ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Bernardas Brazdžionis šių metų pradžioje buvo pagerbtas šv. Tėvo Jono-Pauliaus II ir apdovanotas "už nuopelnus Katalikų Bažnyčiai ir lietuvių tautai" šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu. Ordinas Bernardui Brazdžioniui buvo įteiktas sausio 10 d. Los Angeles katedroje.

Gabrielius Žemkalnis, prof. Vytauto Landsbergio brolis, gyvenąs Australijoje, buvo pakviestas atstovauti Pasaulio Lietuvių Bendruomenei prie Lietuvos Respublikos Seimo ir vasario mėn. jau atvyko į Vilnių.

Pilypas Narutis X-jame Mokslo ir kūrybos simpoziume, įvykusiame 1997 m. lapkričio mėn. Čikagoje, suorganizavo 1941 metų sukilimo paminėjimo sesiją ir jai vadovavo. Sesijoje buvo įdomūs Mykolo Naujokaičio, Jono Damausko, dr. Kazio Ambrazaičio, Stasės Petersonienės, Juozo Mečio ir kitų pranešimai.

Amb. Vytautui A. Dambravai buvo įteiktas Jungtinių Amerikos Valstybių garbės medalis "už nepaprastus nuopelnus ir ilgametį draugiškumą valstybei". Amb. Dambrava daugelį metų dirbo JAV diplomatinėje tarnyboje, o dabar atstovauja Lietuvos Respublikai Venezueloje ir kitose Pietų Amerikos valstybėse.

Bemardas Brazdžionis ir a.a. Juozas Mikonis kažkuriais metais Dainavos studijų savaitėje.

(Nuotr. V.Maželio).

Paulius Jurkus,mūsų žurnalo redakcijos narys, ilgametis "Darbininko" redaktorius, poetas, rašytojas, menininkas, keliolikos leidinių autorius praėjusią 1997 metų vasarą atšventė savo 80-ties metų gyvenimo sukaktį. Sveikiname!

Vysk. Jonas Boruta neseniai buvo išrinktas naujuoju Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentu. Rinkimai į valdybą buvo vykdomi korespondenciniu būdu. LKMA buvo įkurta 1922 metais, bet okupacijų laikais akademijos veikla galėjo vystytis tik užsienyje. 1990 metais akademijos vadovybė vėl sugrįžo į Lietuvą.

Česlovo Grincevičiaus atminties paroda, minint velionio 85-tąsias gimimo metines, šiuo metu vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Eksponatais pasirūpino ir parodą surengė to muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė. Parodoje galima matyti įvairias nuotraukas, rankraščius, laiškus, knygas, - viską, kas surišta su a.a. Česlovo Grincevičiaus gyvenimu.

Lietuvių rašytojų draugijos valdyba, paskutiniu laiku buvusi New Yorke, šių metų pradžioje perkelta į Čikagą. Į naująją valdybą išrinkti šie asmenys: Stasys Džiugas, Nijolė Jan-kutė-Užubalienė, Audrė Kubiliūtė-Daulienė, Stasė Petersonienė ir Alfonsas Tyruolis - Šešplaukis.

Alfonsui Nykai-Niliūnui š.m. vasario mėn. Vilniuje buvo paskirta Lietuvos valstybinė (kažkodėl vis dar vadinama "nacionalinė") kultūros ir meno premija už neseniai išleistą poezijos rinkinį "Eilėraščiai" ir už kritikos straipsnių rinkinį "Temos ir variacijos". A. Nyka-Niliūnas, nuolat gyvenantis Baltimorėje, dalyvavo premijų įteikimo šventėje Vilniaus Menininkų rūmuose.

Iš kairės- dr. Kazys Ambrozaitis, amb. dr. Vytautas Dambrava ir Juozas Kojelis Los Angeles studijų savaitgalyje

Prof. dr. Vytauto Vardžio atminimui Oklahomos universitete tuoj po jo mirties buvo įsteigta speciali premija-atžymėjimas už geriausią to universiteto studentų mokslinį darbą politologijos srityje. Praeitą rudenį Oklahomos u-to Politinių mokslų departamentas šią Vytauto Vardžio premiją suteikė politinių mokslų doktorantui Mark Gismondi.

Stasys Džiugas Raseinių viešojoje bibliotekoje 1996 metais įsteigė knygų fondą, pasiuntęs į šią biblioteką daug knygų, enciklopedijų ir kitų įvairių periodikos leidinių, kuriuos buvo sukaupęs per 50 metų. Knygos yra paženklintos specialiu antspaudu ir ekslibrisu. Apie St. Džiugą ir jo fondą Raseiniuose leidžiamo "Naujo ryto" vasario 11d. laidoje buvo platus aprašymas antrašte "Kraštiečio S. Džiugo fondas - didelis turtas".

Dr. Juozas Kazickas, žymus JAV lietuvių ekonomistas ir verslininkas, bendrovės "Omnitel" vadovas, neseniai Kauno Technologijos u-to Telekomunikacijos dep-to studentams įsteigė dvi metines stipendijas po 600 dol. Jis taip pat paskyrė ir 3,000 dol. finansinę paramą to paties universiteto dėstytojui.

"Vienui vieni" - taip manoma pavadinti filmą apie Lietuvos partizanų kovas 1947-1951 m. Bemaž 4 vai. filmas planuojamas pradėti dar šią vasarą. Jis bus filmuojamas ir Lietuvoje, ir kai kuriose Europos valstybėse, kur anuomet reiškėsi iš Lietuvos atsiųsti partizanai kaip Daumantas ir kt. Filmo idėją ir filmavimą remia Krašto apsaugos ministerija.

Lietuvių Fondas, įsteigtas JAV prieš 35 metus, sutelkė jau bemaž 9 mil. dolerių. Per tą laiką iš procentų lietuviškiems reikalams ir ypač lietuvybės palaikymui buvo paskirta virš 4 milijonai dolerių. 1997 metais buvo paskirta rekordinė 598.080 dol. suma.

DAINAVAI-40 METŲ

Dainava - jaunimo stovyklavietė, esanti Mičigano valstijoje, šiemet švenčia savo 40-ties metų sukaktį, šioje nepaprasto lietuviškos gamtos grožio vietovėje vasaromis vyksta ateitininkų jaunimo ir sendraugių stovyklos, studijų savaitėms renkasi Lietuvių Fronto bičiuliai, mokytojai ir kt. Dainavos įkūrimas 1957 metais buvo didžiulis dr. Adolfo Damušio ir Lietuvių Romos katalikų federacijos nuopelnas, šiuo metu Dainavos tarybai vadovauja Vytas Petrulis.