į sovietinę kariuomenę. Jie nebuvo partizanai, tačiau, pamatę ateinančius stribus, puolė bėgti ir buvo nušauti.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

BUITVYDAS ALBERTAS, Vlado, g.1927 m. Vilkabrukių k., Vyžuonų vls. Dar mokydamasis su tėvu išėjo į partizanus, ir abu 1944 12 11 Vilkabrukių kaime žuvo.

BUITVYDAS VLADAS, Jono, gimęs Vilkabrukių k., Vyžuonų vls. Partizanų būrio vadas. Žuvo 1945 12 11 kartu su septyniolikos metų sūnumi Albertu.

GRUMBINAS JUOZAS , g.1918 m. Mažionių k., Užpalių vls., gyveno Varniškių I kaime, Tauragnų vls. Vokiečių okupacijos metais buvo išvežtas į Vokietiją, dar nepasibaigus karui, grįžo. 1944 12 11 per pusryčius atėjo civiliškai apsirengę vyrai, paėmė dokumentus, pasakė, kad vėl veš į Vokietiją, ir išsivarė. Pavedėję kokį kilometrą, miške nušovė. Palaidotas Daunorių k. kapinėse.

KATINAS ANTANAS, g.1926 m. Griūčių k., Utenos vls. Slapstėsi. 1944 12 11 nušovė skrebai prie namų.

KATINAS PRANCIŠKUS, g.1913 m. Griūčių k., Utenos vls. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 12 11 buvo Griūčių kaime nušautas.

MAČIULIS ANTANAS, g. 1910 m. Skroblaus k., Tauragnų vls. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi, nes augino 1 m. sūnelį. 1944 12 11 A.Mačiulį čekistai sugavo ir užbadė durtuvais. Palaidotas Daunorių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm