Gruodžio 6-8 d. žuvę partizanai

Plieno rinktinės Stiklo būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse.
Iš kairės: būrio vadas Bronius Jakubonis-Stiklas, Stasys Pariokas-PlechavičiusSteponas Zalagėnas-Ripka, Alfonsas Tušys-Papuošalas, Kazimieras Tušys-Nemunas, Edvardas Miliukas-Bijūnas, Pranas Šuminskas-Pėdia, Stasys Našlėnas-Sakalas ir Vadovas Varnas-Jokeris
(R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Miliukas Edvardas-Bijūnas gimė 1912 m. Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Neprausčių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. Priklausė Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 5-ajam batalionui. Žuvo 1948 m. gruodžio 8 d. Ukmergėje kartu su bendražygiais St. Parioku-Plechavičiumi ir St. Našlėnu-Sakalu

Našlėnas Stasys-Sakalas gimė 1925 m. spalio 1 d. Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Skabeikių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m., priklausė Br. Jakubonio-Stiklo būriui. 1945 m. legalizavosi, bet 1946 m. vėl pasitraukė į mišką. 1948 m. per kautynes su Vidiškio stribais buvo sužeistas. Kartu su bendražygiais, Didžiosios Kovos apygardos partizanais St. Parioku-Plechavičiumi ir E. Miliuku-Bijūnu gydėsi Ukmergėje pas Vincą Justavičių. 1948 m. gruodžio 8 d. buvo apsupti ir kautynių metu žuvo

Pariokas Stasys-Plechavičius. Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 5-ojo bataliono, vadovaujamo Br. Jakubonio-Stiklo, vieno iš būrių vadas. Žuvo 1948 m. gruodžio 8 d. Ukmergėje kartu su bendražygiais E. Miliuku-Bijūnu ir St. Našlėnu-Sakalu

Vyčio apygardos partizanai.
 Priekyje Jonas Stasiukaitis-Ąžuolas.
Ant akmens sėdi iš kairės: Juozas Šemežys-Tikras Brolis, Antanas Dargužis-Kareivis, Mykolas Šemežys-Aras, Vaclovas Burbulis-Bėgūnas, Kazys Kirdonis-Žilvytis ir Vlados Dargužis-Žvirblis.
(R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Šemežys Juozas-Tikras Brolis gimė 1919 m. Kėdainių apskritie Pagirių valsčiaus Steponavos kaime. Vyčio apygardos partizanas nuc 1945 m. Žuvo 1951 m. gruodžio 8 d.

Burbulis Vaclovas-Bėgūnas gimė 1917 m. Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiaus Gudelių kaime. Partizanas nuo 1949 m., Vyčio apygardos Briedžio rinktinės vadas. Žuvo 1951 m. gruodžio 8 d. karinės-čekistinės operacijos metu kartu su kitais trimis Vyčio apygardos partizanais Ukmergės rajono Trakų miške

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Vaclovas Dumbliauskas - Pomidoras buvo nukautas 1947 m. gruodžio 8 d. Tolkūnų kaime kartu su Antanu Labučiu - Žilvičiu iš Likiškėlio k. ir Vytautu Urbonu - Giriniu irgi iš Likiškėlio k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Joniūnas Kazys iš Vartų k. Prienų raj. Žuvo 1945.12.08 tardomas.

Laukaitis Adomas, Adomo s., iš Mielaiškampio k. Šilavoto vlsč. 1907-1945.12.08. Žuvo Patašinės k. Marijampolės vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Gruodžio 8 d. Musninkų vls. prie Prienų k. ir ežero buvo užklupti ką tik susiformavę Keršto ir Šerno būriai; mūšyje žuvo 7 partizanai: Vytautas Naidzinavičius-Barzdyla, Vytautas Rinkevičius, Stasys Šatas ir kt.

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

 

Gylys Adolfas žuvo 1944 m. gruodžio 8 d. 

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

1944 12 06 Sovietų kariuomenė įvykdė vieną pirmųjų baudžiamųjų operacijų prieš Lietuvos partizanus. Tam jie pasirinko Dickaimį (4 km. nuo Betygalos). Gausios enkavedistų ir pasieniečių pajėgos apsupo kaimą ir jo apylinkes. Okupantai reikalavo išduoti vienuolika rusų kareivių kuriuos tariamai nelaisvėje laiko kaime besibazuojantys partizanai. Du kartus čekistai bandė atakuoti kaime įsitvirtinusius partizanus, bet nesėkmingai. Gynybai sumaniai vadovavo karininkas Mykolas Dapkus. Įniršę enkavedistai padegamosiomis kulkomis ėmė deginti sodybas. Buvo sunaikintas visas kaimas. Tikras aukų skaičius nežinomas. Iš partizanų žuvo Stasys Lukminas ir Jonas Šablauskas (V. Smitriaus žinios).

ALIŠAUSKAS Antanas, LLA karys. Žuvo 1946 12 08 Bogušaičiuose, Šiluvos v.

BERŽINSKAS Juozas, Petro, kilęs iš Bogušaičių Šiluvos v. Žuvo 1946 12 08.

VIČAS Petras, kilęs iš Bernotų k., Betygalos v. Žuvo 1945 12 08.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

 Julius Garbatavičius-Šaltis

Garbatavičius (Garbutavičius) Julijonas (Julius), sl. Šaltis, Leonardas, g. 1914 Pigašių k., Musninkų vlsč. Šaulys. Nuo 1944 - DKR Šerno būrio partizanas, vado pavaduotojas. Žuvo 1945 12 08 tėviškėje, Pigašių k., prie Širvintos upės, besiverždamas iš apsupimo. Nukovė 3 enkavedistus. Palaikai išniekinti Musninkuose, užkasti senosiose kapinėse. 1949 04 13 į Irkutsko sr. ištremta žmona Janina (g. 1918) ir dukterys Aldona (g. 1940), Elena (g. 1946).

Logminas Juozas, Vinco. Nuo 1945 - DKR štabo apsaugos būrio partizanas. Suimtas 1945. Geležinkelio karo tribunolo 1945 12 08 nuteistas sušaudyti.

Zapareckis Zigmas, Vaclovo. DKR partizanas. Suimtas 1945. Geležinkelio Karo tribunolo 1945 12 08 nuteistas sušaudyti.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

KISIELIUS ADOMAS, g.1925 m. Mozūriškių k., Leliūnų vls. 1944 12 08 Leliūnų skrebai sulaikė einantį keliu, pasivarė iki Smulkio ežero ir Baltenių k., netoli Juciūno nušovė.

PRANSKŪNAS POVILAS, g.1924 m. Kaniūkų k., Užpalių vls. Slapstėsi, paskui legalizavosi. 1945 12 08 skrebai (Repšys, Zabulis, Stankūnas) užtiko pas kaimyną V. Vaškelį, išsivedė ir prie Norvaišių k. nušovė. Palaidotas Kaniūkų k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Pasvenskas Algimantas, Jono s., nukautas 1951 m. gruodžio 6 d.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Petras Pačinskas-Uosis, Pandėlio vls., Lašinių k., Perkūno b. Ž.1947 12 06.

Juozas Žukauskas-Genys, Rokiškio aps., Obelių mstl., būrio vadas. Ž.1948 12 06.

Povilas Tolušis-Varnas, Subačiaus vls., Valakų k., LLA, desantininkas. Ž.1945 12 07.
https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

KVASELIS JONAS, g. 1924 m. Vitkūnų k., Utenos vls. Paskelbus mobilizaciją, išėjo į partizanus. 1944 12 06 su P.Treiniu ir K.Statausku Zapijuvkos k., Titenio sodyboje buvo suimti. Varomi pro Vaikšniūnų k. į Alantą, šoko bėgti ir kareivių buvo nušauti (grupę vedė milicijos įgaliotinis j.ltn.Baniūnas).

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Petras ŽUKAS. G. 1922 m. Kalnuočių k., Kavarsko vls. Ukmergės amatų mokyklos moksleivis. 1944 m. gruodžio 8 d. prie namų nužudė NKVD kareiviai ir stribai.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf