KARIO BIČIULIS - RĖMĖJAS

JUOZAS GINKUS

Lietuvių Radijo Programos Brooklyne Direktorius

Vienas iš pirmųjų išgirdusių KARIO pagelbos šauksmą yra Juozas Ginkus, plačiosios JAV lietuvių visuomenes žinomas veikėjas. Jis, pamatęs KARIO Nr. 4, nuoširdžiai apsidžiaugė. Ir kai jam buvo pareikšta, kad žurnalas negalima išsiuntinėti skaitytojams, kol spaustuvei nebus įmokėta sutarta suma, išėmė 50 dol. ir lakoniškai pasakė:

— Duodu, kiek šiuo kart galiu. Kreipkis į kitus asmenis, kurie supranta KARIO žurnalo išsilaikymo reikšmę, ir atsiradusios bėdos bus nugalėtos.

Toks nuoširdus lietuviško spausdinto žodžio sunkumų atjautimas Juozą Ginkų išskiria iš eilinių tautiečių, kurių dažnas kartais lengvapėdiškai išdrįsta mesti net skaudų žodį spaudos darbininkams. Mes manome, jog už šią suteiktą bėdos reikale stambią paramą Juozas Ginkus pavyzdingai užsipelno KARIO Bičiulio-Rėmėjo vardą. Taip pat esame įsitikinę, jog šia proga verta į jį atkreipti visų KARIO skaitytojų dėmesį.

Lietuvių kultūrinėje, visuomeninėje ir politinėje veikloje J. Ginkus dalyvauja nuo pat savo atvykimo Amerikon, t. y. nuo 1908 m. Šalia savo egzistencinio darbo mokėsi skambinti pianu, dainavo Miko Petrausko vedamam chore, lankė Simano Daukanto vardo Dramatinę Studiją, ruošė vaidinimus ir pats vaidino. 1928 m. pradėjo transliuoti lietuviškas žinias, vėliau išsivysčiusias į pilną radijo valandą, nuo 1936 m. veikiančią Lietuvių Radijo Draugijos vardu ir transliuojančią savo programą šeštadieniais tarp 2-3 val. iš WWRL stoties.

Apie radijo valandą jis subūrė kultūrininkus, menininkus, visuomenės ir politikos veikėjus. Jie skaitė paskaitas, sakė kalbas, dainavo, deklamavo ir vaidino. Transliuodamas lietuvišką plokštelių muziką, radijas per savo gyvavimo laiką įsisgijo didelį lietuviškų dainos ir muzikos plokštelių rinkinį. J. Ginkaus vedamas radijas visais laikais tarnavo laisvai ir nepriklausomai Lietuvai ir gynė jos reikalus.

Kaip I-jo, taip ir II-jo pasaul. karo metu J. Ginkus talkininkavo savo abiem kraštam: organizuoja ir dalyvauja įvairiose politinėse demonstracijose už lietuvių reikalus; daugiau milijonodolerių sumai pardavė JAV karo paskolos bonų ir už nuopelnus JAV valdžios apdovanotas mėlynosios brigados generolo laipsniu; daug išplatino Lietuvos laisvės bonų, dalyvaudavo sutikimuose iš Lietuvos į New Yorką atvykstančių žymiųjų veikėjų. Kai 1933 m. iš čia į Lietuvą skrido pirmieji transatlantiniai lakūnai Darius ir Girėnas, jis buvo tos kelionės ruošimo komiteto pirmininkas New Yorke, vėliau F. Vaitkaus skridimo komiteto narys, taip pat Vytauto Didžiojo Metų minėjimo Brooklyne komiteto narys.

J. Ginkus priklausė ir priklauso daugeliui organizacijų bei draugijų: tarp 1909-26 metų priklausė Tėvynės Mylėtojų Draugijai, nuo 1908 m. SLA 38 kuopos narys, vėliau “Vienybės” spaudos bendrovės direktorius, dar kiek vėliau ir jos prezidentas. Susiformavus platesnio masto visuomenės bei šalpos organizacijoms, jis išrenkamas ALT, BALF direktoriumi, ALTS centro valdybos nariu ir 1-mo skyriaus pirmininku.

Maži rėmai neleidžia išsamiau apibrėžti jo šakotos ir vaisingos veiklos. Tikėkimės, jog jo supratingumas kiek vėliau suteiks progos plačiau apie jį pakalbėti O dabar Juozui Ginkui, kaip KARIO Bičiuliui-Rėmėjui, spaudžiame dešinę už jo dosnią auką.