Liepos 5-10 d. žuvę Partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos partizanai. Stovi iš kairės: Antanas Juzakėnas-Liūtas, Juozas Kirkus-Plienas, Romas Launikas-Šturmas (E. Smetonos asmeninė kolekcija)
https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Sudeikių kaimo partizanai (iš kairės): Antanas Juzakėnas-LiūtasJuozas Kirkus-Plienas (sėdi) ir Romas Launikas-Šturmas.

Romas LAUNIKAS Šturmas. G. 1922 m. Sudeikių k, Kavarsko vls. Liūto būrio partizanas. Žuvo 1947 m. liepos 6 d. Repšėnų miške. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, vėliau perlaidoti Kavarsko kapinėse.
https://partizanai.org/kaip-nepamirsti

Vyčio apygardos partizanų vadų sąskrydis. Panevėžio aps. Raguvos vls. Šilų miškas, apie 1947 m. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: antras – būrio vadas Mykolas Šemežys-Aras, trečias – apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio adjutantas Alfonsas Smetona-Žygaudas, ketvirtas – būrio vadas Jonas Baltušnikas-Vienuolis, penktas – Kostas Tvaska-Rugelis; antroje eilėje iš kairės stovi: antras – Krištaponio rinktinės Ūkio dalies viršininkas Simonas Tumšys-Zenonas, penktas – Alfonsas Gritėnas-Skalikas. Iš Genocido aukų muziejus fondų
 

1950 m. liepos 5 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Girelės (Kačmiškio) miške (dabar – Panevėžio r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviai, vykdydami karinę operaciją, rado Vyčio apygardos štabo bunkerį. Jį susprogdinus žuvo Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, Vilnius: LGGRTC, 2014, l. 171-172, 259.

 

ALFONSAS GRITĖNAS-HUSARAS, SKALIKAS

1917 04 01–1950 07 05

Alfonsas Gritėnas gimė 1917 m. balandžio 1 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Mikėnų k. Nuo 1944 m. – A. Smetonos-Žy gaudo būrio partizanas. Nuo 1949 m. ėjo Vyčio apygardos štabo Organizacinio sky riaus viršininko pareigas.

1999 m. vasario 17 d. A. Gritėnui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

BRONĖ TARUTYTĖ-BERNIUKAS

1930–1950 07 05

Bronė Tarutytė gimė 1930 m. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Kieliugalos k. Simono ir Onos Taručių šeimoje.

Baigė Šilų pradžios mokyklą, šešias Raguvos progimnazijos klases. Mokėsi Panevėžio akušerių mokykloje.

Tėvų sodyboje buvo įrengtas Alfonso Smetonos-Žygaudo bunkeris. 1949 m. kovo mėn. tremiama B. Tarutytė pabėgo ir tapo partizane. Vyčio apygardos štabo sekretorė.

1999 m. lapkričio 15 d. B. Tarutytei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

1945 m. kovo mėn. buvo nužudytas tėvas Simonas.

Brolis Eduardas buvo pogrindinės moksleivių organizacijos narys. Suimtas 1948 m. rugsėjo 26 d. 1949 m. vasario 12 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir tų pačių metų balandžio 12 d. išvežtas į Vorkutos (Rečlagas) lagerį, Komija.

Brolis Viktoras Tarutis-Dagilis buvo Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos-Žygaudo ryšininkas. Suimtas 1949 m. rugpjūčio 3 d. 1950 m. vasario 4 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio. Išvežtas į Vorkutos (Rečlagas) lagerį, Komija. Į Lietuvą negrįžo. Mirė 1989 m. važiuodamas į Lietuvą.

Motina Ona ir sesuo Elena buvo suimtos 1951 m. Nuteistos dešimčiai metų lagerio. Išvežtos į Vorkutos (Rečlagas) lagerį, Komija. Grįžo į Lietuvą. 1990 m. motina mirė.

Parengė Rūta Trimonienė

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201507_VCA_zutis.pdf

 

1945 m. liepos 7 d. Zarasų aps. Dusetų vls. Jaskoniškių k. 30-ies asmenų grupė, sudaryta iš NKVD Dusetų vls. poskyrio stribų ir NKVD kariuomenės 130-ojo pasienio kareivių, vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu buvo apsupta Juozo Markelio sodybos daržinė, kurioje tuo metu buvo keturi Lokio rinktinės partizanai. Partizanai atkakliai priešinosi. Susišaudymo metu daržinė sudegė. Joje buvo rasti trijų partizanų palaikai, kuriuos atpažino suimtas partizanas Lionginas Lukošiūnas. Žuvo Lokio rinktinės vadas Mykolas Kazanas-Siaubas, partizanai Adolfas Bražys ir Jonas Lukošiūnas. Žuvusiųjų palaikai buvo užkasti netoli žuvimo vietos. 1989 m. buvo rasti ir tų pačių metų lapkričio 18 d. palaidoti Zarasų r. Antazavės mstl. kapinėse. 

 

ADOLFAS BRAŽYS
1919 02 11–1945 07 07

Adolfas Bražys gimė 1919 m. vasario 11 d. Zarasų aps. Antazavės vls. Bradesių k. Vincento Bražio ir Marcijonos Šablinskaitės-Bražienės šeimoje. Lokio rinktinės partizanas.

JONAS LUKOŠIŪNAS 

1921 06 04–1945 07 07

Jonas Lukošiūnas gimė 1921 m. birželio 4 d. Zarasų aps. Antazavės vls. Salinių k. Antano Lukošiūno ir Veronikos Ranceliotės-Lukošiūnienės šeimoje. Lokio rinktinės partizanas.

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201507_lokio_rinktines_zutis.pdf

 

ARBAČIAUSKAS Pranas, g. 1921 Vaškuose, Grinkiškio v. Žuvo 1945 07 05 Meiliškių miške. Kartu žuvo B.Gudaitis ir J.Petraitis.

GUDAITIS Boleslovas, Domo, g. 1892 Meiliškiuose, Grinkiškio v. Amatininkas. Žuvo 1945 07 05 Meiliškių miške. Kartu žuvo R.Arbačiauskas ir J. Petraitis

PETRAITIS Jonas, g. 1920 Pypliuose, Krakių v. Žuvo 1945 07 05 Meiliškių miške. Kartu žuvo R.Arbačiauskas ir B.Gudaitis.

RAMOŠKA Kostas, Adolfo, g. 1900 Pryšmantuose, Betygalos v. Ūkininkas. Nužudytas 1944 07 05 savo paties kieme.

JOKUBAUSKAS Alfonsas - Šuva, žuvo 1946 07 06 Pyragių miške, Šiluvos v. 1946 07 06 Pyragių miške, netoli Šiluvos — Lyduvėnų kelio, Žebenkšties rinktinė įsirengė tvirtą stovyklą su apkasais, 16 bunkerių ir kulkosvaidžių lizdų. Pirmo enkavedistų puolimo metu žuvo partizanas Alfonsas Jokubauskas - Šuva. 

CINOVAS Andrius, Jurgio - Algis, g. 1926 Puikiuose, Gaurės v., mažažemių ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1946. Kovojo Eimučio, Aluntos, Lelijos būriuose. Žuvo 1951 07 07 Paikojų k., Gaurės v. (Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 31 kvartale).

KUČINSKAS Vincas, Antano - Aluntas, g. 1925 Stelmokuose, Šiaulėnų v. Žuvo 1950 07 07.

KURTINAITIS Edmundas - Kalnius, kilęs iš Didvėjo k., Alėjų apyl., Raseinių raj. Mokytojas. Birutės rinktinės vadas. Žuvo 1949 07 08 prie Viduklės, ant Šešuvies kranto, netoli Molavėnų k.

SADAUSKAS Stasys, Jurgio - Bijūnas, g. 1919 Trakiškiuose, Tauragės v. Butegeidžio pulko viršila. III kuopos antro būrio vadas. Žuvo Stirbaičiuose, Tauragės r., 1949 07 09. Kapas nežinomas. Išniekintas kūnas gulėjo Tauragėje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Maironio rinktinės partizanai.
Iš kairės: Leonas Caporka-Žirgūnas, Adolfas Žiogas-Dildė, neatpažintas, Albertas Sauka-Rimtuolis, neatpažintas.

(Lietuvos nacionalinis muziejus)

Caporka Leonas-Žirgūnas gimė 1918 m. Tytuvėnų valsčiaus Plekaičių kaime. 1944 m. buvo suimtas ir įkalintas Šiaulių saugumo kalėjime. Pabėgęs iš kalėjimo, įstojo į P. Morkūno vadovaujamą partizanų būrį. Nuo 1948 m. — Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino būrio vadas. Nuo 1950 m. dirbo LLKS Visuomeninės dalies viršininko J. Šibailos-Merainio vadovaujamame štabe, įsikūrusiame Šiaulių rajono Gudelių kaime. Žuvo 1951 m. liepos 8 d. Radviliškio rajono Šilgalio miške 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Janulevičius, Antanas1924 Grikapalio k.Norgalis1945 09 281947 07 05

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Laurinaitis Bernardas iš Kuro k. Lekėčių vlsč. Žuvo 1945.07.05.

Petkevičius Vytas iš Krosnos vlsč. 1928-1946.07.05. Žuvo Krosnos vlsč.

Bartkus Pranas - Katinas. Žuvo 1950.07.06. Žalgirio rinktinė, Stumbro būrys.

Čibirka Albinas - Tėvukas iš Išdagų k. Pilviškių vlsč. 1918-1945.07.06. Žuvo Lūšnos k. Jankų vlsč. kartu su Švilpa, Grybausku, Oleka. Palaidotas Lūšnos k. kapinaitėse. Stirnos rinktinė, Lapės kuopa.

Grybauskas Juozas - Aras iš Meškučių k. Jankų vlsč. 1924-1945.07.06. Žalgirio rinktinės, Lapės kuopos kovotojas, žuvęs Lūšnos k. su S. Švilpa ir kitais.

Mažeika Juozas - Solistas. ?-1945.07.06. Žalgirio rinktinė.

Oleka Juozas. G. 1921 m. Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1945.07.06 kartu su Švilpa, Čibirka, Grybausku Lūšnos k. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Antano ir Vytauto brolis. Žalgirio rinktinė.

Smetona Žygaudas. Vytauto rinktinė, Kęstučio tėvonija. Žuvo 1950.07.06.

Šibaila - Diedukas, Merainis. Žuvo 1950.07.06. Vytauto rinktinė, Kęstučio būrys.

Švilpa Saliamonas iš Jankų vlsč. Maliejiškės k. 1909- 1945.07.06. Stirnos rnkt. Lapės kuopos vadas. Okupacijos pradžioje suimtas už rusų kareivio nuginklavimą, nesudarius bylos, pasiųstas į armiją. Lenkijoje pabėgo, grįžęs organizavo Lapės kuopą. Žuvo Lūšnos k. prie kelio Griškabūdis-Zapyškis. Kartu žuvo J. Grybauskas, J. Oleka ir A. Čibirka. B. Duobos-Žandaro būrys juos palaidojo Lūšnos k.

Tumas Jonas - Gerutis, Jaunutis iš Gižų vlsč. Ožkasvilių k. 1926-1947.07.06. Žuvo prie Šunskų miške.

Baltrūnaitis Antanas, Juozo s., iš Šakių valč. ?- 1946.07.07.    Žuvo Garankščių k. Kazlų Rūdos vlsč.

Rudmickas Petras - Aušrinis, Klevelis. G. 1930 m. Paužnykių k. Plokščių vlsč. 1952.07.06 Pajotijų miške buvo sužeistas, kitą dieną mirė Zyplių ligoninėje. Prieš jį buvo žuvę 4 jo broliai, partizanai Vincas, Pranas, Juozas ir Antanas.

Simonavičius (kituose šaltiniuose: Simonaitis, Simanaitis) Bronius - Serbentas. 1918-1947.07.07. G. Mauručiuose. Geležinio Vilko rinktinės būrio vadas. Išduotas K. Radžiuko, kartu su A. Juodžiu, V. Juodžiu, P. Siugždiniu, J. Batučiu, V. Prajera ir K. Grajausku po atkaklaus mūšio susisprogdino Ašmintos k. Milušauskų žemėje įrengtame bunkeryje (prie Pakuonio). Lietuvos karininkas.

Buivydas Vladislovas iš Kauno. Žuvo Kulautuvos miške 1946.07.08.

Gerulis Antanas - Gailis iš Pažiegždrių k. Lekėčių vlsč. 1924-1945.07.08. Žuvo Raninės k. Paežerėlių vlsč. kartu su B. Patašiumi.

Gudaitis Antanas - Ulonas. G. 1917 m. Šilvienų k. Plokščių vlsč. Rusų paimtas į armiją, buvo fronte, sužeistas gydėsi Šiauliuose. Pasibaigus karui su vokiečiais, juos žadėjo vežti į japonų frontą. Pabėgo į mišką. Žuvo 1948.07.08. Patašių miške prie Sutkų k.

Jakučionis Domas iš Pajiesio k. Garliavos vlsč. 1927- 1947.07.08. Žuvo.

Mališauskas Justinas - Balandis. Partizanuose nuo 1945.04, žuvo 1945.07.08. Žalgirio rinktinė.

Matusevičius Pranas - Gulbinas. G. 1912 m. Švediškių k. Lukšių vlsč. Atsargos leitenantas. 1945 m. pavasarį buvo suorganizavęs 74 partizanų grupę, kurią atvedė į Valkų partizanų stovyklą. Žuvo Staliorių k. 1945.07.08.

Patašius Bronius. G. 1923 m. Raninės k. Paežerėlių vlsč. Žuvo 1945.07.08 prie savo namų kartu su A. Geruliu iš Pažiegždrių k. Žalgirio rinktinė. J. Patašiaus, A. ir P. Lincevičių brolis.

Pinkus Ignas. G. 1927 m. Suopių k. Sintautų vlsč. Žuvo 1945.07.08. Pavardė įrašyta paminkle žuvusiems 1945.05.12 Valkų mūšyje.

Pinkus Jonas iš Šuopiškių k. Sintautų vlsč. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1945.07.08.

Povilaitis Petras - Jūreivis. G. 1922 m. Tirvydonių k. Lekėčių vlsč. Mokytojas. Dalyvavo 1945.05.12 Valkų kautynėse. Kapitono J. Valčio štabo viršininkas. Žuvo 1945.07.08 ties Kuraičio sodu Sirvydų k. Lekėčių vlsč. Kartu žuvo P. Gailiūnas.

Skėrys Antanas - Vyturys. Partizanas nuo 1945.03. Žuvo 1945.07.08. Žalgirio rinktinė.

Tamulaitis Vytautas (Viktoras) iš Lekėčių vlsč. Sirvydų k. 1926-1946.07.08(7). Partizanuose nuo ankstyvo pokario. Kareivių nudurtas Rūdšilio miške.

Valaitis Juozas. Žuvo 1945.07.08. Žalgirio rinktinė.

Mažeika Juozas. Partizanas nuo 1945.05.15 iki 1945.07.09. Žalgirio rinktinė.

Medelis Petras -Delfinas iš Patašinės. 1923-1947.07.09. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo Liepynuose. Užkastas dab. kolektyviniuose soduose prie Miškų ūkio.

Senkus Vladas-Uosis, Leninas, Šaulys. G. 1915 m. Kiršų k. Gižų vlsč. Buvęs policininkas. Išėjo į mišką 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės Grebliko-Sakalo kuopos partizanas. Žuvo 1947.07.09 Liepynų k. Marijampolės vlsč. pas Gumauską.

Žemaitis Juozas, Prano s. 1922-1946.07.09. Iš Šakių apskr. Gruzdžių vlsč. Papušės(?) k. Žuvo Gruzdžių miške.

Žvingila (Žvingėla) Vincas - Šarūnas iš Baraginės k. Marijampolės apskr. 1922-1947.07.09. Žuvo Liepynų k. Užkastas prie Marijampolės Miškų ūkio, dab. kolektyviniuose soduose. Geležinio Vilko rinktinė.

Bacevičius Juozas - Puškinas iš Kampinių k. Kazlų Rūdos vlsč. ?-1945.07.10. Žalgirio rinktinė.

Čečenskas. ?-1946.07.10. Žuvo Vokūniškio miške.

Čičinskas (pavardė nežinoma). ?—1945.07.10. Žuvo Bakūniškio miške. LDK Kęstučio skrajojančiojo štabo viršininkas.

Kalašinskas Jonas-Ragaišis. 1945.07.10 Eglynėlio miške buvo nužudytas vokiečiais persirengusių sokolovininkų. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944.12.

Kučiauskas Vladas - Genys. G. 1922 m. Kaušų k. Vilkaviškio vlsč. Vytauto rinktinės partizanas nuo 1945 m. pr. 1947 m. pavasarį perkeltas į Maironio kuopą, įsteigtą prie apygardos štabo. Žuvo 1947.07.10 prie Gižų, Pančekų miškelyje.

Lapinskas Petras iš Pavasakės k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.07.10.

Matulevičius Julius - Zigmas, Gulbinas, G. 1926 m. Agurkiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1945.07.10. Eglynėlio miške prie slėptuvės. Kartu su kitais 8 partizanais jį nužudė vokiečiais persirengę sokolovininkai.

Meškauskas Justinas - Balandis. ?-1945.07.10. Žalgirio rinktinė.

Paltanavičius Vitas - Grafas. G. 1920 m. Mastaičių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1945.07.10 Eglynėlio miške ties Kampiniais, Garliavos vlsč. Nukankintas sokolovininkų.

Paškevičius Jurgis (Stasys) - Marsas. G. Kajackų k. Kazlų Rūdos vlsč. 1945.07.10 Eglynėlio miške jį nukankino čekistai, persirengę vokiečiais. Kartu žuvo Antanas Skiečius, Julius Matulevičius iš Agurkiškės k. ir dar 6 partizanai.

Paukštys Bronius - Špokas iš Gerdžių k. Lukšių vlsč. 1929-1947.07.10. Žuvo Lukšių vlsč. Balsiškių miške.

Pauliukevičius Motiejus- Smilga iš Jonučių k. Garliavos vlsč. 1922.09.08-1946.07.10. Žuvo Tvarkiškių k. Partizanuose nuo 1945.01.15.

Skiečius Antanas - Vyturys iš Žuklijų k. 1928(?)- 1945.07.10. Žalgirio rinktinė. Sokolovininkų nužudytas Eglynėlio miške.

Žiemininkas Pijus. Iš Marijampolės apskr. Gudelių vlsč. Makrickų k. 35 metų partizanas, žuvęs 1946.07.10.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

BIVAINIS POVILAS, Kazio, g. 1912 m. Šeimaties k., Tauragnų vls. Buvo šaulys. Vedęs, turėjo 2 vaikus. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1945 07 05 prie Račiūnų k. žuvo. Palaidotas Daunorių kapinėse.

GAIDYS ALOYZAS, Juozapo, g.1927 m. Butiškių k., Užpalių vls. Ūkininko sūnus, 1945 07 05 nušautas Kaimynų k., Užpalių vis.

GRŪZDAS JONAS, g. 1901 m. Šeimyniškių k., Utenos vls. Šaulys. 1946 07 05 nušautas NKVD.

TUMĖNAS VINCAS, g.1911 m. Juknėnų k., Daugailių vls. Paskelbus mobilizaciją, slapstės apie namus. Kai prasidėjo kariuomenės siautėjimas, pasitraukė į Minčios miškus. Nušovė 1945 07 05 prie Erkiasalės ir ant laužo sudegino. Liko tik drabužių ir kaulų liekanos. Palaikus palaidojo Juknėnų k. kapinėse 1945 07 24.

VAIŠNORAS SILVESTRAS, Antano, g.1925 m. Tauragnų vls. darbininkas. Nušautas 1949 07 05 Ripialaukio k. Palaidotas Daunorų k. kapinėse.

PAUNKSNIS LEONAS, g. 1924 m. Rimiškių ? k., Užpalių vls. 1945 07 07 ten nušautas ir palaidotas.

GUIGA ALBINAS, g.1923 m. Šiškinių k., Linkmenų vls. Nušovė kareiviai 1945 07 10 prie Šiškinių. Užkasė virš Vinco Žilėno ir Vinco Gumausko (toj pačioj duobėj) Saldutiškio kapinių patvory.

GUMAUSKAS VINCAS, Antano - Gailius, g. 1909 m. Pamargių k., Ilgiškė-lių vls., Marijampolės aps. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, paskui mokytojų seminarijoje, dirbo mokytoju Salako mstl. 1931 m. įstojo į karo mokyklą ir ją baigė. Karo pradžioje buvo sužeistas. 1944 m. rudenį įsidarbina Vilniuje, suartėja su LLA. 1945 m. pradžioje suimamas, bet 1945 m. balandžio mėnesį pabėga ir atvyksta į Kirdeikių apylinkes, turėdamas tikslą suorganizuoti rinktinę Ignalinos apylinkėse. Suartėja su Kirdeikių klebonu Petru Liutkumi - Juoduoju Petru, sukviečia būrių vadus į pasitarimą ir mėgina sudaryti Geležinio Vilko štabą. Iš Vilniaus atvykusios čekistų grupės miške prie Stripei-kių pamato palapinę. Iš jos išbėgo trys žmonės. Visi trys 1945 07 10 ir buvo nušauti. Tai buvo V.Gumaus-kas, jo padėjėjas V.Žilėnas ir Alb.Guiga.

LEIPUS POVILAS ,g. 1906 m. Šlepečių k., Daugailių vls. Ūkininkas, šaulys. Paskelbus mobilizaciją, įstojo į Mečislovo Medinio - Lokio, Pypkės būrį. Žuvo 1945 07 10 prie Antano Juodvalkio sodybos Šlepečių k.

ŽILĖNAS VINCAS - Zubrys, g.1919 m. Ginučių k. Augo didelėje šeimoje. Anksti netekęs tėvo, turėjo išlaikyti šeimą, tad prisidurdavo iš kalvio, staliaus darbų. Vokiečių okupacijos metais buvo įstojęs į savisaugą. Sugrįžus bolševikams, sudarė partizanų būrį. Į partizanus išėjo ir brolis Bronius (žuvo), ir Edvardas (sužeistas apako). Algirdas tapo ryšininku, seserį Julę ištrėmė, motina pateko į kalėjimą. 1945 m. pavasarį į būrį atvyko LLA centrinio štabo iždininkas V.Gumauskas. Apie tai sužinojo čekistai ir 1945 07 10 į Stripeikių apylinkes nusiuntė dvi grupes. Žuvo 3 partizanai - V.Žilėnas, V.Gumauskas ir 1 neatpažintas (turbūt Albinas Guiga). Užkasti Saldutiškio kapinių patvoryje.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Bronius Kadžius, Raguvos vls., Levaniškių k., Liūto b. Ž.1948 07 07.

 

Foto: Bronius Juškevičius-Aušra, žuvęs 1948 07 07

Mykolas Juodelis-Yla, Anykščių m., Perkūno b. ryšininkas. Ž.1947 07 09.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

1948 07 06 žuvo Plieno (B) rinktinės Vėtros būrio partizanas Juozas Ramanauskas-Klevas.

Ališauskas Ambraziejus (Ambrazas), Juozo, sl. Kardas, Kazio-Spartako, Vlado-Puškino ir Vlados-Narsuolės brolis, g. 1915 Juknonių k., Žemaitkiemio vlsč. Šaulys. 1941 Birželio sukilėlis, Lyduokių būrio partizanas. Nuo 1944 06 - Plieno būrio partizanas, B rinktinės būrio vadas, rinktinės štabo Ginkluotės skyriaus viršininkas. Žuvo 1949 07 07 Juknonių k. slėptuvėje, užkastas Pivonijos šile. 1989 perlaidotas Ukmergės Dukstynos kapinėse.

Čepkauskas Rapolas, Andriaus, g. 1892 Medinų k., Šešuolių vlsč. 1919 savanoris - šaulys. Nuo 1944 07 - B rinktinės Plieno būrio rėmėjas ir ginklininkas, dviejų sūnų partizanų tėvas. Sumuštas stribų 1949 07 09 mirė, palaidotas Lyduokių kapinėse. 

Apolevičius, sl. Barzda, gyv. Musninkų vlsč. Nuo 1945 - DKR būrio vadas. Žuvo 1945 07 10. 

Bagdonavičius Feliksas, Alekso, sl. Barsukas, Albino-Vingio ir Vytauto-Topolio brolis, g. 1918 Rusių Rago k., gyv. Ustronės k., Musninkų vlsč. Šaulys. LK vyr. puskarininkis. 1941 Birželio sukilėlis. Nuo 1944 08 - DKR Vilko būrio partizanas, būrio, kuopos vadas. Žuvo 1945 07 10 slėptuvėje prie Rusių Rago k. (nusišovė kareiviams apsupus slėptuvę ir neturint galimybės prasiveržti). Palaikai išniekinti prie Čiobiškio tilto. Užkasti be karstų Čiobiškio kapinėse, vėliau slapta padarius karstus perlaidoti ten pat. 1948 ištremta šeima.

Bagdonavičius Vytautas, Alekso, sl. Topolis, Felikso-Barsuko ir Albino-Vingio brolis, g. 1920 Rusių Rago k., gyv. Ustronės k., Musninkų vlsč. Šaulys. Dirbo pašte, vėliau Musninkų parduotuvės-kooperatyvo vedėju. 1941 Birželio sukilėlis. Nuo 1944 08 - DKR Vilko būrio partizanas, būrio, kuopos sekretorius. Žuvo 1945 07 10 slėptuvėje prie Rusių Rago k. (susisprogdino kareiviams apsupus slėptuvę ir neturint galimybės prasiveržti). Palaikai išniekinti prie Čiobiškio tilto. Užkasti be karstų Čiobiškio kapinėse, vėliau slapta padarius karstus perlaidoti ten pat. 1948 ištremta šeima.

Zavistinavičius (Zavistanavičius) Jonas, Jono, g. 1916 Darsūniškio mstl., Kruonio vlsč. DKR vietinio būrio partizanas. Žuvo 1944 07 10 Darsūniškyje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

o liepos 7 d. - dar trys šio būrio partizanai (Julius Astasaitis-Povilas, Vladas Kučinskas-Aluntas ir Vladas Sviatikas-Ramūnas).

1951 m. liepos 7 d. Radviliškio rajone, Tyrulių miške, buvo žuvęs štabo viršininkas K. Kudokas-Diemedis-Baltaragis, Maironio rinktinės štabo viršininkas A. Pumputis-Galijotas,Gedimino būrio, saugojusio rinktinės štabą, vadas L. Caporkus-Žirgūnas.

J. Leškauskui sovietinis teismas paskyrė aukščiausią bausmę - mirties (įvykdyta 1951 m. liepos 7 d. Vilniuje),

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

 

Baltramaitis Antanas iš Skučiškės k. ? - 1946 07 07. Žuvo Garankščių k. , Kazlų Rūdos vjsč.

Palkevičius Jurgis - Marsas. ? - 1945 07 10. Žalgirio rinkt.

Paukštis Bronius - Špokas. ? - 1947 07 10. Žalgirio rinkt.

Skėčius Antanas - Vyturys. ? - 1945 07 10. Žalgirio rinkt.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

1945 m. liepos mėn. 10 d. skerdynių aukų: Jurgio Paškevičiaus-Marso, g.1916 m., iš Kajeckų k.; Vito Paltanavičiaus-Grafo, g.1923 m., iš Gyvių k.; Kazio Liaukaus, g.1918 m., iš Gyvių k.; Jono Kalašinsko-Ragaišio, g.1920 m., iš Pabališkių k.; Juozo Bacevičiaus-Puškino, iš Kampinių k.; Juliaus Matulevičiaus-Gulbino, g.1927 m., iš Agurkiškių k.,

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Skominas Zigmas, Stasio Kaunas, 1951 07 07

Nicius Alfonsas, Kosto Klaipėda, 1951 07 07

Dijokas Kazys, Antano Šiauliai, 1951 07 07

Burneckis Antanas, Apolinaro Klaipėda, 1951 07 07

Narbutas Stasys, Povilo Kaunas, 1952 07 09

Šmuilevičius Antanas, Stasio Klaipėda, 1952 07 09

Bartasevičius Aleksandras, Jono Šiauliai, 1952 07 09

Malinauskas Vaclovas, Petro 1894 Vilnius, 1952 07 09

Rūkas Steponas, Simo Klaipėda, 1952 07 09

Grišmanauskas Stasys, Jurgio Klaipėda, 1952 07 09

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

 

Foto: Kardo rinktinės Salantų kuopos būrio vadas Pranas Gadeikis-Robinzonas žuvo apsuptyje Juodupėnų miške, prie Jakštaičių kaimo, 1947 07 07.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Vaičaitis Vytautas, g.1924 m. Valių k., Jankų vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. gegužės mėn. Žuvo 1945 m. liepos 6 d. Palaidotas Karčrūdės kapinėse Jankų vls.

Patašius Bronius, g.1927 m. Raninės k., Paežerėlių vls., Šakių aps. Į Valkų stovyklą atėjo 1945 m. balandžio mėn. Žuvo 1945 m. liepos 8 d. Raninės kaime, prie savo namų, kartu su Antanu Geruliu. Užkasti su karstais žuvimo vietoje.

Povilaitis Petras, g.1922 m. Tirvidonių k., Paežerėlių vls., Šakių aps.

Studentas. Po Valkų mūšio, man pasiūlius, buvo išrinktas būrio vadu. Žuvo 1945 m. liepos 8 d. okupantų siautėjimo metu Sirvydų k., Lekėčių vls., Šakių aps., kartu su Pranu Gailiūnu. Abiejų palaikus nuo okupantų pavogėme, padarėme karstus ir palaidojome jų slėptuvėje. Šiuo metu perlaidoti į Žemosios Panemunės kapines.

Pinkus Jonas iš Šuopiškių k., Sintautų vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1945 m. liepos 8 d.

Gailiūnas Pranas, g.1913 m. Tirvidonių k., Paežerėlių vls., Šakių aps. Į Valkų stovyklą atėjo 1945 m. balandžio mėn. Žuvo 1945 07 08 okupantų siautėjimo metu. Palaikus iš okupantų pavogėme, padarėme karstą ir palaidojome jo buvusioje slėptuvėje. Dabar perlaidotas į Žemosios Panemunės kapines.

Gerulis Antanas, g.1926 m. Pažiegždrių k., Lekėčių vls., Šakių aps.

Žuvo 1945 07 08 su Broniumi Patašiumi. Užkasti su karstais žuvimo vietoje, Raninės k., Paežerėlių vls., Šakių aps

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf

Budrys-Vytautas Kybartas, g. 1922m. Kaspariškės km. Kelmės  valsč. partizanas nuo 1945m Žuvo 1956m liepos 10d. netoli Liolių.

Genys-Vladas Kučiauskas, g. 1922m. Kausiu km, Vilkaviškio valsč.  ir apskr. Vytauto rinktinės partizanas nuo 1945m pradžios 1947m pavasarį perkeltas į prie apygardos štabo įsteigtą Maironio vardo kuopą. Žuvo 1947 07 10.

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm