Į Laisvę 1990 109(146)

     T U R I N Y S

Vedamieji ................................................................. 2

      Ar ir vėl vienų vieni?

      Vardan Lietuvos

Edita Nazaraitė, Kultūros vizijos nepriklausomai Lietuvai ................. 4

Skaitytojų žodis .......................................................... 6

Marcelijus Martinaitis, Tiesos angelo globoje ............................. 9

Viktoras Makoveckas, Politinė diferenciacija ir politinė kultūra Lietuvoje 18

Vytautas Volertas, Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė ................. 24

Aloyzas Baronas, ištrauka iš romano „Mirti visada suspėsi" ............... 33

Viktoras Nakas, Tiesa tave išlaisvins .................................... 34

Julija Švabaitė, Sibiro kūdikis (poezija) ................................ 46

Arūnas E. Gudaitis, Lietuvos valstybingumas teisės atžvilgiu ............. 48

Zenonas Prūsas, Mūsų kaimynai gudai — sąjungininkai ar priešai? .......... 53

Vytautas Skuodis, Dar kartą apie Lietuvos pogrindį ir Molotovo-

      Ribbentropo slaptuosius dokumentus ................................. 60

Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas ................. 62

Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje ................................... 68

Jonas Pabedinskas, Pilnutinė demokratija, socialinis teisingumas

      ir ekonominis progresas ............................................ 70

Indrė Šemogienė, Lietuvos pramonės išvystymo galimybės ................... 74

Ofelija Baršketytė, Žingsniai į tarptautinę prekybą ...................... 77

Apžvalgos ir nauji leidiniai ............................................. 79

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

VAŽIUODAMI Į LIETUVĄ, SIŲSDAMI SIUNTINIUS, APDOVANODAMI ATVYKUSIUS, NEPAMIRŠKIME LIETUVIŠKOS KNYGOS IR Į LAISVĘ ŽURNALO

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr. Kazys Ambrazaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) -a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanado-ie ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 109 (146) 1990 RUDUO

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.