ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Laucė, KARŪNA IR KALAVIJAS, istorinis romanas, kuriame Lietuvos krikšto Žalgirio mūšio fone autorius kiek neįprastai atveria Jogailos ir Vytauto Didžiojo asmenybes. Kietais viršeliais, 639 psl. knygą 1995 m. išleido Vaga Vilniuje. Viršelio dail. Romas Orantas.

Aldona Vasiliauskienė, GYVENIMAS DIEVUI IR LIETUVAI. Prelato dr. Juozo Prunskio gyvenimo ir darbų aprašymas jo 90 metų amžiaus ir 65 m. kunigystės jubiliejų proga. Knyga 287 psl., gausiai iliustruota, išleista 1997 m. paties sukaktuvininko lėšomis, spausdinta "Utenos spaustuvėje".

LITHUANIAN PAPERS, VOLUME 11 - 1997. Kasmetinis Lietuvių studijų draugijos Tasmanijos universitete, Australijoje, leidinys, kuriame angliškai rašoma Lietuvos gyvenimą liečiančiais klausimais. Straipsnių autoriai - lietuviai ir svetimtaučiai. Redaguoja A.P. Taškūnas. Adresas: P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas.7006, Australia.

Juoze Krištolaitytė, NEDAINUOTI ŽODŽIAI, Eilėraščiai. Tai pirmasis mūsų žinomos operos solistės, o dabar ir poetės, poezijos rinkinys. Jame skaitytojas pajus nepaprastai jautrius poezijos posmus, išsakančius dvasinį poetės santykį su Tėvyne, jos prisiminimais, su jos dabartinio pasaulio dienomis svetimoje padangėje, šį 127 psl. rinkinį 1997 m. išleido Tėvynės mylėtojų draugija, Addison, Illinois.

Vytautas Landsbergis, LŪŽIS PRIE BALTIJOS, politinė autobiografija. Pradėjęs savo atsiminimus lemtingais 1991 m. sausio įvykiais, Vytautas Landsbergis jautriai prisimena savo gyvenimo jaunystės dienas, nuodugniai pasakoja apie Atgimimo laikotarpį, Sąjūdžio nutiestą kelią į Nepriklausomybę ir sunkius pirmuosius žingsnius ją atstačius. Knyga įdomi, parašyta sklandžiai, gausiai iliustruota. Joje 342 puslapiai. Išleido 1997 m. "Vagos" leidykla Vilniuje.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA - Jubiliejinės 1992 metų konferencijos medžiaga. Išleido Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centras, Vilnius 1997. Redagavo Mindaugas Bloznelis. Gražus 96 psl. leidinys.

Vytautas Volertas, MEILĖ ŽOLEI. Pasakojimai, novelės. Ir vėl nauja V. Volerto pasakojimų knyga, pilna lakios vaizduotės ir skaitytoją pagaunančių atsitikimų. 248 psl. knygoje surašytos net 29 istorijos, visos labai lengvai skaitomos. Gal kiek sunkiau perskaitomas pats knygos pavadinimas viršelyje, bet čia jau ne rašytojo kaltė. Išleido 1997m. į laisvę fondas, spausdino "Morkūno ir Ko" spaustuvė Kaune.

Apolinaras Petras Bagdonas, VAI TOLI, TOLI... Tai aštuntasis A.P. Bagdono poezijos leidinys, kuriame sukaupti patys vėliausi jo eilėraščiai. Kai kurie jų parašyti žemaitiškai, prisimenantys praeities kelius ir žydinčias lankas. Ši 94 psl. poezijos knygelė išleista 1996 metais Vilniuje.

Jonas Vytautas Nistelis, EILĖS TYLUMAI. Tai nedidelis rinkinys "vienišo, niekam nežinomo kūrėjo", iš profesijos architekto, poezijos, rašytos anais sovietiniais laikais, nuo 1940 iki poeto mirties 1946 metais. Knyga 128 psl., išleista "Saulės deltos" leidyklos Šiauliuose.

PRELATAS JUOZAS PRUNSKIS. Gausiai spalvotomis nuotraukomis iliustruotas 24 psl. leidiny apie Jubiliatą ir jo 90-mečio iškilmes. Sudarė H. Jasiūnas, gražiai išleido LKM Akademija 1998 m. Vilniuje.

1941 BIRŽELIO 21-25 SUKILĖLIAI. MARDOSŲ KUOPA. Nuotraukos ir aprašymai apie kpt. Jono Noreikos - generolo "Vėtros" ir jo Mardosų kuopos vyrų žygius ir likimą. Šį nedidelį, bet labai gražiai išleistą, spalvotą 36 psl. leidinį sudarė Damijonas Riauka ir Albinas Kijaus-kas. Išleido 1998 m. "Atmintis" Kaune.

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE, redagavo dr. Vytautas S. Vardys. Redaktoriui V. Vardžiui 1993 metais mirus, šio didžiai vertingo ir ilgai laukto veikalo išleidimas užsitęsė iki 1997 .metų. Knygoje sutelkta 10-ties mūsų istorikų bei mokslininkų net 19 straipsnių, kuriuose rašoma apie nueitą krikščionybės Lietuvoje kelią, labai nuodugniai ir tiksliai supažindinama su sovietinės okupacijos priespauda ir su Bažnyčios jai pasipriešinimu. Knyga 572 psl., iliustruota, išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas, spausdino "Draugo" spaustuvė

 

"Į LAISVĘ" 1997 METŲ AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame lietuviškos spaudos rėmėjui LIETUVIŲ FONDUI,

1997 metais "I laisvę" žurnalui paskyrusiam 1,000 dol. paramą

Garbės rėmėjai:

Dr. K. Ambrazaitis, K. Bružas, R. Gurauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, prel. J. Prunskis, A. Raulinaitis, VI. Sinkus, K. Šakys, dr. J. Šalna, A. Šmulkštienė, A. Sutkuvienė, V. Volertas, dr. P. Žemaitis.

Garbės prenumeratoriai:

J.    Ambrizas, M. Bajorūnienė, A Balsys, P.Baltis, Br. Barisas, V. Barisas, A. Barzdukas, A.G. Bražėnas, V. Bražėnas, A. Bumbulis, dr. S. Čepas, V. Čepėnas, dr. A. Čepulis, A. Damijonaitis, J. Darnusis, G. Dragūnas, I. Eitmanienė, J. Gelumbauskas, J. Grinius, dr. A.B. Gleveckas, A. Gurevičius, S. Jelionienė, dr.A. Juozevičienė,V. Kazlauskas, M. Kevalaitis, kun. M. Kirkilas, Br. Krakaitis, J. Krikščiūnas, kun. V. Krikščiūnevičius, prel. J. Kučingis, Č. Kuras, V. Kuzminskas, V. Laniauskas, St. Laniauskienė, K. Lembertas, J. Lukoševičius, dr. V. Majauskas, I. Mališka, V. Mažeika, J. Mikaila, dr. Br. Mikonis, D. Mikulskytė, V. Milukas, V. Montvilas, K. Norvilą, dr. P. Pacys, kun. J. Pakalniškis, Br. Paliulis, J.P. Pažemėnas, V. Petrulis, kun. V. Pikturną, B. Polikaitis, dr. Z. Prūsas, A.Pumputis, V. Rastoms, dr. A. Razma, L. Reivydas, V. Rociūnas, St. Rudys, J. Salys, G. Sirutienė, V. Skladaitis, D. Stankaitienė, C. Surdokas, dr. J. Stikliorius, A. Šatas, A. Šešplaukis, V. Šilas, dr. A.Šležas, V. Tumasonienė, prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, J. Vasaris, V. Vidugiris, K.    ir V. Volertai, kun. V. Volertas, V. Žiaugra, St. Žilevičius, O. Žilionienė, J.Žygas.

Aukotojai:

D. Augienė, E. Baršketis, T.Blinstrubas, G. Budrytė, J. Gruzdąs, A. Idzelis, K. Kazlauskas, Br. Krokys, J. Končius, V. Laniauskas, P. Matekūnas, P. Narutis, B. Neverauskas, R. Paulienė, S. Pusdešrienė, B. Raugas, V. Rutelionis, S.D. Sakienė, dr. L. Sidrys, dr. R. Sidrys, kun. J. Vėlutis, J. Vitėnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams ir aukotojams. Prašome taip pat naujai užsakyti "Į laisvę" žurnalą, arba pratęsti jau esančią prenumeratą, Lietuvos mokykloms, mokslo įstaigoms, bibliotekoms ar pavieniams asmenims. Metinė prenumerata į Lietuvą tik 5 US doleriai.

Leidėjai ir administratorius