NEBESULAUKSIME SUGRĮŽTANT

ROMAS A. ŠATAS mirė Floridoje 1997 spalio 31 d. Gimė 1921 m. Kaune, ten pat studijavo VDU-te, vėliau studijas tęsė Tuebingeno (Vokietijoje) ir JAV universitetuose. Buvo garsus fizikas, dirbo JAV armijos laboratorijose ir erdvių tyrinėjimo įstaigose. Kaip rezistentas 1941 m. sukilime buvo sukilėlių pogrindžio radijo tvarkytojas, priklausė Lietuvių Frontui, LF bičiuliams, ateitininkams.

Dr. BRONIUS KRAKAITIS mirė 1997 lapkričio 15 d. Čikagoje. Gimė 1920 m. Lankeliškiuose, Vilkaviškio apskr., Voketijoje baigė Hanoverio aukšt. veterinarijos akademiją, gavo veterinarijos daktaro laipsnį. Savo profesijoje dirbo Vokietijoje, vėliau JAV. Paskutiniu laiku gyveno Palos Hills, IL. Buvo aktyvus Lietuvių Fronto bičiulis, ateitininkas, dažnai dalyvaudavo studijų savaitėse Dainavoje. Palaidotas Kanadoje, Mississauga, Ontario, lietuvių šv. Jono kapinėse.

ALINA GRINIENĖ mirė Vokietijoje 1998 m. sausio 16 d. (Plačiau apie ją skaitykite šiame numeryje spausdinamą specialų reportažą.)

JUOZAS MIKONIS, gimęs 1918 m. Panevėžio apskr., Smilgių vlsč., mirė Clevelande 1998 vasario 1 d. Buvo Lietuvių Fronto bičiulių narys, daugelį metų vadovavęs LFB Centro valdybai ir Clevelando LFB sambūriui. Priklausė ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei. Abu su žmona Marija dosniai rėmė Dainavos stovyklavietę, Į laisvę fondą, laisvę" žurnalą ir kitas organizacijas bei spaudą. Velionis palaidotas Clevelando Visų sielų kapinėse.

Dr. VINCAS ŠMULKŠTYS mirė Čikagoje 1998 m. kovo 9 d., sulaukęs 82 metų amžiaus. Buvo baigęs Kauno VD universitetą, vėliau Tuebingene (Vokietijoje) gavo lotynų kalbos doktoratą. Paskutiniu laiku gyveno Čikagoje. Buvo ateitininkas, priklausė Lietuvių Fronto bičiuliams, kartu su žmona Aldona buvo dosnūs lietuviškos veiklos ir spaudos rėmėjai. Palaidotas lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.