Iliustruotasis KARYS

NR. 4  RUGPIŪTIS-AUGUST   1952 M.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras STULGINSKIS Karo Muziejaus sodelyje padeda vainiką prie paminklo "žuvusiems už laisvę” 1921 m. rudenį, Kaune. Kartu su juo būrys to meto augštų kariuomenes ir valstybes pareigūnų, kurių viduryje matosi ir po jo buvęs prezidentu Kazys GRINIUS.

Lietuvos Resp. Prezidentas Al. STULGINSKIS priima aviacijos dalinių paradą

Nuotrauka iš 1921 m.

LIETUVOS KARO AVIACIJOS ŠVENTĖ 1939 M. AERODROMO ANGARUOSE

Nepriklausomybės laikais mūsų Karo Aviacija kiekvienas metais vasaros metu ruošdavo savo šventę. Šventės iškilmingąjj aktą-minėjimą atlikdavo savybėje, o plačiajai visuomenei suruošdavo įspūdingą pasirodymą aerodrome. Aleksoto padangę raižydavo mūsų kariniai lėktuvai, o dešimttūkstantinės minios stebėjo lakūnų ore išdarinėjamus įvairiausius triukus, mitriai atliekamas mirties kilpas, šokimą su parašiutais ir kt. Norinčiuosius lakūnai ir paskraidindavo.

Mūsų aviacija turėjo ir savo dirbtuves, kuriose atlikdavo ne tik lėktuvų remontus,, bet ir dirbdavo naujus AMBO tipo kovos lėktuvus, šių lėktuvų konstruktorius buvo pats mūsų Karo Aviacijos viršininkas GUSTAITIS.

Elvyra Šikšnytė, pasiekusi naują Lietuvos bėgimo rekordą Clevelando sporto varžybose (vėliau ir Ohio valstybės pirmenybėse 50 yardų bėgime), per “Amerikos Balsą” perduoda savo sportinius įspūdžius j Lietuvą. Kairėje matome “A. B.” redaktorių P. Labanauską, o aplinkui —būrys “čiurlionies” ansamblio dalyvių.

“A. B.” RED. P. LABANAUSKAS SPORTININKŲ ADAMKAVIČlAUS, PUZINAUSKO IR KETURAKIO TARPE.

Keturakis R. I. valstybėje laimėjo 3-čią vietą ir Amerikos priešolimpinėse varžybose 6-tą vietą 50 mylių ėjime. Puzinauskas, žaidęs Lietuvos krepšinio rinktinėje daugely Europos miestų, per “A. B.” papasakojo, kaip 1940 m. lietuviai supliekė Maskvos komandą.